Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Stop násilí na ženách: Prohlášení Evropské komise u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách

Brusel 24. listopadu 2017

„U příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách znovu opakujeme, že toto násilí musí okamžitě přestat.

Násilí páchané na ženách a dívkách je stále ještě každodenní realitou v Evropské unii i mimo ni. Toto porušování lidských práv je všudypřítomné a má mnoho různých podob: dochází k němu bez ohledu na sociální prostředí, doma i v práci, ve škole, na ulici, při sportu nebo na internetu. Ženám a dívkám brání plně se zapojit do všech aspektů společnosti – politického, kulturního, sociálního a hospodářského.

Každá třetí žena v Evropě se setkala s fyzickým a/nebo sexuálním násilím. Ženy představují 80 % obětí obchodování s lidmi v EU. V rozvojových zemích je každá třetí dívka provdána před dosažením věku 18 let.

Situace se však začíná měnit. Za posledních 30 let se počet případů mrzačení ženských pohlavních orgánů v Africe snížil o 50 %. V jižní Asii klesl procentní podíl dívek provdaných před 15. rokem věku na polovinu. A nedávné celosvětové hnutí #MeToo, které pomohlo upozornit na rozsah sexuálních útoků a obtěžování v naší společnosti, motivovalo oběti k tomu, aby otevřeně promluvily a bránily svá práva.

Abychom toto násilí založené na pohlaví jednou provždy odstranili, musíme zlepšit vzdělávání a právní předpisy a změnit společenské normy. Rok 2017 jsme zasvětili evropské akci zaměřené na odstranění všech forem násilí vůči ženám a dívkám, a to ve veřejné i soukromé sféře. Právníci, lékaři, učitelé a policisté (mimo jiné) absolvují školení zaměřená na pomoc obětem a předcházení násilí na základě pohlaví, a to díky finanční podpoře EU pro nevládní organizace.

Abychom toto úsilí rozšířili i za hranice EU, spolu s Organizací spojených národů jsme zahájili iniciativu Spotlight, na niž byla vyčleněna nebývalá počáteční investice ve výši 500 milionů EUR. Tato iniciativa se zaměřuje základní příčiny násilí na ženách a dívkách na globální úrovni, pomáhá obětem a dává jim možnost zasadit se o bezpečnější, odolnější, bohatší a svobodnější společnost.

Vymýcení násilí páchaného na ženách a dívkách je prvním krokem k celosvětovému míru a bezpečnosti a také ústředním prvkem Agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Je nezbytným předpokladem pro prosazování, ochranu a naplňování lidských práv, rovnosti žen a mužů, demokracie a hospodářského růstu.

Evropská unie bude i nadále neúnavně pracovat pomocí všech nástrojů, které má k dispozici, na odstranění násilí vůči ženám a dívkám, aby se toto násilí stalo minulostí.“

Souvislosti

Násilí páchané na ženách a dívkách je jednou z nejrozšířenějších a nejvíce zničujících forem porušování lidských práv na celém světě. Odhaduje se, že 35 % žen se v určitém okamžiku svého života stalo obětí násilí. V některých zemích to je až 70 % žen. Tato hrozba je překážkou pro rovnost žen a mužů, posílení postavení žen a dívek a celkový udržitelný rozvoj a brání dosažení cílů udržitelného rozvoje. Pro odstranění tohoto problému je proto zapotřebí globální a trvalé spolupráce ve všech zemích a regionech.

Komise navrhla, aby Evropská unie přistoupila k Istanbulské úmluvě Rady Evropy. Práce na její ratifikaci nyní probíhá. Komise vyzývá ty členské státy EU, které dosud tuto úmluvu neratifikovaly, aby se připojily.

V loňském roce zahájila Komise kampaň NON.NO.NEIN – Řekni NE! Stop násilí na ženách. Jejím cílem bylo zvýšit povědomí o tomto problému a financovat konkrétní projekty zaměřené na snižování rizika násilí a podpořit ženy, které byly násilím postiženy. Evropská komise poskytla 15 milionů EUR pro členské státy, místní orgány, příslušnými odborníky a organizace občanské společnosti z celé Evropy, aby mohli zintenzivnit své činnosti a kampaně zaměřené na boj proti násilí na ženách.

V červnu 2017 převzala Evropská komise vedení „výzvy k přijetí opatření bránících násilí na základě pohlaví při krizových situacích“. Při humanitárních krizích je násilí na základě pohlaví často velmi rozšířené. Zavázali jsme se pomáhat obětem a toto násilí vymýtit. Tato výzva sdružuje více než 60 humanitárních organizací, jejichž společným cílem je, aby násilí na základě pohlaví bylo uznáno za ohrožení života a řešilo se již od počátku dané krize. Ženy a dívky vystavené nebezpečí násilí potřebují naši okamžitou pozornost. Jsme odhodláni využít svého vedoucího postavení k tomu, abychom přitáhli pozornost k této problematice a aby výsledkem našeho úsilí byla konkrétní opatření.

Iniciativa Spotlight, která byla zahájena v září spolu s Organizací spojených národů během 72. zasedání Valného shromáždění OSN, reaguje na všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách. Zaměřuje se na domácí a rodinné násilí, sexuální násilí a násilí založené na pohlaví, poškozující praktiky, vraždy žen, obchodování s lidmi a sexuální a ekonomické vykořisťování. Iniciativa bude probíhat v letech 2017 až 2023 a disponuje počáteční investicí ve výši 500 milionů EUR, přičemž EU je hlavním přispěvatelem (viz video).

Další informace

MEMO/17/4849

Rok cílených opatření proti násilí páchanému na ženách – informativní přehled

STATEMENT/17/4848

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar