Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

27 dalībvalstu un Eiropadomes, Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas līderu deklarācija. Romas deklarācija

Briselē, 2017. gada 25. martā

Mēs, 27 dalībvalstu un ES iestāžu līderi, lepojamies ar Eiropas Savienības sasniegumiem – Eiropas vienotības izveide ir ļoti nozīmīgs un tālredzīgs projekts. Pirms sešdesmit gadiem, atgūstoties no divos pasaules karos piedzīvotās traģēdijas, mēs nolēmām apvienot spēkus un no pelniem atjaunot mūsu kontinentu. Mēs esam izveidojuši unikālu Savienību, kurai ir kopīgas iestādes un stipras vērtības, – miera, brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma kopienu, kas ir viena no lielākajām ekonomiskajām varām ar sociālās aizsardzības un labklājības līmeni, kuram nav līdzīgu citur.

Eiropas vienotība sākās kā dažu cilvēku sapnis un kļuva par cerību daudziem. Eiropa tad atkal kļuva par vienu veselumu. Šodien mēs esam vienoti un spēcīgāki – simtiem miljoniem cilvēku visā Eiropā gūst labumu no dzīves paplašinātā Savienībā, kas ir pārvarējusi vecos dalījumus.

Eiropas Savienība saskaras ar vēl nepieredzētiem izaicinājumiem gan globālā, gan vietējā mērogā – reģionāli konflikti, terorisms, pieaugošs migrācijas spiediens, protekcionisms un sociālā un ekonomiskā nevienlīdzība. Kopā mēs esam apņēmības pilni pievērsties strauji mainīgas pasaules izaicinājumiem un sniegt saviem iedzīvotājiem gan drošību, gan jaunas iespējas.

Mēs Eiropas Savienību padarīsim stiprāku un noturīgāku, panākot savā starpā vēl lielāku vienotību un solidaritāti un respektējot kopīgus noteikumus. Vienotība ir gan nepieciešamība, gan mūsu brīva izvēle. Globālie procesi mūs katru atsevišķi nostumtu malā. Būt kopā ir mūsu labākā iespēja, kā šos procesus ietekmēt un aizstāvēt mūsu kopīgās intereses un vērtības. Mēs rīkosimies kopā – vajadzības gadījumā dažādos tempos un ar dažādu intensitāti, bet vienā un tajā pašā virzienā, kā esam to darījuši jau iepriekš, saskaņā ar Līgumiem un turot durvis vaļā tiem, kas vēlas mums vēlāk pievienoties. Mūsu Savienība ir nedalīta un nedalāma.

Nākamajos desmit gados mēs vēlamies Savienību, kura ir droša un neapdraudēta, pārtikusi, konkurētspējīga, ilgtspējīga un sociāli atbildīga un kurai ir griba un spēja ieņemt būtisku vietu pasaulē un ietekmēt globalizācijas gaitu. Mēs vēlamies Savienību, kurā iedzīvotājiem ir jaunas iespējas kultūras un sociālās attīstības un ekonomiskās izaugsmes jomā. Mēs vēlamies Savienību, kas paliek atvērta tām Eiropas valstīm, kuras ievēro mūsu vērtības un ir apņēmušās tās sekmēt.

Šajos pārmaiņu laikos, ņemot vērā mūsu pilsoņu bažas, mēs paužam apņēmību attiecībā uz Romas programmu un solāmies strādāt, lai virzītos uz:

1. drošu un neapdraudētu Eiropu – Savienību, kurā visi pilsoņi jūtas droši un var brīvi pārvietoties, kurā ārējās robežas ir nodrošinātas, kurā ir efektīva, atbildīga un ilgtspējīga migrācijas politika, kas ievēro starptautiskās normas; Eiropu, kas ir apņēmības pilna apkarot terorismu un organizēto noziedzību;

2. pārtikušu un ilgtspējīgu Eiropu – Savienību, kas rada izaugsmi un darbvietas; Savienību, kurā stiprs, savienots un nemitīgā attīstībā esošs vienotais tirgus, kas pieņem tehnoloģiskās pārmaiņas, un stabila un vēl vairāk nostiprināta vienotā valūta paver ceļu izaugsmei, kohēzijai, konkurētspējai, inovācijai un mijiedarbībai, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem; Savienību, kas sekmē pastāvīgu un ilgtspējīgu izaugsmi, izmantojot investīcijas, strukturālas reformas un strādājot pie tā, lai tiktu pabeigta ekonomiskās un monetārās savienības izveide; Savienību, kurā ekonomikas tuvinās; Savienību, kurā enerģija ir droša un par pieejamām cenām, un vide ir tīra un droša.

3. sociālu Eiropu – Savienību, kas, balstoties uz ilgtspējīgu izaugsmi, sekmē ekonomisko un sociālo progresu, kā arī kohēziju un konverģenci, vienlaikus saglabājot iekšējā tirgus integritāti; Savienību, kurā tiek ņemta vērā valstu sistēmu dažādība un būtiskā sociālo partneru nozīme; Savienību, kas sekmē līdztiesību starp sievietēm un vīriešiem, kā arī vienlīdzīgas tiesības un iespējas visiem; Savienību, kas cīnās pret bezdarbu, diskrimināciju, sociālo atstumtību un nabadzību; Savienību, kurā jaunieši gūst labāko izglītību un apmācību un var studēt un atrast darbu visā kontinentā; Savienību, kas saglabā mūsu kultūras mantojumu un sekmē kultūru daudzveidību;

4. pasaules arēnā stiprāku Eiropu – Savienību, kas turpina attīstīt jau esošās partnerattiecības, veido jaunas un sekmē stabilitāti un pārticību ne tikai sev tieši kaimiņos austrumu un dienvidu virzienā, bet arī Tuvajos Austrumos un visā Āfrikā, kā arī pasaulē; Savienību, kas ir gatava uzņemties lielāku atbildību un palīdzēt radīt konkurētspējīgāku un integrētāku aizsardzības nozari; Savienību, kas ir apņēmusies stiprināt kopējo drošību un aizsardzību, arī sadarbībā un savstarpējā papildināmībā ar Ziemeļatlantijas līguma organizāciju, ņemot vērā valstu apstākļus un juridiskās saistības; Savienību, kas aktīvi darbojas Apvienoto Nāciju Organizācijā un iestājas par noteikumos balstītu daudzpusēju sistēmu, kas lepojas ar savām vērtībām un sargā savus iedzīvotājus, sekmējot brīvu un godīgu tirdzniecību un labvēlīgu globālo klimata politiku.

Mēs tieksimies uz šiem mērķiem ciešā pārliecībā, ka Eiropas nākotne ir mūsu pašu rokās un ka Eiropas Savienība ir vislabākais instruments mūsu mērķu sasniegšanai. Mēs apņemamies ieklausīties mūsu pilsoņu paustajās bažās un atsaukties uz tām, un mēs veidosim sasaisti ar mūsu valstu parlamentiem. Mēs strādāsim kopā tajā līmenī – Eiropas Savienības, valstu, reģionālā vai vietējā –, kur var panākt reālus rezultātus, uzticības un lojālas sadarbības garā – gan dalībvalstu starpā, gan starp dalībvalstīm un ES iestādēm, ievērojot subsidiaritātes principu. Mēs atstāsim vajadzīgo rīcības brīvību dažādos līmeņos, lai stiprinātu Eiropas inovācijas un izaugsmes potenciālu. Mēs gribam, lai Savienība lielos jautājumos ir liela, bet mazos – maza. Mēs veicināsim demokrātisku, efektīvu un pārredzamu lēmumu pieņemšanas procesu un labāku izpildi.

Mēs kā līderi, strādājot kopā Eiropadomē un savās iestādēs, nodrošināsim, ka šodien pieņemtā programma tiek īstenota, lai tā kļūtu par rītdienas realitāti. Mums – Eiropas Savienības pilsoņiem – ir tā laime būt vienotiem. Eiropa ir mūsu kopīgā nākotne.

Papildinformācija

Romas deklarācija

Faktu lapa – Baltās grāmatas process

Faktu lapa – Mūsu pozitīvās programmas īstenošana – Romas programma

Faktu lapa – Sociāla Eiropa

Faktu lapa – Spēcīgs un savienots vienotais tirgus

Faktu lapa – Pasaules arēnā stiprāka Eiropa

Faktu lapa – Migrācijas pārvaldība

Faktu lapa – Savienība, kas lielos jautājumos ir liela, bet mazos – maza

Faktu lapa – Ciešāka sadarbība ir realitāte jau tagad

STATEMENT/17/767

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar