Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Spoločné vyhlásenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2018

Brusel 6. marec 2018

Rovnosť žien a mužov je jednou zo základných hodnôt Európskej únie zakotvených v našich zmluvách. Únia je priekopníkom v boji proti rodovej diskriminácii a dnes môžeme s hrdosťou konštatovať, že sme v tejto oblasti dosiahli pokrok: Európa predstavuje pre ženy jedno z najbezpečnejších a najrovnoprávnejších miest na svete.

Tým však naše úsilie nekončí – k dosiahnutiu úplnej rovnosti oboch pohlaví v praxi ešte stále vedie dlhá cesta. Ženy a dievčatá sú neustále obeťami obťažovania, zneužívania a násilia. A ženám sa až príliš často nedarí prelomiť pomyselný sklenený strop — ešte vždy sú horšie platené a majú menej príležitostí na kariérny postup či rozvoj podnikania.

Chceme, aby sa rovnosť žien a dievčat prejavila vo všetkých oblastiach života: od prístupu k vzdelávaniu cez rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu a prístup k vedúcim pozíciám v podnikoch a v politike až po ochranu pred násilím.

Podpora žien vo vedúcich pozíciách a posilnenie ich hospodárskeho postavenia je pre nás absolútnou prioritou. Európska únia predstavila novú legislatívnu iniciatívu, ktorej zámerom je dosiahnuť väčšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov, ako aj akčný plán na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov. a usilujeme sa o to, aby za nás hovorili činy: vo februári 2018 bolo na vedúcich pozíciách Európskej komisie zastúpených 36 % žien, čo je nárast oproti 11 % z novembra 2014, keď sme sa ujali našej funkcie. Predseda Juncker sa zaviazal, že do 31. októbra 2019, teda do konca mandátu súčasnej Komisie, zvýši tento podiel na 40 %.

Rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien konzistentne presadzujeme vo všetkých oblastiach našej politiky, a to tak na úrovni EÚ, ako aj v rámci vonkajších činností. Naša politika prispieva k celosvetovému úspešnému plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja a programu zameraného na ženy, mier a bezpečnosť. Tohtoročné Európske rozvojové dni sa zamerajú na kľúčovú úlohu žien a dievčat v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, na ich rovnocenné zastúpenie a vedúce postavenie vo všetkých oblastiach života. EÚ tohto roku okrem toho preberá vedenie iniciatívy s názvom „Výzva na prijatie opatrení na ochranu pred rodovo motivovaným násilím,“ do ktorej je zapojených viac ako 60 krajín a organizácií a ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa pri humanitárnych krízach riešil aj problém rodovo motivovaného násilia.

Európska únia pomáha napríklad prostredníctvom iniciatívy Spotlight ženám a dievčatám na celom svete, ktoré sú na úteku alebo boli vysídlené, ktoré sa stali obeťou násilia alebo ktorým bol odopretý prístup k vzdelávaniu, rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti a službám plánovaného rodičovstva či na trh práce a ktoré boli vo všeobecnosti vylúčené z politického života. Viac ako 15 miliónov dievčat na celom svete vo veku základnej školskej dochádzky nenavštevuje žiadnu školu. EÚ preto pomáha zlepšiť prístup k vzdelávaniu v Afrike, Latinskej Amerike, na Blízkom východe a v juhovýchodnej Ázii.

Rodová rovnosť nie je len otázkou rovnoprávnosti a spravodlivosti v Európe — je aj základným predpokladom na dosiahnutie trvalého mieru a bezpečnosti, ako aj na zabezpečenie rozvoja, ekonomickej prosperity a rastu na celom svete.

Investície do potenciálu žien a dievčat sú investíciami do celej našej spoločnosti.a je to nielen zodpovednosťou žien a dievčat, ale aj mužov a chlapcov.

 

Signatári:

Frans Timmermans, prvý podpredseda Komisie

Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen, ktorý je zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť *

Günter Oettinger, komisár pre rozpočet a ľudské zdroje

Johannes Hahn, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení

Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo

Marianne Thyssenová, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá

Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie

Violeta Bulcová, komisárka EÚ pre dopravu *

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport

Corina Crețuová komisárka pre regionálnu politiku

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inováciu

Mariya Gabrielová, komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Tlačové vyhlásenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť k správe o ženách v oblasti technológií

Komisia vyhlási 8. marca dvanásť finalistiek nominovaných na Cenu EÚ pre ženy - inovátorky, najvýznamnejšiu cenu svojho druhu na svete. Od roku 2011 sú touto cenou vyznamenávané ženy, ktoré dokázali spojiť vedeckú excelentnosť s úspechom v podnikaní.

Komisia 5. a 6. júna usporiada Európske rozvojové dni (#shEDDs), ktoré budú zamerané na ženy a dievčatá, ktoré stoja v popredí trvalo udržateľného rozvoja.

Každoročné kolokvium o základných právach venované otázke práv žien v turbulentných časoch sa zameralo na problematiku obťažovania žien a násilia páchaného na ženách, ako aj na ekonomickú a politickú nerovnosť mužov a žien s osobitným dôrazom na rozdielne odmeňovanie a na rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Iniciatíva Spotlight, ktorú spustila Európska komisia v spolupráci s OSN sa zameriava na problém rodovo motivovaného násilia na celosvetovej úrovni.

Index rodovej rovnosti za rok 2017

Informačné video venované problematike násilia páchaného na ženách

 

 * [updated on 06/03 at 16:01]

 

 

STATEMENT/18/1601

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar