Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2017 r.

Bruksela, 7 marca 2017 r.

Unia Europejska wspiera dziś kobiety i dziewczęta w Europie i na całym świecie tak samo, jak w czasie, kiedy powstawała.

Sześćdziesiąt lat temu w traktacie rzymskim równość kobiet i mężczyzn utrwalono jako jedną z podstawowych wartości, na których opiera się Unia Europejska.Europa, opowiadając się za zasadą równości wynagrodzeń za taką samą pracę, stanowiła wówczas wyjątek na świecie. Od tamtego czasu UE nieustannie przewodzi w propagowaniu praw kobiet, a także osiągnęła znaczące postępy we wszystkich obszarach. Nie ustajemy w działaniach na rzecz obrony praw kobiet i staramy się umożliwić im skuteczną walkę przeciwko dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć.

W 2017 r. odsetek kobiet pracujących zawodowo, kończących wyższe uczelnie, działających aktywnie w polityce i zajmujących stanowiska kierownicze w europejskich przedsiębiorstwach jest najwyższy w historii. W Komisji kobiety stanowią 55% całkowitej liczby personelu. Pomimo to zbyt wiele kobiet, zwłaszcza samotnych matek, ma wielkie trudności z osiągnięciem niezależności ekonomicznej w Unii Europejskiej. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Unii Europejskiej osiągnął rekordowy poziom 65,5% w 2016 r., a i tak znacznie odbiega od poziomu zatrudnienia mężczyzn, który wynosi 77%.

Wiele pozostaje nadal do zrobienia zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Kobiety często należą do grup najbardziej narażonych na zagrożenia w przypadku konfliktów, migracji i przesiedleń, oraz najbardziej odczuwających skutki ubóstwa i zmiany klimatu. Ponadto w przypadku obecnej fali migracyjnej napływającej do UE gwałtownie rośnie liczba kobiet, które padają ofiarami handlu ludźmi.

Nietolerancja i nienawiść wobec kobiet objawiają się w sferze publicznej oraz w internecie, gdzie sprzyja im tchórzliwa anonimowość. Prawa kobiet są coraz częściej naruszane. Zbyt wielu Europejczyków nadal uważa, że stosunek seksualny bez obopólnej zgody może być uzasadniony. Kobiety także najczęściej padają ofiarą dyskryminacji i przemocy, zwłaszcza w tych rejonach świata, gdzie toczą się konflikty.

Często jednak to kobiety jako pierwsze poszukują rozwiązań, okazują wytrzymałość w obliczu wyzwań oraz mają wizję przyszłości swojego kraju. Dlatego UE w dalszym ciągu nawiązuje współpracę z ugrupowaniami kobiet na całym świecie, także działającymi w najtrudniejszych warunkach, jak np. w Afganistanie czy Syrii.

Będziemy w dalszym ciągu podejmować działania zarówno w Unii, jak i poza jej granicami. W szczególności:

  • Komisja Europejska w swoim dokumencie „Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci w latach 2016–2019” odnosi się do nierówności w takich dziedzinach, jak praca, wynagrodzenie, podejmowanie decyzji i przemoc.
  • Rok 2017 Komisja Europejska ma zamiar poświęcić na walkę z wszelkimi formami przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
  • Z myślą o rodzicach i opiekunach Komisja przedstawi w tym roku nową inicjatywę dotyczącą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
  • Dzięki proponowanej przez nas reformie wspólnego europejskiego systemu azylowego kobiety migrujące, które przybywają do Europy w celu ubiegania się o ochronę i które doświadczyły przemocy, otrzymają opiekę medyczną, pomoc prawną oraz będą mogły skorzystać z psychoterapii pourazowej i opieki psychospołecznej.
  • Przy wdrażaniu polityki i przepisów mających pomóc w zwalczaniu handlu ludźmi Komisja będzie w dalszym ciągu monitorować kwestie związane z płcią w działaniach podejmowanych w celu zapobiegania temu zjawisku i jego zwalczania.
  • W swoich stosunkach zewnętrznych w oparciu o Unijny plan działania w sprawie równości płci na lata 2016–2020 Komisja skoncentruje się przede wszystkim na wspieraniu kobiet i dziewcząt na całym świecie, które nie mają dostępu do edukacji, równego dostępu do opieki zdrowotnej i usług w zakresie planowania rodziny, rynku pracy, a także życia politycznego, a jednocześnie mają do czynienia z dyskryminacyjnymi przepisami w dziedzinie dziedziczenia, obywatelstwa lub posiadania ziemi.
  • Aby pomoc dotarła do tych najbardziej narażonych na zagrożenia na całym świecie, Komisja będzie w dalszym ciągu systematycznie stosować w pomocy humanitarnej podejście uwzględniające aspekt płci.
  • Będzie też dalej przewodzić działaniom na rzecz osiągnięcia wyznaczonych przez ONZ celów zrównoważonego rozwoju, w tym celu dotyczącego równości kobiet i mężczyzn.

Nie wolno nam zaprzestać i nie zaprzestaniemy walki na rzecz równości kobiet i mężczyzn, aby kobiety i dziewczęta mogły czuć się bezpieczne i aby zapewnić im warunki, w których będą mogły w pełni rozwinąć swój potencjał. Dziś, tak jak 60 lat temu, Unia Europejska jest zaangażowana w działania na rzecz zapewnienia równości kobiet na całym świecie.


 

Sygnatariusze:

pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans

wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini

komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich Günther Oettinger

komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji rozszerzeniowych Johannes Hahn

komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica

komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos,

komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen

komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides

komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová

 

 

2017 Annual Report on Gender Equality

STATEMENT/17/463

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar