Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Ühisavaldus rahvusvahelise naiste suguelundite moonutamisega täisleppimatuse päeva puhul

Brüssel, 6. veebruar 2017

Rahvusvahelisel naiste suguelundite moonutamisega täisleppimatuse päeval ühendasid Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresident Federica Mogherini, ELi õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vĕra Jourová ja arenguvolinik Neven Mimica oma jõud, et kinnitada uuesti ELi kindlat kavatsust teha lõpp naiste suguelundite moonutamisele, ning esitasid järgmise avalduse:

„Kogu maailmas on rohkem kui 200 miljonit tüdrukut ja naist langenud suguelundite moonutamise ohvriks. Neist 500 000 elab Euroopas. Igal aastal ohustab suguelundite moonutamine kuni kolme miljonit tüdrukut kogu maailmas. See kahjustav tava rikub kohutaval kombel tüdrukute ja naiste inimõigusi, väärikust ja füüsilist puutumatust. 

Me võitleme 2017. aastal Euroopa Liidus pühendunult naistevastase vägivalla kõikide vormide, sealhulgas suguelundite moonutamise vastu. Naisi ja tüdrukuid tuleb kaitsta vägivalla ja selle tavaga tekitatava kahju eest. Siinkohal saaksid suurima panuse anda õpetajad, arstid, medõed, politseinikud, advokaadid, kohtunikud ja varjupaigaametnikud. EL hakkab toetama neid spetsialiste, kes suudavad selgitada välja suguelundite moonutamise ohus tüdrukuid, ja pakub neile ELi-ülest veebiplatvormi. 

Hakkame kaitsma ka rändavaid naisi ja tüdrukuid, tagades neile juurdepääsu meditsiinilisele ja psühhosotsiaalsele abile ning õigusabile. Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformiga suudame paremini võtta arvesse nende naistest varjutaotlejate erivajadusi, kellele on nende soo pärast liiga tehtud.

Naiste suguelundite moonutamine on kuritegu kõikides ELi liikmesriikides. Me toetame partnerriike väljaspool Euroopat, et nad naiste suguelundite moonutamise samuti ebaseaduslikuks tunnistaksid. Alates asjakohase ELi ja ÜRO programmi käivitamisest on Gambia ja Nigeeria võtnud vastu murrangulised õigusaktid selle tava kuriteoks kuulutamiseks. 531 300 tüdrukule on antud naiste suguelundite moonutamisega seotud ravi või ennetavat tuge ning 2000 kogukonda on andnud avalikke lubadusi loobuda sellest kahjulikust tavast. Me jätkame oma tööd ja oleme valmis pakkuma tuge, et partnerriigid seda eeskuju järgiksid.

Kuid siiski ei vii õiguslikud ja poliitilised muudatused naiste suguelundite moonutamise lõpetamiseni enne, kui ühiskonnad seavad kahtluse alla ja mõistavad hukka seda tava nõudvad normid. Euroopa Komisjon toetab seda muutust nii poliitilisel kui ka rohujuure tasandil, kaasates isad, emad, tüdrukud, poisid ning usulised või kogukonnajuhid. Selle protsessi toetamiseks luuakse paremad meetodid andmete kogumiseks riiklikul tasandil ning ühiskondlike normide muutuste mõõtmiseks kohalikul tasandil. Lisaks on olemas vahendid, et toetada ohustatud tüdrukuid ja naisi ning pakkuda hooldusteenuseid neile, kelle suguelundeid on juba moonutatud. 

Kestliku arengu eesmärgid pakuvad ainulaadse võimaluse tuua kokku ja panna tegutsema kogu rahvusvaheline kogukond, et saavutada sihikindel eesmärk lõpetada naiste suguelundite moonutamine.

Oleme teinud palju, kuid meil on kavas veelgi rohkem. Meil on kohustus ja vajadus teha jõupingutusi ning lõpetada tava, mis rikub naiste põhiõigusi.“

Lisateavet naiste suguelundite moonutamise ning Euroopa Liidu tegevuse kohta selle tava kaotamiseks vt Küsimused ja vastused ja ELi-ülese koolitusplatvormi veebisait.

 

STATEMENT/17/214

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar