Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Реч - [Единственият автентичен текст е този на произнесената реч]

Реч на Мишел Барние, главен преговарящ за подготовката и провеждането на преговорите с Обединеното кралство, по време на пленарната сесия на Европейския комитет на регионите

Брюксел, 22 март 2017 r.

„Условия за постигане на споразумение в преговорите с Обединеното кралство“

Уважаеми председател Маркула,

Добър ден на всички —

областни управители, кметове, членове на Комитета на регионите,

Щастлив съм, че съм отново тук, и ви благодаря за поканата да направя изказване относно предстоящите преговори, които ще бъдат трудни и от извънредно естество. За първи път от ноември насам се изказвам публично по тези въпроси. Тъй като току-що научих за тежките събития в Лондон, позволете ми първо да изразя своята солидарност. Има жертви. Към настоящия момент все още не зная от какъв характер е събитието, но бих желал да засвидетелствам своята солидарност с народа и властите на Обединеното кралство.

В продължение на 44 години Европейският съюз и Обединеното кралство споделяха общ проект.

 • Заедно ние създадохме единния пазар, като разрушихме бариерите помежду ни и приехме общи правила, позволяващи свободното движение на стоки, услуги и хора.
 • Заедно ние създадохме европейското гражданство като допълнение към националното гражданство и укрепихме ценностите на върховенството на закона, мира и демокрацията, които са в основата на европейската идентичност.
 • Заедно ние подкрепихме обединението на Европа след падането на Берлинската стена. Обединеното кралство изрази амбиция да отвори бързо границите си и своя пазар на труда за гражданите на новите държави членки. Поехме също така ангажимент да финансираме политиката на сближаване — с която вашият комитет е свързан по право — за да се намали историческото и териториалното разделение на нашия континент.

Този общ проект ще продължи, но без Обединеното кралство — такова беше желанието му.

Решението на мнозинството от британския народ да напусне Европейския съюз доведе до извънредна ситуация.

Сега ние знаем, че на 29 март Обединеното кралство ще нотифицира Европейския съвет за намерението си да се оттегли. Тази нотификация ще задейства официално двегодишен период на преговори.

 

Въз основа на това уведомление 27-те държавни и правителствени ръководители, както и председателите Туск и Юнкер, ще работят в продължение на няколко седмици за изготвянето на насоките, които ще ми бъдат необходими, за да водя преговорите, съобразявайки се с мандата на Европейския съвет и на Съвета, както и с доверието на Европейския парламент — вашият домакин днес.

Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще има значителни последици за хората и икономиката, както и финансово, правно и политическо отражение.

Ако не бъде постигнато съгласие обаче, последствията ще бъдат дори по-значителни за всички:

 • повече от четири милиона граждани — граждани на Обединеното кралство в ЕС и граждани на ЕС в Обединеното кралство — се сблъскват с изключителна несигурност във връзка с правата и бъдещето си;
 • възникват проблеми с доставките в Обединеното кралство, които прекъсват веригите за създаване на стойност;
 • повторно въвеждане на тромави митнически проверки, които неизбежно ще забавят търговията и ще удължат опашките от камиони в Дувър;
 • сериозни смущения във въздушния трафик към и от Обединеното кралство;
 • спиране на разпространението на ядрени материали в Обединеното кралство, тъй като една сутрин то се събуди извън Евратом.
 • Мога да дам още много примери.

Обединеното кралство ще бъде сериозно засегнато от това положение: две трети от търговията му се извършва — и е защитена — от единния пазар и споразуменията за свободна търговия на Европейския съюз с повече от 60 партньорски държави.

Съюзът, нашият Съюз, също ще бъде засегнат дори ако продължим да се възползваме от единния пазар на 27-те и от нашите споразумения за свободна търговия.

Непостигането на споразумение не е добър вариант.

Ние искаме споразумение. Искаме да успеем, като постигнем споразумение.

Искаме да постигнем успех не срещу британците, а заедно с тях.

Ето защо от името на 27-те и на моя екип мога да кажа, че наш приоритет е да постигнем споразумение за поетапно оттегляне на Обединеното кралство от Съюза и да проправим път за ново партньорство.

Днес ние трябва да говорим за условията за постигане на споразумение.

Първото условие е единството на 27-те, което върви ръка за ръка с прозрачността и обществения дебат.

Откакто поех функциите си на 1 октомври, се срещнах с правителствата на всичките 27 държави членки.

През последните няколко седмици започнах втора обиколка на столиците и отново се срещнах с правителствата, националните парламенти, профсъюзите и професионалните организации.

През този период и по време на преговорите ще работя, разбира се, в тясно сътрудничество с Европейския съвет, неговия председател Доналд Туск, Съвета, Европейския парламент и неговия председател Антонио Таяни и всички други органи и институции на Европейския съюз.

Ето защо, уважаеми председател Маркула, дами и господа, аз съм много доволен, че днес съм в Комитета на регионите. Често съм работил с Комитета, докато бях комисар по въпросите на регионалната политика. Защото вие сте гласът на регионите, градовете и селските райони в цялото им многообразие.

Единство не означава еднаквост. Единството е първостепенно условие за постигане на споразумение в преговорите.

Това, разбира се, е в наш интерес. Но също така — искам да кажа това на нашите британски партньори (зная, че някои от тях се намират в залата) — това е в интерес на Обединеното кралство. Тъй като в крайна сметка всички ние се нуждаем от обединена Европа, за да постигнем споразумение.

Бих искал да добавя още нещо — това единство ще стане още по-силно, ако се основава на прозрачност и обществен дебат. И съм сигурен, че вашият комитет отново ще вземе активно участие в този обществен дебат.

Тези преговори не могат да се проведат тайно.

Ще водим преговори по прозрачен и открит начин, като разясняваме на всички какво правим.

По време на тези преговори трябва също така обективно да обясним какво означава „оттегляне от Европейския съюз“ както за държавата, която се оттегля, така и за другите държави членки.

Ние трябва и ще кажем истината на нашите граждани относно това, какво означава оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Второто условие за постигане на споразумение е премахването на несигурността, породена от решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз.

Тази несигурност засяга на първо място четири и половина милиона граждани. Това са:

 • полските студенти, които имат достъп до британските университети при същите условия като британските студенти;
 • британските пенсионери, които пребивават в Испания и които се ползват от медицински грижи при същите условия като испанските пенсионери;
 • румънските медицински сестри и лекари, които допринасят за качеството на здравеопазването в Обединеното кралство;
 • или инженерите от Италия, Германия или друга държава членка, които са избрали да работят в Обединеното кралство, както и хиляди британски граждани, които от своя страна са избрали да работят в Берлин, Рим или Виена.

Даваме си сметка за техните опасения. Разбираме безпокойството им и трябва да предприемем ефективни ответни действия.

Гарантирането на техните права като европейски граждани в дългосрочен план ще бъде наш първостепенен приоритет още от самото начало на преговорите.

Нашият основен принцип ще бъде: „Гражданите на първо място!“ Приветствам решението на колегиума от тази сутрин за регистриране на двете граждански инициативи.

Поставените проблеми са сложни, независимо дали засягат правата на пребиваване, достъпа до пазара на труда, пенсионните и социалноосигурителните права или достъпа до образование.

Ние ще работим методично по всеки от тези въпроси. Няма да пропуснем нито една подробност и вече работим с всички държави членки по този въпрос.

Това ще отнеме време — със сигурност няколко месеца. Трябва да извършим сериозна юридическа работа в тази насока с Обединеното кралство.

Но можем и следва да постигнем съгласие във възможно най-кратък срок относно принципите на приемственост, реципрочност и недискриминация, така че да не оставим тези граждани в несигурност.

Съществува несигурност и за регионалните и местните органи и всички бенефициери по програми, които понастоящем се финансират от европейския бюджет.

За кого и за какво става въпрос?

 • бенефициерите на Европейския социален фонд, който — с почти 90 млрд. евро за всички региони — помага на най-ниско квалифицираните жени и мъже, за които е най-трудно да си намират работа;
 • бенефициерите на Европейския фонд за регионално развитие, които всички вие добре познавате — става дума за почти 200 млрд. евро за подкрепа на регионите в затруднено икономическо положение и най-изолираните региони;
 • бенефициерите на плана за инвестиции „Юнкер“ — почти 315 млрд. евро, благодарение на които се борим с изменението на климата, например чрез финансиране на вятърен парк в Белгия. Планът също така подкрепя модерна инфраструктура в областите на здравеопазването и енергетиката в Обединеното кралство;
 • бенефициерите на програмата за научни изследвания „Хоризонт 2020“, която дава възможност на ЕС да инвестира близо 80 млрд. евро в областта на науката и промишлените иновации и ни помага да се изправим пред големите предизвикателства на нашето време.
 • Всички тези програми:
 • ние, 28-те държави членки, в т.ч. Обединеното кралство, одобрихме заедно;
 • ние, 28-те, ги финансирахме заедно;
 • ние, 28-те, се възползвахме от тях.

Всяка държава трябва да спазва своите ангажименти към останалите. Нека да го кажа ясно – когато дадена държава напуска Съюза, тя не получава наказание. Няма цена, която да трябва да плати за решението си да се оттегли. Но е необходимо да си уредим сметките. Няма да искаме от британските граждани да платят и едно евро за нещо, което не са договорили по време на членството си.

От своя страна 27-те също ще изпълнят своите ангажименти към гражданите, предприятията и регионите на Обединеното кралство. Това е отговорното поведение на държавите една спрямо друга.

Ако ми позволите, ще цитирам със смирение един от най-великите мъже в европейската история — Уинстън Чърчил: „Отговорността е цената на величието“.

Това важи както за Обединеното кралство, така и за нас.

На трето място ще посоча несигурността, породена от решението на Обединеното кралство да се оттегли, във връзка с новите граници на Съюза.

Имам предвид най-вече Ирландия.

Бях член на Комисията, отговарящ за програмата PEACE. Давам си сметка за ролята на Съюза за засилване на диалога в Северна Ирландия и в подкрепа на Споразумението от Разпети петък, на което Обединеното кралство е един от гарантите.

Ето защо ние, в т.ч. и аз, ще отделим особено внимание в рамките на тези преговори на последиците от решението на Обединеното кралство да напусне митническия съюз, както и на всичко, което може по един или друг начин,да отслаби диалога и мира.

Г-н Председател, дами и господа,

Има и трето условие за постигане на споразумение — трябва да направим всичко необходимо в определена последователност и с оглед на бъдещето.

Предизвикателството се състои в това, да се изгради ново партньорство между Европейския съюз и Обединеното кралство на солидна основа, която се базира на взаимно доверие.

Това означава да се следва определена последователност — първо да се постигне споразумение относно принципите на поетапното оттегляне на Обединеното кралство, за да се обсъдят впоследствие — в условия на поверителност — нашите бъдещи отношения.

Колкото по-скоро постигнем съгласие по отношение на принципите на поетапното оттегляне, толкова по-скоро ще можем да подготвим бъдещите си отношения.

Ако обаче не се премахне несигурността, ако оставим трудните теми за края на преговорите, рискуваме да се провалим.

Разбира се, ще има трудни моменти.

Винаги съм наблюдавал едно нещо през цялата си политическа кариера, включително докато бях председател на регион Савоя — пречките се преодоляват по-лесно при наличието на перспектива и когато проблемите се решават с оглед на бъдещето. Това и ще направим по време на тези преговори и ще го направим възможно най-скоро.

Каква е тази перспектива?

Перспектива за „ново партньорство“ между Европейския съюз и Обединеното кралство.

Дълго време — по-точно още от първото ми гласуване през 1972 г., когато бях на 21 години и водех кампания за присъединяването на Обединеното кралство към Европейската общност — бях убеден, че имаме трайна връзка с Обединеното кралство. Ние споделяме общи ценности и интереси.

Не е твърде рано да започнем да очертаваме контурите на новото ни партньорство днес, дори и да е прекалено рано за започване на преговори.

В центъра на партньорството ще има споразумение за свободна търговия, за което ще водим преговори с Обединеното кралство своевременно.

Това споразумение за свободна търговия не може да бъде равностойно на съществуващото в момента. И всички ние трябва да сме готови да приемем това положение.

Обединеното кралство реши да напусне единния пазар и митническия съюз. След две години то ще бъде трета държава.

След този избор Обединеното кралство естествено ще се окаже в по-неблагоприятно положение от това на държава членка.

Няма да бъде възможно да участва селективно в единния пазар.

Това споразумение за свободна търговия ще бъде безпрецедентен акт в историята на Европа —

до момента всички търговски споразумения с Европейския съюз, които обхващат повече от 60 държави, например с Южна Корея и от неотдавна с Канада, са подписани в рамките на сближаването на нормативните уредби.

Тук положение е различно — в началото на преговорите стандартите и нормите на Обединеното кралство са напълно интегрирани с тези на ЕС-27.

В случая няма сближаване на нормативната уредба, а има риск или вероятност тя да се различава, а това би могло да навреди на единния пазар.

Всички ние — правителствата, Европейският парламент, аз като преговарящ, националните парламенти и гражданското общество — ще следим внимателно дали различията в нормативната уредба няма да се превърнат в регулаторен дъмпинг.

Ако нещата тръгнат в друга посока, тези преговори ще доведат до неразбиране и противопоставяне на самото споразумение за свободна търговия.

Бих искал да ви припомня, че това споразумение, което несъмнено ще бъде смесено споразумение, във всички случаи трябва да бъде ратифицирано от всички държави членки и техните национални парламенти.

За да се избегне този риск, трябва да предотвратим регулаторния дъмпинг. Гарантирането и прилагането на тези общи правила и равни условия ще бъде от решаващо значение.

Споделям мнението на Тереза Мей, която неотдавна призова за „смело и амбициозно споразумение за свободна търговия“.

Да, ние можем да бъдем амбициозни! Но тази амбиция ще важи и за социалната дейност, данъчното облагане, стандартите за защита на околната среда и на потребителите, които европейските граждани с право подкрепят.

Ценностите и интересите, които споделяме с Обединеното кралство надхвърлят рамките на търговията.

Ние имаме амбициозни цели, свързани с нашите мрежи за научни изследвания и иновации, нашите лаборатории и университети, при все че регулаторната и финансовата рамка на настоящото ни сътрудничество несъмнено ще се промени в бъдеще.

Ние имаме амбициозни цели, свързани с борбата срещу изменението на климата, където ще постигнем още повече, като останем заедно, в духа на общите ни ангажименти в рамките на Парижкото споразумение.

Ние имаме амбициозни цели, свързани с международното сътрудничество и развитието, особено когато става въпрос за съседния ни континент Африка.

Ние имаме амбициозни цели в областта на вътрешната и външната сигурност, независимо дали става дума за борбата с тероризма, обмена на информация, борбата с хибридните заплахи или киберсигурността.

Това за мен е особено актуално днес, когато мисля за жертвите от атаките в Лондон, но и за жертвите от атаките на 22 март в Брюксел, както и за всички жертви на атаки в Европа и по света.

Ние имаме амбициозни цели в областта на отбраната.

В това отношение Обединеното кралство винаги е играло активна и важна роля в НАТО, наред с много европейски държави, но също така и в редица инициативи и операции на Европейския съюз, свързани с общата политика за сигурност и отбрана.

В работата на 27-те за собствената им защита, която се основава на предложения от страна на Федерика Могерини и Комисията, ние следва да запазим възможността за двустранно сътрудничество с Обединеното кралство.

Няма да допуснем пазарлъци със сигурността на нашите съграждани, докато обсъждаме търговските условия.

В тези преговори не следва да има компромис между сигурността и търговските интереси.

Г-н Председател, дами и господа,

След като постигнем съгласие относно насоките на новото партньорство, ще сме в състояние да определим необходимите преходни разпоредби.

Знаем, че за това ново партньорство ще е необходимо време, независимо дали става дума за споразумение за свободна търговия или друга форма на сътрудничество.

Може да са необходими няколко преходни разпоредби. Твърде рано е да се каже.

Във всеки случай тези евентуални разпоредби трябва да бъдат контролирани от европейското право и свързаната с него правна система. Продължителността им ще бъде строго ограничена. Те не могат да бъдат еквивалентни на каквато и да е форма на селективно участие в единния пазар.

 

Преди да завърша, бих желал да повторя пред вас, че нашето намерение е да се постигне споразумение в преговорите. Ние ще бъдат твърди, ще бъдем приятелски настроени, но в никакъв случай няма да бъдем наивни. Говорих много откровено днес, така че всички да разберат условията за постигане на споразумение:

 • винаги да работим заедно, всичките 27 държави, в условия на прозрачност и обществен дебат;
 • бързо да премахнем несигурността, създадена вследствие на решението на Обединеното кралство да се оттегли от ЕС — на първо място за гражданите и след това за бенефициерите на европейския бюджет и новите граници на Съюза;
 • да правим всичко необходимо в определена последователност и с оглед на бъдещето.

След това ще бъдем в състояние да се справим с обсъждането на нашите бъдещи отношения, които ще се базират на солидна основа.

Тъй като говоря за бъдещето на 27-те, не е нужно да подчертавам факта, че въпросите, предизвикателствата и новата европейска програма няма да обхващат само оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Те са с много по-широк обхват.

Приоритет е — и ще бъде — укрепването на нашия Съюз за справяне с общите предизвикателства.

Европейската комисия с председател Жан-Клод Юнкер постави началото на този дебат, като публикува Бялата книга за бъдещето на Европа.

Тази седмица държавните и правителствените ръководители ще се съберат в Рим, за да отпразнуват 60-ата годишнина на нашия основополагащ Договор.

Въпреки кризите, въпреки оттеглянето на Обединеното кралство и произтичащите от него затруднения, тази годишнина няма да има носталгична или отбранителна нотка.

Това ще бъде за нас, 27-те, ново начало за Съюза и за действие.

Благодаря ви за вниманието.

SPEECH/17/723


Side Bar