Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

[Единственият автентичен текст е този на произнесената реч]

Жан-Клод Юнкер

Кандидат за председател на Европейската комисия

Ново начало за Европа

Встъпително изявление на пленарното заседание на Европейския парламент

Страсбург, 15 юли 2014 г.

На 25 май европейските граждани дадоха своя глас. Те ни изпратиха ясни послания, макар и понякога противоречиви. Днес и през идните години ние трябва да им дадем отговор. Отговор на техните очаквания, опасения, техните надежди и мечти; тъй като в Европа има място за мечтите. Именно тук, в Европейския парламент, центъра на европейската демокрация, ще представя общите насоки, които ще ръководят работата и действията на следващата Комисия. Наричам ги общи насоки — обобщени насоки — които ви изпратих в писмен вид на всички официални езици, тъй като всички езици са еднакво достойни. И бих искал да благодаря на писмените преводачи, които прекараха една безсънна нощ с текста, който завърших късно снощи. Подробната програма на Комисията ще бъде разработена от колегиума на членовете на Комисията, който предстои да бъде утвърден с вашия вот през есента.

Парламентът, който сега започна своя мандат, е различен от предходните парламенти. Вие сте първият Парламент, който действително ще избере председателя на Комисията — в пълния смисъл на думата. Вие ще го изберете в съвсем нов дух. В деня след изборите вие настояхте на изискването, че трябва да се вземат под внимание резултатите от общите избори. По този начин придадохте истински смисъл, истинско демократично и политически значение на член 17, параграф 7 от Договора от Лисабон. Без вашата настойчивост и застъпничество тази разпоредба щеше да остане завинаги само на хартия. Вие защитихте демократичния принцип и бяхте прави да го сторите. Парламент, който налага спазването на демократичния принцип, извършва благородно дело и не заслужава остри и необосновани критики, нито заслужава да бъдат оспорвани неговите мотиви по злонамерен начин. Бих искал също да отдам дължимото уважение на останалите водещи кандидати, които внесоха голяма доза енергичност в нашите демократични дебати. Ако политическата група, представлявана от някой от другите кандидати, беше спечелила изборите, аз пръв щях да поискам от това събрание да му възложи мандата за съставяне на следващата Комисия.

Парламентът и Комисията са двете главни общностни институции. Поради това е просто нормално председателят на Комисията и председателят на Европейския парламент, от една страна, и Европейският парламент и Комисията, от друга страна, да поддържат привилегировани взаимоотношения в работата и планирането. Ние ще бъдем общностни участници, но не работещи срещу Европейския съвет или срещу Съвета на министрите. Европа не се изгражда чрез опозиция срещу държавите или народите, които са не просто временно явление в историята, а са трайно установени. Ние, Европейският парламент и Комисията, ще действаме в общия интерес и бих искал да работим за това заедно.

Европейският съвет предлага кандидатура за председател на Комисията. Това не означава, че председателят става секретар на Съвета. Комисията не е технически комитет, съставен от блестящи висши функционери под командването на друга институция. Комисията е политическа. Искам тя да бъде още по-политическа. Тя ще бъде силно политическа. Нейният състав трябва да отразява плурализма на множеството идеи, които са в процес на създаване. Бих искал Европейският съвет да бъде воден от същия принцип, когато организира своята вътрешна структура.

Председателят на Комисията се избира от вашето събрание. Това не го прави изпълнител на нареждания. Аз няма да бъде адютант на Европейския парламент. Но не се съмнявайте и за миг в моята воля да сваля от длъжност даден член на Комисията, от когото сте оттеглили своето доверие, нито в моята воля да предприема действия, принципно чрез законодателно предложение, във връзка с ваши инициативи.

Освен това няма да бъде засегнато правото да се поставят въпроси. То ще остане непроменено.

Ще поискам от комисарите да присъстват по-често на важните тристранни срещи и бих желал и Съветът да действа по същия начин. Ще взема мерки за това регистърът на лобистите да стане публичен и задължителен. Искам европейците да знаят кой с кого се е срещал и кой с кого е разговарял и бих искал другите институции да ни последват в този подход.

Ще взема мерки за преразглеждането на различните процедурни правила относно предоставянето на разрешения за ГМО. Не искам Комисията да може да взема решения, ако мнозинството от държавите членки не я подкрепя.

Като цяло, нека да се откажем от идеологичните дискусии, които нямат друга цел, освен да подхранват разделенията. Нека да ги заменим с положителни дискусии, подкрепени от силни убеждения и дългосрочни амбиции. Да изберем прагматичния подход. Да се съсредоточим върху конкретни резултати, които водят до ползи за всички европейци. Да не отегчаваме обществеността с институционални дебати, които ни отдалечават от най-важното, а именно от европейския гражданин. И аз настоятелно призовавам правителствата, когато се обръщат към своите национални избиратели, да се въздържат да критикуват решенията, които са приели съвместно в Брюксел.

Ако сте казали „да“ в Брюксел, не казвайте „не“ другаде. Никога вече не казвайте след среща на Съвета, че сте спечелили победа, а другите са загубили. В Европа ние печелим заедно и заедно губим.

Европа е станала трудно разбираема, тъй като твърде често превръщаме нейното описание в карикатура. Нека се откажем от националния нарцисизъм. Нека играем като екип в Европа: да прилагаме общностния метод. Да, той е труден, но е ефективен, той е доказал стойността си и е по-надежден от междуправителствените препирни. Трябва да се върнем към общностния метод.

Доверието на хората в Европа намаля.

Европейският съюз се отдалечава все повече от своите граждани. Човек трябва наистина да е сляп и глух, ако не осъзнава това.

Много често на Европейския съюз се налага да обяснява своите действия и често пъти той трябва да разяснява по-добре европейския механизъм.

Европа се нуждае от широкообхватна програма за реформи.

Статуквото не съдържа пълен набор от решения. Затова ние трябва да го разширим. Много често хората се страхуват от реформи. На тях се гледа като на заплаха и риск. Обаче именно този, който не поема рискове, е изправен пред по-голям риск. Ние трябва да поемаме рискове, за да повишим конкурентоспособността на Европа.

Конкурентоспособността на Европейския съюз намаля в международен и в световен мащаб.

Изостанахме, защото спряхме да вървим напред, и трябва отново да завоюваме челна позиция.

Често пъти конкурентоспособността се бърка с едностранното отслабване на социалната система. Тя обаче не се постига по този начин, а чрез използването на широкообхватни концепции. Конкурентоспособността е необходима, за да може Европейският съюз да се превърне в привлекателно място за хората и за инвеститорите.

В това отношение важи принципът, че икономиката трябва да е в служба на гражданите, а не обратното. Икономиката трябва да служи на хората.

За да е изпълнен този принцип, правилата за вътрешния пазар не трябва да са по-важни от социалните правила, които в противен случай биха били само минимални стандарти. Не всеки път вътрешният пазар се ползва с автоматично предимство. Социалните въпроси също трябва да имат място в Европа.

Аз съм ентусиазиран поддръжник на социалната пазарна икономика. „Благоденствие за всички“, беше казал Лудвиг Ерхард. Не „Благоденствие за малка група хора“, а „Благоденствие за всички“ — това трябва да бъде нашият девиз в икономиката и в социалната политика. По повод на кризата често пъти се изтъква, че социалната пазарна икономика се е провалила. Уважаеми дами и господа, не се провали социалната пазарна икономика, провалиха се онези, които със своето желание за големи печалби, със своята алчност и със своя стремеж към бързи пари не зачетоха основните качества на социалната пазарна икономика.

Социалната пазарна икономика работи ефективно само при наличието на социален диалог. В годините на кризата социалният диалог беше отслабен и трябва да му бъде вдъхнат нов живот както на национално, така и, пред всичко, на европейско равнище. Бих искал да бъда председател на този социален диалог.

За да бъде гарантирана привлекателността на едно място, е необходим растеж, а не финансирани с дългове конюнктурни програми, които имат само краткосрочен ефект и които в дългосрочен план не влияят върху трудовия пазар. Нуждаем се от устойчив растеж, който да продължи десетилетия. Имаме нужда от амбициозен пакет от мерки в областта на заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. Защо ни е необходим такъв пакет? Защото трябва да привлечем много хора в Европа обратно към Европа, обратно към активен живот. Пакетите от мерки за растеж и конкурентоспособност и инвестиционните програми имат само една цел: да върнат хората в центъра на обществото.

Понастоящем в рамките на Европейския съюз се заражда една нова, 29-та държава членка. Това е държава, в която живеят безработните. Държава, в която младите хора са останали без работа; държава, в която виждаме хора, изключени и отхвърлени от обществото, оставени на произвол. Бих искал тази 29-та държава членка да се превърне отново в нормална държава. За тази цел предлагам амбициозна инвестиционна програма. До февруари 2015 г. бих искал да представя този амбициозен пакет от мерки за растеж, инвестиции, конкурентоспособност и заетост.

Бих желал през следващите три години да привлечем 300 млрд. евро публични и най-вече частни инвестиции. Ние ще постигнем тази цел и аз ще бъда благодарен на Европейския парламент, ако ме подкрепи в това начинание. Можем да постигнем поставената цел, като използваме целенасочено съществуващите структурни фондове, както и сегашните и бъдещите инструменти на Европейската инвестиционна банка. Нуждаем се от съгласувани инвестиции в инфраструктурни проекти, в широколентови и енергийни мрежи и в пътна инфраструктура за индустриалните центрове. Нуждаем се от повторна индустриализация на Европа. Имаме нужда също така от инвестиции в областта на промишлеността, в научни изследвания, в развойна дейност и във възобновяема енергия. Възобновяемата енергия не е запазена област на праволинейните екоактивисти. Възобновяемата енергия и нейното развитие са предпоставка за това в бъдеще Европа да може да създаде истински трайни, солидни и устойчиви предимства като привлекателно местоположение, пряко съпоставимо с другите световни играчи.

Ако Европа инвестира повече, това ще допринесе за повече благоденствие и повече работни места. Инвестициите са най-добрият съюзник на безработните. Успоредно с това трябва да засилим Гаранцията за младежта. Бих искал да увеличим постепенно възрастовата граница за тази гаранция от 25 на 30 години. Инвестициите могат да бъдат целенасочени само когато постигнем напредък в намаляването на бюрокрацията, особено по отношение на малките и средните предприятия.

Малките и средните предприятия не са част от едрия капитал. Те работят усилено и създават работни места. Трябва да направим повече за малките и средните предприятия, по-специално като вземем решителни мерки за премахване на бюрократичното свръхрегулиране. Трябва да прилагаме стриктно принципа на субсидиарност. От приемането на Договора от Маастрихт говорим за правилното прилагане на този принцип. Прилагаме го, но не достатъчно добре. Нашите речи траят по-дълго отколкото нашите усилия да намалим бюрокрацията и да гарантираме, че Европейската комисия и Европейският съюз се занимават с истински важните европейски проблеми, а не с най-дребните детайли от ежедневието на хората. Не трябва да превръщаме всеки проблем в Европа в проблем на Европейския съюз, а да решаваме значимите проблеми.

Господин Председател, всички тези стъпки трябва естествено да бъдат предприети в съответствие с Пакта за стабилност. Ние няма да променяме основните характеристики на Пакта за стабилност и растеж. Това бе определено от Европейския съвет. През идните години аз ще се съобразявам с това решение.

Когато беше въведена общата валута, беше поет ангажимент за стабилност. Стабилността не е само изискване за приемането на общата валута, тя е постоянно изискване. Европа обеща стабилност и не може да наруши това обещание. Аз няма да го наруша.

Въпреки това Европейският съвет с право посочи, че гъвкавостта, въведена с реформирания през 2005 г. и 2011 г. Пакт за стабилност, също се използва с цел да извлечем максимална полза за растежа. Така беше в миналото и ще използваме засилено тази гъвкавост и в бъдеще. На това място е важно да се посочи, че не бива да се подценява започнатото и постигнатото от нас през изминалите години. Аз председателствах Еврогрупата и се радвам, че вече не изпълнявам тази длъжност. Това не беше приятна задача. Изобщо не съм сигурен, че задачата, за която търся Вашето одобрение днес, ще бъде по-приятна. Но по време на кризата в еврозоната, която не беше криза на еврото, а криза на държавния дълг, нашата задача можеше да се сравни с поправянето на горящ самолет във въздуха. Това не беше лесна задача и нашите действия не винаги съответстваха на всички изисквания за държавнически умения на високо равнище и на принципите на изтънчената политическа естетика. Въпреки това успяхме да постигнем запазването на еврозоната като цяло.

Преди малко повече от година спекуланти от всякакъв произход залагаха на това, че еврозоната ще се разпадне. Това не се случи. В много финансови центрове се обзалагаха, че Гърция ще напусне еврозоната.

Направих всичко по силите си и се гордея с това, че Гърция — велика нация и страна с толкова способни хора — продължава да бъде член на Европейския икономически и паричен съюз.

Въпреки това ние допуснахме и грешки. Да поправяш горящ самолет във въздуха не е лесна задача и от време на време може да се опариш.

Ако в бъдеще се наложи въвеждането на програми за икономическо приспособяване, макар че не виждам причина през следващите години да се стигне до това, бих искал преди това да се извърши щателна оценка на социалното въздействие. Бих искал да знам как програмите за икономическо приспособяване се отразяват на живота на хората.

В бъдеще никоя програма за икономическо приспособяване няма да бъде изпълнявана, без да е налице предварителен анализ на социалното въздействие.

Бих искал всеки път преди да бъде изпълнена дадена програма за икономическо приспособяване, да имаме „план Б“, към който да преминем, ако макроикономическите прогнози не се потвърдят. Когато в една страна се наблюдава по-нисък растеж отколкото е растежът, залегнал в основите на програмата за икономическо приспособяване, тази програма трябва да може да се измени. Затова аз застъпвам идеята за паралелното изготвяне на „план Б“.

Бих искал да преосмислим Тройката като инструмент.

В своите доклади Парламентът заяви, че по начина, по който Тройката функционира в момента, тя е изпразнена от демократично съдържание. Липсва ѝ както демократично съдържание, така и парламентарно измерение. Трябва да променим Тройката и да я направим по-демократична, по-парламентарна и по-политическа. Ние ще постигнем това.

Не можем да харчим пари, които нямаме. Трябва да заменим дефицитите и дълговете с идеи. Идеите са налице: трябва да се възползваме по-добре от възможностите на цифровите технологии, за които няма граници. Трябва да премахнем националните различия в разпоредбите относно телекомуникациите, авторското право и стандартите за защита на данните. Трябва да премахнем националните разделения, що се отнася до управлението на радиовълните. Трябва да разрушим тези бариери, тези пречки пред растежа. Таксите за роуминг в Европа трябва да се премахнат и ще се премахнат. Ако успеем да постигнем реален единен цифров пазар, ще можем да генерираме 250 милиарда евро допълнителен растеж в Европа. Ще го постигнем.

Както беше повтаряно толкова често по време на кризата в Украйна, ние се нуждаем от устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата. Ние трябва да реорганизираме енергийната политика на Европа в нов Европейски енергиен съюз. Необходимо е да слеем ресурсите си, да съчетаем инфраструктурата си и да обединим възможностите си за въздействие при воденето на преговори по отношение на трети държави. Трябва да диверсифицираме енергийните си източници и да намалим силната енергийна зависимост на някои държави членки.

Искам Европейският съюз да заеме първо място в света в областта на възобновяемите енергийни източници. Ще допринесем значително за подобряване на енергийната ефективност отвъд целта за 2020 г., по-специално що се отнася до сградите. Според мен задължителната цел за енергийна ефективност в размер на 30 % до 2030 г. е минимумът, който трябва да постигнем, ако искаме да бъдем надеждни и ориентирани към бъдещето. Не можем да претендираме за лидерска позиция в политиката в областта на изменението на климата, ако не станем по-надеждни по отношение на енергийната ефективност.

Вътрешният пазар трябва да бъде завършен. Ако успеем в това, ще добавим още 200 милиарда евро добавена стойност за европейската икономика. Трябва да го постигнем.

Трябва да допълним новите европейски правила за банките чрез създаването на съюз на капиталовите пазари. За да подобрим финансирането на икономиката, ние трябва да продължим да развиваме и да интегрираме капиталовите пазари. Това би довело до намаляване на разходите за привличане на капитал, особено за малките и средните предприятия.

Свободното движение на работници винаги е било един от основните стълбове на вътрешния пазар. Аз ще защитавам този принцип.

Свободното движение е възможност, а не заплаха. Правилата няма да бъдат променени. Националните органи са тези, които следва да се борят срещу злоупотребите или измамите. Ще започна целенасочено преразглеждане на Директивата относно командироването на работници и нейното прилагане. Ние трябва да се борим срещу социалния дъмпинг и ще го направим.

Ще се боря срещу укриването на данъци и данъчните измами. Подкрепям приемането на равнище ЕС на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и данък върху финансовите сделки. Трябва да се борим срещу изпирането на пари и ще го направим.

Що се отнася до икономическия и паричен съюз, бих искал да привлека вниманието Ви към факта, че кризата не е приключила.

Кризата не е приключила.

Кризата не е приключила, докато има 25 милиона безработни жени и мъже. Кризата ще приключи, когато пълната заетост бъде възстановена. За да се постигне това, ние трябва да подобрим координацията на икономическите ни политики. Трябва да въведем икономическо управление. И ще го направим. Трябва да останем взискателни по отношение на прилагането на необходимите структурни реформи, които в средносрочен план ще допринесат за растежа на европейската икономика. Ако държавите членки от Икономическия и паричен съюз полагат особени усилия, би трябвало да се помисли за финансови стимули, които да съпътстват този процес. В тази връзка трябва да се разгледа създаването на бюджетен капацитет специално за еврозоната.

Абсурдно е, че една от най-силните валути в света е представлявана от множество страни, които често си противоречат. Трябва да сложим край на това. Бих искал Икономическият и паричен съюз и еврото да бъдат представлявани от един-единствен председател, едно място, един глас в институциите от Бретън Уудс.

Докато съм на темата Бретън Уудс, бих искал да кажа няколко думи относно споразумение за свободна търговия със САЩ. Аз съм „за“ сключването на това споразумение. Вярвам, че двете най-големи икономически зони, двете най-големи демокрации в света могат да обединят своите сили в интерес едновременно и на американците, и на европейците. Въпреки това, споразумение няма да бъде сключено на всяка цена. Не можем да се откажем от нашите здравни стандарти. Не можем да се откажем от нашите социални стандарти. Не можем да се откажем от нашите изисквания за защита на данните. Не искам защитата на данните да бъде част от преговорите с нашите американски приятели. Нито искам да се въвеждат паралелни и тайни юрисдикции. Ние сме пространства на правото и нека да прилагаме това право както в Съединените щати, така и в Европа.

Нека да гарантираме, че тези преговори са напълно прозрачни. Казвам ви: ако не публикуваме съответните документи — не говоря за документите, свързани с преговорните стратегии — споразумението ще претърпи неуспех. То няма да бъде прието от общественото мнение, няма да бъде прието от Парламента, няма да бъде прието от националните парламенти, ако става въпрос за смесено споразумение. Затова да бъдем по-прозрачни, защото ние нямаме какво да крием. Да не създаваме впечатлението, че се опитваме да скрием нещо, а да работим прозрачно и да разкриваме пред обществеността съответните документи.

Европейският съюз е съюз, основан на ценности. Ние предизвикваме доверие в останалия свят, ако сме взискателни към нас самите при спазването на основните ценности. Ще номинирам комисар, който ще отговаря за прилагането на Хартата на основните права. Искам ЕС да се присъедини във възможно най-кратък срок към Европейската конвенция за правата на човека на Съвета на Европа.

Директивата за борба срещу дискриминацията продължава да е на дневен ред и аз ще се опитам да убедя Съвета да приеме поне основните предложения възможно най-скоро.

Законната имиграция и незаконната имиграция са въпроси, които засягат почти ежедневно нашите граждани. Нуждаем се от обща политика за предоставяне на убежище и аз ще предложа такава. Трябва да помислим за законната имиграция, от която Европа отчаяно ще се нуждае през следващите пет години. Да постъпим по примера на САЩ, Канада и Австралия. Можем да постигнем това, което те винаги са правили.

Нека защитим нашите външни граници — това ще ви хареса повече. Нека защитим нашите външни граници. Да се борим срещу престъпните организации, които печелят пари от нещастието на другите. Да помогнем на потенциалните имигранти в собствените им страни, още преди да са се качили на лодката, за да прекосят Средиземно море. И да направим необходимото за изграждане на по-голяма солидарност между северната и южната част на Европа. Незаконната имиграция, проблемът с бежанците не са проблеми на Малта, Кипър, Италия или Гърция, това са проблеми на цяла Европа.

Няма да се спирам подробно на външната политика. Нуждаем се спешно от обща външна политика и политика на сигурност. Според мен Върховният представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност не трябва повече да бъде възпиран в действията си от външните министри на Европа и аз ще работя в тази посока. Една обща външна политика се нуждае и от единно външно представителство.

Върховният представител, който ще има широк обхват на дейност, ще бъде подкрепян от другите комисари с компетенции в съответния сектор.

Що се отнася до отбраната, не става въпрос за това да утвърдим Европейския съюз като алтернатива на НАТО. Двете организации трябва да работят заедно и да си сътрудничат. В областта на отбраната имаме нужда от засилено сътрудничество, както е предвидено и в Договора от Лисабон. По-специално се нуждаем от по-тясно сътрудничество в областта на възлагането на обществени поръчки, за да не се конкурираме в набавянето на това, от което заедно се нуждаем.

През следващите пет години никоя нова държава няма да се присъедини към Европейския съюз. От днешна гледна точка е изключено някоя от страните кандидатки, с които преговаряме, да изпълни съвкупно и подробно всички критерии за присъединяване до 2019 г. Въпреки това преговорите ще продължат и други европейски нации и страни имат нужда от надеждна и искрена европейска перспектива. Това важи по-специално за страните от Западните Балкани. Този регион на Европа с толкова трагична съдба се нуждае от европейска перспектива. В противен случай старите демони от миналото могат отново да се събудят.

Бих искал да говоря пред вас по-подробно за индустриалната политика, от която се нуждаем в Европа за увеличаване на относителния дял на промишлеността в европейския БВП до 20 %. Бих искал да говоря пред вас по-подробно за Украйна и искам днес да поздравя народа на Украйна. Ние смятаме, че Украйна е европейска нация и тя има своето място в Европа.

Бих искал да ви обясня подробно защо считам, че във всички държави от Европейския съюз трябва да се въведат минимални социални работни заплати и гарантиран минимален доход. Ние ще действаме в тази посока.

Бих искал да изразя своето убеждение, че услугите от общ интерес и обществените услуги следва да бъдат защитени и не могат да бъдат оставени на капризите на времето. Нека да защитим обществените услуги в Европа!

Бих искал да ви говоря за Африка — този толкова често нещастен и забравен континент. Но континент, богат на ресурси и особено на човешки ресурси. Нека не забравяме Африка и нека да направим така, че да спре този скандал, тази трагедия, тази драма, която се повтаря всеки ден, че на всеки шест секунди един човек умира от глад и всеки ден 25 000 деца умират от глад. Докато всеки ден 25 000 деца умират от глад, Европа не е приключила своята работа. Европа носи отговорност да промени това положение.

Нуждаем се от ново начало, трябва да чуем хората, които ни изпратиха послание на 25 май. Но сега не е време за революция. Нито е време за контрареволюция. Ако искаме европейците отново да заобичат своята Европа, нека им кажем, че ние сме горди с Европа. Нека им кажем, че ние сме горди с постигнатото през последните десетилетия.

Често се твърди, че въпросът за войната или мира вече не е актуален. Въпреки това този недостоен диалог за войната и мира продължава да бъде част от европейската реалност. Действително, както неотдавна видяхме в периферията на ЕС, мирът не е постоянна даденост на европейския континент.

Нека бъдем горди с поколението на нашите майки и бащи, с поколението на нашите баби и дядовци, които след бойните полета и след концентрационните лагери превърнаха следвоенната молитва да няма никога вече война, в политическа програма, която до този момент показва своята значимост. Ние сме длъжници на нашите бащи.

Нека бъдем горди, че през 90-те години бяхме способни да постигнем успешно разширяване, да съгласуваме европейската история и география, да сложим край на този пагубен следвоенен режим, според който Европа трябваше да бъде завинаги разделена на две. Ние обединихме отново европейската история и география, не с оръжия, а с убеждения, и бих искал да отдам почит на тези хора в Централна и Източна Европа, които решиха да вземат историята в свои ръце. Да не бъдат жертви на историята, а сами да я напишат. Да спрем да говорим за стари и нови държави членки. Има просто държави членки — нито нови, нито стари!

И нека бъдем горди, че сме въвели единната валута. Единната валута не разделя Европа, единната валута защитава Европа.

Бях министър на финансите в моята страна в продължение на повече от двадесет години. На всеки шест месеца трябваше да пътувам до Брюксел, за да присъствам на привеждането в съответствие на валутните курсове. На всеки шест месеца бях пряк свидетел на това до каква степен паричният безпорядък беше опасен за европейската икономика. Много пъти присъствах на уронване на достойнството на държава, която, поради невъзможност да запази конкурентоспособността си, трябваше да обезцени своята валута. Присъствах с мъка на ужасни сцени, в които държавите, които трябваше да увеличат външната стойност на валутата си, не желаеха да го направят поради страх от загуба на пазари, а тези, които трябваше да обезценят валутата си, не смееха, защото се опасяваха от големи смущения, от хаотично връщане на инфлацията.

Ако бяхме все още с европейската парична система по време на събитията в Украйна, по време на икономическата и финансова криза, която ни удари и която превърна Европа в епицентър на една световна битка, днес Европа щеше да бъде във валутна война. Франция срещу Германия, Германия срещу Италия, Италия срещу Португалия и Испания, всеки срещу всеки. Благодарение на дисциплината и амбициите на еврото ние имаме една парична система, която ни защитава. Еврото защитава Европа.

Гърция не искаше да напусне еврозоната. И ние не искахме Гърция да напуска еврозоната.

Ако не бяхме направили това, което направихме през последните десетилетия, ако не бяхме превърнали Европа в континент на мира, ако не бяхме съгласували европейската история и география, ако не бяхме въвели единната валута и ако не бяхме изградили в Европа най-големия вътрешен пазар в света, в какво положение щяхме да се намираме днес? Щяхме да бъдем нищожни, обезоръжени, отслабени, щяхме да бъдем без защита. Днес благодарение на работата и убежденията на нашите предшественици Европа е континент, чиито жители имат гаранция, че могат да живеят в мир и в относително благоденствие.

Не искам една Европа, която стои в периферията на история. Не искам Европа, която наблюдава как другите правят, действат, напредват. Искам една Европа, която заема центъра на събитията, една Европа, която играе в преден план, която печели, защитава, съществува и е модел за другите. За тази цел нека да почерпим вдъхновение от принципите и убежденията, завещани ни от великите европейци, които са били тук преди нас. Позволете ми на това място да отдам почит на Жак Делор, един велик председател на Комисията. Не всеки може да бъде Делор, но той е мой учител и приятел и неговото дело ще ме вдъхновява всеки ден. Бих искал да отдам почит на Франсоа Митеран, който каза, че национализмът води до война. Митеран беше прав.

И бих искал да отдам почит на Хелмут Кол — най-великият европеец, когото съм имал късмета да познавам.

Нека следваме техния пример: те имаха търпение, смелост и решимост. Трябва да имаме същата смелост, същата решимост и същото търпение. Трябва да имаме смелостта, търпението и решимостта, които са необходими за дългите пътувания и големите амбиции.

Заедно можем да постигнем велики неща за Европа, за нейните граждани и за света.

Благодаря Ви за вниманието.


Side Bar