Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Komisjon tunneb heameelt Euroopa Parlamendi ja nõukogu kokkuleppe üle, mille kohaselt töötajaid hakatakse paremini kaitsma vähki tekitavate kemikaalide eest

Brüssel, 11. juuli 2017

Täna jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu kokkuleppele komisjoni ettepaneku suhtes kehtestada uued või rangemad kokkupuute piirnormid mitme töökeskkonnas leiduva vähki tekitava kemikaali jaoks. Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen väljendas heameelt kokkuleppe üle ja ütles: „Vähk tapab rohkem töötajaid kui ükski muu tööga seotud haigus ja tekitab paljudele perekondadele väga suuri kannatusi. Tänane kokkulepe on seepärast oluline teetähis töötajate tervise ja ohutuse kaitsmisel, eelkõige kaitsmisel kutsetööga seotud vähi eest. Töötajate tervise ja ohutuse kaitsmine ning eelkõige võitlus kutsetööst põhjustatud vähi vastu on komisjoni üks prioriteete.“

Kantserogeenide ja mutageenide direktiivi läbivaatamine algas 2008. aastal ning Junckeri komisjon on võtnud konkreetseid meetmeid edasiliikumise kiirendamiseks selles valdkonnas. Alates 2016. aasta maist on esitatud kaks ettepanekut selle direktiivi muutmiseks, et vähendada töötajate kokkupuudet 20 vähki tekitava kemikaaliga. Need ettepanekud aitavad järgmise 50 aasta jooksul päästa enam kui 100 000 töötaja elu.

Täna jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu kokkuleppele komisjoni esimese ettepaneku suhtes muuta kantserogeenide ja mutageenide direktiivi. Komisjon soovib tänada kõiki selles protsessis osalenuid nende ühiste jõupingutuste eest, eelkõige Euroopa Parlamendi raportööri Marita Ulvskogi ja variraportööre, samuti eesistujariiki Maltat ja varasemaid eesistujariike.

Täna kaasseadusandjate vahel sõlmitud kokkulepe kinnitab kõikide ELi institutsioonide suurt poliitilist otsustavust võidelda kutsetööst põhjustatud vähiga. Komisjon kutsub nüüd Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles hoogsat tempot säilitama ja jõudma kiiresti kokkuleppele ka komisjoni teise ettepaneku suhtes, mis esitati jaanuaris 2017.

Kui vaadata kaugemasse tulevikku, siis sellega meie töö veel ei lõpe. Komisjon on juba alustanud ettevalmistustöid järgmise kemikaalide loendiga, mille kohta kavatseme esitada ettepaneku järgmise aasta alguses. Komisjon käivitas 2017. aasta jaanuaris ka ühe laiema algatuse töötervishoiu ja -ohutuse valdkonnas. Kui kõik ELi institutsioonid ühendavad oma jõud ja tegutsevad otsustavalt, siis suudame teha suure sammu edasi meie töötajate tervise ja ohutuse kaitsmisel.

STATEMENT/17/1864

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar