Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Да направим основните продукти и услуги достъпни в целия ЕС: изявление на комисар Тейсен след предварителното споразумение между институциите на ЕС

Брюксел, 8 ноември 2018 r.

Днес Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително споразумение по предложението на Комисията за Европейски акт за достъпността, който ще направи множество ежедневни продукти и услуги достъпни за лица с увреждания. Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен, приветства споразумението със следното изявление:

„Днес направихме още една важна стъпка към по-справедлива и по-социална Европа. Днешното предварително споразумение цели Европейският съюз да стане по-достъпно място за живот и работа за хората с увреждания.

По-конкретно постигнахме съгласие за установяването на общи изисквания за достъпност на основни продукти и услуги, като например телефони, компютри, терминали за плащане или терминали на самообслужване, банкови услуги, електронни съобщения, включително номера за спешни повиквания 112, достъп до аудио-визуални медийни услуги, електронни книги, електронна търговия и някои елементи на услугите за превоз.

С Европейския акт за достъпността се създава най-големият в света пазар за достъпни продукти и услуги. Това ще има положително въздействие върху живота на повече от 80 милиона европейци с увреждания. Също така ще стане по-лесно и по-атрактивно за предприятията да продават достъпни продукти и услуги в Европейския съюз и извън него.

С приемането на Европейския акт за достъпността Съюзът демонстрира твърдия си ангажимент за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Искам да благодаря на всички, допринесли за този резултат, като по-специално желая да изтъкна усилията, положени от австрийското председателство и предшествениците му от страна на Съвета, както и от докладчика Мортен Льокегор и докладчиците „в сянка“ от страна на Европейския парламент.

Надявам се, че това споразумение ще бъде потвърдено бързо, така че да можем да внесем реална положителна промяна в живота на милиони европейски граждани“.

Следващи стъпки

Споразумението ще бъде представено на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР) за одобрение. След като постоянните представители на държавите членки потвърдят споразумението, Европейският парламент ще гласува на пленарно заседание, а Съветът ще приключи процедурата с окончателното приемане.

Контекст

Повече от 80 милиона души в ЕС са засегнати от известна степен на увреждане. Достъпността е предпоставка за тяхното равно участие и активна роля в обществото. Тя допринася също за осигуряването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Европейският акт за достъпността бе предложен от Европейската комисия през декември 2015 г. с цел да донесе ползи както за хората с увреждания, така и за предприятията за производство на съответните продукти и услуги. Хората с увреждания, както и много хора в напреднала възраст, ще се ползват от по-голямо предлагане на достъпни продукти и услуги, като по този начин ще могат да участват по-активно в обществото. Производителите и доставчиците на услуги ще могат да продават и изнасят своите продукти и услуги в целия ЕС, без да се налага тяхното адаптиране към различаващи се национални разпоредби. Вносните продукти и услуги ще трябва да спазват тези задължения и изисквания.

Банкоматите например ще бъдат снабдени с букси за слушалки, така че незрящите да могат да теглят пари с помощта на аудио инструкции. Клавиатурите ще имат релефни клавиши. Освен звуковите сигнали банкоматите ще разполагат също с визуални сигнали (мигащи светлини), за да се укаже къде да бъдат въведени картите или откъде излизат банкнотите.

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания съдържа задължения за достъпност и бе ратифицирана от ЕС през 2011 г. В нея се изисква подписалите я страни, като ЕС и държавите членки, да предприемат необходимите мерки, включително законодателни, за гарантиране на достъпност. Без действие от страна на ЕС държавите биха продължили с изработването на различни закони в изпълнение на задълженията си, като така се стигне до разпокъсаност на вътрешния пазар на Съюза. Действието на ЕС в тази област може да предотврати това разпокъсване и да създаде повече пазарни възможности за предприятията. То разширява избора и понижава разходите на потребителите за достъпни продукти и услуги и има потенциал за положително въздействие върху публичните бюджети в дългосрочен план чрез намаляване на зависимостта на възрастните и хората с увреждания.

За повече информация

Съобщение за печата: Комисията предлага продуктите и услугите да станат по-достъпни за хората с увреждания

Следете съобщенията на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter, #EUdisability

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия.

STATEMENT/18/6323

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar