Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Komisjon väljendab heameelt liikmesriikide kokkuleppe üle Euroopa juurdepääsetavuse akti kohta, kuid kutsub ühtlasi üles suuremale sihikindlusele avaliku sektori asutuste kohustuste osas.

Brüssel, 7. detsember 2017

Euroopa komisjonil on hea meel täna tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogus liikmesriikide vahel kokku lepitud ühise lähenemisviisi üle seoses komisjoni ettepanekuga muuta mitmed igapäevatooted ja -teenused puuetega inimestele juurdepääsetavaks (Euroopa juurdepääsetavuse akt).

Pärast kokkuleppele jõudmist sõnas tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen:

„Eelmisel pühapäeval tähistasime rahvusvahelist puuetega inimeste päeva. Pole mingit kahtlust, et me peame tegema rohkem, et tagada Euroopas võrdsed võimalused puuetega inimestele, kelle arv pidevalt kasvab.

Kaks aastat pärast seda, kui ma selle ettepaneku esitasin, on liikmesriigid viimaks kokkuleppele jõudnud. Üldine lähenemisviis, millele täna alus pandi, on väga oluline signaal Euroopa Liidu 80 miljonile puudega inimesele. Juurdepääsetavuse akt loob maailma suurima juurdepääsetavate toodete turu, millega seoses mitte ainult ei lange hinnad, vaid mis aitab ka puuetega inimestel ühiskonnas ja tööturul osaleda. Samuti võtab see arvesse meie ühist kohustust rakendada ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni.

Sellele vaatamata oleksin liikmesriikidelt soovinud sihikindlamat lähenemist. Avaldan kahetsust eriti selle üle, et kokkulepe ei hõlma ühtlustatud nõudeid avaliku sektori asutustele juurdepääsetavate toodete ja teenuste ostmiseks ning ELi rahaliste vahendite kulutamiseks, ning samuti selle üle, et hädaabinumbrit 112 ei tehtud täielikult juurdepääsetavaks. See on avaliku sektori asutustel juurdepääsetavuse küsimuses juhirolli võtmisel kaotatud võimalus.

Loomulikult ei ole käesolev kokkulepe protsessi lõpp ning ma ootan väga Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vaheliste lõplike läbirääkimiste võimalikult peatset algust. See algatus muudab väga paljude inimeste elu konkreetselt paremaks. Seetõttu peab juurdepääsetavuse akt 2018. aastal tulemusi andma.

Viimasena tuleks mainida, et pärast juulis saavutatud kokkulepet olen ma väga rõõmus nõukogu lõpliku heakskiidu üle lisada töötajate kaitsmiseks ELi õigusaktidesse 13 uut või rangemat vähki tekitavate ainetega kokkupuute piirnormi. See on oluline verstapost töötajate tervise ja ohutuse kaitsmisel, eelkõige kaitsmisel kutsetööga seotud vähi eest, mis on peamine tööga seotud surma põhjustaja ELis.Nüüd ootan kiiret kokkulepet Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel teise ainete loetelu kohta, mille esitasime 2017. aasta jaanuaris.“

Järgmised sammud

Liikmesriikide kokkulepe juurdepääsetavuse akti kohta sillutab teed lõplikele läbirääkimistele Euroopa Parlamendiga, kes võttis oma seisukoha vastu juba 2017. aasta septembris.

Mis puutub kantserogeenide ja mutageenide direktiivi esimese paranduse lõplikku vastuvõtmisse, siis see avaldatakse nüüd Euroopa Liidu Teatajas. Direktiiv jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist. Seejärel on liikmesriikidel kaks aastat aega uute normide ülevõtmiseks.

Lisateave

Pressiteade: Komisjon teeb ettepaneku teha tooted ja teenused puuetega inimestele hõlpsamini juurdepääsetavaks

Pressiteade: Komisjon tunneb heameelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu kokkuleppe üle, mille kohaselt töötajaid hakatakse paremini kaitsma vähki tekitavate kemikaalide eest.

 

STATEMENT/17/5143

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar