Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Gemensamt uttalande om den brittiska folkomröstningen från parlamentets talman Martin Schulz, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, Mark Rutte för det roterande EU-ordförandeskapet samt EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker

Bryssel den 24 juni 2016

Talman Martin Schulz, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och premiärminister Mark Rutte samlades i morse i Bryssel på inbjudan av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att diskutera resultatet av folkomröstningen i Förenade kungariket. De gör följande gemensamma uttalande:

”Det brittiska folket har i en fri och demokratisk process uttryckt sin önskan att lämna Europeiska unionen. Vi beklagar detta beslut, men respekterar det.

Detta är en helt ny situation, men vi är enade. Vi kommer att stå starka och värna om EU:s grundläggande värden – att arbeta för fred och välstånd för alla som bor här. Unionen kommer att fortleva med 27 medlemsländer. Tillsammans skapar vi vår gemensamma politiska framtid. Vi är förenade genom vår historia, vår geografiska närhet till varandra och våra gemensamma intressen, och detta utgör grunden för vårt samarbete. Tillsammans kommer vi att söka lösningar på gemensamma utmaningar: att skapa tillväxt, öka välståndet och bygga en trygg och säker livsmiljö för våra medborgare. EU-institutionerna kommer att ta sitt fulla ansvar i detta arbete

Vi förväntar oss nu att den brittiska regeringen så fort som möjligt sätter sitt folks beslut i verket, trots att processen kan vara smärtsam. Varje dröjsmål skulle förlänga osäkerheten i onödan. I artikel 50 i EU-fördraget fastställs det förfarande som ska följas om ett land beslutar att lämna Europeiska unionen. Vi är redo att snabbt inleda förhandlingarna med Förenade kungariket om villkoren för utträdet. Fram till dess att förhandlingarna har slutförts förblir Förenade kungariket medlem av Europeiska unionen, med alla de rättigheter och skyldigheter medlemskapet för med sig. I enlighet med de fördrag Förenade kungariket har ratificerat gäller EU-rätten fortfarande fullt ut i och för Förenade kungariket, tills landet inte längre är EU-medlem.

Det beslut om en ny överenskommelse för Förenade kungariket inom Europeiska unionen som antogs av Europeiska rådet den 18–19 februari 2016 kommer därmed inte att träda ikraft, utan det upphör att existera. Det kan inte omförhandlas.

Vi hoppas att Förenade kungariket kommer att samarbeta nära med Europeiska unionen i framtiden. Vi förväntar oss att Förenade kungariket lägger fram förslag om detta. Alla avtal som eventuellt ingås med Förenade kungariket som ett tredjeland ska ta hänsyn till båda parternas intressen och vara balanserade vad gäller rättigheter och skyldigheter.”

STATEMENT/16/2329

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar