Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Neelie Kroes

Digitaalarengu tegevuskava eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident

Ühtne telekommunikatsiooniturg: ühendatud Euroopa loomine

Mõttevahetus tulevaste digitaalarengu tegevuskava seadusandlike algatuste üle: „Digitaalmajanduse ühenduvuse tagamine” tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni (ITRE) koosolekul Euroopa Parlamendis Brüsselis

9. juuli 2013

Kõne kommenteerimiseks mine veebisaidile http://commentneelie.eu/

Aitäh, et kutsusite mind esinema Ma soovin täna peatuda põhjalikult sellel, kuidas luua ühendatud Euroopa.

Maailm muutub digitaalseks. Digitaalne turg on kasvav ülemaailmne turg, mille pakutavaid võimalusi me ei saa jätta kasutamata. Meie telekommunikatsioonisektor ja IKT-ökosüsteem, mida maailm kunagi kadestas, ei ole aga enam konkurentsivõimelised. Meie kodanikud ja ettevõtjad seisavad silmitsi tõkete ja ebaõiglaste hindadega. Võrgus, peaks olema ülemaailmne, kogetakse piirikontrolle isegi meie enda ühtsel turul.

Ülejäänud maailm on meist ette jõudnud. USA, Jaapani ja Korea osakaal 4G-liitumistest on 88 %, ELi oma vaid 6 %. Vaid 2 % Euroopa majapidamistest on ülikiire lairibaühendus.

Need probleemid tuleb lahendada. Selleks kavatsen ma juba septembris esitada meetmepaketi.

Selle abil kaotatakse piirid, ergutatakse investeeringuid, lihtsustatakse ELis piiriülest tegutsemist ja suhtlemist. Olemasolevale raamistikule tuginedes pakume välja edendada ühendatud Euroopat kolmel peamisel viisil.

Esiteks tuleb tõeliselt Euroopa-mõõtmeliste võrkude loomiseks lihtsustada piiriülest suhtlemist ning teha lõpp olukorrale, kus operaatorid seisavad silmitsi erinevate ja omavahel kokkusobimate eeskirjadega. Kui operaatoril on vastavalt ELi raamistikule lubatud tegutseda kõikjal Euroopas, siis peaks tal olema võimalik tegutseda kõikjal ELis. Mitte et tegutsemine oleks üksnes „võimalik”, vaid tegelikkuses ka lihtne. Näiteks üks tegevuslubade süsteem päritoluliikmesriigipoolse järelevalvega.

See tähendab ka komisjonile senisest rohkem võimalusi ühtsete parandusmeetmete tagamiseks. Ühtne turg tähendab vähem bürokraatiat, kulusid ja probleeme. Tänu ühtsele turule on näiteks pangandus- ja ringhäälingusektor juba saanud vajaliku tõuke. Nüüd on käes telekommunikatsioonisektori kord.

Teiseks vajavad operaatorid teenuste osutamiseks nn sisendeid, see tähendab võrke. Praeguse seisuga on ka see raskendatud, eelkõige piiriüleses kontekstis. Meil tuleb senisest enam ühtlustada juurdepääsuviise püsivõrkudele, kasutades näiteks nn virtuaalse bitivoo tooteid. Samuti vajame kvaliteetseid telekommunikatsioonivõrkude vastastikuse sidumise teenuseid ning traadita ühenduse jaoks paremaid spektrile juurdepääsu eeskirju. Spektriribade vallas on vaja ühtlustada litsentsitingimusi, nimelt litsentside kehtivusaega, sagedusplokkide suurust, tasude struktuuri ja nii edasi. Kõik need elemendid lihtsustavad mitut riiki hõlmava võrgu juhtimist, samuti pakutavate kõrgetasemeliste teenuste kasutamist.

Kolmandaks tuleb kodanikke kõikjal liidus kohelda võrdsetel alustel, olgu siis tegemist nende õiguste või ausa tehinguga.

Siia kuulub ka võrgu neutraalsus.

Teenuste blokeerimine või piiramine ei ole mitte ainult kasutajate suhtes ebaõiglane ja tülikas, vaid see on innovaatorite jaoks lausa surmamõistev otsus. Seega tuleb tagada võrgu neutraalsus. Suurendame läbipaistvust, nii et kõik teaksid, mida nende leping sisaldab, ning hõlbustame teenuseosutaja vahetamist. Anname rohelise tee uutele lisateenustele, millel tuginevad nii paljud uued rakendused, näiteks pilvandmetöötlus või e-tervise süsteem. Samuti teeme lõpu sellisele konkurentsivastasele tegevusele nagu andmeedastuse blokeerimine ja piiramine iga kodaniku, võrgu ja seadme puhul. Interneti kasv sõltub avatusest ja innovatsioonist: ma annan selleks täieliku garantii.

Õiglased tingimused tähendavad ka õiglasemaid hindu. Tõeliselt ühtsel turul ei tohiks Euroopa kõned olla nii kulukad kui muud rahvusvahelised kõned. Üle sisepiiri tehtav kõne ei tohiks arvet äkitselt suurendada: iga hinnavahe peab põhinema objektiivsetel lisakuludel.

Loomulikult ei saa tõeliselt ühtsel turul tulla kõne alla kunstlikud rändlustasud. See on ärritav, ebaõiglane ning kuulub minevikku. Sageli ongi see vaid telefon, mis tuletab kasutajale meelde, et ta on ületanud sisepiiri: see peab muutuma. Miljonitel eurooplastel on läbipaistvate tingimustega mobiilsidepaketid. Nad eeldavad, et kõik on makstava hinna sees, olgu nad siis kas kodus või reisil. Neil peaks olema võimalus võtta endaga kuhu iganes Euroopasse kaasa oma kõneaeg, sõnumid ja megabaidid.

Ma tean, et te käsitlete rändlusteenuse küsimust Jens Rohde raporti projektis. Ma sooviksin siiski ühte asja meelde tuletada: rändlustasusid keelates ei loo me ühtset turgu. Küll aga vastupidi: ühtse turu loomisega teeme me lõpu rändlusteenuste lisatasudele. Selline turg, kus ettevõtjad seisavad silmitsi samasuguse konkurentsisurvega rändlusteenuse hindade langetamiseks, nagu nad kohtavad seda oma kodumaal omas võrgus. Selline turg, kus nad saavad kliente ligi tõmmata ja neid hoida, lisades rändlusteenuse oma konkurentsivõimelistele pakkumistele. Selline turg, kus tarbijatel on valik ja konkurentsiga kaasnevad eelised, mitte piirid ja tõkked.

Selliselt soovin ma muuta tänast killustatud reaalsust tõeliselt konkurentsivõimeliseks ühtseks turuks.

Killustatus ei ole ELi doktriini rikkumine, vaid sellel on reaalsed tagajärjed. Võtame spektri näite. Riigid ei järgi spektri eraldamise kohustust. Kuid isegi kui seda tehakse, teeb iga riik seda isemoodi, mis raskendab piiriülestele teenustele pakkumise tegemist, nende kavandamist ja osutamist.

Tootjatel on raskem optimeerida uusi tooteid Euroopa turule. Ettevõtjatel on raskem saada kasu ühtse turuga seotud mastaabisäästust.

Operaatorid kannavad oma ebakindlustunde ja tehtavad kulud üle tarbijatele: see tähendab kõrgemaid hindu ja kehvemat teenust. Euroopa tootjad, kes kunagi olid esirinnas, võistlevad praegu vaevaliselt oma konkurentidega.

Siinkohal ei ole küsimus vaid telefonides ja tahvelarvutites. Ei, sektoritevahelised erinevused ei mängi enam rolli, kuna varsti saab ühendada kõiki seadmeid alates autodest ja lõpetades meditsiiniseadmetega. Oleks suurepärane võimalus pakkuda inimestele igal pool toimivaid üleeuroopalisi teenuseid. Inimesed ootavad neid.

Ma ei vaata mitte ühte sektorit, vaid üldpilti. Euroopa telekommunikatsioonisektor ja IKT-ökosüsteem on meie majanduse alustalad ning ma sooviksin neid tugevdada. Tugev telekommunikatsioonisektor, mis saab hakkama konkurentsi pakkuval turul ja mis sõltub senisest vähem reguleerimisest. Kuid mitte põhimõtte pärast, vaid seepärast, et see on kõigi huvides.

Tõsi on see, et kogu majandus tugineb digitaalsetele vahenditele ja võrkudele: alates pangandusest, logistikast, autotööstusest ja lõpetades audiovisuaalsektoriga. Kõik ettevõtjad − olgu tegemist siis videokonverentsi, pilvandmetöötluse või 3D printimisega − soovivad ühenduvust, mis muudaks nende toimimist. See käib iga suurusega ettevõtte kohta kõigis valdkondades: ettevõtjate mõõt on täis ja nad soovivad neid teenuseid.

Me ei saa nende lootusi petta. Neil on Euroopat hõlmavad püüdlused, millele tuleb vastata sobivate kommunikatsiooniteenustega. Teabel ja kommunikatsioonil põhineva majanduse kontekstis ei saa me tegevusetult istuda, reageerimata telekommunikatsioonisektori sellisele allakäigule, kus see kaotab oma konkurentsi-, investeerimis- ja innovatsioonivõime. Me ei saa jätkata vaevalist võitlust kehvade ja vananevate võrkudega.

See on tähtis. Konkurentsivõimelise ja ühtse telekommunikatsioonituru antav impulss võiks ulatuda 110 miljardi euroni aastas. Kvaliteetsed kommunikatsiooniteenused ettevõtetele oleksid 15 aasta jooksul väärt 800 miljardit eurot. Lairibaühendusega võidakse luua 2 miljonit töökohta. See olekski investeerimine homsesse majanduskasvu.

Minu eesmärgid on kaugeleulatuvad, aga minu lähenemisviis on pragmaatiline. Praegu on meie võrgud ja õigusaktid valdavalt riigipõhised. Pragmaatiline lähenemisviis ei tähenda seda, et need võrgud lammutatakse, eeskirjad tühistatakse ja seejärel alustatakse nullist. See tähendab seda, et me lähtume juba olemasolevast ja kohandame seda, ületame kitsaskohad ja kõrvaldame tõkked. Operaatorid, ettevõtted ja kodanikud vajavad nn ühtse turu impulssi, paremaid teenuseid, kiiremaid võrkusid ja õiglasemaid hindu.

Ma tean, et olete Catherine Trautmanni esitatud aruandele tuginedes analüüsinud pikemaajalist võimalust, mis hõlmaks kogu ökosüsteemi põhjalikku läbivaatamist. Loomulikult on sellel valikul eelised, aga ma sooviksin siiski teile südamele panna mitte lasta käest võimalust asju majanduskasvu ja tööhõive nimel tõeliselt muuta.

Täielik läbivaatamine võtaks aega viis aastat, mis on pikk aeg. Tänapäeval võrdub kaotatud aeg käestlastud võimalustega. Mõelge, kuidas on maailm viimase viie aastaga muutunud, mõelge neile uutele seadmetele või teenustele, mis on selle aja jooksul teie ellu tulnud. Mõelge, kuidas maailm muutub järgmise viie aasta jooksul. Ja siis mõelgem, kas me saame veel viis aastat oodata, samal ajal kui ülejäänud maailm edasi rühib.

Ma pakun selle asemel välja järkjärgulise aga kohese lähenemisviisi: mudeli parandamine ja praeguse optimaalne kasutamine. Teha otsustav samm sellise ühtse turu suunas, kus tehnoloogia ja teenuste lähendamine on osa uuest reaalsusest, kus ajakohastatud reguleerivas raamistikus võetakse arvesse neid dünaamilisi muutusi, ning kus meil on aega mõelda sellisele regulatiivsele raamistikule, mis vastab meie tulevikuvajadustele, ja seda seejärel rakendada.

Alustuseks aga loogem tõeliselt ühtne telekommunikatsiooniturg ja pangem see Euroopa heaks toimima.

Selline on minu ettepanek. Annan teile, praegustele parlamendiliikmetele, vahendi, mis võimaldab meie kodanikele ja majandusele pakkuda kohesemaid eeliseid. Vähem tõkkeid, rohkem valikuid, õiglasemad hinnad, paremad äriteenused, võrgu neutraalsus, rändlusteenustasude lõpp, tugevam majandus, mis loob rohkem töökohti − need on ühendatud ja konkurentsivõimelise Euroopa eelised. Ma arvan, et selle kõige nimel tasub võidelda. Kui te usute Euroopasse, siis uskuge sellesse projekti ja võidelge koos minuga.


Side Bar