Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Stop geweld tegen vrouwen: Verklaring van de Europese Commissie op de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Brussel, 24 november 2017

"Wij grijpen de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen aan om nogmaals te herhalen dat er een einde moet komen aan deze wantoestanden, en wel nu.

Elke dag, zowel binnen als buiten de Europese Unie, krijgen vrouwen en meisjes te maken met geweld. Deze vorm van schending van de mensenrechten heeft vele verschillende gezichten en komt overal voor, in alle geledingen van de maatschappij, thuis, op het werk, op school, op straat, bij het sporten of online. Geweld belet vrouwen en meisjes om ten volle deel te nemen aan het maatschappelijk leven – op politiek, cultureel, sociaal en economisch gebied.

Een op de drie vrouwen in Europa is ooit geconfronteerd met fysiek en/of seksueel geweld. 80 % van de slachtoffers van mensenhandel in de EU zijn vrouwen. In ontwikkelingslanden is één op de drie meisjes vóór haar achttiende getrouwd.

De situatie is echter aan het veranderen. De afgelopen 30 jaar is het aantal gevallen van genitale verminking bij vrouwen in Afrika met de helft gedaald. In Zuid-Azië is het percentage meisjes die bij hun huwelijk jonger zijn dan 15, gehalveerd. De recente wereldwijde #metoo-beweging heeft de omvang van het probleem van seksuele aanranding en intimidatie in onze samenleving extra onder de aandacht gebracht en slachtoffers de moed gegeven om de stilte te verbreken en voor hun rechten op te komen.

Om deze vorm van gendergerelateerd geweld definitief een halt toe te roepen, moeten we het onderwijs en de wetgeving verbeteren en een verandering teweegbrengen in de sociale normen. 2017 staat in het teken van Europese maatregelen om een einde te maken aan alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, zowel in de openbare als in de privésfeer. Juristen, artsen, onderwijzend personeel en politiemensen worden opgeleid om slachtoffers te ondersteunen en gendergerelateerd geweld te voorkomen – dankzij financiële EU-steun voor ngo's.

Maar we kijken ook over onze grenzen heen: samen met de Verenigde Naties hebben we het Spotlight-initiatief gelanceerd, met een ongekend budget van 500 miljoen euro. Dit mondiale initiatief richt zich op de diepere oorzaken van geweld tegen vrouwen en meisjes, helpt slachtoffers en geeft hun de kracht om de samenleving veiliger, weerbaarder, rijker en vrijer te maken.

De uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes is een eerste stap naar wereldwijde vrede en veiligheid en staat centraal in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Het is een voorwaarde voor de bevordering, bescherming en naleving van mensenrechten, gendergelijkheid, democratie en economische groei.

De Europese Unie zal alle tot haar beschikking staande instrumenten blijven inzetten om ervoor te zorgen dat geweld tegen vrouwen en meisjes voor altijd tot het verleden behoort.”

Achtergrond

Geweld tegen vrouwen en meisjes is wereldwijd een van de meest voorkomende en verschrikkelijkste mensenrechtenschendingen. Geschat wordt dat 35% van alle vrouwen op enig moment in hun leven geweld hebben ervaren. In bepaalde landen gaat het om wel 70%. Deze gruwelijke misstand belemmert gendergelijkheid, vrouwenemancipatie en de verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Om deze wantoestanden een halt toe te roepen zal de niet aflatende inzet van elk land en elke regio ter wereld vereist zijn.

De Commissie heeft voorgesteld dat de Europese Unie toetreedt tot het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa. Momenteel wordt de ratificatie voorbereid. De Commissie roept de EU-lidstaten die het verdrag nog niet hebben geratificeerd, op om dit voorbeeld te volgen.

Afgelopen jaar heeft de Commissie het startsein gegeven voor de campagne NON.NO.NEIN – Zeg NEE! Stop geweld tegen vrouwen. Het doel was mensen bewust te maken van dit probleem en concrete projecten te financieren om het risico van geweld te verminderen en de getroffen vrouwen te steunen. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro uitgetrokken om zowel nationale en lokale overheden als relevante professionals en maatschappelijke organisaties in de hele EU ertoe aan te zetten hun activiteiten en campagnes ter bestrijding van geweld tegen vrouwen te intensiveren.

In juni 2017 heeft de Europese Commissie de leiding overgenomen van de oproep tot actie ter bescherming tegen gendergerelateerd geweld in noodsituaties. In humanitaire crises gebeurt het al te vaak dat gendergerelateerd geweld om zich heen grijpt. Wij hebben ons ertoe verbonden om de overlevenden te steunen te steunen en deze vorm van geweld uit te roeien. De oproep tot actie brengt meer dan 60 humanitaire organisaties samen, met één doel voor ogen: dat gendergerelateerd geweld wordt erkend als levensbedreigend en meteen vanaf het begin van een crisis in de kiem wordt gesmoord. Onze aandacht moet in de eerste plaats uitgaan naar vrouwen en meisjes die gevaar lopen slachtoffer te worden van geweld. Wij zijn vastbesloten onze leidende positie te gebruiken om deze kwestie over het voetlicht te brengen en onze inspanningen te vertalen in concrete maatregelen.

Het Spotlight-initiatief, dat in samenwerking met de Verenigde Naties is gelanceerd tijdens de 72e Algemene Vergadering van de VN in september, richt zich op alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes: huiselijk geweld, geweld binnen de familie, geweld en schadelijke praktijken van seksuele en gendergerelateerde aard, vrouwenmoord, mensenhandel en seksuele en economische uitbuiting. Het initiatief loopt van 2017 tot 2023 en heeft in de eerste fase een budget van 500 miljoen euro – met de EU als grootste donor (zie video).

Meer informatie

MEMO/17/4849

Een jaar van gerichte maatregelen inzake geweld tegen vrouwen: factsheet

STATEMENT/17/4848

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar