Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Prohlášení k rozhodnutí komisaře lorda Hilla o odstoupení z funkce v Evropské komisi a k převedení portfolia finančních služeb na místopředsedu Komise Valdise Dombrovskise

Brusel 25. června 2016

Lord Jonathan Hill, člen Komise odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, uvědomil předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera o svém rozhodnutí z uvedeného postu odstoupit.

Předseda Jean-Claude Juncker k tomu uvedl: „S velkým politováním přijímám odstoupení lorda Hilla z funkce v Evropské komisi. Lord Hill je zkušeným politikem, jehož si velmi vážím a jemuž bych chtěl tímto srdečně poděkovat za jeho loajální a profesionální práci v mém týmu.

Na počátku funkčního období této Komise jsem chtěl, aby právě britský komisař byl odpovědný za finanční služby, a vyjádřit tak svou důvěru v členství Spojeného království v Evropské unii. K mé velké lítosti se právě tato skutečnost nyní mění. Snažil jsem se lorda Hilla přesvědčit, aby ve funkci komisaře setrval. Považuji ho za skutečného Evropana, nejen za britského komisaře. Jeho rozhodnutí nicméně chápu a respektuji.

Práce Evropské unie musí pokračovat. Poté, co jsem věc projednal s Martinem Schulzem, předsedou Evropského parlamentu, jsem požádal Valdise Dombrovskise, místopředsedu Komise pro euro a sociální dialog, aby převzal portfolio finanční stability, finančních služeb a unie kapitálových trhů. Jakožto místopředseda Komise již Valdis Dombrovskis koordinuje práci na klíčových otázkách v rámci tohoto portfolia a s ostatními komisaři, Evropským parlamentem a Radou úzce spolupracuje na několika důležitých legislativních návrzích v této oblasti, např. na evropském systému pojištění vkladů. Díky svým zkušenostem, odborným znalostem a dobrým kontaktům s poslanci Evropského parlamentu a ministry financí a předsedy vlád členských států má místopředseda Dombrovskis ideální předpoklady k tomu, aby zajistil kontinuitu činnosti týkající se portfolia finanční stability, finančních služeb a unie kapitálových trhů.“

V souladu s interinstitucionální rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí informoval předseda Juncker Martina Schulze, předsedu Evropského parlamentu, o odstoupení lorda Hilla z funkce a o svém záměru převést dané portfolio na místopředsedu Dombrovskise, tak aby mohly proběhnout příslušné parlamentní konzultace (odstavec 7 interinstitucionální rámcové dohody). Odstoupení lorda Hilla nabude účinku 15. července (o půlnoci) a rozhodnutí předsedy Junckera o převedení portfolio nabude účinku k 16. červenci. Tak bude zajištěna náležitá kontinuita tohoto významného portfolia.

Podle Smluv EU by měl v Komisi být jeden komisař za každý členský stát. Předseda Juncker je připraven urychleně jednat s britským premiérem o možných kandidátech na komisaře britské státní příslušnosti, jakož i o přidělení příslušného portfolia.

Ustanovení čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii určuje, že členové Komise jsou vybíráni podle celkové způsobilosti a evropanství z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti. Z procesních požadavků vyplývá, že jmenování nového komisaře státní příslušnosti Spojeného království vyžaduje vzájemnou dohodu Rady a předsedy Komise po konzultaci Evropského parlamentu (čl. 246 pododstavec 2 Smlouvy o fungování Evropské unie). Kromě toho z interinstitucionální rámcové dohody vyplývá, že předseda Komise musí „důkladně zvážit“ výsledky konzultace s Evropským parlamentem předtím, než s rozhodnutím Rady vysloví souhlas (odstavec 6 rámcové dohody).

 

 

PŘÍLOHA 1

Příslušná ustanovení smluv

Ustanovení čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii

3.  (...)

Členové Komise jsou vybíráni podle celkové způsobilosti a evropanství z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti.

Komise vykonává své funkce zcela nezávisle. Aniž je dotčen čl. 18 odst. 2, členové Komise nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu. Zdrží se jakéhokoli jednání neslučitelného s povahou své funkce nebo plněním svých úkolů.

Ustanovení čl. 246 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie

(...)

Člen, jenž odstoupil, byl odvolán nebo zemřel, je nahrazen na zbývající část funkčního období novým členem stejné státní příslušnosti jmenováni Radou po vzájemné dohodě s předsedou Komise, po konzultaci s Evropským parlamentem a v souladu s kritérii stanovenými v čl. 17 odst. 3 druhém pododstavci Smlouvy o Evropské unii.

(...)

 

PŘÍLOHA 2

Výňatek z příslušných ustanovení rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí:

ČÁST II. POLITICKÁ ODPOVĚDNOST

Odstavce 6 a 7:

(6) Pokud je nutné nahradit některého člena Komise během jeho funkčního období v souladu s čl. 246 druhým pododstavcem Smlouvy o fungování EU, předseda Komise předtím, než vysloví souhlas s rozhodnutím Rady, důkladně zváží výsledky konzultace s Parlamentem.

Parlament zajistí rychlý průběh svých postupů, aby předseda Komise mohl důkladně zvážit stanovisko Parlamentu dříve, než bude nový člen Komise jmenován.

Podobně podle čl. 246 třetího pododstavce Smlouvy o fungování EU předseda Komise důkladně zváží stanovisko Parlamentu, pokud je zbývající část funkčního období Komise krátká.

(7) Pokud má předseda Komise v souladu s čl. 248 Smlouvy o fungování EU v úmyslu změnit rozdělení působnosti Komise během jejího funkčního období, uvědomí o tom v dostatečném časovém předstihu Parlament, aby bylo možno provést příslušné parlamentní konzultace o těchto změnách. Rozhodnutí předsedy Komise změnit rozdělení působnosti Komise může nabýt účinnosti okamžitě.

STATEMENT/16/2332


Side Bar