Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Arbetstagarna får bättre skydd mot cancerframkallande ämnen enligt ny överenskommelse

Bryssel den 11 juli 2017

Idag nådde Europaparlamentet och rådet en överenskommelse om kommissionens förslag till att fastställa nya och mer strikta gränsvärden för exponering för ett flertal cancerframkallande kemikalier på arbetsplatsen.

– Cancer orsakar fler dödsfall än någon annan arbetsrelaterad sjukdom och är orsaken till enormt stort lidande i många familjer. Dagens överenskommelse är därför en milstolpe i skyddet för arbetstagarnas hälsa och säkerhet och särskilt i skyddet mot cancer på arbetsplatsen. Att värna om arbetstagarnas hälsa och säkerhet och att bekämpa arbetsrelaterad cancer är några av kommissionens viktigaste prioriteringar, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen, som välkomnar dagens överenskommelse.

Översynen av direktivet om cancerframkallande och mutagena ämnen inleddes 2008 och Junckerkommissionen har vidtagit konkreta åtgärder för att påskynda processen. Sedan maj 2016 har kommissionen presenterat två förslag i syfte att ändra detta direktiv och att minska arbetstagarnas exponering för 20 cancerframkallande kemikalier. Båda förslagen skulle bidra till att rädda fler än 100 000 arbetstagares liv de kommande 50 åren.

Idag har Europarlamentet och ministerrådet nått en överenskommelse om kommissionens första förslag om ändring av direktivet om cancerframkallande och mutagena ämnen. Kommissionen vill tacka alla berörda parter för deras gemensamma ansträngningar, särskilt Europaparlamentets föredragande Marita Ulvskog och skuggföredragandena samt det maltesiska ordförandeskapet och dess föregångare.

Dagens överenskommelse mellan medlagsstiftarna bekräftar det starka politiska engagemang som alla EU-institutioner har i kampen mot arbetsrelaterad cancer. Kommissionen uppmanar nu Europaparlamentet och rådet att ta tillfället i akt att nå en snabb överenskommelse om kommissionens andra förslag, som presenterades i januari 2017.

Vi måste fortsätta framåt, vårt arbete stannar inte här. Kommissionen har redan påbörjat förberedelserna för nästa rad av kemikalier, om vilka vi har för avsikt att presentera ett förslag tidigt nästa år. Kommissionen lanserade i januari 2017 ett bredare initiativ för att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Genom att alla EU-institutioner samarbetar och agerar beslutsamt tillsammans kan vi ta skyddet för arbetstagarnas hälsa och säkerhet ett steg längre.

STATEMENT/17/1864

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar