Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Fælles erklæring på den internationale dag for nultolerance over for lemlæstelse af kvindelige kønsorganer

Bruxelles, den 5. februar 2018

På den internationale dag for nultolerance over for lemlæstelse af kvindelige kønsorganer bekræfter Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, EU's kommissær med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, EU's kommissær med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, og EU's kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Vĕra Jourová, sammen i følgende erklæring EU's stærke vilje til at udrydde lemlæstelse af kvindelige kønsorganer:

 

"På den internationale dag for nultolerance over for lemlæstelse af kvindelige kønsorganer bekræfter vi hermed, at vi fortsat er fast besluttet på at gøre en ende på denne skik, der resulterer i såvel fysiske smerter som psykiske traumer, og som har sundhedsmæssige konsekvenser på lang sigt. Det er en skik, der næsten altid udføres på børn. Det er en skik, der overtræder de grundlæggende menneskerettigheder. Og det er en skik, som udgør en ekstrem form for diskrimination mod kvinder og piger.

Til trods for Den Europæiske Unions og vores partneres anstrengelser lider flere end 200 millioner piger stadig som følge af denne type vold, der finder sted over hele verden. Det antages, at yderligere 200 millioner piger er i risikozonen for at blive udsat for denne praksis inden 2030.

Også i Europa udsættes piger stadig i dag for denne ulovlige praksis. Kommissionen arbejder på at forebygge dette ved at efteruddanne udvalgte grupper i samfundet, såsom dommere, asylmedarbejdere og læger, som er i kontakt med de piger, der er i farezonen. Vi har indført love, der skal sikre, at der ikke gives straffrihed for gennemførelse af denne praksis i Europa. Lemlæstelse af kvindelige kønsorganer er en forbrydelse i samtlige EU's medlemsstater, og i de fleste af medlemsstaterne kan en person, der bringer piger uden for EU for at få udført dette overgreb, også retsforfølges. Endelig ydes der i EU også en høj grad af beskyttelse til de kvinder og piger, der er ofre for denne forbrydelse.

På internationalt plan har vi sammen med De Forenede Nationer lanceret et initiativ, der ikke er set før, nemlig Spotlight-initiativet, som skal udrydde alle former for vold mod kvinder og piger. Ved hjælp af dette initiativ vil vi især koncentrere vores bestræbelser på at udrydde lemlæstelse af kvindelige kønsorganer i Afrika syd for Sahara, en region hvor denne skik stadig er almindelig udbredt. Tiltag af denne type skal yde direkte og målrettet støtte til ofrene for denne skadelige praksis.

Den Europæiske Union vil også fortsat arbejde sammen med alle de, der er fast besluttede på at udrydde lemlæstelse af kvindelige kønsorganer: forældre, aktivister i alle aldre, heriblandt unge piger, læger, lærere, sundhedsfagligt personale, børnerettigheds- og menneskerettighedsforkæmpere, retslige myndigheder samt ledere inden for politik, lokalsamfund og religion.

Vi vil også fortsat opbygge stærkere partnerskaber gennem bilateralt og multilateralt samarbejde. Alle FN's organer og FN's generalsekretærs særlige repræsentanter, alle regionale organisationer – navnlig Den Afrikanske Union – og civilsamfundet er vore partnere i disse fælles bestræbelser på at skabe en tryggere verden for kvinder og piger, som vil bidrage til mere modstandsdygtige, fredelige og inkluderende samfund.

Vi ønsker et samfund, hvor kvinder ikke udsættes for vold, og er frie til at gå ud og ændre verden."

Baggrund

Lemlæstelse af kvindelige kønsorganer/omskæring har store konsekvenser for pigers og kvinders liv og sundhed såvel i EU og uden for EU – hver dag. Lægevidenskabelig dokumentation konkluderer, at denne praksis kan have alvorlig indvirkning på mange normale kropsfunktioner, øger dødeligheden blandt mødre og spædbørn og kan forårsage livsvarige traumer, der har betydning langt ud over de fysiske skader. Sådanne former for fysisk vold forhindrer kvinder og piger i på meningsfuld vis at deltage i det offentlige liv i samme omfang som mænd. Lemlæstelse af kvindelige kønsorganer/omskæring medfører store omkostninger for samfundet.

En effektiv ændring af denne praksis kræver forebyggende arbejde på samfundsplan. Derfor støtter EU aktivt sociale ændringer i lokalsamfundene og netværk, der opererer regionalt og internationalt. Vi fremmer uddannelse blandt interessenterne, heriblandt regeringer, inden for forebyggelse, støtte til ofre, retsforfølgelse og asyl til ofrene, idet vi deler metoder til måling af udbredelse og risici, og ved at tilbyde de mennesker, der kommer i kontakt med ofrene i kraft af deres arbejde, praktiske værktøjer via en internetbaseret platform.

EU yder også fortløbende støtte til UNICEF – FN's Børnefond – og UNFPA – FN's Befolkningsfond – med henblik på at fremme forandringer i 17 lande. Dette tiltag er instrumentalt, når vi skal hjælpe partnerlande med at vedtage nationale handlingsplaner og budgetbevillinger, der skal understøtte udryddelsen af lemlæstelse af kvindelige kønsorganer/omskæring. Samtidig yder det støtte til mere end 1,5 millioner piger og kvinder, så de får adgang til beskyttelses- og behandlingstilbud, og tilskynder mere end 3 000 samfund, svarende til 8,5 millioner mennesker, til offentligt at kæmpe for udryddelse af denne praksis.

Vi står fortsat fuldt bag gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der tager hånd om dette problem i mål nr. 5 om ligestilling og i den konkrete målsætning nr. 5.3 om bekæmpelse af traditionelle skikke med skadevirkninger.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om lemlæstelse af kvindelige kønsorganer og om, hvad EU gør for at udrydde fænomenet, findes her: Q&A – og på webstedet for den EU-omspændende uddannelsesplatform: EU-wide training platform. Med henblik på at promovere platformen og informere om problemet offentliggør Europa-Kommissionen i dag to videoer: en, der er henvendt til professionelle og en, der er henvendt til offentligheden.

NON.NO.NEIN.kampagnen (#SayNoStopVAW) har til formål at udbrede budskabet og sætte fokus på de gode historier om det vigtige arbejde, der udføres på området i hele EU.

Spotlight-initiativet er et nyt, globalt, flerårigt samarbejdsinitiativ mellem EU og FN, der har til formål at udrydde alle former for vold mod kvinder og piger.

STATEMENT/18/601

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar