Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Asepresident Ansipi ja volinik Gabrieli ühisavaldus Euroopa Parlamendi vootumi kohta alustada läbirääkimisi autoriõiguse normide ajakohastamise üle

Strasbourg, 12. september 2018

Euroopa Parlament võttis täna vastu läbirääkimisseisukoha autoriõiguse direktiivi suhtes, mille Euroopa Komisjon pani ette 2016. aasta septembris. Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel tervitasid seda sündmust ühisavaldusega:

Meil on Euroopa Parlamendi tänase hääletuse üle hea meel. See annab selge ja positiivse signaali ning on tähtis samm meie ühise eesmärgi poole ajakohastada autoriõigust käsitlevad normid Euroopa Liidus.

Nüüd võivad kaasseadusandjate vahel alata kõnelused seadusandliku ettepaneku üle, mis on digitaalse ühtse turu strateegia põhielement ja üks Euroopa Komisjoni prioriteete.

Selle reformi eesmärk on pakkuda käegakatsutavaid hüvesid ELi kodanikele, teadastele, haridustöötajatele, kirjanikele, kunstnikele, ajakirjandusele ja kultuuripärandiasutustele ning anda võimalus loovuse suurendamiseks ja loomingu rikastamiseks, muutes normid selgemaks ja digitaalse maailma nõuetele vastavaks. Samal ajal on meie eesmärk kaitsta sõnavabadust ja tagada, et veebiplatvormid, nende seas 7000 Euroopa veebiplatvormi, suudaksid välja töötada uusi ja uuenduslikke pakkumisi ning ärimudeleid.

Komisjon on valmis alustama Euroopa Parlamendi ja nõukoguga tööd selle nimel, et direktiiv võimalikult kiiresti, soovitavalt juba 2018. aasta lõpuks vastu võtta. Oleme igati valmis tegema kaasseadusandjatega koostööd tasakaalustatud ja positiivse lahenduse saavutamiseks ning autoriõigusi käsitlevate õigusaktide tõeliseks ajakohastamiseks Euroopa vajaduste kohaselt.

Taust

Komisjon esitas autoriõiguste reformi ettepaneku 14. septembril 2016 osana digitaalse ühtse turu strateegiast. 2018. aasta mais leppis Euroopa Liidu Nõukogu kokku oma seisukohas ELi autoriõiguse normide kohandamises digikeskkonna vajadustele. Pärast tänast poolthäält Euroopa Parlamendis algavad peatselt kolmepoolsed kõnelused kaasseadusandjate vahel. Uued normid võivad jõustuda pärast kokkuleppe saavutamist ja direktiivi ametlikku vastuvõtmist.

Autoriõiguste reformil on kolm peaeesmärki:

  1. kodanike parem piiriülene juurdepääs autoriõigustega kaitstud infosisule veebis;
  2. paremad võimalused autoriõigustega kaitstud materjali kasutamiseks hariduses, teaduses, kultuuripärandi säilitamisel ja puuetega isikute jaoks (nn erandite kaudu);
  3. selgemad mängureeglid autoriõiguste turu toimimiseks, et soodustada kvaliteetse infosisu loomist.

Kavandatava direktiiviga, mis käsitleb autoriõigusi digitaalsel ühtsel turul, soovib komisjon:

  • ajakohastada ja ühtlustada mõningaid olulisi erandeid autoriõiguse normides hariduse, teaduse ja kultuuripärandi säilitamise valdkonnas;
  • edendada kvaliteetset ajakirjandust;
  • tagada, et infosisu loojatel ja sellesse investeerijatel oleks sõnaõigus küsimuses, kas ja kuidas nende infosisu veebiplatvormidel kättesaadavaks tehakse ja neile selle eest tasutakse;
  • suurendada läbipaistvust ja tasakaalu loojate (autorite ja esitajate) ning nende produtsentide ja levitajate vahelistes lepingulistes suhetes.

Lisateave

Autoriõigust käsitlev teabeleht

Ettepanek ELi autoriõiguse normide ajakohastamise kohta

Euroopa Parlamendi kodukord, artikli 59 lõige 4

STATEMENT/18/5761

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar