Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Förklaring av ledarna för 27 medlemsstater och Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Romförklaringen

Bryssel den 25 mars 2017

Vi, ledarna för 27 medlemsstater och EU:s institutioner, är stolta över vad Europeiska unionen har åstadkommit: att skapa ett enat Europa är ett djärvt och framsynt företag. Då vi för sextio år sedan höll på att återhämta oss från den tragedi som två världskrig innebar, beslutade vi oss för att sluta oss samman och återuppbygga vår kontinent, som låg i aska. Vi har byggt en unik union med gemensamma institutioner och starka värden, en gemenskap med fred, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatlighet och en ekonomisk stormakt med enastående socialt skydd och välfärd.

Ett enat Europa var till en början en dröm för några få, men det blev mångas hopp. Sedan blev Europa helt igen. I dag står vi enade och starkare; hundratals miljoner människor i hela Europa har förmånen att leva i en utvidgad union som har övervunnit gamla skiljaktigheter.

Europeiska unionen står inför utmaningar som är utan motstycke, såväl globalt som internt: regionala konflikter, terrorism, växande migrationstryck, protektionism och sociala och ekonomiska skillnader. Vi är fast beslutna att tillsammans möta utmaningarna i en värld som är stadd i snabb förändring och att erbjuda våra medborgare både säkerhet och nya möjligheter.

Vi kommer att göra Europeiska unionen starkare och mer motståndskraftig genom ännu större enighet och solidaritet mellan oss och respekt för gemensamma regler. Enighet är för oss både en nödvändighet och ett fritt val. Var för sig skulle vi marginaliseras av den globala dynamiken. Det är tillsammans som vi har de bästa möjligheterna att påverka denna dynamik och att försvara våra gemensamma intressen och värden. Vi kommer att agera tillsammans – i olika takt och med olika intensitet när det är nödvändigt – samtidigt som vi rör oss i samma riktning, liksom vi har gjort i det förflutna, i enlighet med fördragen och med dörren öppen för dem som vill ansluta sig i ett senare skede. Vår union står enad och odelbar.

Under de kommande tio åren vill vi ha en union som är säker och trygg, blomstrande, konkurrenskraftig, hållbar och socialt ansvarstagande och som har viljan och förmågan att spela en central roll i världen och att forma globaliseringen. Vi vill ha en union där medborgarna har nya möjligheter att utvecklas kulturellt, socialt och ekonomiskt. Vi vill ha en union som förblir öppen gentemot de europeiska länder som respekterar våra värden och helhjärtat stöder dem.

I dessa tider av förändring och i medvetenhet om våra medborgares farhågor ställer vi oss bakom Romagendan och förbinder oss att verka för:

1. Ett tryggt och säkert Europa: en union där alla medborgare känner sig trygga och kan röra sig fritt, där våra yttre gränser är säkra och där migrationspolitiken är effektiv, ansvarsfull och hållbar och respekterar internationella normer; ett Europa som är fast beslutet att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

2. Ett blomstrande och hållbart Europa: en union som skapar tillväxt och arbetstillfällen; en union där en stark och sammanlänkad inre marknad, som är under ständig utveckling och som välkomnar teknisk omvandling, och en stabil och ytterligare stärkt gemensam valuta ger möjligheter till tillväxt, sammanhållning, konkurrenskraft, innovation och utbyten, särskilt för små och medelstora företag; en union som främjar en ihållande och hållbar tillväxt genom investeringar, strukturreformer och en fortsatt strävan mot ett fullbordande av Ekonomiska och monetära unionen; en union där ekonomierna konvergerar; en union med energitrygghet till ett överkomligt pris och en ren och säker miljö.

3. Ett socialt Europa: en union som på grundval av en hållbar tillväxt främjar ekonomiska och sociala framsteg samt sammanhållning och konvergens, samtidigt som man upprätthåller den inre marknadens integritet; en union som tar hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen och arbetsmarknadsparternas centrala roll; en union som främjar såväl jämställdhet mellan kvinnor och män som rättigheter och lika möjligheter för alla; en union som bekämpar arbetslöshet, diskriminering, social utestängning och fattigdom; en union där ungdomar får den bästa utbildningen och kan studera och få arbete över hela kontinenten; en union som bevarar vårt kulturarv och främjar kulturell mångfald.

4. Ett starkare Europa på den globala arenan: en union som vidareutvecklar befintliga partnerskap och bygger nya, och som främjar stabilitet och välstånd i sitt omedelbara grannskap österut och söderut men även i Mellanöstern och hela Afrika och i världen i stort; en union som är beredd att ta större ansvar och bidra till att skapa en mer konkurrenskraftig och integrerad försvarsindustri; en union som är fast besluten att stärka sin gemensamma säkerhet och sitt gemensamma försvar – även i samarbete med och som komplement till Nordatlantiska fördragsorganisationen – med beaktande av nationella förhållanden och rättsliga åtaganden; en union som är engagerad i Förenta nationerna och står för ett regelbaserat multilateralt system, är stolt över sina värden och skyddar sin befolkning samt främjar fri och rättvis handel och en positiv global klimatpolitik.

Vi kommer att eftersträva dessa mål i den fasta tron att Europas framtid ligger i våra egna händer och att Europeiska unionen är det bästa verktyget för att uppnå våra mål. Vi förbinder oss att lyssna på och besvara de farhågor som våra medborgare ger uttryck för och kommer att samarbeta med våra nationella parlament. Vi kommer att arbeta tillsammans på den nivå där det gör verklig skillnad – om det så är på unionsnivå, nationellt, regionalt eller lokalt – och då i en anda av förtroende och lojalt samarbete, både bland medlemsstaterna och mellan dem och EU:s institutioner, och i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen. Vi kommer att ge möjlighet till det manöverutrymme som krävs på de olika nivåerna för att stärka Europas innovations- och tillväxtpotential. Vi vill att unionen ska vara stor i stora frågor och liten i små frågor. Vi kommer att främja ett demokratiskt, effektivt och transparent beslutsfattande och ett effektivare genomförande.

Vi som ledare, som arbetar tillsammans inom Europeiska rådet och i våra institutioner, kommer att se till att dagens agenda genomförs, så att den blir morgondagens verklighet. Vi har slutit oss samman till det bättre. Europa är vår gemensamma framtid.

Läs mer

Romförklaringen

Faktablad: Vitboksprocessen

Faktablad: Förverkligande av vår positiva agenda: Romagendan

Faktablad: Ett socialt Europa

Faktablad: En stark, sammankopplad inre marknad

Faktablad: Ett starkare Europa på den globala arenan

Faktablad: Migrationspolitiken

Faktablad: Ett EU som är stort i stora frågor och litet i små

Faktablad: Fördjupat samarbete – finns redan i dag

STATEMENT/17/767

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar