Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Ühisavaldus rahvusvahelise naiste suguelundite moonutamisega täisleppimatuse päeva puhul

Brüssel, 5. veebruar 2018

Rahvusvahelisel naiste suguelundite moonutamisega täisleppimatuse päeval ühendasid Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini, Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn, rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica, õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vĕra Jourová jõud, et kinnitada uuesti ELi kindlat kavatsust teha lõpp naiste suguelundite moonutamisele, ning esitasid järgmise avalduse:

 

„Täna on rahvusvaheline naiste suguelundite moonutamisega täisleppimatuse päev ja me kinnitame taas, et oleme kindlalt otsustanud sellele valu, traumasid ja pikaajalisi terviseprobleeme põhjustavale tavale lõpu teha. Selle tava ohvrid on peaaegu alati lapsed. Tegemist on ilmse inimõiguste rikkumisega ning naiste ja tüdrukute ränga diskrimineerimisega.

Euroopa Liidu ja meie partnerite ühistest pingutustest hoolimata on selliselt sandistatud üle 200 miljoni tüdruku ja seda üle kogu maailma. Hinnangute kohaselt võib 2030. aastaks selle tava ohvriks langeda veel sama palju tüdrukuid.

Isegi Euroopas ei ole kõik tüdrukud selle ebaseadusliku tava suhtes väljaspool ohtu. Komisjoni ennetustöö hõlmab riskirühma kuuluvate tüdrukutega ametialaselt kokkupuutuvate isikute (sh kohtunikud, varjupaigaametnikud ja arstid) koolitamist. Oleme kehtestanud seadused, millega tagada, et Euroopas ei saaks karistamatult seda tava jätkata. Naiste suguelundite moonutamine on kuritegu kõikides ELi liikmesriikides ja neist suuremas osas saab isikuid, kes tüdrukuid suguelundite moonutamiseks EList välja viivaid, vastutusele võtta. Lisaks tagatakse selle tava ohvritele ELis tugev kaitse.

Oleme rahvusvahelisel tasandil koos ÜROga ellu kutsunud pretsedenditu algatuse igasuguse naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla kaotamiseks ja see algatus on „Spotlight“. Selle algatusega keskendume naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemisele eelkõige Sahara-taguses Aafrikas, sest just seal on see tava endiselt väga levinud. Nende meetmete kaudu pakume selle tava ohvritele otsest ja sihipärast tuge.

Euroopa Liit jätkab koostööd kõigi nendega, kes on täis otsustavust naiste suguelundite moonutamine likvideerida: lapsevanemad, igas vanuses aktivistid (sh noored tüdrukud), arstid, õpetajad, tervishoiutöötajad, lastekaitsjad ja inimõiguslased, kohtuasutused, poliitilised, kogukonna- ja usuliidrid ning valitsused.

Samuti loome edaspidigi tugevaid partnerlussuhteid nii kahe- kui ka mitmepoolse koostöö kaudu. Kõik ÜRO asutused ja ÜRO peasekretäri eriesindaja, kõik piirkondlikud organisatsioonid (eelkõige Aafrika Liit) ja kodanikuühiskond on meie partnerid, kellega me töötame ühiselt selle nimel, et muuta maailm naiste ja tüdrukute jaoks turvalisemaks ning lõppkokkuvõttes meie ühiskonnad vastupanuvõimelisemaks, rahumeelseks ja kaasavaks.

Soovime ühiskonda, kus naised ei pea taluma vägivalda, vaid saavad maailma paremaks muuta.“

Taustteave

Naiste suguelundite moonutamine / ümberlõikamine mõjutab iga päev tüdrukute ja naiste elu ja tervist nii Euroopas kui ka mujal maailmas. Meditsiinilised tõendid näitavad, et sellel taval võivad olla igapäevast elu mõjutavad rasked tüsistused, see suurendab emade ja laste suremust ning võib lisaks muudele tervisemõjudele põhjustada eluaegse psühholoogilise trauma. Sellised füüsilise vägivalla vormid takistavad naistel meestega võrdselt täisväärtuslikult avalikus elus osalemast. Naiste suguelundite moonutamisel / ümberlõikamisel on ühiskondade jaoks ränk hind.

Selleks et see tava tõepoolest kaotada, on vaja ennetustööd kogukonna tasandil. Seetõttu toetab EL aktiivselt sotsiaalseid muutusi kohalikes kogukondades ning piirkondlikult ja rahvusvaheliselt tegutsevaid võrgustikke. Abistame huvirühmi (sh valitsusi) vastastikuse teadmiste vahetamisega nii ennetamiseks, ohvrite toetamiseks, rikkujate vastutusele võtmiseks kui ka ohvritele varjupaiga andmiseks tehtavas töös, pakkudes selleks leviku ja riski mõõtmise metoodikaid ning andes veebiplatvormi kaudu spetsialistide käsutusse eriotstarbelisi vahendeid.

EL pakub ka alalist tuge UNICEFile (ÜRO Lastefond) ja UNFPA-le (ÜRO Rahvastikufond), et kiirendada muutusi 17 riigis. Sellega toetatakse partnerriikides sellise tava praktiseerimise lõpetamiseks riiklike tegevuskavade ja eelarveridade vastuvõtmist. Samal ajal toetatakse enam kui 1,5 miljonit tüdrukut ja naist, pakkudes neile kaitse- ja hoolekandeteenuseid ning kutsutakse üles enam kui 3 000 kogukonda, kuhu kuulub kokku üle 8,5 miljoni inimese, võtma vastu avalik deklaratsioon naiste suguelundite moonutamisest loobumise kohta.

Anname edaspidigi endast parima, et täielikult rakendada „Kestliku arengu tegevuskava aastani 2030“, milles on käsitletud ka naiste suguelundite moonutamist, nimelt 5. eesmärgi (soolise võrdõiguslikkuse saavutamisest) ja täpsemalt erieesmärgi 5.3 (kahjulikele tavade kaotamisest) all.

Lisateave

Lisateavet naiste suguelundite moonutamise ning Euroopa Liidu tegevuse kohta selle tava kaotamiseks vt Küsimused ja vastused ja ELi-ülese koolitusplatvormi veebisait. Platvormi tutvustamiseks ja naiste suguelundite moonutamise kohta lisateabe andmiseks avaldab Euroopa Komisjon täna kaks videot: ühe erialainimestele ja teise üldsusele.

NON.NO.NEIN.kampaania (vt #SayNoStopVAW) eesmärk on jagada teavet kogu ELis selles valdkonnas tehtava olulise töö kohta ja tutvustada edulugusid.

Algatus „Spotlight“ – ELi ja ÜRO uus üleilmne mitmeaastane algatus, mille keskmes on igasuguse naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla kaotamine.

STATEMENT/18/601

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar