Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Täiendav samm Euroopa solidaarsuskorpuse arendamisel. Komisjon tunneb heameelt noorteministrite saavutatud kokkuleppe üle.

Brüssel, 20. november 2017

Täna jõudsid ELi ministrid hariduse, noorte, kultuuri ja spordi nõukogu istungil kokkuleppele komisjoni ettepanekus anda Euroopa solidaarsuskorpusele oma eelarve ja õiguslik raamistik. Eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther H. Oettinger, hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics ning tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen peavad kokkulepet kiiduväärseks. Nende ühisavalduses on öeldud:

Meil on väga hea meel, et nõukogu võttis täna vastu üldise lähenemisviisi Euroopa solidaarsuskorpuse õigusliku raamistiku kohta.

Solidaarsus on Euroopa Liidu põhi- ja alusväärtus. Alates eelmise aasta detsembrist on oma osalemissoovist Euroopa solidaarsuskorpuses teatanud üle 41 000 noore, kes on ühise hüve huvides valmis osalema vabatahtlikus tegevuses, koolitus- või tööprojektis. Sellist entusiasmi tuleb väärtustada, sest nii saame liikuda jätkusuutlikuma ja õiglasema Euroopa suunas. Euroopa solidaarsuskorpuse õiguslik alus ja rahalised vahendid tagavad selged eeskirjad ja stabiilse rahastamise. Tänu sellele hoogustub solidaarsusega seotud tegevus kogu Euroopas ja antakse 2020. aasta lõpuni 100 000 noorele võimalus korpusega liituda.

Tänane kokkulepe on olulise tähendusega lõpliku kokkuleppe saavutamiseks Euroopa Parlamendiga. Tahame tänada eesistujariiki Maltat protsessi alustamise eest ning eesistujariiki Eestit pühendumuse ja tehtud raske töö eest selles olulises küsimuses üksmeelele jõudmisel vähem kui kuus kuud pärast seda, kui esitasime oma ettepaneku. Nüüd loodame Euroopa Parlamendi toetusele, et saaksime tööd kiiresti jätkata.“

Järgmised sammud

Kui Euroopa Parlament võtab oma raporti vastu, toimub kolmepoolne kohtumine Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel.

Taust

30. mail 2017, pärast sihipäraseid konsultatsioone sidusrühmadega esitas komisjon ettepaneku luua Euroopa solidaarsuskorpuse jaoks ühtne õiguslik alus ja rahastamismehhanism ning laiendada solidaarsustegevuse valdkondi. Sellega suurendatakse veelgi selle algatuse ühtsust, mõju ja tasuvust. Sellest ajast alates on toimunud arutelud Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et jõuda ettepaneku suhtes kokkuleppele. Oma ühisavalduses võtsid ELi institutsioonid kohustuse võtta õigusakti ettepanek vastu enne käesoleva aasta lõppu.

Lisateave

Pressiteade: Euroopa solidaarsuskorpus – õiguslik alus ja eelarve (mai 2017)

Küsimused ja vastused: Euroopa solidaarsuskorpus – õiguslik alus ja eelarve (mai 2017)

Teabeleht: Täiendav samm Euroopa solidaarsuskorpuse arendamisel.

STATEMENT/17/4729

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar