Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Lõpetage naistevastane vägivald – Euroopa Komisjoni avaldus rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval

Brüssel, 24. november 2017

„Rahvusvahelisel naistevastase vägivalla kaotamise päeval ütleme taas kord, et vägivald peab kohe lõppema.

Naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalda esineb endiselt iga päev nii Euroopa Liidus kui ka mujal. Tegemist on inimõiguste rikkumise levinud vormiga, millel on mitu nägu. Vägivald ei sõltu sotsiaalsest taustast ja seda võib esineda nii kodus, tööl, koolis, tänaval, spordiklubis kui ka internetis. See piirab naiste ja tüdrukute täisväärtuslikku osalemist kõigis ühiskonna aspektides, olgu siis tegemist poliitika, majanduse, kultuuri või sotsiaalvaldkonnaga.

Iga kolmas Euroopa naine on kokku puutunud füüsilise ja/või seksuaalse vägivallaga. 80% ELi-sisese inimkaubanduse ohvritest on naissoost. Arengumaades abiellub iga kolmas tüdruk juba enne 18aastaseks saamist.

Siiski on asjad muutuma hakanud. Viimase 30 aasta jooksul on naiste suguelundite moonutamise juhtumite hulk vähenenud Aafrikas 50%. Lõuna-Aasias on enne 15aastaseks saamist abiellunud tüdrukute arv kahanenud poole võrra. Ja hiljuti kogu maailmas levinud liikumine #MeToo, mis aitas tõmmata tähelepanu ühiskonnas esinevate seksuaalrünnakute ja seksuaalse ahistamise ulatusele, on julgustanud ohvreid nendest juhtumitest rääkima ning oma õigusi maksma panema ja kaitsema.

Soolise vägivalla lõplikuks kaotamiseks tuleb parandada haridust ja õigusloomet ning muuta sotsiaalseid norme. Aasta 2017 on pühendatud Euroopa tegevusele, et kaotada nii avalikus kui ka eraelus naiste ja tüdrukute vastu suunatud mis tahes vormis vägivald. EL annab vabaühendustele rahalist toetust, tänu millele saavad juristid, arstid, õpetajad, politseinikud ja muude elualade esindajad väljaõpet selle kohta, kuidas ohvreid toetada ja soolist vägivalda ära hoida.

Selleks et meie tegevus jõuaks ELi piiridest välja, lõime koos ÜROga algatuse „Spotlight“, millesse investeeriti tervelt 500 miljonit eurot. Algatuse eesmärk on jõuda kogu maailmas naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla algpõhjusteni ning ohvreid aidata ja võimestada. Nii tagame turvalisema, vastupidavama, rikkama ja vabama ühiskonna.

Naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla kaotamine on esimene samm kogu maailmas rahu ja julgeoleku saavutamise poole ning seatud kesksele kohale ka kestliku arengu tegevuskavas aastani 2030. See on inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse, demokraatia ja majanduskasvu edendamise, kaitsmise ja elluviimise eeltingimus.

Euroopa Liit kasutab kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid ja tegutseb väsimatult selle nimel, et jätta naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivald lõplikult minevikku.“

Taust

Naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivald on maailmas üks kõige levinumaid inimõiguste rikkumisi, millel on laastavad tagajärjed. Hinnanguliselt 35% naistest on mõnes eluetapis kogenud vägivalda. Mõnes riigis on see näitaja isegi 70%. Naistevastane vägivald takistab soolist võrdõiguslikkust, naiste ja tüdrukute võimestamist ja üldist jätkusuutlikku arengut, samuti kestliku arengu eesmärkide saavutamist. Seepärast tuleb selle lõpetamiseks kogu maailmas pidevalt tööd teha.

Komisjon on teinud ettepaneku, et Euroopa Liit ühineks Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsiooniga. Praegu tegutsetakse selle ratifitseerimise nimel. Komisjon kutsub neid ELi liikmesriike, kes konventsiooni veel ratifitseerinud ei ole, seda tegema.

Eelmisel aastal algatas komisjon kampaania „Öelge ei! Lõpetage naistevastane vägivald!“. Kampaania eesmärk on selleteemalist teadlikkust suurendada, rahastada konkreetseid vägivallariski vähendamiseks kavandatud projekte ja toetada kannatada saanud naisi. Euroopa Komisjon on eraldanud liikmesriikidele, kohalikele omavalitsustele, valdkonna spetsialistidele ja vabaühendustele 15 miljonit eurot naistevastase vägivalla vastu võitlemise meetmete ja kampaaniate tõhustamiseks.

2017. aasta juunis hakkas Euroopa Komisjon juhtima algatust, millega kutsutakse üle tagama kaitse soolise vägivalla eest hädaolukordades. Naistevastane vägivald on tihti laialt levinud just humanitaarkriisi olukorras. Meie eesmärk on toetada ohvreid ja vägivald lõpetada. Algatus koondab üle 60 humanitaarabiorganisatsiooni, kellel kõigil on üks eesmärk: et sooline vägivald tunnistatakse eluohtlikuks ja sellega hakatakse tegelema kohe kriisi puhkedes. Vägivallaohus naised ja tüdrukud vajavad kohest tähelepanu. Kavatseme kasutada oma juhtpositsiooni, et juhtida sellele probleemile tähelepanu ja realiseerida oma jõupingutused selles vallas konkreetsete meetmete kaudu.

Septembris ÜRO Peaassamblee 72. istungjärgul koos ÜROga välja kuulutatud algatusega „Spotlight“ reageeritakse kõikidele naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla vormidele. Algatusega keskendutakse sellistele probleemidele nagu kodu- ja perevägivald, seksuaalne ja sooline vägivald ning naisi kahjustavad tavad, naiste tapmine, inimkaubandus ning seksuaalne ja majanduslik ekspluateerimine. Algatus viiakse ellu aastatel 2017–2023 ning algselt investeeritakse sellesse 500 miljonit eurot, millest suurima panuse annab EL (vt video).

Lisateave

MEMO/17/4849

Naistevastase vägivalla vastu võitlemisele pühendatud aasta: teabeleht

STATEMENT/17/4848

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar