Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie pomiędzy Parlamentem i Radą w sprawie lepszej ochrony pracowników przed rakotwórczymi substancjami chemicznymi

Bruksela, 11 lipca 2017 r.

Parlament Europejski i Rada osiągnęły dzisiaj porozumienie w sprawie wniosku Komisji dotyczącego ustalenia nowych lub surowszych dopuszczalnych wartości stężenia w środowisku pracy kilku rakotwórczych substancji chemicznych. Komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen z zadowoleniem przyjęła dzisiejsze porozumienie i stwierdziła: Choroby nowotworowe powodują śmierć o wiele większej liczby pracowników niż pozostałe choroby związane z pracą; przynoszą ogromne cierpienie wielu rodzinom. Osiągnięte dziś porozumienie stanowi zatem ważny krok w kierunku ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w szczególności ochrony przed chorobami nowotworowymi w miejscu pracy. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników ogółem oraz walka z chorobami nowotworowymi wywołanymi środowiskiem pracy w szczególności stanowią priorytet działań obecnej Komisji.

W 2008 r. rozpoczęto procedurę przeglądu dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera podjęła konkretne działania służące szybszemu osiąganiu postępów w tej dziedzinie. Od maja 2016 r. przedstawiono dwa wnioski dotyczące zmiany przedmiotowej dyrektywy i ograniczenia narażenia pracowników na działanie 20 rakotwórczych substancji chemicznych. Oba wnioski mogłyby przyczynić się do uratowania życia ponad 100 tys. pracowników w ciągu najbliższych 50 lat.

Dzisiaj Parlament Europejski i Rada Ministrów osiągnęły porozumienie w sprawie pierwszego wniosku Komisji dotyczącego zmiany dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Komisja pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym stronom za ich wspólne wysiłki, w szczególności sprawozdawczyni Parlamentu Maricie Ulvskog oraz kontrsprawozdawcom, a także prezydencji maltańskiej i wcześniejszym prezydencjom.

Dzisiejsze porozumienie między współprawodawcami potwierdza silne zaangażowanie polityczne wszystkich instytucji UE na rzecz zwalczania chorób nowotworowych wywołanych środowiskiem pracy. Komisja wzywa teraz Parlament i Radę do wykorzystania tej dynamiki i osiągnięcia szybkiego porozumienia w sprawie jej drugiego wniosku, przedstawionego w styczniu 2017 r.

Patrząc dalej w przyszłość, nie ustajemy w działaniach. Komisja rozpoczęła już prace przygotowawcze dotyczące kolejnego zestawu substancji chemicznych, w odniesieniu do których zamierza przedstawić wniosek na początku przyszłego roku. Komisja zainicjowała ponadto w styczniu 2017 r. szerszą inicjatywę na rzecz promowania zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Działając zdecydowanie i wspólnie ze wszystkimi instytucjami UE, możemy uczynić istotny krok naprzód w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników.

STATEMENT/17/1864

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar