Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Международен ден на ромите: Изявление на първия заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс и на членовете на Комисията Мариан Тейсен, Вера Йоурова, Корина Крецу и Йоханес Хан

Брюксел, 6 април 2018 r.

В навечерието на Международния ден на ромите, който се случва всяка година на 8 април, първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс и членовете на Комисията Мариан Тейсен, Вера Йоурова, Корина Крецу и Йоханес Хан заявиха:

„Зачитането на основните права, включително равното третиране, е един от стълбовете на Европейския съюз. При все това едно от най-многобройните малцинства в ЕС и в държавите в съседство — ромската общност, все още не се ползва в пълна степен от това право. Ромските общности са не само обект на предразсъдъци, дискриминация и маргинализация, много често те дори нямат достъп до основни блага като чиста вода, храна и санитарно-хигиенни условия. 80 % от ромите са изложени на риск от бедност. Тази ситуация засяга на първо място ромите, но също така е срам за нашите демократични общества.

Международният ден на ромите е възможност да се продължи свършената до момента положителна работа за борба срещу дискриминацията на ромите и да се укрепи интегрирането им във всички европейски общества и държави. Напоследък са налице някои положителни резултати, по-специално в областта на образованието, но трябва да се направи повече.

Това може да бъде успешно само ако всички ние обединим силите си на всички равнища. Ето защо призоваваме държавите членки и нашите партньори, обхванати от процеса на разширяване, да преследват тази цел и да предприемат реални действия относно дискриминацията и маргинализацията на ромите, включително чрез подкрепа за участието и представителството в публичната сфера.

Ромите живеят в Европа от повече от 700 години. Ромската история и култура представляват неразделна част от нашето многообразно европейско наследство. Ромските общности заслужават да бъдат третирани еднакво и да се ползват в пълна степен от правата си като граждани на ЕС. В крайна сметка начинът, по който интегрираме най-уязвимите малцинства, представлява важен тест за нашата европейска демокрация.“

Контекст

Ромите са най-голямата малцинствена общност на Европа — 6 милиона души, живеещи в ЕС, и 4 милиона души в региона, обхванат от процеса на разширяване (Черна гора, Сърбия, бившата югославска република Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Турция).

Тази общност е доста време се сблъсква с неравенство, социално изключване, дискриминация и маргинализация. 80 % от ромите са изложени на риск от бедност в сравнение с общата средна стойност от 17 % в ЕС.

Европейската комисия отдавна подчертава необходимостта от действия и през 2011 г. призова държавите членки да приемат национални стратегии за интегриране на ромите. Комисията докладва ежегодно относно прилагането на тези стратегии.

През 2017 г. Комисията започна цялостна оценка на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г., с цел да се оцени въздействието на мерките, въведени от 2011 г. насам. Предварителните констатации показват, че са налице някои положителни подобрения, по-специално в областта на образованието, но все още има какво да се направи, за да се постигне напредък в бъдещите усилия за социално и икономическо приобщаване на ромите.

Политиката на сближаване на ЕС може да допринесе за постигането на тази цел чрез инвестициите си в здравеопазване, заетост и проекти за социална интеграция. Също така по линия на програмата ROMACT — инициатива, създадена през 2013 г. съвместно със Съвета на Европа, ромската общност се подпомага чрез подкрепата за местните органи в 115 общини при планирането, финансирането и осъществяването на политиките и публичните услуги, насочени към създаването на по-приобщаващо общество за ромите. От тази програма се възползват около 65 000 души.

За втора поредна година Европейската комисия се присъединява към инициативата на Европейския парламент, заедно с европейските представителни организации на гражданското общество, в качеството на домакин на редица събития в периода 8—12 април за отбелязване на Международния ден на ромите. Повече информация ще намерите тук.

За повече информация

Доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права: „Продължаващ проблем: антиромските настроения като пречка за приобщаването на ромите.“

Съобщение за медиите относно броя на ромите, които са изправени пред условия на живот като в най-бедните държави в света

Инфографика за пречките пред приобщаването на ромите

Съобщение за печата относно оценката на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.

Европейската платформа за приобщаване на ромите

Програмата ROMACT за местните органи

Изказване на комисар Вера Йоурова за закриване на семинара за обучение в памет на жертвите на Холокоста и откриване на изложбата, посветена на ромите

 

STATEMENT/18/2868

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar