Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

[Alleen het gesproken woord geldt]

Jean-Claude JUNCKER

Verkozen voorzitter van de Europese Commissie

Een nieuwe impuls voor Europa: kernpunten van de speech van verkozen voorzitter Juncker voor het Europees Parlement

Verklaring tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement, voorafgaand aan de stemming over de nieuwe Commissie

Straatsburg, 22 oktober 2014

Tijd om te handelen

"Of het nu gaat om Oekraïne of Syrië, om het Midden-Oosten of Noord-Afrika: onze nabuurschap blijft onrustig en onstabiel. Immigranten bereiken in groten getale de Europese buitengrenzen, op zoek naar een betere toekomst. Hun komst herinnert ons eraan dat we solidariteit moeten verzoenen met de vraag naar veilige grenzen. En begrijpelijkerwijs is de burger beducht voor grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid, zoals de Ebola-epidemie.

We kunnen en zullen deze groeiende problemen niet verdoezelen. We kunnen en zullen niet wegkijken. Daarom stel ik met klem dat Europees optreden nu geboden is. Daarom verklaar ik ten overstaan van dit Parlement luid en duidelijk dat Europa zijn problemen niet voor zich uit mag schuiven."

Weg met de hokjesgeest

"Met de voorstelling van mijn nieuwe ploeg op 10 september wilde ik laten zien dat ik snel concrete resultaten wil boeken. Daarom ziet mijn Commissie er niet alleen anders uit, maar zal ze ook anders te werk gaan. Niet als de som van de delen, maar als een hecht team. Niet met een hokjesmentaliteit, clusters en strikt van elkaar gescheiden portefeuilles, maar als een collegiaal opererend, politiek orgaan. De Commissie die ik wil, is politiek en daadkrachtig, en staat ten dienste van het collectieve en van de burgers van Europa."

Bedenkingen wegnemen

"Bij de hoorzittingen is duidelijk geworden dat het door mij voorgestelde team op brede steun kan rekenen. U hebt echter ook een aantal bedenkingen geuit – tijdens de hoorzittingen en in rechtstreekse contacten met mij. Ik ben bereid om snel iets te doen aan de zaken die volgens u van belang zijn voor het functioneren van de nieuwe Commissie.

Ik heb goed naar u geluisterd en zal kort uitleggen hoe ik uw zorgen over een aantal zaken wil wegnemen:

  • een nieuwe Sloveense commissaris, Violeta Bulc, heeft zich in recordtijd door de hoorzitting heen geslagen. Dat dit lukte, was te danken aan de vlotte aanpassingen van de portefeuille. Violeta wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Transport, terwijl Maroš Šefčovič, een ervaren lid van de scheidende Commissie, vicevoorzitter belast met Energie-unie wordt.

  • Ik heb besloten Frans Timmermans' werkterrein uit te breiden met de horizontale verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling. Zoals u weet, is duurzame ontwikkeling een beginsel dat is verankerd in de EU-Verdragen (artikel 3, VEU). De instellingen dienen er dus bij al hun acties en beleidsmaatregelen rekening mee te houden. Ook is het beginsel opgenomen in het EU-Handvest van de grondrechten, waarvoor Frans horizontaal verantwoordelijk is. Kwesties op het gebied van duurzaamheid en milieu liggen onze burgers na aan het hart. De nieuwe Commissie beschikt over de juiste instrumenten om er werk van te maken: groene topportefeuilles met toereikende budgetten en slagkracht op regelgevend gebied.

  • Directoraat-generaal Gezondheid en consumenten blijft verantwoordelijk voor geneesmiddelen en farmaceutische producten, omdat ik het met u eens ben dat geneesmiddelen niet zomaar goederen zijn. Het betrokken beleid zal gezamenlijk worden ontwikkeld door Vytenis Andriukaitis en Elżbieta Bieńkowska, die tijdens de hoorzitting blijk heeft gegeven van haar bijzondere talenten.

  • Het ruimtevaartbeleid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van een sterke industriële basis in Europa – één van de prioriteiten van mijn Commissie. Daarom heb ik besloten dat dit beleidsterrein onder directoraat-generaal Interne markt en Industrie blijft vallen, waar het bij Elżbieta Bieńkowska in goede handen zal zijn.

  • Ten slotte heb ik besloten om burgerschap onder te brengen bij Dimitris Avramopoulos, die als commissaris verantwoordelijk wordt voor Migratie en Binnenlandse Zaken, beleidsterreinen die onder de Europese bevolking bijzonder leven. Hij zal op dat gebied nauw samenwerken met Vĕra Jourová, de commissaris voor Justitie en Consumentenzaken. Ook wil ik nogmaals mijn vertrouwen uitspreken in Tibor Navracsics, die het heel goed heeft gedaan tijdens de hoorzitting en er blijk van heeft gegeven de Europese zaak een bijzonder warm hart toe te dragen – daarom heeft u hem ook geschikt geacht als commissaris."

Investeerder-staat geschillen

Ik heb nota genomen van de levendige discussies over investeerder-staat geschillenbeslechting (ISDS) in het kader van de onderhandelingen over het Transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP). Sta mij toe klaar en duidelijk te zijn omtrent het standpunt dat ik op 15 juli jl. aan deze vergadering heb meegedeeld en dat ook in mijn politieke beleidslijnen terug te vinden is: mijn Commissie zal niet aanvaarden dat de rechtscolleges in de lidstaten aan banden worden gelegd door bijzondere regelingen voor investeerder-staat geschillenbeslechting. Ook in deze context valt er niet te tornen aan de rechtsstaat en het beginsel van gelijkheid voor de wet.

In het onderhandelingsmandaat zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan een dergelijke regeling moet voldoen, alsook een beoordeling van hoe deze zich verhoudt tot de nationale rechtsstelsels. Van verplichting is dus geen sprake: het mandaat laat ruimte en fungeert als richtsnoer.

Ik dacht dat mijn positie in dezen zeer duidelijk was, maar ik ben blij dat ik ze vandaag op deze plaats, op verzoek van sommigen onder u, kan verhelderen en herhalen: in de overeenkomst die mijn Commissie uiteindelijk ter goedkeuring aan deze vergadering zal voorleggen, zal niets staan waardoor de mogelijkheid voor partijen om naar de nationale rechter te stappen wordt ingeperkt of waardoor heimelijk opererende instanties het laatste woord krijgen.

Ik heb aan Frans Timmermans gevraagd om mij als eerste vicevoorzitter voor Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten in deze aangelegenheid te adviseren. Er zal in het TTIP geen clausule over investeerder-staat geschillenbeslechting worden opgenomen als die niet ook de goedkeuring van Frans wegdraagt.

Ik ben ervan overtuigd dat wij op die basis – met uw steun – een ambitieus handelsakkoord met de VS kunnen sluiten waarin de Europese belangen en de rechtsstaat ten volle worden gerespecteerd.

Het investeringstekort dichten

"Het moge duidelijk zijn dat mijn Commissie, zoals al haar voorgangers, alle lidstaten op voet van gelijkheid zal behandelen. En we zullen streng zijn wanneer dat nodig is. De tijden waarin wij leven, vragen om een echte consensus, een grote coalitie van landen en de grote politieke families om samen te werken aan drie pijlers: structurele hervormingen, geloofwaardige begrotingen en investeringen.

De economische uitdagingen van deze tijd kunnen niet top-down worden aangepakt. Ik geloof niet in mirakels: er zijn geen wonderoplossingen en Brussel kan niet met een druk op de knop groei genereren. Wat nodig is, zijn, naast elkaar en terzelfder tijd, structurele hervormingen, geloofwaardige begrotingen en investeringen."

"Het investeringspeil in de EU is sinds de laatste piek in 2007 gedaald met iets minder dan 500 miljard EUR, ofwel 20%. Er is een investeringstekort. We moeten iets doen om het gat te dichten.

Daarbij is voor Europa een rol weggelegd. Zoals u weet, ben ik voornemens een ambitieus investeringspakket voor werk, groei en concurrentievermogen van 300 miljard EUR te presenteren.

De details van dat pakket zult u nu van mij niet vernemen. Dat zou trouwens ook moeilijk gaan, want mijn nieuwe ploeg moet hierover nog vergaderen.

Ik vraag u mij op dit punt uw vertrouwen te geven. Ik verzeker u dat mijn Commissie hier onvoorwaardelijk werk van zal maken zodra zij in functie treedt.

Als u ons vandaag uw steun geeft, zullen wij het pakket vóór Kerstmis uit de doeken doen. En dat is geen belofte, maar een mededeling."

De eerste wetgevingsinitiatieven van de Commissie Juncker

"Europa lijdt elke dag verlies omdat het enorme potentieel van onze grote digitale interne markt niet wordt aangeboord. De banen die er zouden moeten zijn, worden niet gecreëerd. Ideeën - het DNA van de Europese economie! – nemen niet in de mate waarin dat zou moeten vaste vorm aan. Laten we hierin verandering brengen."

"Als Europa in de mondiale concurrentiestrijd van morgen voorop wil blijven lopen, zullen wij de energie-unie tot stand moeten brengen.

Met het oog op de besprekingen hierover in de komende dagen, doe ik een oproep tot de lidstaten om het in de Europese Raad met elkaar eens te worden zodat wij met een duidelijk mandaat naar Parijs kunnen gaan. Om vooruit te gaan, moeten we allemaal één lijn trekken."

Conclusie

"De burgers verliezen het vertrouwen, extremisten ter linker- en ter rechterzijde leggen ons het vuur aan de schenen, onze concurrenten zien hun kans schoon. Het is tijd om het Europese project een zuurstofinjectie te geven.

Er wachten ons gigantische uitdagingen. Het is aan ons om de handschoen op te nemen. Als wij in de toekomst een rol van betekenis willen spelen, moeten we nu handelen. En we moeten ervoor zorgen dat het Europees sociaal model vooropstaat bij alles wat we ondernemen. Want Europa biedt bescherming aan eenieder die zijn thuis heeft op dit fantastische continent.

Daarom doe ik op deze plek in deze assemblee — het hart van de Europese democratie — een oproep tot u om Europa een nieuwe impuls te geven."


Side Bar