Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Komisija džiaugiasi valstybių narių susitarimu dėl Europos prieinamumo akto, tačiau ragina ryžtingiau reikalauti valdžios institucijų atsakomybės.

Briuselis, 2017 m. gruodžio 7 d.

Komisija pritaria bendram požiūriui, dėl kurio šiandien susitarė valstybės narės Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje aptariant Komisijos pasiūlymą didinti daugelio kasdienių gaminių ir paslaugų prieinamumą neįgaliesiems (Europos prieinamumo aktą).

Pasiekus susitarimą, už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen sakė:

„Praėjusį sekmadienį minėjome Tarptautinę neįgaliųjų dieną. Nėra jokių abejonių: mes privalome labiau stengtis, kad užtikrintume lygias galimybes didėjančiam Europos neįgaliųjų skaičiui .

ŠĮ pasiūlymą aš pateikiau prieš dvejus metus ir dabar valstybės narės pagaliau pasiekė susitarimą. Šiandien patvirtintas bendras požiūris siunčia labai svarbią žinią 80 mln. neįgaliųjų Europos Sąjungoje. Prieinamumo aktu bus sukuriama didžiausia pasaulyje prieinamų gaminių rinka, o tai reiškia, kad ne tik sumažės kainos, bet ir bus prisidedama prie to, kad neįgaliesiems būtų lengviau dalyvauti visuomenėje ir darbo rinkoje. Taip pat juo atsižvelgiama į mūsų bendrą atsakomybę įgyvendinti JT neįgaliųjų teisių konvenciją.

Ir vis dėlto būčiau norėjusi ryžtingesnių valstybių narių veiksmų. Visų pirma apgailestauju dėl to, kad į susitarimą neįtraukti suderinti reikalavimai, kurių reikėtų laikytis valdžios institucijoms perkant prieinamus gaminius ar paslaugas arba naudojant ES lėšas, nei reikalavimas dėl visapusiško skubios pagalbos telefono numerio 112 prieinamumo. Valdžios institucijos nepasinaudojo proga padidinti prieinamumą.

Be abejo, šiuo susitarimu procesas nesibaigia, ir aš laukiu kuo greičiau prasidedant galutinių Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybų. Šia iniciatyva bus konkrečiais būdais pagerintas daugelio žmonių gyvenimas. Todėl 2018 metai turi tapti Prieinamumo akto įgyvendinimo metais.

Ir dar norėčiau pridurti, kad labai džiaugiuosi po liepos mėn. pasiekto susitarimo Komisijai galutinai patvirtinus, jog į ES teisės aktus įtraukiama dar 13 naujų arba griežtesnių ribinių verčių, siekiant geriau apsaugoti darbuotojus nuo vėžį sukeliančių medžiagų. Tai svarbus etapas siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą darbo vietoje, visų pirma saugant nuo vėžio, kuris yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių priežastis ES. Dabar tikiuosi, kad Europos Parlamentas ir Taryba greitai susitars dėl antro medžiagų sąrašo, kurį mes pateikėme 2017 m. sausio mėn.“

Tolesni veiksmai

Valstybių narių susitarimu dėl Prieinamumo akto atveriamas kelias galutinėms deryboms su Europos Parlamentu, kuris savo poziciją jau priėmė 2017 m. rugsėjo mėn.

Galutinai priimta Kancerogenų ir mutagenų direktyvos pirmoji peržiūra bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Ši direktyva įsigalioja 20-ą dieną po jos paskelbimo. Po to valstybės narės turės per 2 metus įgyvendinti atnaujintas taisykles.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai Komisija siūlo padaryti gaminius ir paslaugas prieinamesnius neįgaliesiems

Pranešimas spaudai Komisija palankiai vertina Parlamento ir Tarybos susitarimą geriau apsaugoti darbuotojus nuo vėžį sukeliančių cheminių medžiagų

 

STATEMENT/17/5143

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar