Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Prejav - [Iba prednesené znenie je autentické]

Príhovor Michela Barniera, hlavného vyjednávača pre vedenie a prípravu rokovaní so Spojeným kráľovstvom, na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov

Brusel 22. marec 2017

„Predpoklady pre dosiahnutie dohody pri rokovaniach so Spojeným kráľovstvom“

Pán predseda Markkula,

dobrý deň všetkým,

predsedom, starostom a primátorom, členom Výboru regiónov,

veľmi sa teším, že som opäť medzi vami, a chcem sa vám poďakovať, že ste ma pozvali, aby sme hovorili o nadchádzajúcich rokovaniach, ktoré budú zložité a zároveň neobvyklé. Je to prvýkrát, čo od novembra verejne hovorím o týchto otázkach. Dovoľte mi krátko vyjadriť solidaritu, keďže sme sa práve dozvedeli o závažných udalostiach, ktoré sa udiali v Londýne. Vieme, že sú aj obete; momentálne nepoznám charakter tohto činu, ale chcel by som vyjadriť solidaritu s britským ľudom a britskými orgánmi.

Európsku úniu a Spojené kráľovstvo spájal 44 rokov spoločný projekt.

 • Spolu sme vybudovali jednotný trh, a to tak, že sme medzi nami odbúrali prekážky a prijali sme spoločné pravidlá, ktoré umožnili voľný pohyb tovaru, služieb a osôb.
 • Spolu sme vytvorili európske občianstvo ako doplnok k štátnemu občianstvu a upevnili sme hodnoty právneho štátu, mieru a demokracie, ktoré tvoria podstatu našej európskej identity.
 • Spolu sme podporovali znovuzjednotenie Európy po páde Berlínskeho múru. Spojené kráľovstvo bolo ambiciózne a rýchlo otvorilo svoje hranice a svoj pracovný trh občanom z nových členských štátov. Zaviazali sme sa k financovaniu politiky súdržnosti – s ktorou je váš výbor oprávnene spojený – na zníženie historických a územných rozdielov na našom kontinente.

Tento spoločný projekt bude pokračovať, avšak na želanie Spojeného kráľovstva bez neho.

Rozhodnutie väčšiny britských občanov vystúpiť z Európskej únie viedlo k výnimočnej situácii.

Dnes vieme, že Spojené kráľovstvo oznámi Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z EÚ 29. marca. Týmto oznámením sa oficiálne začne dvojročné obdobie rokovaní.

 

Na základe tohto oznámenia bude 27 hláv štátov alebo predsedov vlád, ako aj predsedovia Tusk a Juncker počas niekoľkých týždňov pracovať na usmerneniach, ktoré budem potrebovať pri vedení rokovaní, pričom budem rešpektovať mandát Európskej rady a Rady, ako aj dôveru Európskeho parlamentu, na pôde ktorého sa dnes nachádzate.

Brexit bude mať závažné ľudské, hospodárske, finančné, právne a politické dôsledky.

Ak by sa však nedosiahla dohoda, dôsledky by boli ešte závažnejšie – pre každého:

 • viac než štyri milióny občanov – občanov Spojeného kráľovstva v EÚ a občanov EÚ v Spojenom kráľovstve – by bolo ponechaných v extrémnej neistote, pokiaľ ide o ich práva a budúcnosť,
 • nastali by problémy so zásobovaním v Spojenom kráľovstve, čím by sa narušili hodnotové reťazce,
 • opäť by sa zaviedli zaťažujúce colné kontroly, čo by nevyhnutne spomalilo obchod a predĺžilo rady kamiónov v Doveri,
 • vážne by sa narušila letecká doprava smerom do Spojeného kráľovstva a z neho,
 • došlo by k pozastaveniu distribúcie jadrového materiálu do Spojeného kráľovstva, keďže krajina by sa zo dňa na deň ocitla mimo EURATOMu
 • a môžem uviesť mnoho ďalších príkladov.

Takáto situácia by vážne postihla Spojené kráľovstvo: dve tretiny jeho obchodu sa momentálne uskutočňujú – a sú chránené – v rámci jednotného trhu a dohôd Európskej únie o voľnom obchode s viac ako 60 partnerskými krajinami.

Únia, naša Únia, bude tiež zasiahnutá, napriek tomu, že budeme naďalej využívať výhody jednotného trhu 27 krajín a výhody našich dohôd o voľnom obchode.

Scenár bez dohody nie je naším scenárom.

Chceme dohodu. Chceme uspieť tak, že dosiahneme dohodu.

Chceme uspieť s Britmi, nie proti nim.

Z tohto dôvodu, v mene 27 štátov a v mene môjho tímu hovorím, že našou prioritou je dosiahnuť dohodu o organizovanom vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a pripraviť pôdu pre nové partnerstvo.

Dnes musíme hovoriť o predpokladoch pre dosiahnutie dohody.

Prvým predpokladom je jednota 27 štátov, ktorá ide ruka v ruke s transparentnosťou a verejnou diskusiou.

Odkedy som sa 1. októbra ujal svojej funkcie, stretol som sa s vládami všetkých 27 členských štátov.

 

V uplynulých niekoľkých týždňoch som začal druhé kolo návštev hlavných miest, aby som sa opäť stretol s predstaviteľmi vlád, národných parlamentov, odborových zväzov a profesijných organizácií.

V tomto období a počas trvania rokovaní budem samozrejme úzko spolupracovať s Európskou radou, jej predsedom Donaldom Tuskom, s Radou, Európskym parlamentom a jeho predsedom Antoniom Tajanim a so všetkými ostatnými orgánmi a inštitúciami Európskej únie.

To je dôvod, prečo – pán predseda Markkula, vážené dámy a páni – ma veľmi teší, že som dnes tu, pred Výborom regiónov. Keď som bol komisárom pre regionálnu politiku, často som s výborom spolupracoval; pretože vy ste hlasom regiónov, miest a vidieckych oblastí v celej ich rozmanitosti.

Jednota neznamená uniformitu. Jednota je prvým predpokladom pre dosiahnutie dohody pri rokovaniach.

Je to v samozrejme v našom záujme. Je to však tiež – a to chcem povedať našim britským partnerom, viem, že niektorí z nich sú v miestnosti – v záujme Spojeného kráľovstva. Na dosiahnutie dohody budú koniec-koncov obidve strany potrebovať zjednotenú Európu.

Chcel by som uviesť ďalší bod: táto jednota bude ešte pevnejšia, keď bude založená na transparentnosti a verejnej diskusii. A viem, že tento výbor sa bude opäť aktívne zapájať do verejnej diskusie.

Tieto rokovania nemôžu prebiehať v tajnosti.

Budeme rokovať transparentným a otvoreným spôsobom a každému vysvetlíme, čo robíme.

Počas týchto rokovaní budeme tiež musieť objektívne vysvetliť, čo znamená „vystúpiť z Európskej únie“, pre danú krajinu aj pre ostatné členské štáty.

Našim občanom musíme – a budeme – hovoriť pravdu o tom, čo znamená brexit.

Druhým predpokladom pre dosiahnutie dohody je odstránenie neistoty spôsobenej rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie.

Táto neistota sa týka v prvom rade spomenutých štyroch a pol milióna občanov:

 • poľských študentov, ktorí majú prístup na britské univerzity za rovnakých podmienok ako britskí študenti,
 • britských dôchodcov, ktorí bývajú v Španielsku a využívajú zdravotnú starostlivosť za rovnakých podmienok ako španielski dôchodcovia,
 • rumunských zdravotných sestier a lekárov, ktorí prispievajú ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti v Spojenom kráľovstve,
 • alebo inžinierov z Talianska, Nemecka alebo ktorejkoľvek inej krajiny, ktorí sa rozhodli pracovať v Spojenom kráľovstve, rovnako ako tisícov britských občanov, ktorí urobili rovnaké rozhodnutie a pracujú v Berlíne, Ríme či vo Viedni.

Sme si vedomí ich znepokojenia. Chápeme ich obavy a musíme na ne účinne reagovať.

Od začiatku rokovaní bude našou absolútnou prioritou zaručenie ich práv ako európskych občanov v dlhodobom horizonte.

Našim heslom bude: „Občania na prvom mieste!“ Vítam rozhodnutie kolégia z dnešného rána zaregistrovať dve iniciatívy občanov.

Otázky, ktoré treba riešiť, sú zložité, či už ide o práva na pobyt, prístup na trh práce, dôchodkové práva, práva v oblasti sociálneho zabezpečenia alebo prístup k vzdelávaniu.

Budeme systematicky pracovať na každom z týchto bodov. Nenecháme nepovšimnutý žiadny detail. Už teraz na tom pracujeme spolu so všetkými členskými štátmi.

Vyžiada si to istý čas, určite niekoľko mesiacov. V spolupráci so Spojeným kráľovstvom musíme odviesť množstvo právnej práce.

Ale dokážeme a mali by sme sa čo najskôr dohodnúť na zásadách kontinuity, reciprocity a nediskriminácie, aby sme týchto občanov nenechali v neistote.

Ďalším bodom bude neistota regionálnych a miestnych orgánov a všetkých príjemcov finančných prostriedkov z programov, ktoré sú v súčasnosti financované z rozpočtu EÚ.

O kom a o čom hovoríme?

o   O príjemcoch prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, ktorý – s takmer 90 miliardami EUR pre všetky regióny – pomáha mužom a ženám, ktorí sú najmenej kvalifikovaní a majú najväčšie ťažkosti pri hľadaní si práce.

 • O príjemcoch prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý všetci dobre poznáte: hovoríme o takmer 200 miliardách EUR na podporu regiónov s hospodárskymi ťažkosťami a izolovaných regiónov.
 • O príjemcoch Junckerovho investičného plánu: takmer 315 miliárd EUR investícií, vďaka ktorým bojujeme proti zmene klímy, napríklad financovaním veternej farmy v Belgicku. V rámci plánu sa takisto podporuje moderná infraštruktúra v zdravotníctve a energetike v Spojenom kráľovstve.
 • O príjemcoch prostriedkov z výskumného programu Horizont 2020, ktorý umožňuje EÚ investovať takmer 80 miliárd EUR do vedy a priemyselnej inovácie, čo nám pomáha zvládnuť veľké výzvy našich čias.
 • Všetky tieto programy:
 •  sme schválili spolu ako 28 krajín, so Spojeným kráľovstvom,
 •  financujeme spolu ako 28 krajín,
 • využívame spolu v prospech 28 krajín.

Každá krajina musí dodržať svoje záväzky voči ostatným. Aby bolo jasné: ak krajina vystúpi z Únie, neexistuje žiadny trest. Neexistuje cena za vystúpenie. Musíme si však vyrovnať účty. Nebudeme žiadať Britániu, aby zaplatila čo i len jediné euro za niečo, s čím nesúhlasila ako člen.

Rovnako aj 27 krajín dodrží svoje záväzky týkajúce sa Spojeného kráľovstva, jeho občanov, podnikov a regiónov. Toto je obojstranne zodpovedný spôsob, ako postupovať.

Dovoľte mi s pokorou citovať jedného z najvýznamnejších mužov európskej histórie – Winstona Churchilla: „Cenou za veľkosť je zodpovednosť.“

To platí pre Veľkú Britániu aj pre nás.

Tretia neistota, ktorú vyvolalo rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ, sa týka nových hraníc Únie.

Mám na mysli najmä Írsko.

Bol som komisárom zodpovedným za program PEACE. Poznám úlohu Únie pri posilňovaní dialógu v Severnom Írsku a podporovaní Veľkopiatkovej dohody, jedným z garantov ktorej je Spojené kráľovstvo.

To je dôvod, prečo budeme – a ja osobne budem – pri týchto rokovaniach obzvlášť pozorne vnímať dôsledky rozhodnutia Spojeného kráľovstva vystúpiť z colnej únie a všetko, čo môže, tak alebo onak, oslabiť dialóg a mier.

Pán predseda, vážené dámy a páni,

existuje aj tretí predpoklad pre dosiahnutie dohody: musíme robiť veci v správnom poradí a pozerať sa na ne v patričnom kontexte.

Výzvou je vybudovať nové partnerstvo medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom na pevnom základe a založené na vzájomnej dôvere.

To znamená, že musíme postupovať v správnom poradí: najprv si dohodnúť zásady organizovaného vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, aby sme následne mohli diskutovať – vo vzájomnej dôvere – o našich budúcich vzťahoch.

Čím skôr sa dohodneme na zásadách organizovaného vystúpenia z EÚ, tým skôr budeme môcť nastaviť naše budúce vzťahy.

Ak naopak neodstránime tieto neistoty, ak si necháme zložité témy na koniec rokovaní, riskujeme neúspech.

Je jasné, že nastanú aj ťažké okamihy.

Počas celej mojej politickej kariéry som si všímal jednu vec, a to aj v čase, keď som bol predsedom regiónu Savojsko: prekážky je oveľa ľahšie prekonať, keď sa na problémy pozeráte z perspektívy a v patričnom kontexte. To je to, čo budeme robiť pri týchto rokovaniach, a urobíme to čo najskôr.

Akú perspektívu máme na mysli?

Perspektívu „nového partnerstva“ medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.

Dlho – presne odvtedy, keď som ako 21 ročný v roku 1972 po prvýkrát volil a keď som sa angažoval za pristúpenie Spojeného kráľovstva k Európskym spoločenstvám – žijem v presvedčení, že máme so Spojeným kráľovstvom trvalú väzbu. Spájajú nás spoločné hodnoty a záujmy.

Aj keď dnes je ešte príliš skoro na začatie rokovaní, nie je príliš skoro začať načrtávať hlavné rysy nášho nového partnerstva.

Stredobodom tohto partnerstva bude dohoda o voľnom obchode, o ktorej budeme rokovať so Spojeným kráľovstvom v primeranom čase.

Táto dohoda o voľnom obchode nemôže byť rovnaká ako to, čo existuje v súčasnosti. A na túto situáciu by sme sa mali všetci pripraviť.

Spojené kráľovstvo sa rozhodlo vystúpiť z jednotného trhu a z colnej únie. Oddnes o dva roky to bude tretia krajina.

Následkom tohto rozhodnutia sa Spojené kráľovstvo prirodzene ocitne v nepriaznivejšej situácii než členský štát.

Nebude možné vyberať si a zúčastňovať sa selektívne len určitých častí jednotného trhu.

Táto dohoda o voľnom obchode nebude mať v európskych dejinách obdoby:

doteraz sú všetky obchodné dohody s Európskou úniou, ktoré sa týkajú viac ako 60 krajín, napríklad s Južnou Kóreou a nedávno aj s Kanadou, podpísané na báze zbližovania regulácie.

Tu sme ale v odlišnej situácii: na začiatku rokovaní sú naše normy a pravidlá medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ-27 dokonale integrované.

To, čo budeme musíme riešiť, nie je zbližovanie regulácie, ale riziko alebo pravdepodobnosť vzniku regulačných odchýlok, ktoré by mohli narušiť jednotný trh.

Budeme ostražití, aby sa tieto regulačné odchýlky nestali regulačným dumpingom: my –vlády, Európsky parlament, ja ako vyjednávač, národné parlamenty a občianska spoločnosť.

V opačnom prípade by tieto rokovania vyvolali nedorozumenia a odpor voči samotnej dohode o voľnom obchode.

Rád by som vás upozornil na to, že túto dohodu, ktorá by nepochybne bola zmiešanou dohodou, musia v každom prípade ratifikovať všetky členské štáty a ich národné parlamenty.

Aby sme sa vyhli rizikám, musíme zabrániť vzniku regulačného dumpingu. Zaručenie a presadzovanie týchto spoločných pravidiel a rovnakých podmienok bude mať zásadný význam.

Súhlasíme s Theresou May, ktorá nedávno vyzvala na „odvážnu a ambicióznu dohodu o voľnom obchode“.

Áno, buďme ambiciózni! Táto ambicióznosť sa však vzťahuje aj na sociálne, fiškálne a environmentálne normy a normy na ochranu spotrebiteľov, ktoré európski občania oprávnene podporujú.

Naše spoločné hodnoty a záujmy so Spojeným kráľovstvom sa neobmedzujú len na oblasť obchodu.

Máme veľké ambície vo výskumných a inovačných sieťach, v našich laboratóriách a na univerzitách, aj keď je zrejmé, že regulačný a finančný rámec našej súčasnej spolupráce sa v budúcnosti zmení.

Máme veľké ambície v boji proti klimatickej zmene, pri ktorom lepšie uspejeme, ak budeme konať spoločne, v duchu našich spoločných záväzkov v Parížskej dohode.

Máme veľké ambície v oblasti medzinárodnej spolupráce a rozvoja, najmä pokiaľ ide o náš susedný kontinent – Afriku.

Máme veľké ambície v oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, či už ide o boj proti terorizmu, výmenu informácií, boj proti hybridným hrozbám alebo kybernetickú bezpečnosť.

Hovorím to obzvlášť dôrazne dnes, keď myslím na obete útokov v Londýne, ale aj na obete útokov z 22. marca v Bruseli a všetky obete útokov v Európe a vo svete.

Máme veľké ambície v oblasti obrany.

V tejto súvislosti Spojené kráľovstvo vždy zohrávalo aktívnu a dôležitú úlohu v rámci NATO, s mnohými európskymi krajinami, ale aj v mnohých iniciatívach Európskej únie a operáciách súvisiacich so spoločnou bezpečnostnou a obrannou politikou.

Pri úsilí európskej dvadsaťsedmičky rozvíjať vlastnú obranu by sme si na základe návrhov Federicy Mogheriniovej a Komisie mali ponechať otvorenú možnosť dvojstrannej spolupráce so Spojeným kráľovstvom.

V rámci rokovaní o obchode by sme sa nemali handrkovať o bezpečnosť našich spoluobčanov.

Tieto rokovania by sa nemali niesť v duchu „niečo za niečo“ medzi bezpečnosťou a obchodnými záujmami.

Pán predseda, vážené dámy a páni,

keď sa dohodneme na základných rysoch nového partnerstva, budeme schopní identifikovať aj potrebné prechodné opatrenia.

Vieme, že toto nové partnerstvo bude potrebovať určitý čas, či už pôjde o dohodu o voľnom obchode alebo akúkoľvek inú formu spolupráce.

Možno budeme potrebovať určité prechodné opatrenia. Je príliš skoro tvrdiť, či áno alebo nie.

V každom prípade sa tieto možné opatrenia budú musieť riadiť európskym právom a s ním súvisiacim právnym systémom. Ich trvanie bude prísne obmedzené. Nemôže ísť o žiadnu formu vyberania si toho najlepšieho z jednotného trhu.

 

Na záver môjho príhovoru by som chcel opäť povedať, že pri rokovaniach máme v úmysle dosiahnuť dohodu. Budeme si stáť za svojím, budeme priateľskí, ale nikdy nebudeme naivní. Dnes som hovoril veľmi otvorene tak, aby každý rozumel predpokladom pre dosiahnutie dohody:

 • vždy postupovať spoločne ako dvadsaťsedmička, transparentne a za verejnej diskusie,
 • rýchlo odstrániť neistoty spôsobené rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ: v prvom rade neistotu pre občanov, pre príjemcov prostriedkov z európskeho rozpočtu a neistotu ohľadom nových hraníc Únie,
 • robiť veci v správnom poradí a pozerať sa na ne v patričnom kontexte.

Potom budeme schopní viesť diskusie o našich budúcich vzťahoch, a to na pevnom základe.

Keďže hovorím o budúcnosti dvadsaťsedmičky, nemusím zdôrazňovať, že otázky, výzvy a nová európska agenda sa neobmedzia len na brexit. Sú totiž omnoho širšie.

Prioritou je – a bude – posilňovanie Únie, aby sme sa mohli postaviť spoločným výzvam.

Európska komisia s jej predsedom Jeanom-Claudom Junckerom iniciovala takúto diskusiu uverejnením bielej knihy o budúcnosti Európy.

Tento týždeň sa hlavy štátov a vlád stretnú v Ríme pri príležitosti osláv 60. výročia našej zakladajúcej zmluvy.

Napriek krízam, napriek brexitu a ťažkostiam s ním spojeným nebude toto výročie nostalgické ani zakríknuté.

Bude to moment pre nás, našich 27 krajín, nový začiatok pre Úniu a čas konať.

Ďakujem vám.

 

 

SPEECH/17/723


Side Bar