Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Kansainvälinen romanipäivä: Ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin ja komissaarien Marianne Thyssen, Věra Jourová, Corina Crețu ja Johannes Hahn lausuma

Bryssel 6. huhtikuuta 2018

Kansainvälistä romanipäivää vietetään vuosittain 8. huhtikuuta. Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans ja komissaarit Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Creţu ja Johannes Hahn ovat sen johdosta antaneet seuraavan lausuman:

”Perusoikeuksien kunnioittaminen on Euroopan unionin kulmakiviä. Perusoikeuksiin kuuluu muun muassa kansalaisten yhdenvertainen kohtelu. Siitä huolimatta yksi EU:n ja sen naapurialueiden suurimmista vähemmistöistä – romanit – ei edelleenkään voi täysin hyödyntää näitä oikeuksia. Romaniyhteisöt kärsivät ennakkoluuloista, syrjinnästä ja syrjäytymisestä. Lisäksi romanien on usein jopa vaikea täyttää perustarpeitaan. He saattavat esimerkiksi kärsiä ravinnon tai vesi- ja jätevesihuollon puutteesta. Romaneista 80 prosenttia on köyhyysvaarassa. Tilanne on vaikein tietysti romanien itsensä kannalta, mutta lisäksi se on häpeätahra demokraattisissa eurooppalaisissa yhteiskunnissa.

Kansainvälinen romanipäivä tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää tähänastisia ponnisteluja romanien syrjinnän vähentämiseksi ja edistää romaniväestön integroimista EU:n kaikkiin yhteiskuntiin ja maihin. Erityisesti koulutuksen alalla on edistytty viime aikoina. Lisäponnisteluja kuitenkin tarvitaan.

Edistyminen on mahdollista vain, jos teemme yhteistyötä kaikilla tasoilla. Kehotammekin jäsenmaita ja laajentumiskumppaneitamme jatkamaan näitä ponnisteluja ja toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä romanien syrjinnän ja syrjäytymisen poistamiseksi muun muassa tukemalla romaniväestön osallistumista julkiseen elämään ja romanien julkista edustusta.

Romaneja on elänyt Euroopassa yli 700 vuoden ajan. Romanien historia ja romanikulttuuri ovat erottamaton osa monimuotoista eurooppalaista kulttuuriperintöä. Romaniyhteisöt ansaitsevat samanlaisen kohtelun kuin muutkin eurooppalaiset, ja romanien on voitava käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan Euroopassa. Se, miten otamme haavoittuvimmassa asemassa olevat vähemmistöt osaksi yhteiskuntiamme, mittaa viime kädessä eurooppalaisen demokratian tilaa.

Tausta                                            

Romanit ovat Euroopan suurin vähemmistö: romaneja elää EU:n alueella 6 miljoonaa ja laajentumisprosessissa mukana olevissa maissa (Montenegro, Serbia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo ja Turkki) 4 miljoonaa.

Romaniväestö on jo kauan kärsinyt epätasa-arvosta, sosiaalisesta syrjäytymisestä ja suoranaisesta syrjinnästä. Kuten edellä todetaan, romaneista 80 prosenttia on EU:ssa köyhyysvaarassa, kun koko väestön kohdalla vastaava luku on 17 prosenttia.

Euroopan komissio on jo kauan korostanut tarvetta toteuttaa toimenpinteitä asian korjaamiseksi. Se kehotti vuonna 2011 jäsenmaita laatimaan kansalliset strategiat romanien integraation edistämiseksi. Komissio raportoi vuosittain kyseisten strategioiden täytäntöönpanosta.

Komissio käynnisti vuonna 2017 kattavan arvioinnin vuoteen 2020 ulottuvien, romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden EU-puitekehyksestä. Arvioinnissa tarkastellaan vuodesta 2011 lähtien toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia. Alustavien tulosten mukaan erityisesti koulutuksen alalla on edistytty jonkin verran. Lisäponnisteluja kuitenkin tarvitaan, jotta voimme edistää romanien sosiaalista ja taloudellista osallisuutta.

EU:n koheesiopolitiikalla voidaan edistää tämän tavoitteen saavuttamista tekemällä investointeja hankkeisiin, joita toteutetaan terveydenhuollon, työllisyyden ja sosiaalisen integraation aloilla. Romaniyhteisön auttamiseksi perustettiin yhdessä Euroopan neuvoston kanssa ROMACT-ohjelma vuonna 2013. Ohjelmasta tuetaan 115 kunnan viranomaisia sellaisten politiikkojen ja julkisten palvelujen suunnittelussa, rahoittamisessa ja toteuttamisessa, joilla pyritään lisäämään romanien yhteiskunnallista osallisuutta. Ohjelmasta hyötyy noin 65 000 edunsaajaa.

Euroopan komissio osallistuu jo toisena peräkkäisenä vuonna Euroopan parlamentin käynnistämään aloitteeseen, jonka puitteissa järjestetään 8.–12. huhtikuuta kansainvälisen romanipäivän yhteydessä useita tapahtumia yhdessä kansalaisyhteiskuntaa edustavien eurooppalaisten kattojärjestöjen kanssa. Lisätietoa löytyy täältä.

Lisätietoa

Euroopan unionin perusoikeusviraston raportti: ”A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion”

Lehdistötiedote romanien elinoloista, jotka ovat usein yhtä huonot kuin köyhien maiden asukkailla

Infografiikkaa romanien osallistamista haittaavista esteistä

Lehdistötiedote vuoteen 2020 ulottuvien, romanien integraatiota edistävien kansallisten strategioiden EU-puitekehyksen arvioinnista

Romanien osallisuutta käsittelevä eurooppalainen foorumi

Paikallisviranomaisille tarkoitettu ROMACT-ohjelma

Komissaari Věra Jourován päätöspuheenvuoro juutalaisten joukkotuhon muistopäivän ja romanien joukkotuhoa koskevan näyttelyn avajaisten yhteydessä

STATEMENT/18/2868

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar