Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach - Óráid

AN TUACHTARÁN JEAN-CLAUDE JUNCKER Aitheasc ar Staid an Aontais 2017*

Brussels, an 13 Meán Fómhair 2017

1

RÉAMHRÁ – TÁ AN CHÓIR LINN

A Uachtaráin, a Chomhaltaí Onóracha Pharlaimint na hEorpa,

Bliain um an dtaca seo agus mé anseo os bhur gcomhair amach, b'fhusa de bheagán an cúram a bhí le cur díom agam.

Ba ríléir don saol nach raibh dea-bhail ar an Aontas seo againne.

Bhí an Eoraip briste brúite tar éis bliain a chur di a bhain croitheadh as dúshraith an Aontais féin.

Ní raibh againn ach dhá rogha. Teacht i gceann a chéile chun tabhairt faoi chlár oibre dearfach Eorpach nó ligean do gach aon duine conlú chuige féin.

I bhfianaise na rogha a bhí le déanamh againn, rinne mé áitiú ar son na haontachta.

Mhol mé clár oibre dearfach a chuideodh linn – mar a dúirt mé anuraidh – Eoraip a chruthú a chumhdaíonn, a chumhachtaíonn agus a chosnaíonn.

Le dhá mhí dhéag anuas, tá Parlaimint na hEorpa ag cuidiú linn brí agus anam a chur sa chlár oibre sin. Tá dul chun cinn á dhéanamh againn lá i ndiaidh lae. Aréir féin bhí sibh i mbun oibre d'fhonn teacht ar chomhaontú faoi ionstraimí cosanta trádála agus faoin acmhainn infheistíochta san Eoraip a mhéadú faoi dhó. Agus d'éirigh libh teacht ar chomhaontú. Táim fíorbhuíoch díbh.

Is mian liom buíochas a ghabháil, freisin, le 27 gceannaire na mBallstát. Cúpla lá tar éis dom m'aitheasc a thabhairt uaim anuraidh, chuir siad in iúl ag a gcruinniú mullaigh sa Bhratasláiv go raibh siad i bhfách le mo chlár oibre. Léirigh an gníomh sin gur leis an aontacht a thaobhaigh siad. Roghnaigh siad seasamh leis na leasanna atá i gcoiteann againn.

I dteannta a chéile léiríomar gur féidir leis an Eoraip torthaí a bhaint amach dá saoránaigh nuair is gá sin a dhéanamh agus san áit a dteastaíonn sin.

Ó shin i leith, táimid ag dul ó neart go neart gan staonadh más go mall féin é.

Ba chúntach linn gur chas an taoide agus gur fhabhraigh cúrsaí eacnamaíocha dúinn.

Tá an téarnamh eacnamaíoch ar siúl anois le cúig bliana agus tá a rian sin go deimhin ar gach Ballstát.

I dtaca le fás de, tá an barr á bhaint ag an Aontas Eorpach de na Stáit Aontaithe le dhá bhliain anuas. Tá ráta fáis os cionn 2% san Aontas ina iomláine anois agus ráta 2.2% atá sa limistéar airgeadaíochta.

Tá an ráta dífhostaíochta is ísle le naoi mbliana anuas againn. Ó cuireadh tús leis an tréimhse oifige seo tá beagnach 8 milliún post cruthaithe. Tá 235 mhilliún duine fostaithe, rud a fhágann níos mó daoine san Aontas Eorpach anois ná riamh roimhe seo a bhfuil post acu.

Ná ceaptar gur as a stuaim féin a ghnóthaigh an Coimisiún Eorpach na dea-thorthaí sin. Ar a shon sin, is cinnte liom dá mba rud é go rabhthas i ndiaidh 8 milliún post a chailleadh gur orainne a leagfaí an milleán.

Ach rinne na hinstitiúidí Eorpacha a gcion féin leis an ngaoth a thabhairt thart.

Is dúinn atá an chreidiúint ag dul as an dea-thoradh atá ar an bPlean Infheistíochta Eorpach a ghlacamar a bhfuil os cionn €225 billiún d'infheistíocht spreagtha dá bharr. Tá iasachtaí curtha ar fáil do 450,000 gnólacht beag agus do bhreis agus 270 tionscadal bonneagair.

Is dúinn atá an chreidiúint ag dul go bhfuil, a bhuí le gníomh diongbháilte, acmhainní caipitil go leor i mbainc na hEorpa athuair d'fhonn iasachtaí a thabhairt do chomhlachtaí le go dtiocfaidh fás faoi na comhlachtaí sin agus le go bhféadfaidh siad poist a chruthú.

Agus is dúinn atá an chreidiúint ag dul gur íslíodh na heasnaimh phoiblí ó 6.6% go 1.6%. De bharr úsáid chliste a bhaint as an gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis is ea a d'éirigh linn sin a dhéanamh. Is mian linn go mbeadh smacht fioscach ann ach bímid cáiréiseach gan deireadh a chur leis an bhfás. Tá ag éirí go maith leis an gcur chuige sin ar fud an Aontais – in ainneoin lucht a cháinte.

Níl ach deich mbliana ann ó tharla an ghéarchéim agus tá geilleagar na hEorpa ag teacht chuige féin faoi dheireadh.

Agus dá réir sin is móide ár muinín freisin.

Tá ceannairí na 27 mBallstát, an Pharlaimint agus an Coimisiún ar a ndícheall ag iarraidh an Eoraip a chur ar ais san Aontas seo againne. Agus i gcomhar le chéile tá an tAontas á chur ar ais san Aontas seo againne.

Anuraidh, chonaiceamar na 27 gceannaire ag siúl suas Cnoc an Chaipeatóil sa Róimh, duine ar dhuine, lena móideanna dílseachta a athnuachan dá chéile agus don Aontas.

Tuigtear dom dá bhrí sin go bhfuil sruth agus gaoth leis an Eoraip athuair.

Tá an t-ionú ann ach ní mhairfidh sé go deo.

Cuirimis an bheocht úr atá ann chun deise dúinn féin, gabhaimis an ghaoth inár seolta.

Chuige sin, ní mór dúinn dhá rud a chur i gcrích:

Ar an gcéad dul síos, ba chóir dúinn an cúrsa a leagadh amach anuraidh a sheasamh. Tá 16 mhí ann go fóill ar féidir leis an bParlaimint, an Chomhairle agus an Coimisiún dul chun cinn ceart a dhéanamh lena linn. Is cóir dúinn leas a bhaint as an tréimhse sin chun an méid a thosaíomar sa Bhratasláiv a thabhairt chun críche agus cur lenar gealladh inár gclár oibre dearfach féin.

Ar an dara dul síos, ba chóir dúinn an cúrsa a leagan amach don am atá romhainn. Faoi mar a scríobh Mark Twain – agus is sliocht as a chuid saothair é seo – is mó an cathú a bheidh orainn amach anseo faoi na rudaí nach ndearnamar seachas na rudaí a rinneamar. Is mithid anois Eoraip níos aontaithe, níos láidre agus níos daonlathaí a thógáil le haghaidh na bliana 2025.

 

 

 

AN CÚRSA A SHEASAMH

A Uachtaráin, a Chomhaltaí Onóracha,

Agus sinn ag amharc romhainn is tábhachtach nach gcuirfear dár gcúrsa sinn.

Chuireamar romhainn Aontas Fuinnimh, Aontas Slándála, Aontas Margaí Caipitil, Aontas Baincéireachta agus Margadh Aonair Digiteach a chur i gcrích. Tá cuid mhór den obair sin déanta againn i gcomhar le chéile cheana féin.

Mar a dhearbhaigh an Pharlaimint, tá 80% de na tograí sin ar gealladh ag tús an téarma oifige go ndéanfaí iad curtha chun tosaigh ag an gCoimisiún. Caithfimid oibriú as lámha a chéile anois chun dlí a dhéanamh de thograí agus gnáthamh a dhéanamh den dlí.

Beidh roinnt cur agus cúiteamh i gceist, mar a bhíonn i gcónaí. Is maith is eol dom gur éirigh conspóid as na tograí ón gCoimisiún chun an Córas Comhchoiteann Tearmainn a athchóiriú agus na rialacha maidir le hOibrithe a Phostú a dhaingniú. Chun dea-thoradh a bhaint amach beidh ar na taobhanna uile a gcion féin a dhéanamh agus tarraingt níos gaire dá chéile. Is éard is mian liom a rá inniu: a fhad agus go mbeidh toradh an chomhréitigh le leas an Aontais agus cothrom i leith na mBallstát uile, beidh an Coimisiún sásta comhréiteach a dhéanamh.

Táimid réidh anois leis an 20% de na tionscnaimh eile a chur ar an gclár faoi Bhealtaine 2018.

Chuir mé litir intinne ar maidin chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus chuig Príomh-Aire na hEastóine – ar cúis mhaíte an obair mhór mhaith atá déanta aige ar son na hEorpa – litir ina bhfuil achoimre ar na tosaíochtaí le haghaidh na bliana amach romhainn.

Ní thabharfaidh mé liosta de na tograí ar fad anseo, ná ní thiocfadh liom sin a dhéanamh, ach luafaidh mé, mura miste libh, cúig cinn a bhfuil tábhacht ar leith leo.

Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom go neartóimis an clár oibre i leith trádáil Eorpach.

Is fíor gan aon agó: tá an Eoraip réidh chun gnó a dhéanamh. Ach ní mór cómhalartacht a bheith ann. Caithfimid rud a fháil ar an rud a thugaimid uainn.

Ní rud teibí í an trádáil. Baineann an trádáil le poist, le deiseanna nua a chruthú do chomhlachtaí na hEorpa, idir bheag agus mhór. In aghaidh gach €1 billiún breise a easpórtálaimid, cruthaítear 14,000 post breise san Aontas Eorpach.

Baineann an trádáil lenár gcaighdeáin a easpórtáil, idir chaighdeáin shóisialta agus comhshaoil, agus cheanglais maidir le cosaint sonraí agus sábháilteacht bia.

Bhí an Eoraip riamh ina háit tharraingteach ó thaobh gnó de.

Ach, le bliain anuas, tá comhpháirtithe ar fud an domhain ar bior ag iarraidh comhaontuithe trádála a thabhairt i gcrích linn.

Le cuidiú ón bParlaimint seo, táimid tar éis comhaontú trádála a thabhairt i gcrích le Ceanada agus beidh sé i bhfeidhm go sealadach ón tseachtain seo chugainn ar aghaidh. Tá comhaontú polaitiúil déanta againn leis an tSeapáin maidir le comhpháirtíocht eacnamaíoch san am atá amach romhainn. Ina theannta sin, tá seans maith ann go ndéanfaimid amhlaidh le Meicsiceo agus le tíortha i Meiriceá Theas faoi dheireadh na bliana.

Inniu féin, táimid ag beartú caibidlíocht trádála a chur ar bun leis an Astráil agus an Nua-Shéalainn.

Is mian liom go dtabharfaí na comhaontuithe sin uile i gcrích faoi dheireadh an téarma oifige seo. Agus is mian liom go mbeadh an chaibidlíocht ina leith chomh trédhearcach agus is féidir.

Ní mór córas oscailte ceaptha beartas a bheith ann má bhíonn trádáil oscailte ann.

Is ag Parlaimint na hEorpa a bheidh an focal deiridh ar na comhaontuithe trádála uile. Dá réir sin ní mór Comhaltaí na Parlaiminte, dála chomhaltaí na bparlaimintí náisiúnta agus réigiúnacha, a choinneáil ar an eolas ón lá a thosóidh an chaibidlíocht. Ní mór don Choimisiún a chinntiú go ndéanfar sin.

As seo amach foilseoidh an Coimisiún na dréacht-sainorduithe caibidlíochta uile a chuirfimid faoi bhráid na Comhairle.

Tá an ceart ag na saoránaigh a fhios a bheith acu cad atá an Coimisiún a bheartú. Tá na laethanta nach raibh trédhearcacht ann imithe. Tá deireadh le laethanta na ráflaí agus an tsíorcheistithe faoin intinn atá ag an gCoimisiún.

Iarraim ar an gComhairle an rud céanna a dhéanamh nuair a ghlacfaidh sí na sainorduithe deiridh caibidlíochta.

Deirim libh den turas deireanach: ní saorthrádálaithe saonta sinn.

Déanfaidh an Eoraip a leasanna straitéiseacha a chosaint i gcónaí.

Sin an fáth a bhfuilimid ag moladh inniu clár nua de chuid an Aontais le haghaidh scagadh infheistíochtaí. Más mian le comhlacht coimhthíoch stáit calafort atá san Eoraip, cuid amháin dár mbonneagar fuinnimh nó gnólacht teicneolaíochta cosanta a cheannach, ní mór an próiseas a bheith trédhearcach, grinnscrúdaithe agus pléite. Tá an fhreagracht pholaitiúil orainn a fhios a bheith againn cad atá ar siúl ar leac an dorais againn féin chun gur féidir linn an tslándáil choiteann a chosaint, más gá.

 

Ar an dara dul síos, is mian leis an gCoimisiún an tionsclaíocht san Aontas a dhéanamh níos láidre agus níos iomaíche.

Baineann sin go háirithe leis an mbonn monaraíochta san Eoraip agus leis an 32 mhilliún oibrí arb iad cnámh droma na monaraíochta iad. Déanann siad táirgí den chéad scoth, gluaisteáin, mar shampla, a thugann buntáiste ar leith dúinn.

Táim bródúil as an tionscal gluaisteán atá againn san Eoraip. Ach goilleann sé go mór orm nuair a chuirtear tomhaltóirí amú d'aon turas. Agus iarraim ar thionscal na ngluaisteán an fhírinne a insint agus an scéal a chur ina cheart. In ionad lúba ar lár a lorg, ba cheart dóibh infheistíocht a dhéanamh i ngluaisteáin ghlana an lae amárach.

A Chomhaltaí Onóracha, cabhróidh an Straitéis Beartais Tionsclaíochta nua atáimid a chur i láthair inniu le tionscail na hEorpa fanacht ar thús cadhnaíochta nó bheith ar thús cadhnaíochta ó thaobh nuálaíochta, digitiú agus dícharbónú de.

 

Ar an tríú dul síos, is mian liom gurb í an Eoraip atá ina ceannaire maidir leis an t-athrú aeráide a chomhrac.

Leagamar síos anuraidh rialacha domhanda an chluiche nuair a daingníodh Comhaontú Pháras sa Teach seo féin. Agus an uaillmhian ag cliseadh sna Stáit Aontaithe, ní mór don Eoraip a chinntiú go ndéanfar pláinéad iontach den domhan arís. Oidhreacht choiteann an chine dhaonna uile is ea an domhan.

Cuirfidh an Coimisiún tograí i láthair go luath chun astaíochtaí carbóin na hearnála iompair a laghdú.

 

An ceathrú tosaíocht don bhliain amach romhainn: is mian liom gur fearr a dhéanfaimis Eorpaigh a chosaint le linn na ré digití.

Le blianta beaga anuas, rinneamar dul chun cinn nach beag i leith Eorpaigh a choinneáil sábháilte ar líne. Déanfaidh rialacha nua a chuir an Coimisiún chun tosaigh ár maoin intleachtúil, ár n-éagsúlacht chultúrtha agus ár sonraí pearsanta a chosaint. Tá dlús curtha againn leis an gcomhrac i gcoinne bolscaireacht sceimhlitheoirí agus radacú ar líne. Ach níl an Eoraip chomh hábalta sin fós ó thaobh cibear-ionsaithe de.

Uaireanta is contúirtí cibear-ionsaithe ná gunnaí agus tancanna ag cobhsaíocht daonlathas agus geilleagar. Rinneadh breis agus 4,000 ionsaí le bogearraí éirice in aghaidh an lae anuraidh agus bhí fadhb chibearshlándála ar a laghad aon uair amháin i rith na bliana sin ag 80% de chomhlachtaí an Aontais.

Ní chuirfidh aon teorainn tíre bac le cibear-ionsaithe feasta agus níl aon duine saor ó chontúirt. Sin an fáth a bhfuil an Coimisiún ag beartú uirlisí nua inniu, Gníomhaireacht Eorpach Chibearshlándála san áireamh, chun cuidiú a thabhairt sinn a chosaint ar na hionsaithe sin.

Ar an gcúigiú dul síos, ní cóir dúinn ár súile a bhaint den imirce.

D'ainneoin na díospóireachta agus na conspóide ina leith, d'éirigh linn dul chun cinn ceart a dhéanamh, má b'easnamhach féin é i gcuid mhór réimsí.

Táimid ag cosaint teorainneacha seachtracha na hEorpa ar dhóigh níos éifeachtaí anois. Tá os cionn 1,700 oifigeach as an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach nua ag cuidiú anois le 100,000 garda teorann náisiúnta na mBallstát patról a dhéanamh in áiteanna ar nós na Gréige, na hIodáile, na Bulgáire agus na Spáinne. Tá comhtheorainneacha againn ach ní féidir cosaint na gcomhtheorainneacha sin a fhágáil faoi na Ballstáit atá suite ar an líne thosaigh. Ní fiú comhtheorainneacha a bheith ann gan chomhchosaint.

D'éirigh linn cosc a chur ar na sreabha neamhrialta imirceacha bhí ina gcúis mhór imní do chuid mhór daoine. Tríd an gcomhaontú atá againn leis an Tuirc, chuireamar laghdú 97% ar an líon daoine a bhí ag teacht isteach go neamhrialta trí Oirthear na Meánmhara. Agus, an samhradh seo, d'éirigh linn níos mó smachta a chur ar bhealach Lár na Meánmhara: tháinig laghdú 81% ar an líon imirceach a tháinig isteach i mí Lúnasa i gcomórtas leis an mí chéanna anuraidh.

Dá thairbhe sin, chuireamar laghdú ollmhór ar líon na mbásanna sa Mheánmhuir.

Ní féidir liom trácht ar an imirce gan moladh mór a thabhairt don Iodáil as an tsíorobair uasal atá déanta aici. An samhradh seo a d'imigh tharainn d'oibrigh an Coimisiún i ndlúthchomhar le Príomh-Aire na hIodáile, mo chara Paolo Gentiloni, agus lena rialtas chun an cás a fheabhsú. Rinneamar amhlaidh – agus coinneoimid orainn á dhéanamh sin – toisc go bhfuil clú na hEorpa á chosaint ag an Iodáil sa Mheánmhuir.

Ní mór dúinn dálaí maireachtála na n-imirceach sa Libia a fheabhsú freisin gan mhoill. Cuireann na dálaí mídhaonna in ionaid choinneála agus ghlactha uafás orm. Tá freagracht ar an Eoraip – comhfhreagracht ó cheart – agus oibreoidh an Coimisiún i gcomhar leis na Náisiúin Aontaithe chun deireadh a chur leis an gcás scannalach seo nach féidir ligean dó leanúint ar aghaidh.

Cé gurb oth liom a rá nach bhfuil an dlúthpháirtíocht roinnte go cothrom ar na Ballstáit uile, ní bhaineann sin den dlúthpháirtíocht atá á léiriú fós san Eoraip ina hiomláine. Le linn na bliana anuraidh amháin, d'athlonnaigh na Ballstáit os cionn 720,000 dídeanaí nó thug siad tearmann dóibh – sin trí huaire níos mó ná na Stáit Aontaithe, Ceanada agus an Astráil le chéile. Ní daingean í an Eoraip, d'ainneoin an méid a deir roinnt daoine, agus ní mór a chinntiú nach mbeidh sí ina daingean riamh. Is í an Eoraip mór-roinn na dlúthpháirtíochta, is féidir leo siúd atá ag teitheadh ón ngéarleanúint dídean a fháil inti, agus ní mór di coinneáil leis sin.

Tá bród ar leith orm as na hEorpaigh óga atá ag tabhairt cúrsaí teanga go deonach do dhídeanaithe as an tSiria nó na mílte duine óg sa bhreis air sin atá ag obair sa Chór Dlúthpháirtíochta nua againn. A bhuí leis na daoine óga sin tá an dlúthpháirtíocht Eorpach beo slán.

Ach caithfimid cur go mór lenár n-iarrachtaí anois. Ag deireadh na míosa, cuirfidh an Coimisiún i láthair sraith tograí a bheidh dírithe ar fhilleadh, ar an dlúthpháirtíocht leis an Afraic agus ar bhealaí dleathacha a oscailt.

Maidir le daoine a chur ar ais, is mian liom a rá go soiléir nach mór na daoine sin nach bhfuil aon cheart acu fanacht san Eoraip a chur ar ais chuig a dtír thionscnaimh. Ós rud é nach gcuirtear ar ais ach 36% d'imircigh neamhrialta, is léir gur gá dúinn dlús mór a chur leis an obair sin. Sin an t-aon bhealach amháin le bheith in ann dlúthpháirtíocht a léiriú leis na dídeanaithe a bhfuil cosaint de dhíth orthu dáiríre.

Ní leor é an dlúthpháirtíocht a léiriú laistigh den Eoraip amháin. Ní mór dúinn dlúthpháirtíocht a léiriúleis anAfraic chomh maith. Mór-roinn uasal atá ina tús is ea an Afraic, cliabhán an chine dhaonna. Tá an Ciste Iontaobhais Éigeandála don Afraic, ciste ar fiú €2.7 billiún é, ag cruthú deiseanna fostaíochta ar fud na mór-roinne sin. Baineadh formhór an airgid as buiséad an Aontais ach níor thug ár mBallstáit uile le chéile ach €150 milliún uathu go dtí seo ar a shon sin. Tá an Ciste á ídiú faoi láthair. Tá a fhios againn – nó ba cheart a fhios a bheith againn – cé na contúirtí atá le ganntanas maoiniúcháin – thug cuid mhór imirceach aghaidh ar an Eoraip in 2015 nuair a tháinig deireadh le ciste Chlár Domhanda Bia na Náisiún Aontaithe. Iarraim ar na Ballstáit uile beart a dhéanamh de réir a mbriathair agus a chinntiú nach mbeidh an deireadh céanna leis an gCiste Iontaobhais don Afraic. Is mór an baol atá ann.

Déanfaimid obair freisin i dtaca le bealaí dleathacha a oscailt. Ní bheidh deireadh leis an imirce neamhrialta mura mbeidh fíor-rogha mhalartach ann ar thurais chontúirteacha. Tá chóir a bheith 22,000 dídeanaí as an Tuirc, an Iordáin agus an Liobáin athlonnaithe againn agus táim i bhfabhar an iarratais ó Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe go n-athlonnófaí 40,000 dídeanaí eile as an Libia agus na tíortha máguaird.

San am céanna, is den deargriachtanas an imirce dhleathach a bheith i réim san Eoraip ós mór-roinn í atá ag dul anonn in aois. Sin an fáth ar chuir an Coimisiún síos tograí maidir le Cárta Gorm chun é a dhéanamh níos fusa d'imircí oilte an Eoraip a bhaint amach. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an bParlaimint as an tacaíocht a léirigh sibh ina thaobh sin.

 

 

AGHAIDH A THABHAIRT AR CHEANN SCRÍBE

A Uachtaráin, a Dhaoine Uaisle,

A Chomhaltaí Onóracha,

Níor luaigh mé ach roinnt bheag de na tionscnaimh is mian linn agus is éigean dúinn a thabhairt chun críche sna sé mhí dhéag amach romhainn. Ach níor leor sin ann féin chun croí agus intinn mhuintir na hEorpa a tharraingt chugainn arís.

Seo an t-am leis an gcúrsa atá amach romhainn a tharraingt ar chairt.

I mí an Mhárta, chuir an Coimisiún Páipéar Bán maidir le Todhchaí na hEorpa i láthair. Tá cúig chás fhéideartha ann maidir leis an gcuma a d'fhéadfadh bheith ar an Eoraip faoi 2025. Pléadh na cásanna sin ar nós cuma liom uaireanta nó go teasaí uaireanta eile. Rinneadh na cásanna a ghrinnscrúdú agus cuid den ábhar iontu a shracadh as a chéile. Is maith sin – chuige sin go díreach a ceapadh iad. Is é a bhí uaim próiseas a chur ar bun lena dtoghfadh na hEorpaigh bealach chun tosaigh dóibh féin agus a dtodhchaí féin.

Ní féidir todhchaí na hEorpa a shocrú i bhforógra. Ní mór an cinneadh a dhéanamh trí phlé daonlathach, agus, ar deireadh, trí chomhaontú leitheadach. Bhí an Teach seo gníomhach san obair sin; mhol sé trí rún ardaidhmeannacha faoi thodhchaí na hEorpa agus is mian liom mo bhuíochas a chur in iúl do na rapóirtéirí ina leith sin. Ina cheann sin, is mian liom buíochas a ghabháil leis na comhghleacaithe uile a ghlac páirt sna himeachtaí poiblí – breis agus 2,000 imeacht san iomlán – a reáchtáil an Coimisiún ó bhí mí an Mhárta ann.

Seo an t-am leis na chéad tátail a bhaint as an bplé sin. An t-am le bogadh ar aghaidh – gníomh a dhéanamh seachas machnamh. Cinneadh a dhéanamh seachas plé.

Ba mhaith liom mo thuairim féin a roinnt libh anseo inniu: 'cás a sé' seo agam féin, mura miste dom sin a thabhairt air.

Tá an cás seo bunaithe ar bhlianta fada de mo thaithí féin. Tá an tionscadal Eorpach de dhlúth agus d'inneach i mo shaol le mo lá. Tá dea-laethanta agus drochlaethanta feicthe agus caite agam.

Is iomaí taobh den bhord ar shuigh mé orthu: mar Aire, mar Phríomh-Aire, mar Uachtarán an Ghrúpa Euro, agus anois mar Uachtarán an Choimisiúin. Bhí mé i láthair in Maastricht, in Amstardam, in Nice agus i Liospóin de réir mar a bhí an tAontas seo againne ag forbairt agus ag méadú.

Throid mé i gcónaí ar son na hEorpa. D'fhulaing mé as siocair na hEorpa ar uairibh. Agus bhí an t-éadóchas i ngreim ionam, go fiú, as a siocair.

Níor chaill mé riamh, olc agus maith, an grá atá agam don Eoraip.

Ach, mar is eol dúinn uile, is annamh a bhíonn an grá gan an crá ina orlaí tríd.

An grá don Eoraip mar gur bhain an Eoraip agus an tAontas Eorpach rud amach nach bhfuil le fáil in aon áit eile ar an saol achrannach seo: síocháin laistigh agus lasmuigh den Eoraip. Lear mór daoine a bheith faoi rachmas, mura féidir é a dhéanamh go fóill do chách.

Coinnímis sin i gcuimhne le linn Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha. Ní mór an éagsúlacht chultúrtha a cheiliúradh le linn 2018.

 

 

AONTAS BUNAITHE AR LUACHANNA

Is cuma nó compás na luachanna atá againn.

Ó mo thaobhsa de, tá i bhfad níos mó i gceist leis an Eoraip seachas margadh aonair. Seachas airgead, seachas airgeadra nó seachas an euro féin. Ba é rud ba thábhachtaí ón tús na luachanna a ghabhann léi.

Is ar an ábhar sin atá an séú cás féideartha agam bunaithe ar thrí phrionsabal bhunúsacha dhaingne: an tsaoirse, an comhionannas agus an smacht reachta.

 

Ar an gcéad dul síos, Aontas ina bhfuil an tsaoirse i réim, is é atá againn san Eoraip. Táimid saor ón ansmacht agus ón deachtóireacht a theagmhaigh linn go rómhinic san am atá caite, go mór mór i dtíortha i Lár agus in Oirthear na hEorpa faraor. Níl a bhac orainn ár mbarúil a thabhairt cibé acu mar shaoránach nó mar iriseoir é sin. Is rómhinic a dhéanaimid neamhshuim den tsaoirse sin, ámh. Is ar bhonn na saoirsí sin a tógadh an tAontas seo againne. Ní ón spéir anuas a thagann an tsaoirse chugainn. Ní foláir troid ar a son. Cibé acu san Eoraip nó ar fud an domhain é sin.

 

Ar an dara dul síos, Aontas ina bhfuil an comhionannas i réim atá de dhíth orainn san Eoraip, agus an uile dhuine ar comhchéim le chéile.

Comhionannas idir na Ballstáit, cibé acu beag nó mór iad, cibé acu thoir nó thiar, theas nó thuaidh iad.

Ná bíodh amhras dá laghad oraibh faoi seo – síneann an Eoraip ó Vigo go Varna. Ón Spáinn go dtí an Bhulgáir.

Is leis an dá scamhóg, an tOirthear agus an tIarthar, a chaithfidh an Eoraip a hanáil a tharraingt. Mura ndéanfaidh sí amhlaidh, beidh saothar anála ar an mór-roinn seo againne.

Ós comhionann dúinn uile san Aontas, ní ceadmhach saoránaigh den dara grád a bheith ann. Ní ceart cur suas leis in 2017 go bhfuil leanaí ag fáil bháis de ghalair ba chóir a bheith díothaithe fadó againn san Eoraip. Ba cheart an rochtain chéanna a bheith ag leanaí sa Rómáin nó san Iodáil ar vaicsíní in aghaidh na bruitíní agus atá ag leanaí i dtíortha eile fud fad na hEorpa. Ná bíodh má ná ach ar bith ag aon duine faoi sin. Sin é an fáth a bhfuilimid ag obair i gcomhar leis na Ballstáit ar fad chun tacú lena gcláir náisiúnta vacsaínithe. Ná tarlaíodh tuilleadh básanna inseachanta san Eoraip feasta!

Ós comhionann dúinn uile san Aontas, ní ceadmhach oibrithe den dara grád a bheith ann. Ba cheart an pá céanna a thabhairt d'oibrithe as an obair chéanna a dhéanamh san áit oibre chéanna. Is ar an ábhar sin a mhol an Coimisiún rialacha nua maidir le hoibrithe a phostú. Is ceart dúinn a chinntiú go gcuirfear comhlacht nua cigireachta agus forfheidhmiúcháin Eorpach ar bun d'fhonn rialacha uile an Aontais maidir le soghluaisteacht an lucht saothair a chur i bhfeidhm ar dhóigh chóir shimplí éifeachtach. Níl ciall ná réasún leis go bhfuil Údarás Baincéireachta ann le deimhin a dhéanamh de go bhfuil na caighdeáin bhaincéireachta á gcur i bhfeidhm ach nach ann d'Údarás Saothair comhchoiteann le cothromaíocht sa mhargadh aonair a chinntiú. Cuirfimid an t-údarás saothair sin ar bun.

Ós comhionann dúinn uile san Aontas, ní ceadmhach tomhaltóirí den dara grád a bheith ann ach chomh beag. Ní bheidh aon ghlacadh agam leis go ndíoltar bia le daoine in áiteanna áirithe san Eoraip, i Lár agus in Oirthear na hEorpa,atá ar chaighdeán níos ísle ná an bia a dhíoltar le daoine i dtíortha eile, cé gurb ionann pacáistiú agus brandáil dóibh. Ní hairí ar na Slóvacaigh níos lú éisc a bheith acu ina gcuid méiríní éisc. Ní hairí ar na hUngáraigh níos lú feola a bheith acu ina mbéilí. Ní hairí ar na Seicigh níos lú cacó a bheith acu ina gcuid seacláide. Faoi dhlí an Aontais tá cosc cheana féin ar chleachtais den sórt sin. Agus ní foláir dúinn cumhachtaí níos mó a thabhairt do na húdaráis náisiúnta anois ionas go bhféadfaidh siad deireadh a chur leis na cleachtais neamhdhleathacha sin nuair is ann dóibh.

 

Ar an tríú dul síos, san Eoraip is amhlaidh a chloíonn ceart neart; ní neart gan cheart atá i réim inti a thuilleadh.

Má tá an smacht reachta i réim beidh breithiúna neamhspleácha ann leis an dlí agus an ceart a chaomhnú.

Má tá cónaí ort in Aontas atá bunaithe ar an smacht reachta ní foláir duit géilleadh do bhreithiúnas críochnaitheach agus é a urramú. Chinn na Ballstáit gur ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a bheadh an dlínse chríochnaitheach. Ní foláir don uile dhuine breitheanna na Cúirte sin a urramú. I gcás ina mbainfear an bonn uathu nó ina gcuirfear neamhspleáchas na gcúirteanna náisiúnta de dhroim seoil, fágfar na saoránaigh féin in éagmais a gceart bunúsach.

San Aontas Eorpach ní rogha é an smacht reachta. Ní féidir déanamh dá cheal.

Ní stát é an tAontas seo againne; comhphobal dlí a chaithfidh a bheith ann, áfach.

AONTAS NÍOS AONTAITHE

Is iad na trí phrionsabal sin – an tsaoirse, an comhionannas agus an smacht reachta – an dúshraith nach mór a bheith againn i gcónaí chun Aontas atá níos aontaithe, níos láidre agus níos daonlathaí a thógáil.

Nuair a dhírímid ár n-aird ar an todhchaí, is léir dom ó mo thaithí féin nach conradh nua ná institiúid nua atá an pobal a iarraidh. Bealach chun sprioc a bhaint amach is ea iad, sin uile. Seans gur cás linn féin anseo in Strasbourg nó sa Bhruiséil iad. Is beag is cás le daoine sa saol mór iad, áfach.

Ní suim liom athchóirithe institiúideacha ar a son féin amháin, caithfidh siad cur le héifeachtúlacht an Aontais Eorpaigh.

In ionad athruithe ar na Conarthaí a lorg agus leor a ghabháil leis sin – déanfar na hathruithe sin ar aon chaoi – ní foláir dúinn an dearcadh atá againn a leasú, an dearcadh sin go gcaithfidh dream amháin a bheith in íochtar chun go bhféadfaidh dream eile a bheith in uachtar.

Dlúthchuid den daonlathas is ea an comhréiteach. Beidh gach aon dream in uachtar i ndeireadh na dála ach an comhréiteach ceart a dhéanamh. Más Aontas níos aontaithe atá uainn ní beite dúinn an comhréiteach a shamhlú mar rud diúltach; ealaíon is ea é a ligeann dúinn tuairimí éagsúla a thabhairt le chéile. Ní fheidhmeoidh an daonlathas i gceart mura ndéanfar comhréiteach. Ní fheidhmeoidh an Eoraip i gceart mura ndéanfar comhréiteach.

Más Aontas níos aontaithe atá uainn, ní foláir dúinn bheith níos ionchuimsithí freisin.

Má theastaíonn uainn ár dteorainneacha seachtracha a chosaint agus iad a neartú a thuilleadh, agus a chúis sin againn, is gá dúinn ligean don Bhulgáir agus don Rómáin teacht isteach i limistéar saorghluaiseachta Schengen láithreach bonn.Ba cheart dúinn cead a thabhairt don Chróit bheith ina ball iomlán de limistéar Schengen freisin ach na critéir uile is gá chuige sin a bheith comhlíonta.

Más mian linn go dtabharfadh an euro muintir na mór-roinne seo le chéile in ionad iad a dheighilt, ní leor an euro a bheith mar airgeadra ag grúpa faoi leith tíortha amháin. Bhíothas ag súil leis ón tús gur airgeadra aonair an Aontais Eorpaigh ina iomláine a bheadh in airgeadra an euro. Tá teideal ag an uile Bhallstát, cé is moite de phéire díobh, ar theacht isteach sa limistéar euro, agus ceangal orthu sin a dhéanamh, ach na coinníollacha a chomhlíonadh.

Na Ballstáit sin atá ag iarraidh teacht isteach sa limistéar, ba cheart an deis sin a thabhairt dóibh. Sin é an fáth a bhfuilim ag moladh Ionstraim Aontachais don Euro a chur ar bun, lena gcuirfí cúnamh teicniúil agus fiú airgeadais ar fáil.

Má theastaíonn uainn bainc a bheith ann a oibríonn de réir na rialacha céanna agus an chórais maoirseachta chéanna fud fad na hEorpa, ba cheart dúinn a áitiú ar na Ballstáit uile teacht isteach san Aontas Baincéireachta. Ní foláir dúinn a bhfuil fágtha de rioscaí i gcuid de chórais bhaincéireachta na mBallstát a laghdú. Ní fheidhmeoidh an tAontas Baincéireachta mura bhfuil laghdú riosca agus comhroinnt riosca ann le chéile. Faoi mar is eol do chách, ní bhainfear sin amach go dtí go gcomhlíonfar na coinníollacha a mhol an Coimisiún i mí na Samhna 2015. Ní féidir scéim chomhpháirteach ráthaithe taiscí a bheith ann mura bhfuil na Ballstáit faoi réir ina comhair.

Agus má theastaíonn uainn an ilroinnt shóisialta agus an dumpáil shóisialta a sheachaint san Eoraip, ba cheart do na Ballstáit teacht ar chomhaontú faoi Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta a luaithe is féidir nó, ar a dhéanaí, ag an gCruinniú Mullaigh in Göteborg i mí na Samhna. Fanfaidh córais shóisialta na mBallstát éagsúil le chéile agus scartha ó chéile go ceann i bhfad eile. Ach, ar a laghad ar bith, ba cheart dúinn teacht ar chomhaontú faoi Aontas Eorpach na gCaighdeán Sóisialta, rud a ligfidh dúinn teacht ar chomhthuiscint faoin rud atá cóir ó thaobh cúrsaí sóisialta de sa mhargadh aonair.

Táim deimhin de nach bhfeidhmeoidh an Eoraip i gceart má thugann sí a cúl leis na hoibrithe.

A Dhaoine Uaisle, más uainn tuilleadh cobhsaíochta a chothú sa chomharsanacht seo againne ní foláir dúinn an pheirspictíocht cheart a bheith againn freisin ar an méadú maidir leis na Balcáin Thiar.

Is léir nach dtiocfaidh méadú ar an Aontas le linn théarma oifige an Choimisiúin seo ná na Parlaiminte seo. Níl aon iarrthóir réidh ina chomhair. Ina dhiaidh sin, áfach, beidh corradh le 27 mBallstát san Aontas Eorpach. Agus iad i mbun caibidlíochta, ba cheart do na tíortha ar iarrthóirí ar aontachas iad tosaíocht a thabhairt, thar rud ar bith eile, don smacht reachta, don cheartas agus do chearta bunúsacha.

Fágann sin an Tuirc as an áireamh sna blianta beaga atá amach romhainn i dtaca le ballraíocht an Aontais de.

Is ag fiaradh ó chúrsa an Aontais Eorpaigh atá an Tuirc le tamall anuas.

Seomraí nuachta seachas príosúin an t-ionad cóir d'iriseoirí. Is ansin is ceart dóibh a bheith mar a bhfuil an tsaoirse cainte i réim.

Is éard atá le rá agam le lucht ceannais na Tuirce ná seo: scaoiligí ár n-iriseoirí saor. Agus iriseoirí eile nach iad freisin. Éirígí as a bheith ag maslú Bhallstáit an Aontais trí fhaisistithe agus Naitsithe a thabhairt ar a gceannairí. Tá mór-roinn na hEorpa comhdhéanta de dhaonlathais aibí. Ach fágann maslaí réamhbheartaithe bacainní móra sa ród romhainn. Taibhsítear dom ar uairibh gur de bhun tola atá na bacainní seo á gcur ag an Tuirc sa tslí orainn i dtreo gur féidir léi an milleán a leagan orainn má theipeann ar na cainteanna aontachais ar ball.

Ónár dtaobhna de, beidh an dá lámh sínte amach againn i gcónaí i dtreo mhuintir uasal na Tuirce agus ina dtreo siúd uile atá toilteanach oibriú i gcomhar linn ar bhonn na luachanna atá againn.

 

 

AONTAS NÍOS LÁIDRE

A Dhaoine Uaisle,

Is mian liom Aontas níos láidre a bheith againn ach teastaíonn margadh aonair níos láidre chuige sin.

I gcás mórcheisteanna a bhaineann leis an margadh aonair, teastaíonn uaim, agus cinntí á ndéanamh sa Chomhairle, go n-úsáidfear vótáil trí thromlach cáilithe níos minice, go mbeidh próiseas na cinnteoireachta níos fusa agus go mbeidh a cothrom de pháirt ag Parlaimint na hEorpa sa phróiseas sin. Ní gá dúinn na Conarthaí a leasú chun go bhféadfaimis é sin a bhaint amach. A bhuí le clásail dá ngairtear “clásail passerelle” sna Conarthaí atá i bhfeidhm faoi láthair, ceadaítear dúinn úsáid a bhaint as vótáil trí thromlach cáilithe i gcásanna áirithe – ar choinníoll go gcinneann an Chomhairle Eorpach d'aon ghuth é sin a dhéanamh.

Chomh maith leis sin, táim go mór i bhfabhar úsáid a bhaint as vótáil trí thromlach cáilithe i gcás cinntí a bhaineann leis an gcomhbhonn comhdhlúite don cháin chorparáide, le cáin bhreisluacha (CBL), le cánacha cothroma don tionscal digiteach agus leis an gcáin ar idirbhearta airgeadais.

 

Caithfidh an tAontas Eorpach a bheith in ann gníomhú ar dhóigh níos gasta agus níos cinntithí, agus baineann sé sin leis an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta freisin.

Tá an limistéar euro níos stóinsithe anois ná mar a bhí sna blianta roimhe seo. Tá an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (SCE) againn. Táim den tuairim gur cheart go dtiocfadh anois, de réir a chéile, Ciste Airgeadaíochta Eorpach as SCE, ach go gcaithfidh rialacha agus inniúlachtaí an Aontais Eorpaigh a bheith ina ndlúthchuid de. Déanfaidh an Coimisiún tograí praiticiúla chun na críche sin i mí na Nollag.

Caithfidh Aire Eorpach Geilleagair agus Airgeadais a bheith againn: aire Eorpach a chuireann athchóirithe struchtúracha chun cinn sna Ballstáit agus a thacaíonn leo. Féadfaidh an t-aire sin tógáil ar an obair atá ar siúl ag an gCoimisiún ó 2015 i leith i gcomhar leis an tSeirbhís Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach. Ba cheart don aire nua comhordú a dhéanamh ar na hionstraimí airgeadais uile atá ag an Aontas ionas gur féidir iad a úsáid má bhuaileann cúlú eacnamaíochta nó géarchéim bhunúsach Ballstát.

Ní ar mhaithe le post nua a chruthú a iarraim sin. Éifeachtúlacht atá uaim. Ba cheart don Choimisinéir do Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, a bheidh ina Leas-Uachtarán freisin más féidir sin ar chor ar bith, a bheith ina Aire Geilleagair agus Airgeadais. Ina theannta sin, ba cheart dó nó di bheith i gceannas ar an nGrúpa Euro.

Caithfidh an tAire Geilleagair agus Airgeadais Eorpach a bheith cuntasach do Pharlaimint na hEorpa.

Ní gá dúinn struchtúir chomhthreomhara a chur ar bun. Ní gá buiséad a bheith againn don limistéar euro ach is gá líne buiséid láidir don limistéar euro a bheith mar chuid de bhuiséad an Aontais.

Nílim róthógtha leis an moladh go mbeidh parlaimint ar leith againn don limistéar euro.

Is í Parlaimint na hEorpa atá ina Parlaimint ag limistéar an euro.

 

Ina theannta sin, caithfidh an tAontas Eorpach a bheith níos láidre sa chomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Tá dul chun cinn mór déanta againn le trí bliana anuas. Ach fós féin, níl na hacmhainní againn chun gníomhú go tapa i gcás bagairtí sceimhlitheoireachta trasteorann.

Sin an fáth a n-iarraim go gcuirfí ar bun aonad faisnéise Eorpach chun a dheimhniú go roinnfí go huathoibríoch sonraí a bhaineann le sceimhlitheoirí agus trodaithe eachtracha idir na seirbhísí faisnéise agus leis na seirbhísí póilíneachta.

Lena chois sin, aontaím go bhfuil bunús maith ann a iarraidh ar an Ionchúisitheoir Poiblí Eorpach nua coireanna sceimhlitheoireachta trasteorann a ionchúiseamh.

 

Teastaíonn uaim go mbeidh an tAontas seo againne ina ghníomhaí níos láidre ar fud an domhain. Má theastaíonn uainn go mbeidh tionchar níos mó againn ar an leibhéal domhanda, ní mór dúinn a bheith in ann cinntí i dtaobh beartas eachtrach a dhéanamh níos gasta. Sin an fáth a dteastaíonn uaim go ndéanfaidh na Ballstáit a mheas céard iad na cinntí i dtaobh beartas eachtrach a d'fhéadfaí a athrú ó vótáil aontoilíochta go vótáil trí thromlach cáilithe. Foráiltear dó seo cheana féin sa Chonradh, ach toil na mBallstát uile a bheith leis.Má theastaíonn uainn obair éifeachtach a dhéanamh, beidh orainn na cinntí i dtaobh an bheartais eachtraigh a dhéanamh trí thromlach cáilithe.

Agus anuas air sin, teastaíonn uaim tuilleadh iarrachtaí a dhéanamh i réimse na cosanta. Ní fada anois go mbeidh Ciste Eorpach Cosanta nua againn. Agus, lena chois sin, tá buanstruchtúr comhair i réimse na cosanta ar na bacáin. Teastaíonn Aontas Cosanta Eorpach lánfheidhmeach uainn faoi 2025. Tá gá againn leis. Agus tá Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh á iarraidh.

 

Agus, thar aon rud eile, teastaíonn uaim go mbeidh an tAontas seo againne in ann béim níos mó a chur ar na nithe is cás le daoine, agus go gcuirfidh sé leis an obair atá déanta ag an gCoimisiún seo cheana féin. Níor cheart ár ladar a chur i saol laethúil shaoránaigh na hEorpa trí gach gné dá saol a rialáil. Ba cheart dúinn díriú ar na ceisteanna móra. Níor cheart dúinn sraith tionscnamh nua a bhrú ar dhaoine ná níor cheart dúinn a bheith de shíor ag lorg inniúlachtaí breise. Ina áit sin, is éard ba cheart dúinn a dhéanamh inniúlachtaí a thabhairt ar ais do na Ballstáit nuair atá ciall leis sin.

Sin an fáth a ndearna an Coimisiún seo iarracht a bheith mór sna gnóthaí móra agus beag sna gnóthaí beaga, rud a d'éirigh linn a dhéanamh – chuireamar níos lú ná 25 thionscnamh nua i láthair in aghaidh na bliana, ní hionann agus Coimisiúin eile a chuir go mór os cionn 100 tionscnamh i láthair.

Chun bailchríoch a chur ar an obair atá tosaithe againn, cuirfidh mé ar bun Tascfhórsa Coimhdeachta agus Comhréireachta an mhí seo féin chun grinnscrúdú mionsonraithe a dhéanamh ar na réimsí beartais uile lena chinntiú nach bhfuilimid ag gníomhú ach amháin nuair a ghabhann breisluach le gníomhaíochtaí an Aontais. Is é an Chéad Leas-Uachtarán, cara de mo chuid, Frans Timmermans, a bhfuil taithí as cuimse aige ar rialáil níos fearr, a bheidh i gceannas ar an tascfhórsa sin. Ba cheart go mbeadh feisirí as an bParlaimint seo agus feisirí as parlaimintí náisiúnta ina gcomhaltaí de Thascfhórsa Timmermans. Ba cheart don Tascfhórsa tuairisc a thabhairt uaidh i gceann bliana.

 

AONTAS NÍOS DAONLATHAÍ

A Chomhaltaí Onóracha,

A Uachtaráin,

Caithfidh an tAontas seo againne léim chun tosaigh a thabhairt sa daonlathas.

Sna chéad toghcháin Eorpacha eile, ba mhaith liom go dtosódh páirtithe polaitiúla na hEorpa ar an bhfeachtasaíocht níos luaithe ná mar is gnách. Is rómhinic nach mbíonn sna toghcháin uile-Eorpacha ar deireadh ach mar a bheadh na feachtais náisiúnta agus iad curtha le chéile. Ní hé sin is airí ar an daonlathas Eorpach.

rialacha nua á moladh inniu ag an gCoimisiún maidir leis an gcaoi a maoinítear páirtithe polaitiúla agus fondúireachtaí. Ní ceart dúinn a bheith ag líonadh chistí na n-antoisceach frith-Eorpach. Is ceart dúinn caoi a thabhairt do pháirtithe polaitiúla na hEorpa eagar níos fearr a chur orthu féin.

Ina theannta sin, ní shílim gur drochsmaoineamh é liostaí trasnáisiúnta a úsáid sna toghcháin Eorpacha, ach is feasach mé go bhfuil líon nach beag díbh ar mhalairt intinne liom faoi sin. Déanfaidh mé iarracht a chur ina luí ar Uachtarán mo Ghrúpa féin sa pharlaimint seasamh leis an rún sin atá agam, rud a chuirfidh leis an daonlathas san Eoraip agus a chabhróidh leis an saoránach í a thuiscint níos fearr.

Ina theannta sin, creidim gur chóir, sna míonna amach romhainn, páirt níos mó a thabhairt do na parlaimintí náisiúnta agus don tsochaí shibhialta ar an leibhéal náisiúnta, an leibhéal réigiúnach agus an leibhéal áitiúil san obair maidir le todhchaí na hEorpa. Le trí bliana anuas, mar a gheallamar, thug Comhaltaí den Choimisiún os cionn 650 cuairt ar pharlaimintí náisiúnta. Ghlac siad páirt freisin i gcorradh le 300 seisiún idirghníomhach de na Comhphléite leis na Saoránaigh i mbreis agus 80 cathair agus baile mór ar fud na 27 mBallstát. Sin an fáth a seasaim le moladh an Uachtaráin Macron comhdhálacha daonlathacha a eagrú ar fud na hEorpa in 2018.

De réir mar a rachaidh an díospóireacht ó neart go neart, tabharfaidh mé féin aird ar leith ar an Eastóin, ar an Laitvia, ar an Liotuáin agus ar an Rómáin in 2018. Seo an bhliain a dhéanfaidh na tíortha sin comóradh 100 bliain ar bhunú a stáit. Na daoine ar mian leo todhchaí ár mór-roinne a mhúnlú, is cóir tuiscint mhaith a bheith acu ar ár stair choiteann, agus is cóir dóibh an stair sin a onórú. Tá na ceithre thír sin ar áireamh sa mhéid sin – ní bheadh an tAontas Eorpach iomlán dá n-éagmais.

Maidir leis an ngá an daonlathas agus an trédhearcacht a threisiú, beidh impleachtaí aige sin freisin don Choimisiún Eorpach. Tá Cód Iompair nua do Choimisinéirí á sheoladh agam inniu chuig Parlaimint na hEorpa. Ar an gcéad dul síos, soiléirítear leis an gCód nua gur ceadmhach do Choimisinéirí a bheith ina n-iarrthóirí i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa, ar na coinníollacha céanna a bhfuil gach duine eile faoina réir. Ar an dara dul síos, neartaítear na ceanglais maidir le hionracas na gCoimisinéirí, le linn a dtéarma oifige agus ina dhiaidh.

Más áil libh daonlathas na hEorpa a neartú, ní féidir an méid beag dul chun cinn daonlathach a rinneadh go dtí seo trínar roghnaíodh príomhiarrthóirí, ar a dtugtar 'Spitzenkandidaten', a chur ar gcúl. Agus ba mhian liom go ndéanfaí sin athuair.

Is ionann tuilleadh daonlathais agus tuilleadh éifeachtúlachta. Is fearr a d'fheidhmeodh an Eoraip dá ndéanfaí ról Uachtarán na Comhairle agus ról Uachtarán an Choimisiúin a chónascadh.

Níl a dhath agam in éadan mo charad dhílis, Donald, agus táimid ag obair i ndlúthchomhar le chéile ó cuireadh tús le mo théarma oifige. Ní haon cháineadh ar Donald ná orm féin é seo.

B'fhusa an Eoraip a thuiscint mura mbeadh ach aon chaptaen amháin ag stiúradh na loinge.

Ach aon Uachtarán amháin a bheith againn, b'fhearr go mór fada an léargas a thabharfaí ar an gcineál ruda atá san Aontas Eorpach, is é sin Aontas atá comhdhéanta de Stáit agus de shaoránaigh araon.

 

 

TREOCHLÁR

A chomhghleacaithe dile,

An fhís d'Eoraip níos aontaithe, níos láidre agus níos daonlathaí atáim a leagan amach daoibh inniu, cuimsíonn sí gnéithe de na cásanna féideartha uile a chuir mé os bhur gcomhair i mí an Mhárta.

Ach ní féidir an todhchaí leanúint de bheith ina gnáthchás féideartha, ina sceitse, ina smaoineamh i measc smaointe eile.

Is inniu a chaithfear ullmhú d'Aontas an lae amárach.

Sheol mé Treochlár ar maidin chuig an Uachtarán Tajani, chuig an Uachtarán Tusk agus chucu siúd a bheidh i bhfeighil Uachtaránachtaí rothlacha na Comhairle idir seo agus mí an Mhárta 2019. Leagadh amach sa Treochlár sin cár chóir dúinn dul uaidh seo amach.

Gné thábhachtach den Treochlár is ea na pleananna buiséadacha a dhéanfaidh an Coimisiún a thíolacadh i mí na Bealtaine 2018. Arís eile, tá rogha againn ina leith sin: an méid a theastaíonn ón Aontas Eorpach a bhaint amach, tabharfaimid faoi sin faoi chuimsiú docht an bhuiséid atá againn faoi láthair, nó cuirfimid le buiséad an Aontais Eorpaigh ionas gur fearr is féidir an méid sin a bhaint amach. Is í an dara rogha an rogha is ansa liom.

An 29 Márta 2019, fágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach. Lá brónach agus lá tragóideach a bheidh ann. Beidh aiféala orainn faoi go brách. Ach caithfimid meas a léiriú ar thoil mhuintir na Breataine. Déanfaimid dul chun cinn, caithfimid dul chun cinn a dhéanamh mar nach é Brexit bun agus barr gach scéil. Ní hé Brexit dán na hEorpa.

An 30 Márta 2019, is Aontas 27 mBallstát a bheidh ionainn. Is é mo mholadh go ndéanfaimis, na 27 mBallstát agus institiúidí an Aontais araon, ullmhúchán maith i gcomhair an lae sin.

Beidh na toghcháin Eorpacha ann tamall gairid ina dhiaidh sin, i mí an Mheithimh 2019. Tá coinne ag muintir na hEorpa leis an daonlathas. Ní mór tuiscint shoiléir a bheith ag saoránaigh an Aontais, agus iad i mbun vótála, ar an gcaoi a bhforbróidh an tAontas Eorpach sna blianta amach romhainn.

Sin an fáth a n-iarraim ar an Uachtarán Tusk agus ar an Rómáin, an tír a bheidh i bhfeighil na hUachtaránachta sa chéad leath de 2019, Cruinniú Mullaigh Speisialta a eagrú sa Rómáin an 30 Márta 2019. Is é mo mhian go bhféadfaí an cruinniú sin a eagrú i gcathair álainn Sibiu, nó Hermannstadt mar a thugtar uirthi freisin. Is ag an am sin ba chóir dúinn teacht le chéile chun na cinntí is gá a dhéanamh ionas go mb'aontaithe, go mba láidre agus go mba dhaonlathaí an Eoraip a bheidh ann feasta.

Is é an dóchas atá agam go ndúiseoidh muintir na hEorpa maidin an 30 Márta 2019 agus Aontas ann ina mbeimid ag seasamh lenár luachanna uile. Ina n-urramóidh na Ballstáit uile, gan eisceacht, an smacht reachta. Inar gnáthrud é bheith ina lánbhall den limistéar euro, den Aontas Baincéireachta agus de limistéar Schengen.

Ina mbeidh dúshraith ár nAontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta daingnithe againn le gur féidir linn ár n-airgeadra aonair a chosaint le linn na laethanta is fearr agus na laethanta is measa, gan iallach a bheith orainn cuidiú a iarraidh ón taobh amuigh. Ina mbeidh ár margadh aonair níos cothroime i leith oibrithe as an Oirthear agus as an Iarthar.

Teastaíonn uaim go ndúiseoidh muintir na hEorpa maidin an lae sin agus Eoraip ann ina mbeidh éirithe linn teacht ar chomhréiteach faoi cholún daingean de chaighdeáin shóisialta. Ina ngearrfar cáin ar bhrabús san áit a ndearnadh an brabús sin. Nach mbeidh lúba ar lár ann ar féidir le sceimhlitheoirí leas a bhaint astu. Ina mbeimid tar éis teacht ar chomhréiteach faoi Aontas Cosanta Eorpach ceart. Ina mbeidh, ar deireadh thiar thall, aon Uachtarán amháin i gceannas ar obair an Choimisiúin agus na Comhairle Eorpaí, Uachtarán a toghadh i ndiaidh feachtas daonlathach a fearadh ar fud na hEorpa.

A Uachtaráin, má bhíonn an tAontas sin ann nuair a dhúiseoidh ár saoránaigh an 30 Márta 2019, is é a bheidh san Aontas sin Aontas a bheidh in acmhainn a n-ionchais dhlisteanacha a shásamh.

 

 

CONCLÚID

A Chomhaltaí Onóracha,

Níor tógadh an Eoraip le go seasfadh sí ina staic. Ní ceart sin tarlú go brách.

Helmut Kohl agus Jacques Delors, a raibh sé d'onóir agam aithne a chur orthu, mhúin siad dom nach ngluaiseann an Eoraip chun tosaigh ach amháin nuair atá sí neamheaglach. An margadh aonair, Schengen agus an t-airgeadra aonair: smaointe ar samhlaíodh nach raibh iontu ach aislingí go dtí gur tháinig ann dóibh. Ach féach gur cuid den ghnáthshaol anois na trí thionscadal sin.

Ós rud é go bhfuil ag éirí níos fearr leis an Eoraip anois, cloisim daoine á rá nach ceart na huiscí a shuaitheadh.

Ach ní hé seo an tráth le bheith cúramach.

Thosaíomar ar bhail a chur ar dhíon Theach na hEorpa. Ach beidh orainn, anois agus amach romhainn, cur go foighneach le Teach na hEorpa – stór i ndiaidh stóir, lá i ndiaidh lae, smaoineamh i ndiaidh smaoinimh.

Ach tá an ghrian amuigh anois agus, sula dtaga smúit uirthi, ní foláir dúinn slacht a chur ar Theach na hEorpa.

Arae nuair a thiocfaidh scamaill sa spéir – agus is deimhin go dtiocfaidh lá éigin – beidh sé ródhéanach.

Scaoilimis na téada graidhpe.

Fágaimis an cuan inár ndiaidh.

Agus gabhaimis na trádghaoithe inár seolta.

 

*Leagan a leasaíodh tar éis an t-aitheasc a thabhairt

SPEECH/17/3165


Side Bar