Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Vardarbība pret sievietēm ir jāizbeidz! Eiropas Komisijas paziņojums saistībā ar Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai

Briselē, 2017. gada 24. novembrī

“Saistībā ar Starptautisko dienu vardarbības pret sievietēm izskaušanai mēs kārtējo reizi sakām – vardarbība ir jāpārtrauc nekavējoties!

Vardarbība pret sievietēm un meitenēm joprojām tiek vērsta ik dienu gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Šis cilvēktiesību pārkāpums ir plaši izplatīts, un tam ir daudz dažādu izpausmju: tas tiek nodarīts neatkarīgi no sociālās izcelsmes, mājās vai darbā, skolā, uz ielas, sporta spēlēs vai tiešsaistē. Tas ierobežo sieviešu un meiteņu pilnvērtīgu līdzdalību visās sabiedrības dzīves jomās – politiskajā, kultūras, sociālajā un ekonomikas jomā.

Katra trešā sieviete Eiropā ir piedzīvojusi fizisku un/vai seksuālu vardarbību. 80 % cilvēku tirdzniecībā cietušo ES ir sievietes. Jaunattīstības valstīs katra trešā meitene apprecas pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Taču ir sākušās pārmaiņas. Pēdējo 30 gadu laikā sieviešu dzimumorgānu kropļošanas gadījumu skaits Āfrikā ir samazinājies par 50 %. Dienvidāzijā to meiteņu īpatsvars, kuras apprecas pirms 15 gadu vecuma sasniegšanas, ir samazinājies uz pusi. Nesenā, pasaules mēroga #metoo kustība, kas palīdzēja vērst uzmanību uz seksuālās vardarbības un uzmākšanās mērogu mūsu sabiedrībā, ir iedrošinājusi cietušās personas izteikties un pieteikt un aizstāvēt savas tiesības.

Lai izskaustu šo ar dzimumu saistīto vardarbību reizi par visām reizēm, mums ir jāuzlabo izglītība un tiesību akti un jāmaina sociālās normas. Mēs esam veltījuši 2017. gadu Eiropas rīcībai ar mērķi izskaust visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm gan publiskajā, gan privātajā sfērā. Advokāti, ārsti, skolotāji un policijas darbinieki citu starpā, pateicoties ES finanšu atbalstam NVO, tiek apmācīti atbalsta sniegšanā cietušajiem un ar dzimumu saistītas vardarbības novēršanā.

Izvēršot pasākumus arī ārpus mūsu robežām, mēs kopā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju uzsākām pamatiniciatīvu ar nepieredzēti lielu sākotnējo ieguldījumu 500 miljonu eiro apmērā. Iniciatīva globālā mērogā risina vardarbības pret sievietēm un meitenēm pamatcēloņus, palīdz upuriem un dod viņām iespējas sekmēt drošāku, noturīgāku, bagātīgāku un brīvāku sabiedrību.

Vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana ir pirmais solis ceļā uz globālu mieru un drošību un ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam centrāls elements. Tas ir priekšnoteikums cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības, demokrātijas un ekonomikas izaugsmes sekmēšanai, aizsardzībai un īstenošanai.

Eiropas Savienība turpinās nenogurstoši strādāt, izmantojot visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm un meitenēm un atstātu to pagātnē.”

Konteksts

Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir viens no visā pasaulē visizplatītākajiem un postošākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Tiek lēsts, ka 35 % sieviešu kādā savas dzīves posmā ir saskārušās ar vardarbību. Dažās valstīs šis rādītājs ir 70 %. Šī briesmīgā situācija ir šķērslis dzimumu līdztiesībai, sieviešu un meiteņu tiesību nostiprināšanai un vispārējai ilgtspējīgai attīstībai un traucē sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus. Tāpēc, lai to novērstu, visās valstīs un reģionos ir nepieciešama pastāvīga iesaistīšanās pasaules mērogā.

Komisija ierosināja Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Padomes Stambulas konvencijai. Patlaban notiek darbs pie tās ratificēšanas. Komisija aicina tās ES dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas konvenciju, to darīt.

Pagājušajā gadā Komisija uzsāka “NON.NO.NEIN kampaņu “Saki NĒ! Vardarbība pret sievietēm ir jāizbeidz!” Tās mērķis bija gan palielināt informētību par šo problēmu, gan finansēt konkrētus projektus nolūkā samazināt vardarbības risku un atbalstīt sievietes, kuras ir skārusi vardarbība. Eiropas Komisija piešķīra finansējumu 15 miljonu eiro apmērā dalībvalstīm, vietējām pašvaldībām, attiecīgajiem speciālistiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām visā Eiropā, lai pastiprinātu to pasākumus un kampaņas vardarbības pret sievietēm apkarošanai.

Eiropas Komisija 2017. gada jūnijā pārņēma vadošo lomu attiecībā uz “Aicinājumu rīkoties, lai ārkārtas situācijās aizsargātu pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu”. Humanitāro krīžu laikā ar dzimumu saistīta vardarbība bieži vien ir plaši izplatīta. Mēs esam apņēmušies atbalstīt vardarbību pārcietušos un izskaust šādu vardarbību. Aicinājums rīkoties apvieno vairāk nekā 60 humanitārās organizācijas ar vienu uzdevumu – panākt, ka ar dzimumu saistīta vardarbība tiek atzīta par dzīvību apdraudošu un risināta jau no paša krīzes sākuma. Sievietēm un meitenēm, kuras ir pakļautas vardarbības riskam, ir nepieciešama tūlītēja mūsu uzmanība. Mēs esam apņēmušies izmantot savu vadības pozīciju, lai piesaistītu uzmanību šai problēmai un pārvērstu mūsu centienus konkrētā rīcībā uz vietas.

Kopā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju ANO Ģenerālās asamblejas 72. sanāksmē septembrī uzsāktā pamatiniciatīva ir reakcija uz visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Tā koncentrējas uz vardarbību mājās un ģimenē, seksuālu un ar dzimumu saistītu vardarbību un kaitējošu praksi, feminicīdu, cilvēku tirdzniecību un seksuālu un ekonomisku ekspluatāciju. Iniciatīva tiks īstenota laikposmā no 2017. līdz 2023. gadam, un tajā sākotnēji ieguldīti 500 miljoni eiro, kuru galvenā ieguldītāja ir ES (skatīt video).

Sīkāka informācija

MEMO/17/4849

Gads, kas veltīts rīcībai saistībā ar vardarbību pret sievietēm: faktu lapa

STATEMENT/17/4848

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar