Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Rahvusvaheline romade päev: esimese asepresidendi Frans Timmermansi ning volinike Marianne Thysseni, Vĕra Jourová, Corina Crețu ja Johannes Hahni avaldus

Brüssel, 6. aprill 2018

Igal aastal 8. aprillil toimuva rahvusvahelise romade päeva eel tegid esimene asepresident Frans Timmermans ning volinikud Marianne Thyssen, Vĕra Jourová, Corina Crețu ja Johannes Hahn järgmise avalduse:

„Inimõiguste austamine, sealhulgas võrdne kohtlemine on üheks Euroopa Liidu nurgakiviks. Siiski ei saa üks ELi ja selle naabruskonna suurimaid vähemusrahvusi - roma kogukond- seda õigust siiani täiel määral kasutada. Roma kogukond ei kannata mitte ainult eelarvamuste, diskrimineerimise ja marginaliseerumise all, vaid väga sageli jäävad neile kättesaamatuks ka sellised põhiteenused nagu joogivesi, kanalisatsioon ja toit. 80 % romadest elab vaesuse ohus. Selline olukord puudutab kõigepealt romasid, kuid see on ka plekk meie demokraatlikul kogukonnal.

Rahvusvaheline romade päev on seetõttu võimalus jätkata seni romade diskrimineerimise vastu võitlemisel tehtud head tööd ning toetada nende integratsiooni kõikides Euroopa ühiskondades ja riikides. Viimasel ajal on saadud positiivseid tulemusi eelkõige haridusvaldkonnas, kuid teha tuleb rohkem.

Edu on võimalik saavutada ainult juhul, kui oma panuse annab igaüks. Seetõttu kutsume liikmesriike ja laienemisprotsessis osalevaid partnereid üles neid püüdlusi jätkama ning võtma romadevastase diskrimineerimise ja marginaliseerumise vastu reaalseid meetmeid, toetades sealhulgas romade osalemist ja esindatust avalikus sektoris.

Romad on elanud Euroopas enam kui 700 aastat. Romade ajalugu ja kultuur on lahutamatu osa meie mitmekesisest Euroopa pärandist. Roma kogukonnad väärivad võrdset kohtlemist ja nad peavad saama kõiki oma õigusi eurooplastena kasutada. Viis, kuidas me kaasame oma kõige haavatavamaid vähemusi, näitab kui tugev on Euroopa demokraatia.“

Taust                                 

Romad on 6 miljoni esindajaga ELis ning 4 miljoni esindajaga laienemispiirkonnas (Montenegro, Serbia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo ja Türgi) Euroopa suurim vähemusrahvus.

See kogukond on seisnud pikka kogenud ebavõrdsust, sotsiaalset tõrjutust, diskrimineerimist ja marginaliseerumist. 80 % romadest elab vaesuse ohus, samas kui ELi puhul on vastav keskmine näitaja 17 %.

Euroopa Komisjon on pikka aega rõhutanud meetmete võtmise vajadust, ning kutsus 2011. aastal liikmesriike üles võtma vastu romasid käsitlevad riiklikud integratsioonistrateegiad. Komisjon esitab igal aastal kõnealuste strateegiate rakendamise kohta aruande.

2017. aastal algatas komisjon 2020. aastani kehtivate romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku põhjaliku hindamise, et vaadata alates 2011. aastast võetud meetmete mõju. Esialgsed tulemused näitavad, et teatavaid positiivseid muutusi on toimunud eelkõige haridusvaldkonnas, kuid jõupingutusi tuleb tõhustada, et parandada ka romade sotsiaalset ja majanduslikku kaasamist.

ELi ühtekuuluvuspoliitika abil saame selle eesmärgi saavutamisele kaasa aidata, suunates selleks investeeringuid tervishoidu, tööhõivesse ning sotsiaalse integratsiooni projektidesse. 2013. aastal koos Euroopa Nõukoguga loodud programm ROMACT aitab roma kogukondi, toetades kohalikke ametiasutusi 115 kohalikus omavalitsuses selliste strateegiate ja avalike teenuste välja töötamisel, loomisel ja rahastamisel, mis on suunatud romade jaoks kaasavama ühiskonna loomisele. Programmist saab abi ligikaudu 65 000 inimest.

Juba teist aastat järjest ühineb Euroopa Komisjon koos Euroopa kodanikuühiskonna katusorganisatsioonidega Euroopa Parlamendi algatusega ning korraldab 8. kuni 12. aprillini erinevaid üritusi, et tähistada rahvusvahelist romade päeva. Lisateavet leiate siit.

Lisateave

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruanne: A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion.

Pressiteade romade arvu kohta, kes elavad maailma vaesemate riikide elanikega sarnastes tingimustes

Infograafik takistuste kohta romade kaasamisel

Pressiteade romasid käsitlevate 2020. aastani kehtivate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku hindamise kohta

Romade kaasamise Euroopa platvorm

Kohalikele ametiasutustele suunatud programm ROMACT

Volinik Věra Jourová lõppsõna holokausti mälestamist ja romasid käsitleval näitusel

STATEMENT/18/2868

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar