Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Kopīgs paziņojums sakarā ar Starptautisko dienu absolūtai neiecietībai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

Briselē, 2018. gada 5. februārī

Starptautiskajā dienā absolūtai neiecietībai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni, Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johanness Hāns, starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica un tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova kopīgi vēlreiz apliecināja ES stingro apņemšanos izskaust sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un sniedza šādu paziņojumu:

 

“Starptautiskajā dienā absolūtai neiecietībai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu mēs apliecinām mūsu ciešo apņemšanos izskaust šo praksi, kas ir sāpīga, traumatiska un paliekoši ietekmē veselību. Šīs darbības gandrīz vienmēr tiek veiktas vēl bērna vecumā. Šī prakse ir cilvēka pamattiesību pārkāpums un galēja sieviešu un meiteņu diskriminācijas izpausme.

Tomēr, neraugoties uz Eiropas Savienības un tās partneru centieniem, 200 miljoni meiteņu viscaur pasaulē joprojām tiek pakļautas šim tiesību pārkāpumam. Lēsts, ka šī prakse laikā līdz 2030. gadam apdraudēs vēl tādu pašu skaitu meiteņu.

Arī Eiropā meitenes vēl joprojām tiek pakļautas šai nelikumīgajai praksei. Komisija strādā pie tās novēršanas, apmācot tādus speciālistus kā tiesneši, patvēruma jomas amatpersonas un ārsti, kam ir saskare ar šim riskam pakļautajām meitenēm. Mēs esam ieviesuši attiecīgus tiesību aktus, lai nodrošinātu, ka Eiropā šī prakse nepaliktu nesodīta. Sieviešu dzimumorgānu kropļošana visās ES dalībvalstīs ir kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums, un lielākajā daļā dalībvalstu var saukt pie atbildības tos, kuri meitenes kropļošanas nolūkā izved ārpus ES. Turklāt jāatzīmē, ka cietušajām meitenēm un sievietēm Eiropas Savienībā ir pieejama augsta līmeņa aizsardzība.

Starptautiskajā līmenī mēs kopā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju esam sākuši iniciatīvu “Fokusā”, kuras mērķis ir izskaust visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Ar šo iniciatīvu mēs savu darbu īpaši vērsīsim uz to, lai izskaustu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu Subsahāras Āfrikā, kur šī prakse joprojām ir plaši izplatīta. Izmantojot šos pasākumus, mēs sniedzam tiešu un mērķtiecīgu atbalstu tām sievietēm, kuras cietušas no šīs kaitīgās prakses.

Eiropas Savienība turpinās sadarboties ar visiem tiem, kuri ir apņēmības pilni izbeigt sieviešu dzimumorgānu kropļošanu: vecāki, visu gadagājumu aktīvisti, ieskaitot meitenes, ārsti, skolotāji, veselības aprūpes speciālisti, bērnu tiesību un cilvēktiesību aizstāvji, tiesu iestādes, politiskie, kopienu un reliģiskie līderi un valdības.

Turklāt mēs turpināsim veidot spēcīgas partnerattiecības divpusējās, kā arī daudzpusējās sadarbības ietvaros. Visas ANO struktūras un ANO ģenerālsekretāra īpašie pārstāvji, visas reģionālās organizācijas (īpaši Āfrikas Savienība) un pilsoniskā sabiedrība – tie visi ir mūsu partneri kopīgajā darbā pie tā, lai sievietes un meitenes visā pasaulē varētu justies drošāk, un tas palīdzēs sabiedrībā sekmēt noturību, mieru un iekļautību.

Mēs vēlamies panākt tādu cilvēci, kurā sievietēm nav jācieš no vardarbības un viņām ir iespēja mainīt pasauli.”

Vispārīga informācija

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana un izgriešana ietekmē meiteņu un sieviešu dzīvi un veselību gan ārpus ES, gan arī Eiropas Savienībā. Kā liecina medicīniski pierādījumi, šī prakse var smagi kaitēt daudzām fizioloģiskajām funkcijām, palielina māšu un zīdaiņu mirstību un papildus fiziskajam kaitējumam var radīt paliekošu psiholoģisko traumu. Šādas fiziskās vardarbības izpausmes traucē sievietēm un meitenēm piedalīties sabiedriskajā dzīvē vienlīdzīgi ar vīriešiem. Sieviešu dzimumorgānu kropļošana un izgriešana sabiedrībai rada milzīgas izmaksas.

Lai šo praksi efektīvi izskaustu, nepieciešams preventīvais darbs uz vietas kopienās. Tāpēc ES aktīvi atbalsta sociālās pārmaiņas vietējās kopienās, kā arī reģionālus un starptautiskus tīklus. Mēs palīdzam izglītot visas iesaistītās personas, ieskaitot valdības, par preventīvajām darbībām, atbalstu un patvērumu cietušajām un vainīgo saukšanu pie atbildības. To mēs veicam, nodrošinot metodiku šīs prakses izplatības un riska mērīšanai un ar interneta platformas palīdzību piedāvājot praktiskus rīkus speciālistiem.

ES turklāt pastāvīgi sniedz atbalstu UNICEF (ANO Bērnu fondam) un UNFPA (ANO iedzīvotāju fondam) ar mērķi paātrināt pārmaiņu procesu 17 valstīs. Tādējādi partnervalstīm tiek palīdzēts pieņemt valsts mēroga rīcības plānus un veltīt attiecīgu budžetu šīs prakses izskaušanai. Līdztekus šā pasākuma ietvaros tiek sniegts atbalsts vairāk nekā 1,5 miljoniem sieviešu un meiteņu, lai nodrošinātu aizsardzību un aprūpes pakalpojumus, kā arī vairāk nekā 3000 kopienas ar kopumā 8,5 miljoniem iedzīvotāju tiek mudinātas publiski deklarēt atteikšanos no kropļošanas.

Mēs esam apņēmušies pilnībā īstenot Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, kurā sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir iekļauta pie 5. mērķa par dzimumu līdztiesību kā 5.3. apakšmērķis par kaitīgu ieražu izskaušanu.

Plašāka informācija

Lai uzzinātu vairāk par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un ko Eiropas Savienība dara, lai izskaustu šo praksi, skatīt jautājumus un atbildes un ES mācību platformu. Platformas popularizēšanai un nolūkā sniegt plašāku informāciju par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu Eiropas Komisija šodien ir publiskojusi divus video – vienu speciālistiem un otru sabiedrībai.

Kampaņas NON.NO.NEIN (skatīt #SayNoStopVAW) mērķis ir dalīties informācijā un izcelt panākumus, kas gūti nozīmīgajā darbā šajā jomā visā ES.

Iniciatīva “Fokusā” ir jauna vispasaules daudzgadu iniciatīva, ko vada ES un ANO ar mērķi izskaust visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm.

STATEMENT/18/601

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar