Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Комисията приветства споразумението на държавите членки относно Европейския акт за достъпността, но призовава за повече амбиция във връзка с отговорностите на публичните органи

Брюксел, 7 декември 2017 r.

Европейската комисия приветства общия подход, за който се споразумяха държавите членки на днешното заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, по отношение на предложението на Комисията многобройни продукти и услуги от ежедневието да станат достъпни за хората с увреждания (Европейска акт за достъпността).

След като бе постигнато съгласие, комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен заяви:

„Миналата неделя отбелязахме Международния ден на хората с увреждания. Не може да има съмнение : трябва да направим повече, за да осигурим равни възможности за все по-големия брой хора с увреждания в Европа.

Две години след като представих настоящото предложение, държавите членки най-накрая постигнаха споразумение. Приетият днес общ подход представлява много важен сигнал за 80-те милиона души с увреждания в Европейския съюз. С Европейския акт за достъпността ще се създаде най-големият в света пазар за достъпни продукти. Това не само ще понижи цените, но и ще спомогне да се даде възможност на хората с увреждания да са активна част от обществото и пазара на труда. Този акт също така отразява общото ни задължение за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

При все това ми се щеше държавите членки да приемат по-амбициозен подход. По-специално споразумението за жалост не съдържа хармонизирани изисквания, които публичните органи да прилагат при закупуването на достъпни продукти и услуги или при разходването на средства на ЕС, нито изискване номерът за спешни повиквания 112 да стане напълно достъпен за хората с увреждания. Това е пропусната възможност публичните органи да поемат водеща роля по отношение на достъпността.

Това споразумение, разбира се, не бележи края на процеса и аз очаквам възможно най-скоро да започнат заключителните преговори между Европейския парламент, Съвета и Комисията. Тази инициатива ще доведе до конкретни подобрения в живота на толкова много хора. Ето защо през 2018 г. Актът за достъпността трябва да бъде приет.

И не на последно място, след постигнатото през юли споразумение, особено ме радва окончателното одобрение от Съвета за добавянето в законодателството на ЕС на 13 нови или по-строги гранични стойности на експозиция, с което да се осигури по-добра защита на работниците от канцерогенни вещества. Това е много важна стъпка, що се отнася до здравословните и безопасни условия на труд, по-специално в борбата с раковите заболявания на работното място, които са на първо място сред причините за смъртните случаи, свързани с работата в ЕС.Сега очаквам Европейският парламент и Съветът бързо да постигнат споразумение по втория списък на вещества, който предложихме през януари 2017 г.“

Следващи стъпки

Споразумението относно Акта за достъпността, постигнато от държавите членки, открива пътя за заключителните преговори с Европейския парламент, който вече прие своята позиция през септември 2017 г.

Що се отнася до окончателното приемане на първото изменение на Директивата за канцерогените и мутагените, сега то ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Директивата ще влезе в сила на 20-ия ден след нейното публикуване. След това държавите членки ще разполагат с 2 години, за да приложат актуализираните правила.

За повече информация

Съобщение за медиите: Комисията предлага продуктите и услугите да станат по-достъпни за хората с увреждания

Съобщение за медиите: Комисията приветства постигнатото съгласие от Парламента и Съвета за осигуряване на по-добра защита на работниците от канцерогенни химикали

 

STATEMENT/17/5143

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar