Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Nieuwe regels voor de biologische landbouw: verklaring van commissaris Phil Hogan

Brussel, 20 november 2017

Het akkoord over de nieuwe regels voor de biologische landbouw, dat vandaag door vertegenwoordigers van de Raad is onderschreven, zal zowel binnen de Europese Unie als in derde landen een groot aantal voorschriften voor de biologische voedselproductie vereenvoudigen en harmoniseren.

Commissaris voor Landbouw Phil Hogan, die verheugd is over deze belangrijke stap op weg naar de uiteindelijke goedkeuring van de nieuwe verordening, zei hierover het volgende:

"Het vandaag genomen besluit van de Raad is een nieuwe mijlpaal voor de biologische sector. Het zorgt ervoor dat deze belangrijke en zich snel uitbreidende sector kan blijven groeien binnen een duidelijk regelgevingskader en dat de bioproducenten van de EU ervan op aan kunnen dat zij onder dezelfde voorwaarden kunnen werken als producenten uit derde landen die hun biologische producten naar de EU uitvoeren.

Iedereen was het erover eens dat de huidige regels – die nu twintig jaar oud zijn – niet voor het beoogde doel geschikt zijn en wellicht eerder hinderen dan helpen bij de ontwikkeling van deze groeisector, die ongeveer 27 miljard euro waard is en in de voorbije tien jaar met 125 % is gegroeid. We moeten deze groei ondersteunen door ervoor te zorgen dat voor de sector passende wetgeving geldt. Deze groei zal worden bevorderd door de kleinere producenten, die zich nu bij groepscertificeringsstelsels zullen mogen aansluiten waardoor hun certificeringskosten zullen dalen. Voorts zullen biologische boeren nu toegang krijgen tot een nieuwe markt voor biologische zaden, wat de biodiversiteit en de duurzaamheid van de gewassen ten goede zal komen en een stimulans zal zijn voor innovatie.

Tijdens deze onderhandelingen, die meer dan drie jaar hebben geduurd, had de Commissie voortdurend de Europese consument voor ogen die biologische producten koopt en terecht bepaalde verwachtingen heeft ten aanzien van de garanties die het EU-logo voor biologische producten biedt. De nieuwe regels die vandaag zijn onderschreven, maken een einde aan het huidige "à la carte"-systeem van uitzonderingen. Voor alle bioproducenten en alle in de EU verkochte bioproducten, ongeacht of die in het binnenland zijn geproduceerd dan wel zijn ingevoerd, zullen dezelfde regels gelden. Strengere preventieve maatregelen zullen ook het risico van accidentele verontreiniging door niet-toegestane stoffen reduceren. Verder zullen de consumenten kunnen profiteren van een grotere keuze, aangezien de nieuwe regels betrekking zullen hebben op een breder scala aan biologische levensmiddelen en non-foodartikelen dan in het verleden (zoals zout, kurk of etherische oliën).

Na het vandaag genomen besluit van de Raad hoop ik dat de medewetgevers snel kunnen overgaan tot het sluiten van een akkoord in eerste lezing en zo de inwerkingtreding in 2021 zullen vergemakkelijken. Dit zal de sector in staat stellen om zich adequaat voor te bereiden op een nieuw en ondersteunend wetgevingsklimaat. Voorts zal het de bloeiende sector helpen om te blijven groeien en zijn volledige potentieel te verwezenlijken op basis van het beginsel van een gelijk speelveld."

Over het akkoord dat vandaag door de Raad is onderschreven, zal nu in het Europees Parlement worden gestemd. Na goedkeuring zullen de nieuwe regels op 1 januari 2021 in werking treden. Dit geeft producenten, exploitanten en handelspartners voldoende tijd om zich aan het nieuwe kader aan te passen.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe regels voor biologische landbouw

Factsheet over de biologische sector en de nieuwe regels

Website biologische landbouw

Biologisch logo van de EU

STATEMENT/17/4727

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar