Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Diskors - [Iċċekkja mal-wasla tal-kunsinna]

Diskors mis-Sur Michel Barnier, Negozjatur Prinċipali għall-Kondotta u Tħejjija tan-Negozjati mar-Renju Unit, fis-sessjoni plenarja tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Brussell, it-22ta' marzu 2017

“Il-Kundizzjonijiet biex Jintlaħaq Ftehim fin-Negozjati mar-Renju Unit”

Sur President Markkula,

Insellem lil kulħadd,

Presidenti, Sindki u Membri tal-Kumitat tar-Reġjuni,

Ninsab ferm kuntent li erġajt lura hawnhekk, u nixtieq nirringrazzjakom talli stedintuni biex nitkellem dwar in-negozjati li jmiss, li se jkunu kemm diffiċli kif ukoll straordinarji. Din hija l-ewwel darba li qed nitkellem pubblikament dwar dawn il-kwistjonijiet minn Novembru. Ippermettuli ngħid kelmtejn ta' solidarjetà, hekk kif għadna kif smajna bl-avvenimenti serji li qed iseħħu f'Londra. Hemm il-vittmi; F'dan il-mument ma nafx in-natura tal-avveniment, iżda nixtieq nesprimi s-solidarjetà tiegħi mal-poplu u l-awtoritajiet Brittaniċi.

Għal 44 sena, l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit ħadu sehem fi proġett komuni.

 • Flimkien, bnejna s-Suq Uniku billi eliminajna l-ostakoli bejnietna u adottajna regoli komuni li jippermettu l-moviment liberu ta' merkanzija, servizzi u persuni.
 • Flimkien, ħloqna ċ-ċittadinanza Ewropea, bħala żieda maċ-ċittadinanza nazzjonali, u saħħaħna l-valuri tal-istat tad-dritt, il-paċi u d-demokrazija li huma fil-qalba tal-identità Ewropea.
 • Flimkien, appoġġajna r-riunifikazzjoni tal-Ewropa wara l-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin. Ir-Renju Unit kien ambizzjuż fil-ftuħ tal-fruntieri tiegħu u s-suq tax-xogħol għal ċittadini minn Stati Membri ġodda. U aħna impenjajna ruħna fil-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni — li l-Kumitat tiegħek huwa leġittimament marbut magħha — biex jitnaqqas id-distakk territorjali u storiku fil-kontinent tagħna.

Dan il-proġett komuni ser ikompli, iżda mingħajr ir-Renju Unit, peress li din kienet ix-xewqa tiegħu.

Id-deċiżjoni mill-maġġoranza tal-poplu Brittanniku li jitlaq mill-Unjoni Ewropea wasslet għal sitwazzjoni eċċezzjonali.

Issa nafu li r-Renju Unit se jinnotifika lill-Kunsill Ewropew bl-intenzjoni tiegħu li jitlaq fid-29 ta' Marzu. Din in-notifika tagħti bidu formalment għal perjodu ta' sentejn ta' negozjati.

 

Fuq il-bażi ta' din in-notifika, is-27 Kap ta' Stat jew ta' Gvern, kif ukoll il-Presidenti Tusk u Juncker, ser jibdew il-ħidma, fuq perjodu ta' ġimgħat, fuq il-linji gwida li fuqhom jien se mmexxi n-negozjati, filwaqt li jiġi rispettat il-mandat tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill, kif ukoll il-fiduċja tal-Parlament Ewropew, li qed jospitakom illum.

Brexit se jkollu konsegwenzi sinifikanti umani, ekonomiċi, finanzjarji, legali u politiċi.

Iżda l-konsegwenzi ta' ebda ftehim se jkunu saħansitra aktar sinifikanti — għal kulħadd:

 • Aktar minn erba' miljun ċittadin — ċittadini tar-Renju Unit fl-UE u ċittadini tal-UE fir-Renju Unit — qegħdin jaffaċċjaw inċertezza kbira rigward id-drittijiet tagħhom u l-ġejjieni tagħhom;
 • Hemm problemi ta' provvista fir-Renju Unit, li jifixklu l-katini ta' valur;
 • L-introduzzjoni mill-ġdid ta' kontrolli doganali kumplessi, li inevitabbilment inaqqsu r-ritmu tal-kummerċ u jtawwlu l-kjuwijiet tat-trakkijiet f'Dover;
 • Tfixkil serju fit-traffiku tal-ajru minn u lejn ir-Renju Unit;
 • Is-sospensjoni tad-distribuzzjoni ta' materjal nukleari lejn ir-Renju Unit, hekk kif isib lilu nnifsu barra mill-EURATOM mil-lum għal għada.
 • Nista' nibqa' sejjer bl-eżempji.

Ir-Renju Unit se jiġi affettwat serjament minn sitwazzjoni bħal din: żewġ terzi tal-kummerċ tiegħu hu attwalment attivat — u protett — mis-Suq Uniku u ftehimiet ta' kummerċ ħieles tal-Unjoni Ewropea ma' aktar minn 60 pajjiż sieħeb.

L-Unjoni, l-Unjoni tagħna, ser tkun affettwata wkoll, anke jekk aħna nkomplu nibbenefikaw mis-Suq Uniku ta' 27 u mill-ftehimiet ta' kummerċ ħieles tagħna.

Ix-xenarju ta' ebda ftehim ma huwiex ix-xenarju tagħna.

Irridu ftehim. Irridu niksbu suċċess billi jintlaħaq ftehim.

Niftiehmu mar-Renju Unit, u mhux kontrih.

Din hija r-raġuni għaliex, f'isem 27 u t-tim tiegħi, il-prijorità tagħna hi li jintlaħaq ftehim dwar l-irtirar fl-ordni tar-Renju Unit, u nħejju t-triq għal sħubija ġdida.

Jeħtieġ li nitkellmu llum dwar il-kundizzjonijiet biex jintlaħaq ftehim.

L-ewwel kundizzjoni hija l-unità tas-27, li timxi id f'id ma' trasparenza u dibattitu pubbliku.

Sa mill-bidu tal-mandat tiegħi fl-1 ta' Ottubru, iltqajt mal-gvernijiet tas-27 Stat Membru kollha.

 

Matul dawn l-aħħar ġimgħat, tajt bidu għat-tieni rawnd ta' żjarat fl-ibliet kapitali biex niltaqa' mal-gvernijiet għal darb' oħra, kif ukoll mal-parlamenti nazzjonali, trade unions u organizzazzjonijiet professjonali.

Matul dan il-perjodu u matul in-negozjati, jiena naturalment se naħdem f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsill Ewropew, il-President Donald Tusk, il-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-President tiegħu, is-Sur Antonio Tajani, u l-korpi l-oħra kollha u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

Din hija r-raġuni għaliex — President Markkula, Sinjuri — jiena tassew kuntent li qiegħed quddiem il-Kumitat tar-Reġjuni llum. Ħafna drabi ħdimt mal-Kumitat meta kont Kummissarju għall-politika reġjonali. Minħabba li intom il-leħen tar-reġjuni, il-bliet u ż-żoni rurali fid-diversità kollha tagħhom.

L-unità ma tfissirx uniformità. L-unità hija l-ewwel kundizzjoni biex jintlaħaq ftehim fin-negozjati.

Naturalment huwa fl-interess tagħna. Iżda huwa wkoll — u rrid ngħid lil sħab Brittaniċi tagħna, naf li xi wħud minnhom huma fil-kamra — fl-interess tar-Renju Unit. Peress li, fl-aħħar mill-aħħar, it-tnejn neħtieġu Ewropa magħquda sabiex jintlaħaq ftehim.

Nixtieq inżid punt ieħor: din l-unità ser tkun saħansitra aktar b'saħħitha meta tkun mibnija fuq it-trasparenza u d-dibattitu pubbliku. U l-Kumitat tiegħek, għal darb' oħra, se jkun attiv, naf, billi jieħu sehem f'dan id-dibattitu pubbliku.

Dawn in-negozjati ma jistgħux isiru b'mod sigriet.

Se ninnegozjaw b'mod trasparenti u miftuħ, u nispjegaw lil kulħadd x'qed nagħmlu.

Matul dawn in-negozjati, jeħtieġ ukoll li nispjegaw b'mod oġġettiv x'ifisser “il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea” , għall-pajjiż li jkun qiegħed joħroġ u għall-Istati Membri l-oħra.

Għandna bżonn li ngħidu l-verità — u aħna se ngħidu l-verità — liċ-ċittadini tagħna dwar x'ifisser Brexit.

It-tieni kundizzjoni biex jintlaħaq ftehim qiegħda fit-tneħħija tal-inċertezza maħluqa mid-deċiżjoni tar-Renju Unit li jitlaq mill-Unjoni Ewropea.

Din l-inċertezza hija l-ewwel u qabel kollox dik ta' erba' miljun u nofs ċittadin:

 • L-istudenti Pollakki li għandhom aċċess għal universitajiet Brittaniċi taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-istudenti Britanniċi;
 • Il-pensjonanti Brittanniċi li huma residenti fi Spanja u li jibbenefikaw minn kura tas-saħħa taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-pensjonanti Spanjoli;
 • L-infermiera u t-tobba Rumeni li jikkontribwixxu għall-kwalità tal-kura tas-saħħa fir-Renju Unit;
 • Jew inġiniera mill-Italja, il-Ġermanja jew postijiet oħra, li għażlu li jaħdmu fir-Renju Unit, bħall-eluf ta' persuni Brittaniċi li għamlu l-istess għażla biex jaħdmu f'Berlin, Ruma jew Vjenna.

Nisimgħu d-dubji tagħhom. Nifhmu t-tħassib tagħhom, u għandna naġixxu b'mod effettiv bi tweġiba.

Il-garanzija tad-drittijiet tagħhom bħala ċittadini Ewropej, għat-tul, se tkun il-prijorità assoluta tagħna mill-bidu nett tan-negozjati.

Kunċett ewlieni tagħna se jkun: “L-Ewwel iċ-Ċittadini!” U nilqa' d-deċiżjoni tal-Kulleġġ dalgħodu biex jirreġistra ż-żewġ Inizjattivi taċ-Ċittadini.

Il-kwistjonijiet involuti huma kumplessi, kemm jekk huma drittijiet ta' residenza, aċċess għas-suq tax-xogħol, drittijiet tal-pensjonijiet jew tas-sigurtà soċjali, jew l-aċċess għall-edukazzjoni.

Ser naħdmu b'mod metodiku fuq kull wieħed minn dawn il-punti. M'aħna se ninjoraw l-ebda dettall, u diġà qegħdin naħdmu mal-Istati Membri dwar dan.

Dan se jieħu ż-żmien, ċertament diversi xhur. Irridu nagħmlu xogħol legali serju dwar dan mar-Renju Unit.

Iżda nistgħu u għandna naqblu — mill-aktar fis possibbli — fuq il-prinċipji ta' kontinwità, reċiproċità u nondiskriminazzjoni sabiex dawn iċ-ċittadini ma jibqgħux f'sitwazzjoni ta' inċertezza.

Wara hemm l-inċertezza għall-awtoritajiet reġjonali u lokali u l-benefiċjarji kollha tal-programmi li huma attwalment iffinanzjati mill-baġit Ewropew.

Dwar min u fuq xiex qed nitkellmu?

 • Benefiċjarji tal-Fond Soċjali Ewropew, li — bi kważi EUR 90 biljun għar-reġjuni kollha — jgħin lil dawk l-irġiel u n-nisa li huma l-inqas kwalifikati u li l-iktar li jsibuha diffiċli li jsibu xogħol.
 • Il-benefiċjarji tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, li intom ilkoll tafu tajjeb: qed nitkellmu dwar kważi EUR 200 biljun biex jgħinu lir-reġjuni f'diffikultà ekonomika u r-reġjuni li huma iżolati.
 •  Il-benefiċjarji mill-Pjan ta' Investiment ta' Juncker; kważi EUR 315 biljun ta' investimenti, li bis-saħħa tagħhom qegħdin niġġieldu t-tibdil fil-klima, pereżempju, permezz tal-iffinanzjar ta' park eoliku fil-Belġju. Il-pjan jappoġġa wkoll l-infrastruttura avvanzata fil-qasam tal-kura tas-saħħa u tal-enerġija fir-Renju Unit.
 •  Il-benefiċjarji tal-programm ta' riċerka Orizzont 2020, li jippermetti lill-UE biex tinvesti kważi EUR 80 biljun fix-xjenza u l-innovazzjoni industrijali, li jgħinna niffaċċjaw l-isfidi l-kbar ta' żminijietna.
 • Dawn il-programmi kollha:
 • Approvajna flimkien, 28, mar-Renju Unit.
 • Niffinanzjaw flimkien, 28.
 • Nibbenefikaw minnhom, 28.

Kull pajjiż għandu jonora l-impenji tagħna lejn xulxin. Irrid inkun ċar: meta pajjiż iħalli l-Unjoni, ma hemm l-ebda kastig. Ma hemm l-ebda prezz li jitħallas għat-tluq. Iżda rridu nibbilinċjaw il-kontijiet. Aħna m'aħniex ser nitolbu lir-Renju Unit biex iħallas Euro wieħed għal xi ħaġa li huma ma qablux għaliha bħala membru.

Bl-istess mod, is-27 ukoll ser jonoraw l-impenji tagħhom rigward ir-Renju Unit, iċ-ċittadini tiegħu, il-kumpaniji u r-reġjuni. Dan huwa mod reċiproku biex naġixxu b'mod responsabbli.

Jekk nista' nikkwota, b'umiltà, wieħed mill-akbar irġiel tal-istorja Ewropea - Winston Churchill: “il-prezz tal-irġulija huwa r-responsabbiltà”.

Dan huwa l-każ għar-Renju Unit u anke għalina.

It-tielet inċertezza maħluqa mid-deċiżjoni tar-Renju Unit li jitlaq tikkonċerna l-fruntieri l-ġodda tal-Unjoni.

Qed naħseb partikolarment fl-Irlanda.

Jien kont Kummissarju inkarigat mill-programm PEACE. Nifhem ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fit-tisħiħ tad-djalogu fl-Irlanda ta' Fuq u l-appoġġ għall-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira, li r-Renju Unit huwa wieħed mill-garanti tiegħu.

Din hija r-raġuni għaliex se nkunu — u jien se nkun — partikolarment attent, f'dawn in-negozjati, għall-konsegwenzi tad-deċiżjoni tar-Renju Unit li jħalli l-Unjoni Doganali, u għal kwalunkwe ħaġa li tista', b'xi mod jew ieħor, iddgħajjef id-djalogu u l-paċi.

Sur President, Sinjuri,

Hemm it-tielet kundizzjoni biex jintlaħaq ftehim: għandna nagħmlu l-affarijiet fl-ordni t-tajba u npoġġuhom f'perspettiva.

L-isfida hija li nibnu sħubija ġdida bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit fuq bażi soda, ibbażata fuq fiduċja reċiproka.

Dan ifisser li l-affarijiet jitqiegħdu fl-ordni t-tajba: li jintlaħaq qbil l-ewwel nett fuq il-prinċipji ta' rtirar ordnat tar-Renju Unit, sabiex tiġi diskussa sussegwentement — b'kunfidenza — ir-relazzjoni futura tagħna.

Aktar ma naqblu dwar il-prinċipji ta' irtirar b'mod ordnat malajr, aktar inkunu nistgħu inħejju malajr ir-relazzjoni futura tagħna.

Għall-kuntrarju, jekk ma nneħħux l-inċertezzi, jekk aħna nħallu s-suġġetti diffiċli għal tmiem in-negozjati, inkunu qed nirriskjaw li falliment.

Naturalment, se jkun hemm mumenti diffiċli.

Jiena dejjem osservajt ħaġa waħda tul il-karriera politika tiegħi, inkluż meta kont President tar-reġjun ta' Savoja: l-ostakli huma ħafna aktar faċli biex jingħelbu meta wieħed ikollu perspettiva u meta wieħed iqiegħed il-problemi f'perspettiva. Dan huwa dak li aħna se nagħmlu f'dawn in-negozjati u se nagħmlu dan kemm jista' jkun malajr.

X'perspettiva?

Dik ta' “sħubija ġdida” bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit.

Għal żmien twil — preċiżament mill-ewwel vot tieħgi fl-1972 meta kelli 21 sena, meta ħadt sehem fil-kampanja favur l-adeżjoni tar-Renju Unit mal-Komunità Ewropea — kont nemmen li għandna rabta dejjiema mar-Renju Unit. Aħna komunità ta' valuri u interessi komuni.

Għadu mhux kmieni wisq biex nibdew niddeskrivu l-kontorni tas-sħubija l-ġdida tagħna llum, anke jekk għadu kmieni wisq biex nibdew ninnegozjaw.

Se jkun hemm ftehim ta' kummerċ ħieles fiċ-ċentru ta' din is-sħubija, li se nkunu qed ninnegozjaw mar-Renju Unit fiż-żmien adatt.

Dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles ma jistax ikun ekwivalenti għal dak li jeżisti llum il-ġurnata. U lkoll għandna nħejju ruħna għal din is-sitwazzjoni.

Ir-Renju Unit għażel li jħalli tas-Suq Uniku u l-Unjoni Doganali. Se jkun pajjiż terz fi żmien sentejn minn issa.

B'din l-għażla, ir-Renju Unit, naturalment se jsib ruħu f'sitwazzjoni inqas vantaġġuża minn dik ta' Stat Membru.

Mhux se jkun possibbli li jagħżel u jkun parteċipant f'partijiet tas-Suq Uniku.

Dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles se jkun bla preċedent fl-istorja Ewropea:

S'issa, il-ftehimiet kummerċjali kollha tal-Unjoni Ewropea — li jkopru aktar minn 60 pajjiż, pereżempju mal-Korea t'Isfel u reċentement mal-Kanada — huma kollha ffirmati fil-qafas ta' konverġenza regolatorja.

Hawnhekk ninsabu f'sitwazzjoni differenti: fil-bidu tan-negozjati, l-istandards u r-regoli tagħna huma perfettament integrati bejn ir-Renju Unit u l-UE27.

Hawnhekk għandna quddiemna mhux konverġenza regolatorja iżda r-riskju, jew il-probabilità ta' diverġenza regolatorja, li tista' tkun ta' ħsara għas-Suq Uniku.

Kollha kemm aħna se nkunu attenti li din id-diverġenza regolatorja ma ssirx dumping regolatorja: il-gvernijiet, il-Parlament Ewropew, jien bħala negozjatur, il-parlamenti nazzjonali u s-soċjetà ċivili.

Li kieku kien mod ieħor, dawn in-negozjati jistgħu jipprovokaw nuqqas ta' ftehim u oppożizzjoni għall-ftehim ta' kummerċ ħieles innifsu.

Nixtieq infakkar li dan il-ftehim, li bla dubju se tkun ftehim imħallat, irid, fi kwalunkwe każ, jiġi ratifikat mill-Istati Membri kollha u l-parlamenti nazzjonali tagħhom.

Sabiex jiġi evitat dan ir-riskju, għandna nevitaw id-dumping regolatorju. Se jkun kruċjali li jiġu garantiti u infurzati dawn ir-regoli komuni u livell ta' kundizzjonijiet ugwali għal kulħadd.

Aħna naqblu ma' Theresa May meta dan l-aħħar għamlet sejħa għal “Ftehim ta' Kummerċ Ħieles ambizzjuż u kuraġġuż”.

Iva għall-ambizzjoni! Iżda din l-ambizzjoni tapplika wkoll għall-istandard soċjali, fiskali, ambjentali u dawk li joltqu l-protezzjoni tal-konsumatur, li ċ-ċittadini Ewropej ġustament jappoġġjaw.

Il-komunità tal-valuri u l-interessi tagħha mar-Renju Unit jmorru lil hinn min-negozju.

Aħna ambizzjużi fin-netwerks ta' riċerka u innovazzjoni tagħna, fil-laboratorji u l-universitajiet, anke jekk il-qafas regolatorju u finanzjarju ta' kooperazzjoni attwali tagħna ovvjament se jinbidel fil-futur.

Aħna ambizzjużi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, fejn ser jirnexxielna saħansitra nirnexxu aktar billi nibqgħu flimkien, fi spirtu ta' impenn komuni tagħna, tal-Ftehim ta' Pariġi.

Aħna ambizzjużi fil-kooperazzjoni internazzjonali u l-iżvilupp, speċjalment fir-rigward tal-kontinent ġar tagħna, l-Afrika.

Aħna ambizzjużi fil-qasam tas-sigurtà interna u esterna, kemm jekk hija l-ġlieda kontra t-terroriżmu, l-iskambju ta' informazzjoni, il-ġlieda kontra t-theddid ibridu jew taċ-ċibersigurtà.

Jien ngħid dan b'mod partikolari llum, meta naħseb fil-vittmi tal-attakki f'Londra iżda wkoll il-vittmi tal-attakki tat-22 ta' Marzu fi Brussell, u l-vittmi kollha ta' attakki fl-Ewropa u fid-dinja.

Aħna ambizzjużi fil-qasam tad-difiża.

Fuq dan il-punt, ir-Renju Unit dejjem kellu rwol attiv u importanti fi ħdan in-NATO, ma' għadd kbir ta' pajjiżi Ewropej, iżda wkoll f'għadd ta' inizjattivi u operazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea marbuta mal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni.

Fix-xogħol tas-27 fuq id-difiża tagħhom stess, abbażi ta' proposti minn Federica Mogherini u l-Kummissjoni, għandna dejjem inżommu l-possibbiltà ta' kooperazzjoni bilaterali mar-Renju Unit.

M'għandniex nilagħbu bis-sigurtà taċ-ċittadini fid-diskussjonijiet dwar il-kummerċ.

F'dawn in-negozjati, ma għandu jkun hemm l-ebda kompromess bejn is-sigurtà u l-interessi kummerċjali.

Sur President, Sinjuri,

Ladarba nkunu qbilna dwar il-punti prinċipali tas-sħubija l-ġdida, se nkunu kapaċi nidentifikaw l-arranġamenti tranżitorji meħtieġa.

Nafu li din is-sħubija l-ġdida ser teħtieġ iż-żmien, sew jekk tinvolvi ftehim ta' kummerċ ħieles jew kwalunkwe forma oħra ta' kooperazzjoni.

Ċertu numru ta' arranġamenti transitorji jistgħu jkunu neċessarji. Għadu kmieni wisq biex wieħed jgħid.

Fi kwalunkwe każ, dawn l-arranġamenti possibbli għandhom ikunu sorveljati mil-liġi Ewropea u s-sistema legali assoċjata tagħha. Il-perjodu ta' validità tagħhom se jkun strettament limitat. Dawn ma jistgħux ikunu ekwivalenti għal xi forma ta' għażliet każwali tas-Suq Uniku.

 

Fi tmiem id-diskors tiegħi, nixtieq nirrepeti hawnhekk li l-intenzjoni tagħna hija li jintlaħaq ftehim fin-negozjati. Aħna ser ikunu sodi, se nkunu amikevoli, iżda mhux se nkunu inġenwi. Tkellimt ħafna llum b'mod miftuħ sabiex kulħadd jifhem il-kundizzjonijiet biex jintlaħaq ftehim:

 • Dejjem naħdmu flimkien, is-27, permezz tat-trasparenza u d-dibattitu pubbliku;
 • Malajr ineħħu l-inċertezza maħluqa mid-deċiżjoni tar-Renju Unit li jitlaq: iċ-ċittadini fl-ewwel post, għall-benefiċjarji tal-baġit Ewropew, u l-fruntieri l-ġodda tal-Unjoni.
 • Nagħmlu l-affarijiet fl-ordni t-tajba u npoġġuhom f'perspettiva.

Imbagħad ser ikunu kapaċi nittrattaw id-diskussjoni dwar ir-relazzjoni futura tagħna, ibbażata fuq sisien sodi.

Peress li qed nitkellmu dwar il-futur tas-27, m'għandix bżonn nenfasizza il-fatt li kwistjonijiet, l-isfidi u l-Aġenda Ewropea l-ġdida ma jolqtux biss il-i-Brexit. Hume mifruxa ferm aktar..

Il-prijorità hija — u se tkun — biex insaħħu l-Unjoni tagħna biex jiġu indirizzati l-isfidi komuni tagħna.

Il-Kummissjoni Ewropea, taħt il-President tagħha — Jean-Claude Juncker — tat bidu għal dan id-dibattitu billi ppubblikat White Paper dwar il-Futur tal-Ewropa.

Din il-ġimgħa, il-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern se jiltaqgħu f'Ruma biex jiġi ċċelebrat is-60 anniversarju mit-Trattat fundatur tagħna.

Minkejja l-kriżi, minkejja Brexit u d-diffikultajiet tiegħu, dan l-anniversarju mhux se jkun nostalġiku jew difensiv.

Dan se jkun il-waqt għalina, is-27, u ta' punt ta' tluq ġdid għall-Unjoni u għal azzjoni.

Grazzi.

SPEECH/17/723


Side Bar