Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Stoppa våldet mot kvinnor: Uttalande från EU-kommissionen på Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor

Bryssel den 24 november 2017

I samband med Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor måste vi en än gång upprepa att våldet måste stoppas nu.

Kvinnor och flickor utsätts fortfarande för våld varenda dag både inom och utanför EU. Den här kränkningen av mänskliga rättigheter är vanlig överallt och har många olika ansikten: Våldet har ingen koppling till social bakgrund och det finns i hemmet, på skolan, på gatorna, inom idrotten och på nätet. Det begränsar kvinnors och flickors deltagande i alla delar av samhällslivet – politiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt.

En av tre kvinnor i Europa har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. 80 % av alla offer för trafficking i EU är kvinnor. I utvecklingsländer gifter var tredje flicka sig före18 års ålder.

Situationen börjar dock ändras. De senaste 30 åren har antalet offer för kvinnlig könsstympning minskat med 50 % i Afrika. I södra Asien har andelen flickor som gifter sig före 15 års ålder halverats. Senare tids globala #metoo-rörelse, som visat omfattningen av de sexuella övergreppen och trakasserierna i våra samhällen, har fått de drabbade att tala ut och försvara sina rättigheter.

För att en gång för alla få bort det könsrelaterade våldet måste vi förbättra utbildningen och lagstiftningen och ändra de sociala normerna. Vi har vikt 2017 åt europeiska åtgärder för att stoppa alla former av våld mot kvinnor och flickor, både i hemmen och i det offentliga rummet. Advokater, läkare, lärare och poliser och andra yrkesgrupper utbildas till att stödja offer och förebygga könsrelaterat våld, tack vare EU-stöd till icke-statliga organisationer.

För att agera även utanför EU:s gränser har vi tillsammans med FN startat Spotlight-initiativet, och hela 500 miljoner euro har avsatts i inledningsskedet. Initiativet arbetar globalt mot orsakerna till våldet mot kvinnor och flickor, hjälper offer och ger dem verktyg att bidra till säkrare, motståndskraftigare, rikare och friare samhällen.

Ett stopp för våldet mot kvinnor och flickor är första steget mot global fred och säkerhet och är centralt för 2030-agendan för hållbar utveckling. Det är en förutsättning för att man ska kunna främja, skydda och uppnå mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan könen, demokrati och ekonomisk tillväxt.

EU kommer att fortsätta sitt oförtröttliga arbete genom alla sina instrument för att stoppa våldet mot kvinnor och flickor och förpassa det till historieböckerna.”

Bakgrund

Våld mot flickor och kvinnor är ett av de vanligast förekommande brotten mot mänskliga rättigheter globalt sett, och det får förödande konsekvenser. Man uppskattar att 35 % av alla kvinnor har utsatts för våld någon gång i livet. I vissa länder är denna siffra så hög som 70 %. Dessa missförhållanden står i vägen för jämställdhet, flickors och kvinnors egenmakt och en hållbar utveckling överlag. Våldet mot flickor och kvinnor är också ett hinder för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Det krävs därför ett globalt och obrutet engagemang i alla länder och regioner för att stoppa våldet.

EU-kommissionen föreslår att Europeiska unionen ska ansluta sig till Europarådets Istanbulkonvention. Ratificeringsprocessen pågår. EU-kommissionen uppmanar de länder som fortfarande inte har ratificerat konventionen att göra det.

Förra året startade EU-kommissionen NON.NO.NEIN-kampanjen – Säg NEJ! Stoppa våldet mot kvinnor. Syftet var både att öka medvetenheten om denna fråga och att finansiera konkreta projekt för att minska risken för våld och stödja kvinnor som drabbats. Europeiska kommissionen avsatte 15 miljoner euro i stöd till medlemsstaterna, lokala myndigheter, berörda yrkesutövare och organisationer i det civila samhället i hela Europa för att hjälpa dem att intensifiera sina åtgärder och kampanjer för att motverka våld mot kvinnor.

I juni 2017 tog EU-kommissionen över ledningen för ”uppmaningen till insatser mot könsrelaterat våld i krissituationer”. Vid humanitära kriser är det vanligt med könsrelaterat våld. Vi är fast beslutna att stödja överlevarna och utrota den här typen av våld. Uppmaningen för samman fler än 60 humanitära organisationer med ett uppdrag: Könsrelaterat våld måste erkännas som livshotande och åtgärdas redan från början i en krissituation. Kvinnor och flickor som riskerar att utsättas för våld behöver vår omedelbara hjälp. Vi är fast beslutna att använda vårt ledarskap till att rikta ljuset mot det här problemet och omsätta våra ansträngningar i konkreta åtgärder ute på fältet.

Spotlight-initiativet, som inleddes tillsammans med FN under FN:s 72:a generalförsamling i september, arbetar mot alla form av våld mot kvinnor och flickor. Det fokuserar på våld i hemmen och inom familjen, sexuellt och könsrelaterat våld och skadliga sedvänjor, kvinnomord, trafficking och sexuellt och ekonomiskt utnyttjande. Initiativet kommer att drivas mellan 2017 och 2023 och inledningsvis har 500 miljoner euro avsatts, med EU som huvudfinansiär (se video).

Mer information

MEMO/17/4849

Faktablad: Ett år för att fokusera på våldet mot kvinnor

STATEMENT/17/4848

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar