Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δήλωση

Βρυξέλλες, 24 Ιούλιου 2014

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την πέμπτη αποστολή αξιολόγησης στην Κύπρο

Κλιμάκια εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) επισκέφθηκαν τη Λευκωσία μεταξύ 14 και 25 Ιουλίου 2014 για την πέμπτη αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος για την Κύπρο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) και το ΔΝΤ. Το οικονομικό πρόγραμμα της Κύπρου αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, στη διατήρηση της ευημερίας των πολιτών μέσω της αποκατάστασης της σταθερότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και στην υιοθέτηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη μακρόχρονης ανάπτυξης.

Επιτεύχθηκε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο για τις πολιτικές που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης. Οι αρχές συνεχίζουν να επιτυγχάνουν τους δημοσιονομικούς στόχους με σημαντικό περιθώριο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ως αποτέλεσμα της συνετής εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι τράπεζες προχωρούν με τα σχέδια αναδιάρθρωσης και άντλησης κεφαλαίων, ενώ η εποπτική παρακολούθηση των ενεργειών τους και η επιχειρησιακή ικανότητα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει ενισχυθεί. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προχωρούν: οι αρχές προχώρησαν στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας παρέχοντας ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους όσους έχουν ανάγκη, έχουν αρχίσει την ενοποίηση της φορολογικής διοίκησης, και έχουν ενισχύσει τις εξουσίες της διοίκησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Οι μακροοικονομικές προοπτικές παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες σε σύγκριση με την τέταρτη αξιολόγηση. Το 2014, το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 4.2 %, με την ανάπτυξη στον τομέα του τουρισμού να λειτουργεί ως μαξιλάρι έναντι της ασθενούς δραστηριότητας σε άλλους τομείς. Η ανεργία παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, μολονότι που διαφαίνονται σημάδια σταθεροποίησης. Το 2015 αναμένεται ανάπτυξη του ΑΕΠ της τάξης του 0.4%, με την ανάκαμψη να περιορίζεται λόγω του υψηλού επιπέδου του χρέους του ιδιωτικού τομέα. Παραμένουν σημαντικοί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με περιορισμούς στην προσφορά πιστώσεων, καθώς και με τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία.

Η αντιστροφή της αυξητικής τάσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι κρίσιμης σημασίας για την αποκατάσταση της παροχής πιστώσεων, για την οικονομική ανάπτυξη και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η δημιουργία χωρίς καθυστέρηση ενός αποτελεσματικού νομικού πλαισίου για τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα είναι καθοριστικής σημασίας για να διασφαλιστεί πως οι δανειολήπτες και οι δανειοδότες θα έχουν επαρκή κίνητρα για να συνεργαστούν για τη μείωση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον, το εποπτικό πλαίσιο που αφορά την αναδιάρθρωση δανείων πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Οι προσπάθειες των τραπεζών να αντλήσουν κεφάλαια από τις ιδιωτικές αγορές βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι ευπρόσδεκτες. Οι προσπάθειες αυτές θα συμβάλουν επίσης στην ομαλή μετάβαση στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, μετά την ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής συνολικής αξιολόγησης και ως εκ τούτου μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της αντοχής των τραπεζών σε κλυδωνισμούς και στην ικανότητά τους να δώσουν ώθηση στο δανεισμό.

Οι τράπεζες και ο συνεργατικός τομέας θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους. Η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών, η εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης, η ενίσχυση της ικανότητας και των διαδικασιών διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και η βελτίωση της διακυβέρνησης είναι βασικά συστατικά ενός υγιούς τραπεζικού τομέα που θα μπορεί να στηρίξει την οικονομία και θα καταστήσει δυνατή τη σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων με βάση έναν αναθεωρημένο οδικό χάρτη ο οποίος θα βασίζεται σε ορόσημα. Για την πρόληψη της επανεμφάνισης αρνητικών εξελίξεων και για τη διατήρηση της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι αρχές πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω την εποπτεία και το ρυθμιστικό πλαίσιο και να επιταχύνουν την εφαρμογή του πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως σε ότι αφορά την εποπτεία των τραπεζών σε αυτό τον τομέα.

Οι αρχές ακολούθησαν συνετή δημοσιονομική πολιτική, η οποία τους έδωσε τη δυνατότητα να υπερκαλύψουν τους δημοσιονομικούς στόχους με συνέπεια. Η σύνεση που επιδείχτηκε πρέπει να συνεχιστεί, δεδομένου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του προσεχούς έτους πρέπει να συνταχθεί στη βάση συντηρητικών παραδοχών, να εξασφαλιστεί η δημοσιονομική ουδετερότητα της νέας μεταρρύθμισης της κοινωνικής πρόνοιας, και να διευκολυνθεί η ομαλή πορεία προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα σε ποσοστό 4% του ΑΕΠ το 2018, πράγμα που θα θέσει το δημόσιο χρέος σε σταθερά πτωτική τροχιά.

Οι αρχές πρέπει να διατηρήσουν τη δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μετά την ψήφιση της μεταρρύθμισης στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, οι αρχές πρέπει να επικεντρωθούν στην εφαρμογή της ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των ευάλωτων ομάδων κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Πρέπει επίσης να προχωρήσουν περαιτέρω στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης στον τομέα της φορολογικής διοίκησης με νέα βήματα για την ενοποίηση των δύο φορολογικών υπηρεσιών υπό ενιαία και πιο αποτελεσματική διοίκηση. Παράλληλα με αυτό το έργο, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της μη συμμόρφωσης, αλλά και να ενισχυθεί η διαχείριση του δημόσιου χρέους και των δημοσιονομικών κινδύνων. Είναι αναγκαία και η έγκαιρη εφαρμογή του σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων ώστε να αυξηθεί η οικονομική αποδοτικότητα, να προσελκυστούν επενδύσεις και να μειωθεί το δημόσιο χρέος.

Η συνέχιση της πλήρους και έγκαιρης υλοποίησης των πολιτικών παραμένει ουσιαστική για την επιτυχία του προγράμματος λόγω των υψηλών ακόμα κινδύνων.

Η ολοκλήρωση της παρούσας αξιολόγησης υπόκειται σε διαδικασία έγκρισης τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το ΔΝΤ. Το θέμα αναμένεται να εξεταστεί από την Ευρωομάδα (Eurogroup), το συμβούλιο των διοικητών του ΕΜΣ και την εκτελεστική επιτροπή του ΔΝΤ στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η έγκριση της εν λόγω αξιολόγησης θα προετοιμάσει το έδαφος για την εκταμίευση περίπου 350 εκατ. ευρώ από τον ΕΜΣ και περίπου 86 εκατ. ευρώ από το ΔΝΤ.

Αρμόδιοι:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Για το κοινό: επικοινωνήστε με το Europe Direct τηλεφωνικώς – 00 800 6 7 8 9 10 11 ή στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar