Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu nulovej tolerancie proti mrzačeniu ženských genitálií

Brusel 6. február 2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa nulovej tolerancie proti mrzačeniu ženských genitálií vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕra Jourová a komisár pre rozvoj Neven Mimica spoločne potvrdili pevné odhodlanie EÚ vykoreniť mrzačenie ženských genitálií a vydali toto vyhlásenie:

„Mrzačenie ženských genitálií poznamenalo vyše 200 miliónov dievčat a žien na celom svete, z toho 500 000 v Európe. Odhaduje sa, že každý rok sú tomuto riziku na celom svete vystavené tri milióny dievčat. Ide o škodlivú zvyklosť, ktorá hrozným spôsobom porušuje ľudské práva, dôstojnosť a fyzickú integritu dievčat a žien. 

V Európskej únii venujeme rok 2017 boju proti všetkým formám násilia páchaného na ženách, a teda aj proti mrzačeniu ženských genitálií. Ženy a dievčatá musia byť chránené pred týmto násilím a bolesťou, ktorá im je touto zvyklosťou spôsobovaná. Pri dosahovaní tohto cieľa zohrávajú významnú úlohu učitelia, lekári, zdravotné sestry, policajti, právnici, sudcovia alebo azyloví pracovníci. Týchto odborníkov bude teraz EÚ podporovať v ich úsilí pri odhaľovaní prípadov dievčat, ktorým by mohlo hroziť, že sa stanú obeťami mrzačenia ženských genitálií, a dá im k dispozícii celoeurópsku webovú platformu. 

Takisto budeme chrániť migrantky tým, že im zabezpečíme prístup k zdravotnej a psychosociálnej starostlivosti, ako aj právnu podporu. Prostredníctvom reformy nášho spoločného európskeho azylového systému budeme môcť lepšie reagovať na špecifické potreby ženských žiadateliek o azyl, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia či poškodenia zdravia.

Vo všetkých členských štátoch EÚ je mrzačenie ženských genitálií trestným činom. Partnerským krajinám mimo Európy poskytujeme podporu pri prijímaní opatrení na to, aby sa aj v nich mrzačenie ženských genitálií stalo protiprávnym. Gambia a Nigéria prijali od začiatku príslušného programu EÚ a OSN prelomové právne predpisy na potrestanie tejto zvyklosti. Zdravotná starostlivosť alebo preventívna podpora spolu so zdravotnou starostlivosťou bola v súvislosti s mrzačením ženských genitálií poskytnutá 531 300 dievčatám a 2 000 obcí sa verejne zaviazalo vzdať sa tejto škodlivej zvyklosti. Budeme sa naďalej usilovať o to, aby aj ostatní partneri nasledovali tento príklad, a sme ochotní im v tom pomáhať.

Na ukončenie mrzačenia ženských genitálií jen však okrem právnych a politických zmien nevyhnutné, aby sa normy, ktoré túto zvyklosť šíria, stali predmetom spoločenského spochybnenia a odsúdenia. Európska komisia túto zmenu podporuje nielen na politickej, ale aj na miestnej úrovni tak, že do nej zapája otcov, matky, dievčatá, chlapcov, ako aj duchovných či miestnych vodcov. Na uľahčenie tohto úsilia bude vypracovaná lepšia metóda zberu údajov na vnútroštátnej úrovni, ako aj nové metodiky na meranie zmeny sociálnych noriem na úrovní komunít. Zároveň sú na podporu ohrozených dievčat a žien alebo poskytnutie prístupu k službám zdravotnej starostlivosti tým ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami mrzačenia ženských genitálií, k dispozícii finančné prostriedky. 

Ciele udržateľného rozvoja poskytujú jedinečnú príležitosť spojiť a zmobilizovať celé medzinárodné spoločenstvo, aby sa dosiahol tento ambiciózny cieľ – eliminovať mrzačenie ženských genitálií.

Je veľa toho, čo sme už vykonali, no oveľa viac práce na nás ešte len čaká. Je našou povinnosťou a naším záväzkom zo všetkých síl sa usilovať o to, aby sa skončilo násilie, ktoré ženy oberá o ich základné práva.“

Viac o mrzačení ženských genitálií a o tom, čo Európska únia podniká na odstránenie tejto zvyklosti, nájdete v otázkach a odpovediach a na webových stránkach celoeurópskej školiacej platformy.

 

STATEMENT/17/214

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar