Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Gemensamt uttalande om den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

Bryssel den 6 februari 2017

På den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning bekräftade unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande Federica Mogherini tillsammans med Vĕra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet samt utvecklingskommissionär Neven Mimica gemensamt EU:s starka engagemang för att utrota kvinnlig könsstympning med följande uttalande:

”Mer än 200 miljoner flickor och kvinnor runtom i världen har utsatts för kvinnlig könsstympning, däribland 500 000 som är bosatta i Europa. Tre miljoner flickor i hela världen beräknas vara i riskzonen varje år. Detta är en skadlig praxis, som är en ohygglig kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter, värdighet och fysiska integritet. 

Inom EU ägnar vi 2017 åt att bekämpa alla former av våld mot kvinnor, bland annat kvinnlig könsstympning. Kvinnor och flickor måste skyddas från det våld och lidande som denna praxis medför. Lärare, läkare, sjuksköterskor, poliser, advokater, domare och asylhandläggare har en avgörande roll för detta mål. EU kommer nu att stödja dem i uppgiften att upptäcka flickor som riskerar att bli offer för kvinnlig könsstympning genom att inrätta en webbplattform som täcker hela EU. 

Vi skyddar också kvinnor och flickor vid migration genom att sörja för att de har tillgång till medicinskt och psykosocialt stöd samt rättshjälp. Genom att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet kommer vi att bättre kunna beakta de specifika behoven för kvinnliga asylsökande som har blivit utsatta för könsrelaterat våld eller könsrelaterade skador.

Kvinnlig könsstympning är ett brott i alla EU-länder. Vi stöttar partnerländer utanför Europa för att få även dem att vidta åtgärder för att kriminalisera kvinnlig könsstympning. Sedan det berörda EU-FN-programmet inleddes har Gambia och Nigeria antagit banbrytande lagstiftning för att kriminalisera denna praxis. 531 300 flickor har fått vård eller förebyggande stöd i samband med kvinnlig könsstympning, och 2 000 samhällen har offentligt lovat att överge denna skadliga praxis. Vi kommer att fortsätta arbeta för att andra partner ska följa detta exempel och vi står redo att erbjuda vårt stöd.

Men oavsett förändringar på rättslig och politisk nivå kommer kvinnlig könsstympning att upphöra först när samhällen trotsar och fördömer de normer som ligger till grund för denna praxis. EU-kommissionen stöder inte bara denna förändring på politisk nivå, utan även på gräsrotsnivå, med hjälp av pappor, mammor, flickor, pojkar, religiösa ledare och samhällsledare. Bättre nationell datainsamling och nya metoder för att mäta hur sociala normer förändras på samhällsnivå kommer att utarbetas för att underlätta detta. Finansiering finns att tillgå för att stödja flickor och kvinnor i riskzonen och för att ge tillgång till vårdtjänster för dem som har utsatts för kvinnlig könsstympning. 

Målen för hållbar utveckling erbjuder ett unikt tillfälle att samla och mobilisera hela det internationella samfundet för att uppnå det ambitiösa målet att utrota kvinnlig könsstympning.

Vi har gjort mycket, men vi har mycket kvar att göra. Det är vår plikt och vårt åtagande att arbeta hårt för att sätta stopp för denna kränkning av kvinnors grundläggande rättigheter.”

Läs mer om kvinnlig könsstympning och vad EU gör för att avskaffa denna praxis här och på webbplatsen för en EU-omfattande utbildningsplattform.

 

STATEMENT/17/214

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar