Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Neelie Kroesová

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu

Jednotný telekomunikačný trh: budovanie prepojeného kontinentu

Výmena názorov k nadchádzajúcim legislatívnym iniciatívam v oblasti digitálnej agendy: „Zabezpečenie prepojenosti digitálnej ekonomiky“ na zasadnutí Výboru pre priemysel, výskum a energetiku v Európskom parlamente v Bruseli

9. júla 2013

Pripomienky k tomuto prejavu možno vyjadriť tu.

Ďakujem za pozvanie a možnosť sa vám prihovoriť. Dnes by som vám chcela podrobne predstaviť svoje názory na budovanie prepojeného kontinentu.

Svet sa čoraz viac digitalizuje. Ide o rastúci celosvetový trh a my sa musíme chopiť príležitosti. Náš telekomunikačný sektor a ekosystém IKT, ktoré nám kedysi svet závidel, však nie sú konkurencieschopné. Naši občania a podniky čelia prekážkam a neprimeraným poplatkom. Sieť, ktorá má byť celosvetová, je rozdelená hraničnými priechodmi, a to dokonca aj v rámci nášho jednotného trhu.

Zvyšok sveta nám zatiaľ uniká. V Amerike, Japonsku a Kórei žije 88 % svetových používateľov siete 4G, v EÚ je to len 6 %. Zároveň iba 2 % európskych domácností majú superrýchle širokopásmové pripojenie.

Tieto problémy je potrebné vyriešiť. Preto v septembri zamýšľam predložiť balík opatrení na ich riešenie.

Tento balík odstráni hranice, podnieti investície, uľahčí pôsobenie a komunikáciu v celej EÚ. Bude vychádzať z existujúceho rámca a posilní prepojenie nášho kontinentu troma kľúčovými spôsobmi.

Po prvé: aby naše siete boli skutočne európske, musí byť komunikácia cez hranice jednoduchšia. Bez toho, aby operátori čelili prekážkam v podobe rôznych nekompatibilných pravidiel. Ak je na základe oprávnenia udeleného podľa príslušného rámca EÚ možné pôsobiť kdekoľvek v Európe, potom by operátori mali naozaj byť schopní poskytovať služby na ktoromkoľvek mieste v EÚ. A tým nemyslím len „možnosť“, ale reálnu prax. Malo by ísť o jednotný systém udeľovania oprávnení pod dohľadom domovského členského štátu.

Komisii by takýto systém priniesol možnosť zabezpečiť jednotné nápravné opatrenia. Menej byrokracie, nižšie náklady, menej ťažkostí – to je zmysel jednotného trhu. To je stimul, ktorý už existuje v odvetviach od bankovníctva až po služby vysielania a ktorý teraz prichádza aj do odvetvia telekomunikácií.

Po druhé, operátori potrebujú na svoju činnosť infraštruktúru, teda siete. Ale aj tu v súčasnosti existuje veľa prekážok, najmä ak siete majú prekračovať hranice. Potrebujeme jednotnejšie spôsoby prístupu k pevným sieťam, teda štandardizované spôsoby prístupu, ako sú produkty tzv. „virtuálneho prístupu k bitovému prúdu“. Spolu so službami prepojenia, ktoré zaručia kvalitu. Pokiaľ ide o bezdrôtové pripojenie, potrebujeme lepšie pravidlá týkajúce sa frekvenčného spektra. Frekvenčné pásma si vyžadujú konzistentnejšie podmienky udeľovania licencií, v ktorých sa stanoví obdobie platnosti licencií, veľkosti blokov, štruktúra poplatkov a podobne. Všetky tieto veci uľahčia nielen prevádzkovanie siete vo viacerých krajinách, ale aj využívanie služieb vysokej kvality poskytovaných cez takéto siete.

Po tretie, naši občania musia mať v celej Únii náležité práva a primerané podmienky.

Medzi ne patrí právo na neutralitu siete.

Blokovanie alebo spomaľovanie služieb nie je len nečestné a nepríjemné pre používateľov, ale znamená aj trest smrti pre inovátorov. Preto zaručím neutralitu siete. Zvýšim transparentnosť, aby ste vedeli, čo obsahuje vaša zmluva. Zjednoduším zmenu poskytovateľa služieb. Umožním príchod nových prémiových služieb, od ktorých závisí tak veľa nových služieb – od cloud computingu až po elektronické zdravotníctvo. A v prospech každého občana, v každej sieti a na každom zariadení skoncujem s blokovaním a spomaľovaním pripojenia, ktoré narúša hospodársku súťaž. Rast internetu závisí od otvorenosti a inovácií, preto zabezpečím dostatočné ochranné opatrenia.

Primerané podmienky zahŕňajú primeranejšie ceny. Hovory v rámci Európy by sa nemali považovať za nákladné „medzinárodné hovory“, teda určite nie trhu, ktorý je skutočne jednotný. Nemal by vás prekvapiť náhly nárast ceny len preto, že voláte cez vnútornú hranicu, takže akýkoľvek rozdiel v cene musí byť objektívne odôvodnený dodatočnými nákladmi.

Na skutočnom jednotnom trhu pravdaže neexistujú žiadne umelé poplatky za roaming. Sú poburujúce, nespravodlivé, patria do minulosti. Telefón vo vrecku je často jedinou zostávajúcou pripomienkou našich vnútorných hraníc a to sa musí zmeniť. Milióny Európanov využívajú vynikajúce, transparentné balíky predplatených mobilných služieb, pričom očakávajú, že keď raz zaplatia, dostanú všetko v cene. A to nielen vtedy, keď sú doma, ale aj keď cestujú. Mali by mať možnosť zobrať si svoje predplatené minúty, správy a megabajty so sebou, bez ohľadu na to kam v Európe cestujú.

Viem, že otázkami roamingu ste sa zaoberali už v návrhu správy pána Rohdeho. Ale dovoľte mi pripomenúť jednu vec: vytvorenie jednotného trhu nedosiahneme zákazom poplatkov za roaming. Práve naopak: s poplatkami za roaming skoncujeme, keď vytvoríme jednotný trh. Trh, kde spoločnosti čelia rovnakému konkurenčnému tlaku na zníženie cien roamingu ako doma vo vlastnej sieti. Trh, na ktorom môžu pritiahnuť a udržať si zákazníkov tak, že balíky, ktoré majú v ponuke, zatraktívnia pridaním služieb roamingu. Trh, na ktorom spotrebitelia ťažia z veľkého výberu a hospodárskej súťaže a nepotýkajú sa s hranicami a prekážkami.

To je cesta, ako chcem dosiahnuť, aby sa dnešná roztrieštená skutočnosť stala jednotným trhom, ktorý sa bude vyznačovať skutočnou hospodárskou súťažou.

Táto roztrieštenosť pritom neznamená len porušenie akejsi dogmy EÚ, ale má reálne dôsledky. Uvediem aspoň jeden príklad: frekvenčné spektrum. Krajiny nedodržiavajú svoje záväzky pri prideľovaní frekvenčného spektra. Ale aj keď ho prideľujú, každá z nich to robí inak. Preto je ťažšie predložiť ponuku, plánovať a poskytovať služby cez hranice.

Pre výrobcov je ťažšie optimalizovať svoje nové zariadenia pre Európu. Pre podniky zase ťažšie využívať výhody úspor, ktoré so sebou prináša rozsah jednotného trhu.

Neistota a náklady, ktorým čelia operátori, sa prenášajú na spotrebiteľov: vedú k vyšším cenám a horším službám. Európski výrobcovia, ktorí kedysi mali v celosvetovom porovnaní vedúce postavenie, dnes majú problém obstáť v konkurencii.

Netýka sa to len jedného sektora. Už nejde len o telefóny a tablety. Čoskoro by mohli byť prepojené všetky druhy zariadení – od auta až po zdravotné pomôcky. To prináša obrovskú príležitosť pre celoeurópske služby, ktoré by ľudia mohli využívať všade, na ktoré však ešte musia čakať.

Nehovorím len o jednom sektore, ale beriem veci komplexne. Európsky telekomunikačný sektor a ekosystém IKT sú základmi nášho hospodárstva, ktoré by som chcela posilniť. Želám si silné odvetvie telekomunikácií, ktoré obstojí v konkurencii na trhu a bude sa menej spoliehať na reguláciu. Nie však pre telekomunikácie samotné, ale preto, že je to v záujme nás všetkých.

Je faktom, že celé hospodárstvo závisí od digitálnych nástrojov a sietí. Odvetvia od bankovníctva po logistiku, od automobilového priemyslu až po audiovizuálne služby. A nielen to. Všetky druhy podnikov volajú po prepojenosti, ktorá by mohla priniesť zmenu do ich podnikateľskej činnosti: od videokonferencií cez cloud computing až po trojrozmernú tlač. Ide o podniky všetkých veľkostí, ktoré pôsobia v každom odvetví a majú dosť čakania na takéto nástroje.

Nemôžeme si ich nevšímať. Majú európske ambície a my ich nemôžeme nechať bez komunikačných prostriedkov, pomocou ktorých by tieto ambície mohli napĺňať. V hospodárskom prostredí závislom na informáciách a komunikácii nemôžeme jednoducho sedieť so založenými rukami, zatiaľ čo odvetvie telekomunikácií sa stáva príliš slabým na to, aby obstálo v hospodárskej súťaži, aby investovalo a prinášalo inovácie. Naše trápenie so zlými, zastaralými sieťami sa musí skončiť.

Tento problém je nanajvýš dôležitý. Jednotný trh v oblasti telekomunikácií vyznačujúci sa hospodárskou súťažou by mohol priniesť 110 miliárd EUR ročne. Kvalitné komunikácie pre podniky by za 15 rokov mohli znamenať prínos vo výške 800 miliárd EUR. Širokopásmové pripojenie by mohlo vytvoriť 2 milióny pracovných miest. Tak vyzerá investovanie do rastu zajtrajška.

Moje ciele sú vysoké, ale môj prístup je pragmatický. Naše siete sú dnes vybudované na vnútroštátnej úrovni a riadia sa podľa vnútroštátnych predpisov. Pragmatický prístup neznamená, že sa tieto siete vykopú, predpisy zrušia a začne sa na zelenej lúke. Skôr sa musíme sústrediť na to, čo máme a prispôsobiť to, odstrániť prekážky a zbúrať bariéry. Operátori, podniky a občania potrebujú impulz, ktorý im prinesie jednotný trh, potrebujú lepšie služby, rýchlejšie siete a spravodlivejšie ceny.

Viem, že ste práve viedli diskusiu o dlhodobejšej možnosti: o komplexnejšej revízii celého ekosystému, ako ju navrhuje vo svojej správe pani Trautmannová. Chápem, že táto možnosť môže byť príťažlivá. Skúste však dať na moju radu: nesmieme zmeškať túto príležitosť pohnúť sa o obrovský krok vpred v oblasti rastu a zamestnanosti.

Podľa realistického odhadu by úplná revízia trvala 5 rokov. To je veľmi dlhý čas. A stratený čas v súčasnosti znamená stratenú príležitosť. Len si pomyslite, ako sa svet zmenil za posledných päť rokov – zariadenia, ktoré ste vtedy nemali, služby, ktoré vtedy neexistovali. Zamyslite sa, ako sa svet zmení za ďalších päť rokov. A potom pouvažujte nad tým, či si budeme môcť dovoliť čakať tak dlho, zatiaľ čo ostatné časti sveta budú zvyšovať svoj náskok.

Ja namiesto toho navrhujem vykonať postupné, ale okamžité opatrenia: zlepšiť model, aby sa zo súčasného rámca dalo vyťažiť čo najviac. Urobiť významný krok na ceste k jednotnému trhu, kde sa konvergencia technológií a služieb stane súčasťou novej reality. K trhu, kde aktualizovaný regulačný rámec zohľadní tieto dynamické zmeny a my budeme mať čas popremýšľať o regulačnom rámci, ktorý bude zodpovedať našim budúcim potrebám, a následne takýto rámec zaviesť.

Najskôr však musíme dať do poriadku jednotný trh v oblasti telekomunikácií. Tak, aby fungoval pre Európu.

To je moja alternatíva. Vám, poslancom tohto Parlamentu, dávam do rúk nástroj, ktorý dokáže poskytnúť našim občanom a nášmu hospodárstvu viac bezprostredných výhod. Menej bariér, väčší výber, spravodlivejšie ceny, lepšie podnikateľské služby, neutralitu siete, koniec roamingu, silnejšie hospodárstvo, ktoré vytvorí viac pracovných miest. To sú výhody prepojeného, konkurencieschopného kontinentu. Myslím si, že sa za ne oplatí bojovať. Ak teda veríte v Európu, verte aj v túto víziu a podporte ma v mojom boji.


Side Bar