Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Sprístupňovanie kľúčových produktov a služieb v celej EÚ: vyhlásenie komisárky Thyssenovej v nadväznosti na predbežnú dohodu medzi inštitúciami EÚ

Brusel 8. november 2018

Európsky parlament a Rada dnes dospeli k predbežnej dohode o návrhu Komisie týkajúcom sa Európskeho aktu o prístupnosti, ktorý osobám so zdravotným postihnutím sprístupní mnoho každodenných produktov a služieb. Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uvítala dohodu týmto vyhlásením:

„Dnes sme urobili ďalší dôležitý krok smerom k spravodlivejšej a sociálnejšej Európe. Vďaka dnešnej predbežnej dohode sa osobám so zdravotným postihnutím bude v Európskej únii ľahšie žiť a pracovať, lebo bude prístupnejšia.

Konkrétne sme sa dohodli na zavedení spoločných požiadaviek na prístupnosť kľúčových produktov a služieb, ako sú telefóny, počítače, platobné terminály alebo samoobslužné terminály, bankové služby, elektronická komunikácia vrátane čísla tiesňového volania 112, prístup k audiovizuálnym mediálnym službám a e-knihám, elektronický obchod či niektoré prvky dopravných služieb.

Európskym aktom o prístupnosti sa vytvára najväčší trh prístupných produktov a služieb na svete. To bude mať pozitívny vplyv na životy vyše 80 miliónov Európanov so zdravotným postihnutím. Takisto sa uľahčí a zatraktívni predaj prístupných produktov a služieb v Európskej únii a v zahraničí z hľadiska podnikov.

Tým, že Európska únia schválila Európsky akt o prístupnosti, potvrdzuje svoj pevný záväzok vykonávať Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Chcela by som sa poďakovať všetkým stranám, ktoré dosiahnutie tejto dohody umožnili, pričom v prípade Rady by som vyzdvihla najmä úsilie vynaložené rakúskym predsedníctvom a jeho predchodcami a v prípade Európskeho parlamentu prácu spravodajcu Mortena Løkkegaarda a tieňových spravodajcov.

Dúfam, že táto dohoda bude rýchlo potvrdená, aby sme mohli reálne zmeniť životy miliónov európskych občanov.“

Ďalšie kroky

Dohoda bude predložená na schválenie Výboru stálych predstaviteľov (Coreper), ktorý funguje v rámci Rady. Keď ju stáli zástupcovia členských štátov schvália, Európsky parlament o nej bude hlasovať na plenárnom zasadnutí. Napokon ju definitívne prijme Rada.

Súvislosti

Vyše 80 miliónov ľudí v EÚ trpí rôznym stupňom zdravotného postihnutia. Prístupnosť je základným predpokladom pre ich rovnocennú účasť a aktívnu úlohu v živote spoločnosti a zároveň prispieva k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Európsky akt o prístupnosti, ktorý Európska komisia navrhla v decembri 2015, aby prinášal výhody tak osobám so zdravotným postihnutím, ako aj podnikom, ktoré ponúkajú príslušné produkty a služby. Osoby so zdravotným postihnutím, ale aj mnohí starší ľudia budú mať k dispozícii väčšiu ponuku prístupných produktov a služieb, a budú sa tak môcť aktívnejšie zapájať do spoločnosti. Výrobcovia a poskytovatelia služieb budú môcť predávať a vyvážať svoje produkty a služby v celej EÚ bez toho, aby ich museli prispôsobovať nesúrodým vnútroštátnym ustanoveniam. Príslušné povinnosti a požiadavky budú musieť spĺňať aj dovážané produkty a služby.

Napríklad bankomaty budú vybavené audiovýstupmi na slúchadlá, aby si nevidiaci mohli vybrať hotovosť s pomocou zvukových inštrukcií. Na klávesniciach budú k dispozícii dotykové pomôcky. Bankomaty budú mať okrem zvukových signálov aj vizuálne varovania (blikajúce svetlá), ktoré budú upozorňovať na to, kam treba vsunúť kartu alebo odkiaľ vychádzajú bankovky.

Povinnosti v oblasti prístupnosti sú zakotvené v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD), ktorý EÚ ratifikovala v roku 2011. Od zmluvných strán, ktorými sú aj EÚ a jej členské štáty, sa v ňom vyžaduje, aby prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie prístupnosti vrátane právnych predpisov. Ak by sa neprijali opatrenia na úrovni EÚ, každá z krajín EÚ by si povinnosti plnila odlišnými právnymi predpismi, čo by spôsobovalo fragmentáciu trhu EÚ. Činnosť na úrovni EÚ v danej oblasti takejto fragmentácii predchádza a vytvára viac trhových príležitostí pre podniky. Navyše rozširuje dostupné možnosti, znižuje náklady na prístupné výrobky a služby pre spotrebiteľov a má pozitívny dlhodobý vplyv na verejné rozpočty, lebo starším a zdravotne postihnutým osobám dáva väčšiu nezávislosť.

Ďalšie informácie

Tlačová správa: Komisia navrhuje lepšie sprístupniť výrobky a služby zdravotne postihnutým

Sledujte Marianne Thyssenovú na Facebooku a Twitteri, #EUdisability

Prihláste sa na odber bezplatného elektronického bulletinu Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení

STATEMENT/18/6323

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar