Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Международен ден на хората с увреждания: изявление на комисар Тейсен

Брюксел, 1 декември 2017 r.

Едно от основните обществени предизвикателства пред нас е да помогнем на хората с увреждания да участват пълноценно в обществото. Все още обаче ни предстои дълъг път в борбата със социалното изключване на тези хора.

Приобщаващият растеж и социалната справедливост са в основата на програмата на Европейската комисия, както бе потвърдено с неотдавнашната прокламация относно европейския стълб на социалните права. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът се ангажираха с принципа, че хората с увреждания имат право на подпомагане на доходите, гарантиращо им достоен живот, услуги, позволяващи им да участват в пазара на труда и в обществото, както и адаптирана към техните нужди работна среда. Затова усилията на Комисията трябва да бъдат подкрепени от действия от страна на националните, регионалните и местните органи, за да се гарантира, че хората с увреждания не са пренебрегвани. А постоянното участие на гражданското общество и на бизнес организациите ще бъде от решаващо значение.

Европейският съюз продължава да изпълнява поетите от него ангажименти по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Като част от Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. настоящата Европейска комисия предприе важни инициативи, за да съдейства за премахването на пречките пред достъпа за хората с увреждания. Преди две години представих своето предложение за Европейски акт за достъпността, чиято цел е важни продукти и услуги да станат достъпни за хората с увреждания. Вече е крайно време това предложение да бъде прието от всички институции на ЕС. Европейският парламент определи своята позиция през септември и аз съм уверена, че държавите членки ще постигнат съгласие по време на предстоящото заседание на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) на 7 декември. През следващата 2018 г. Актът за достъпността, който ще донесе конкретни подобрения в живота на толкова много хора, трябва да бъде приет.

Международният ден на хората с увреждания предоставя отлична възможност да бъдат чути гласовете на хората с увреждания. Затова Европейската комисия организира на 4-ти и 5-ти декември конференцията по повод на Международния ден на хората с увреждания. Надявам се, че ще мога да разчитам на подкрепата и на интереса на всички заинтересовани страни. Заедно ще отправим поглед напред и ще обсъдим начините за създаване на едно по-приобщаващо, социално и достъпно общество.

За повече информация

Съобщение за медиите: Комисията предлага продуктите и услугите да станат по-достъпни за хората с увреждания

Уебсайт на ДГ „Трудова заетост“ относно хората с увреждания

Следете дейността на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter

STATEMENT/17/5046

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar