Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

27 jäsenvaltion sekä Eurooppa-neuvoston, Euroopan parlamentin ja Euroopan komission johtajien julistus. Rooman julistus

Bryssel 25. maaliskuuta 2017

Me, 27 jäsenvaltion ja EU:n toimielinten johtajat, olemme ylpeitä Euroopan unionin saavutuksista: yhtenäisen Euroopan rakentaminen on rohkea, kauaskantoinen pyrkimys. Eurooppa oli 60 vuotta sitten kahden maailmansodan jälkeen raunioina, ja siitä toipuaksemme päätimme yhdistyä ja rakentaa maanosamme uudelleen. Olemme rakentaneet ainutlaatuisen unionin, jolla on yhteiset toimielimet ja vahvat arvot: rauhan, vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen yhteisön, merkittävän talousmahdin, jossa sosiaalinen suojelu ja hyvinvointi ovat korkeammalla tasolla kuin missään muualla.

Yhtenäinen Eurooppa alkoi harvojen unelmana, josta tuli monien toivo. Sitten Euroopasta tuli jälleen yksi. Olemme tänään yhtenäisiä ja vahvempia: sadat miljoonat ihmiset kaikkialla Euroopassa hyötyvät elämästä laajentuneessa unionissa, joka on voittanut vanhat jakolinjat.

Euroopan unionilla on tänään vastassaan sekä maailmanlaajuisesti että eurooppalaisittain ennennäkemättömiä haasteita: alueelliset konfliktit, terrorismi, kasvavat muuttopaineet, protektionismi sekä sosiaalinen ja taloudellinen eriarvoisuus. Vakaa päätöksemme on vastata yhdessä nopeasti muuttuviin maailmanpoliittisiin haasteisiin ja tarjota kansalaisillemme sekä turvallisuutta että uusia mahdollisuuksia.

Aiomme tehdä Euroopan unionista vahvemman ja kestävämmän osoittamalla vieläkin suurempaa yhtenäisyyttä ja keskinäistä solidaarisuutta ja noudattamalla yhteisiä sääntöjä. Yhtenäisyys on sekä välttämättömyys että vapaa valintamme. Yksittäisinä maina jäisimme maailmanpoliittisen päätöksenteon ulkopuolelle. Yhdessä ja yhtenäisinä meillä on parhaat vaikutusmahdollisuudet ja voimme parhaiten puolustaa yhteisiä etujamme ja arvojamme. Toimimme yhdessä, tarvittaessa eri tahtia ja eri intensiteetillä, mutta kulkien samaan suuntaan, kuten tähänkin asti, noudattaen perussopimuksia ja pitäen ovet avoinna niille, jotka haluavat liittyä mukaan myöhemmin. Unionimme on yhtenäinen ja jakamaton.

Seuraavien kymmenen vuoden aikana haluamme unionin, joka on turvallinen ja suojattu, vauras, kilpailukykyinen, kestävästi kehittyvä sekä sosiaalisesti vastuuntuntoinen ja jolla on tahtoa ja kykyä olla maailmassa keskeinen toimija ja globalisaation muokkaaja. Haluamme unionin, joka tarjoaa kansalaisilleen uusia mahdollisuuksia kulttuuriseen ja sosiaaliseen kehitykseen ja talouskasvuun. Haluamme unionin, joka on avoinna niille Euroopan maille, jotka kunnioittavat arvojamme ja sitoutuvat edistämään niitä.

Näinä muutoksen aikoina, tietoisina kansalaistemme huolenaiheista, sitoudumme Rooman agendaan ja lupaamme tehdä työtä seuraavan hyväksi:

1. Turvallinen ja suojattu Eurooppa: unioni, jossa kaikki kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat liikkua vapaasti, joka huolehtii ulkorajojensa turvallisuudesta ja harjoittaa tehokasta, vastuullista ja kestävää kansainvälisten normien mukaista muuttoliikepolitiikkaa; Eurooppa, joka torjuu päättäväisesti terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

2. Vauras ja kestävästi kehittyvä Eurooppa: unioni, joka luo kasvua ja työpaikkoja, jonka vahvat, verkottuneet ja teknologisen muutoksen sisäistäneet kehittyvät sisämarkkinat sekä vakaa ja entistä vahvempi yhteinen raha avaavat mahdollisuuksia kasvuun, koheesioon, kilpailukykyyn, innovointiin ja vaihtoon erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille; unioni, joka edistää jatkuvaa ja kestävää kasvua investoinnein, rakenneuudistuksin ja talous- ja rahaliiton viimeistelyyn tähtäävin toimin; unioni, jonka taloudet lähentyvät toisiaan; unioni, jossa energian saanti on turvattu ja energian hinnat kohtuulliset ja jossa on puhdas ja turvallinen ympäristö.

3. Sosiaalinen Eurooppa: unioni, joka kestävän kasvun pohjalta edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä sekä koheesiota ja lähentymistä huolehtien samalla sisämarkkinoidensa eheydestä; unioni, joka ottaa huomioon kansallisten järjestelmien monimuotoisuuden ja työmarkkinaosapuolten avainaseman; unioni, joka edistää naisten ja miesten tasa-arvoa sekä kaikille kuuluvia oikeuksia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia; unioni, joka torjuu työttömyyttä, syrjintää, sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä; unioni, jossa nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä kaikkialta Euroopasta; unioni, joka säilyttää eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja edistää kulttuurista monimuotoisuutta.

4. Vahvempi Eurooppa globaalistuneessa toimintaympäristössä: unioni, joka kehittää olemassa olevia yhteistyösiteitä ja luo uusia kumppanuuksia, edistää vakautta ja vaurautta itäisessä ja eteläisessä naapurustossaan mutta myös Lähi-idän ja Afrikan maissa sekä maailmanlaajuisesti; unioni, joka on valmis ottamaan lisää vastuuta ja tukemaan kilpailukykyisemmän ja yhdentyneemmän puolustusteollisuuden rakentamisessa; unioni, joka on sitoutunut vahvistamaan yhteistä turvallisuuttaan ja puolustustaan myös yhteistyössä ja täydentävästi Pohjois-Atlantin puolustusliiton kanssa kansalliset olosuhteet ja oikeudelliset sitoumukset huomioiden; unioni, joka on sitoutunut Yhdistyneisiin kansakuntiin ja puolustamaan sääntöihin perustuvaa monenvälistä järjestelmää, on ylpeä arvoistaan ja suojelee kansalaisiaan sekä edistää vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa ja positiivista globaalia ilmastopolitiikkaa.

Pyrimme näihin tavoitteisiin uskoen vakaasti siihen, että Euroopan tulevaisuus on meidän omissa käsissämme ja että Euroopan unioni on paras väline tavoitteidemme saavuttamiseksi. Lupaamme kuunnella kansalaistemme ilmaisemia huolenaiheita ja vastata niihin, ja toimimme yhteistyössä kansallisten parlamenttiemme kanssa. Teemme yhteistyötä sillä tasolla, jolla sillä on todellista merkitystä, olipa kyse Euroopan unionin, kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason yhteistyöstä, luottamuksen ja lojaalin yhteistyön hengessä niin jäsenvaltioiden kesken kuin niiden ja EU:n toimielinten välillä sekä toissijaisuusperiaatetta noudattaen. Annamme eri tasoille tarvittavan liikkumavaran vahvistaaksemme Euroopan innovaatio- ja kasvupotentiaalia. Haluamme unionin, joka on suurissa kysymyksissä suuri ja pienissä pieni. Edistämme demokraattista, tehokasta ja avointa päätöksentekoprosessia ja entistä tuloksekkaampaa toteuttamista.

Me johtajina aiomme Eurooppa-neuvostossa ja toimielintemme kesken yhteistyötä tehden varmistaa, että tänään sopimamme agenda toteutetaan niin, että siitä tulee huomispäivän todellisuutta. Olemme yhdistyneet parempaa tulevaisuutta varten. Eurooppa on yhteinen tulevaisuutemme.

Lisätietoa

Rooman julistus

Tietosivu: Valkoisen kirjan prosessi

Tietosivu: Toteutamme myönteistä toimintasuunnitelmaa: Rooman agenda

Tietosivu: Sosiaalinen Eurooppa

Tietosivu: Vahvat ja verkottuneet sisämarkkinat

Tietosivu: Vahvempi Eurooppa maailmannäyttämöllä

Tietosivu: Muuttoliikkeen hallinta

Tietosivu: Unioni, joka on suurissa kysymyksissä suuri ja pienissä pieni

Tietosivu: Tiiviimpi yhteistyö – totta jo nyt

STATEMENT/17/767

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar