Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

27 liikmesriigi ning Euroopa Ülemkogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni juhtide deklaratsioon. Rooma deklaratsioon

Brüssel, 25. märts 2017

Meie, 27 liikmesriigi ja ELi institutsioonide juhid, tunneme uhkust Euroopa Liidu saavutuste üle – Euroopa ühtsuse loomine on julge ja tulevikku vaatav ettevõtmine. 60 aasta eest, taastudes kahe maailmasõja tragöödiast, otsustasime hoida kokku ja oma kontinendi uuesti üles ehitada. Me oleme loonud ühiste institutsioonide ja kindlate väärtustega ainulaadse liidu – rahu, vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi kogukonna, mis on suur majandusjõud, pakkudes seniolematul tasemel sotsiaalset kaitset ja heaolu.

Euroopa ühtsus sai alguse vaid väheste unistusest ja sellest sai paljude lootus. Siis sai Euroopa taas üheks. Täna oleme ühtsed ja tugevamad: sadadel miljonitel inimestel kogu Euroopas on kasulik elada laiemas liidus, mis on ületanud vanad lõhed.

Euroopa Liit seisab praegu silmitsi enneolematute väljakutsetega nii üleilmsel kui ka liidu tasandil: piirkondlikud konfliktid, terrorism, suurenev rändesurve, protektsionism ning sotsiaalne ja majanduslik ebavõrdsus. Me oleme täis otsustavust üheskoos käsitleda kiiresti muutuva maailmaga seonduvaid väljakutseid ning pakkuda oma kodanikele nii turvalisust kui ka uusi võimalusi.

Me muudame Euroopa Liidu tugevamaks ja vastupidavamaks, olles omavahel veelgi ühtsemad ja solidaarsemad ning austades ühiseid reegleid. Ühtsus on nii vabadus kui ka meie vaba valik. Eraldi seistes ei suudaks me ülemaailmse arenguga kaasas käia. Koos saame kõige paremini seda arengut mõjutada ning kaitsta meie ühiseid huve ja väärtusi. Me tegutseme üheskoos, vajaduse korral erineva tempo ja intensiivsusega, liikudes samal ajal ühes suunas, nagu me oleme teinud minevikus, kooskõlas aluslepingutega ja jättes ukse avatuks neile, kes soovivad liituda hiljem. Meie liit on ühtne ja jagamatu.

Järgmise 10 aasta jooksul soovime näha liitu, mis on turvaline ja kaitstud, jõukas, konkurentsivõimeline, kestlik ja sotsiaalselt vastutustundlik ning millel on tahe ja suutlikkus mängida maailmas suurt rolli ja rääkida kaasa globaliseerumises. Me soovime näha liitu, mille kodanikel on uusi võimalusi kultuuriliseks ja sotsiaalseks arenguks ning majanduskasvuks. Me soovime näha liitu, mis jääb avatuks neile Euroopa riikidele, kes austavad meie väärtusi ning võtavad endale kohustuse neid edendada.

Praegusel muutuste ajal ning olles teadlik oma kodanike muredest, pühendume Rooma tegevuskavale ja lubame teha tööd järgmiste eesmärkide saavutamise nimel:

1. Turvaline ja kaitstud Euroopa: liit, kus kõik kodanikud tunnevad ennast turvaliselt ning saavad vabalt liikuda, kus meie välispiirid on kaitstud ning kus viiakse ellu tõhusat, vastutustundlikku ja jätkusuutlikku rändepoliitikat, austades rahvusvahelisi norme; Euroopa, mis on kindlalt otsustanud võidelda terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu.

2. Jõukas ja jätkusuutlik Euroopa: liit, mis loob majanduskasvu ja töökohti; liit, kus on tugev, ühendatud ja arenev ühtne turg, mis on avatud tehnoloogilistele uuendustele, ning stabiilne ja veelgi tugevam ühisraha, mis võimaldavad majanduskasvu, ühtekuuluvust, konkurentsivõimet, innovatsiooni ja vahetusi, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks; liit, mis edendab püsivat ja jätkusuutlikku majanduskasvu investeeringute, struktuurireformide ning majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimise kaudu; liit, mille liikmesriikide majandused liiguvad lähenemise suunas; liit, kus energia on kindlalt tagatud ja taskukohane ning keskkond puhas ja turvaline.

3. Sotsiaalne Euroopa: liit, mis jätkusuutlikule majanduskasvule tuginedes edendab majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning ühtekuuluvust ja lähenemist, austades samal ajal siseturu terviklikkust; liit, mis võtab arvesse siseriiklike süsteemide mitmekesisust ja sotsiaalpartnerite tähtsat rolli; liit, mis edendab soolist võrdõiguslikkust ning õigusi ja võrdseid võimalusi kõigile; liit, mis võitleb töötuse, diskrimineerimise, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu; liit, kus noored saavad parima hariduse ja koolituse ning võivad õppida ja leida tööd kogu kontinendil; liit, mis hoiab alal meie kultuuripärandit ja edendab kultuurilist mitmekesisust.

4. Tugevam Euroopa ülemaailmses plaanis: liit, kus arendatakse edasi olemasolevaid ja luuakse uusi partnerlusi ning edendatakse stabiilsust ja jõukust nii oma vahetus naabruses idas ja lõunas kui ka Lähis-Idas ja Aafrikas ning globaalselt; liit, mis on valmis võtma suurema vastutuse ning aitama kaasa konkurentsivõimelisema ja integreeritud kaitsetööstuse loomisele; liit, mis on pühendunud oma ühise julgeoleku ja kaitse tugevdamisele, samuti koostöös ja vastastikuses täiendavuses Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooniga, võttes samas arvesse liikmesriikide olusid ja juriidilisi kohustusi; liit, mis on osa Ühinenud Rahvaste Organisatsioonist ja mis seisab reeglitepõhise mitmepoolse süsteemi eest, on uhke oma väärtuste üle ja kaitseb oma rahvast, edendab vaba ja ausat kaubandust ning positiivset ülemaailmset kliimapoliitikat.

Me täidame neid eesmärke, olles kindlad, et Euroopa tulevik on meie endi kätes ning et Euroopa Liit on parim vahend meie eesmärkide saavutamiseks. Me lubame kuulata oma kodanike mureküsimusi ja neile vastata ning teeme koostööd oma riikide parlamentidega. Me töötame koos tasandil, millel on tagatud parimate tulemuste saavutamine, olgu selleks siis Euroopa Liidu, liikmesriigi, piirkondlik või kohalik tasand, ning usalduse ja lojaalse koostöö vaimus, nii liikmesriikide puhul kui ka liikmesriikide ja ELi institutsioonide vahel, kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Me võimaldame erinevatel tasanditel vajalikku manööverdamisruumi, et tugevdada innovatsiooni- ja kasvupotentsiaali. Me soovime, et liit oleks suur suurtes küsimustes ja väike väikestes küsimustes. Me edendame demokraatlikku, tõhusat ja läbipaistvat otsuste tegemise protsessi ning tulemuste paremat saavutamist.

Meie juhtidena, töötades koos Euroopa Ülemkogus ja meie institutsioonides, tagame tänase tegevuskava rakendamise, nii et sellest saaks homne reaalsus. Meil on õnn elada ühendatud Euroopas. Euroopa on meie kõigi ühine tulevik.

Lisateava

Rooma deklaratsioon

Teabeleht: Valge raamatu ajakava

Teabeleht: Viime ellu positiivse plaani: Rooma tegevuskava

Teabeleht: Sotsiaalne Euroopa

Teabeleht: Tugev ühendatud ühtne turg

Teabeleht: Tugevam Euroopa ülemaailmses plaanis

Teabeleht: Rände haldamine

Teabeleht: Liit, mis on suurtes asjades suur ja väiksemates väiksem

Teabeleht: Tõhustatud koostöö – reaalsus juba täna

STATEMENT/17/767

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar