Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Нели Крус

Заместник-председател на Европейската комисия и комисар, отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии

Единен пазар в областта на далекосъобщенията: изграждане на свързан континент

Размяна на мнения относно бъдещите законодателни инициативи в областта на цифровите технологии: „Осигуряване на свързаност в областта на цифровата икономика“ в рамките на заседанието на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент (Брюксел)

9 юли 2013 г.

Ако желаете да направите коментар по тази реч, можете да го сторите на адрес:

Благодаря, че ми предоставихте думата. Днес искам подробно да ви представя идеите си относно изграждането на свързан континент.

Цифровизацията заема все по-важно място в живота ни. Светът представлява един разрастващ се световен пазар и ние трябва да се възползваме от това, но европейският далекосъобщителен сектор и системата ни в областта на информационните и комуникационните технологии, които навремето се славеха в целия свят, вече не са конкурентоспособни. Гражданите и предприятията в Европа трябва да се справят с различни пречки и несправедливи такси. В така наречената глобална мрежа все още се извършват гранични проверки, дори в рамките на нашия единен пазар.

През това време останалите ни изпреварват. САЩ, Япония и Корея си поделят 88 % от световното потребление на мрежите 4G, докато дялът на ЕС е само 6 %. Едва 2 % от европейските домове имат свръхскоростен интернет достъп.

Това трябва да се промени. Още през септември възнамерявам да представя пакет от мерки, чиято цел е да се премахнат границите, да се стимулират инвестициите, да се улеснят дейностите и комуникациите по цялата територия на ЕС. Съществуващата рамка следва да послужи като основа за продължаване на работата. Нашият свързан континент трябва да бъде насърчен по три основни начина.

Първо, за да има истински европейски мрежи, трансграничната комуникация трябва да бъде улеснена и да се премахнат множеството различни и несъвместими правила, с които се сблъскват операторите. Ако даден оператор притежава европейско разрешение да упражнява дейността си някъде в ЕС, той би трябвало да може да го прави навсякъде в ЕС. Това не само трябва да е „възможно“, но и лесно за осъществяване на практика, например посредством единна система за издаване на разрешителни под надзора на държавата членка по произход.

Комисията трябва да разполага с повече възможности за последователни корективни мерки: по-ограничена бюрокрация, по-ниски разходи, по-малко затруднения — това е смисълът на единния пазар. От подобно насърчаване вече се възползваха банковият сектор и този на радио- и телевизионното разпространение; сега е ред на далекосъобщенията.

Второ, за да могат да извършват дейностите си, операторите се нуждаят от средства, тоест от мрежи. И отново се оказва, че това никак не е лесно, особено на трансгранично равнище. Нуждаем се от по-последователни начини за достъп до фиксирани мрежи, като например стандартизирани възможности за достъп до мрежите — т. нар. продукти за „виртуален битстрийм“. Нужни са също така услуги за взаимно свързване с гарантирано качество и по-добри правила по отношение на радиочестотите. Необходимо е по-добро съгласуване при издаването на лицензи за радиочестотни ленти по отношение например на срока на действие на лицензите, размера на блоковете, структурата на таксите и т.н. Всичко това ще улесни работата по мрежите, обхващащи различни държави, и ще доведе до по-висококачествени услуги.

Трето, на европейските граждани трябва да се осигури равно третиране в рамките на Съюза по отношение както на правата, така и на офертите.

Това включва и правото на неутралност на мрежата.

Блокирането или контролът на услуги е не само нелоялно спрямо потребителите и им създава затруднения — то представлява смъртна присъда за иновациите. Ето защо ние ще гарантираме неутралност на мрежата, съпътствана с по-голяма прозрачност, така че всеки да знае какво точно се съдържа в договора, който сключва. Смяната на доставчиците на услуги ще бъде улеснена. Ще бъдат разрешени новите специални услуги, намиращи се в основата на много нови приложения — от т. нар. „изчислителни облаци“ до електронното здравеопазване. Ще сложим край на вредни за конкуренцията практики като блокирането и контрола — за всеки гражданин, всяка мрежа и всеки продукт. Разрастването на интернет зависи от широкия достъп и иновациите — в това отношение ние ще осигурим абсолютна защита.

Справедливата сделка включва и по-справедливи цени. Един истински единен пазар не предполага разговорите в Европа да се отчитат като скъпо струващи „международни разговори“. Разговор, проведен в рамките на вътрешните граници, не оправдава внезапното повишение на цените: всяка разлика в цените трябва да бъде обективно обоснована от допълнителни разходи.

И, разбира се, в един истински единен пазар няма място за изкуствено завишени такси за роуминг — те са досадни, несправедливи и отживелица. Често само мобилните ни телефони ни напомнят, че пресичаме вътрешна граница — това трябва да се промени. Милиони европейци се радват на изгодни и прозрачни абонаментни планове за мобилен телефон и очакват тарифата им да включва всички услуги не само когато са си у дома, но и когато пътуват. Те следва да се възползват от полагащите им се минути, електронни съобщения и мегабайти навсякъде в Европа.

Знам, че въпросът за роуминга бе повдигнат в проекта за доклад на г-н Роде. Но нека ви напомня нещо: премахването на таксите за роуминг няма да доведе до изграждането на единен пазар. Точно обратното: именно единният пазар ще премахне таксите за роуминг. В рамките на такъв единен пазар дружествата ще бъдат изправени пред същия конкурентен натиск за понижаване на цените на роуминга, както в собствените си държави и мрежи. Този пазар ще им позволи да привличат и задържат клиенти чрез добавянето на роуминг услуги към офертите, които предлагат. Пазар, на който потребителите се възползват от предимствата на избора и конкуренцията без граници и бариери.

Ето по този начин бих искала днешните разпокъсани услуги да се превърнат в истински конкурентен единен пазар.

Проблемът не е в това, че тази разпокъсаност нарушава някаква догма на ЕС — не, тя има напълно реални последици. Нека да вземем за пример радиочестотния спектър. Държавите не спазват задълженията си по отношение на предоставянето на радиочестоти, а дори когато го правят, те действат по толкова различни начини, че предлагането, планирането и предоставянето на трансгранични услуги се затруднява.

За производителите е по-трудно да оптимизират новите си приспособления за Европа, а за дружествата — да се възползват от икономиите от мащаба, свързани с единния пазар.

Несигурността и разходите, с които се сблъскват операторите, се прехвърлят и на потребителите под формата на по-високи цени и по-ограничени услуги. Навремето европейските производители бяха лидери на световния пазар, но днес им е все по‑трудно да са конкурентоспособни.

Тук не става въпрос само за един сектор, нито само за телефони и таблети. Вече не. Скоро всички видове устройства — от леките коли до медицинската апаратура — ще могат да се свързват. Това е огромна възможност на хората да се предложат паневропейски услуги, функциониращи навсякъде — но това все още не е направено.

И отново тук не говоря само за един сектор, а разглеждам картината като цяло. Далекосъобщителният сектор и системата в областта на информационните и комуникационните технологии в Европа са крайъгълни камъни в нашата икономика и аз бих желала те да са в по-добро състояние. Нужен ни е силен далекосъобщителен сектор, който е способен сам да отстоява позициите си в условията на конкурентен пазар и да е по-малко зависим от законодателството. Това е в интерес не само на сектора, а на всички нас.

Всъщност цялата икономика — от банковото дело до логистиката, от автомобилостроенето до аудиовизуалния сектор — разчита на цифрови инструменти и мрежи. Нещо повече — този вид връзка е крайно необходим за всички предприятия, тъй като ще им позволи да преобразят дейността си, предоставяйки им възможности като видеоконференции, „изчислителни облаци“ или триизмерен печат. Предприятия от всякакъв размер и във всеки сектор оплакват липсата на такива услуги и ние не можем да пренебрегнем потребностите им. Амбициите им са европейски и ние трябва да им осигурим комуникации на съответната висота.

В рамките на икономика, основана на информацията и комуникацията, не можем да си позволим да бездействаме, докато далекосъобщителният ни сектор стане прекалено слаб, за да се възползва от предимствата на конкуренцията, инвестициите и иновациите. Не можем да продължим напред с остаряващи и недостатъчно развити мрежи.

Въпросът е много важен. Ползите от истински конкурентоспособния единен пазар в сектора на далекосъобщенията биха се равнявали на 110 милиарда евро годишно. В рамките на 15 години стойността на качествените съобщителни услуги за бизнес цели може да достигне до 800 милиарда евро. Достъпът до свръхскоростен интернет би могъл да създаде 2 милиона работни места. Именно това е инвестиране в бъдещия растеж.

Целим се високо, но подхождаме прагматично. Днес и мрежите, и законодателството ни са до голяма степен национални. Прагматичният подход не предполага да ликвидираме тези мрежи, да обявим законите за невалидни и да започнем от нулата. Не, той предполага да вземем това, с което вече разполагаме, и да го приспособим; да премахнем ограниченията, да намалим пречките, да осигурим на операторите, бизнеса и гражданите необходимия стимул, идващ от единния пазар, да им предоставим по-добри услуги, по-бързи мрежи, по-справедливи цени.

Зная, че обсъждате по-всеобхватно преразглеждане на цялата система в дългосрочен план, както бе предложено в доклада на г-жа Тротман, и виждам какво би могло да ви се стори ценно в тази идея. Но препоръката ми е да не пропускаме възможността да внесем истинска промяна в растежа и заетостта.

Реалистично погледнато, цялостното преразглеждане ще отнеме пет години — период, прекалено дълъг в наши дни, когато изгубеното време е синоним на пропуснати възможности. Спомнете си в каква степен светът ни се преобрази през последните пет години — колко нови устройства, колко нови услуги се появиха. А сега помислете колко много още ще се промени светът през следващите пет години. Нима можем да си позволим да чакаме толкова дълго, докато останалите се развиват и напредват?

Вместо това ви предлагам поетапен и същевременно незабавен подход: да подобрим модела, за да извлечем най-доброто от настоящата рамка. Нека предприемем значителна стъпка към единен пазар, в рамките на който сближаването на технологиите и услугите е вече реалност, където актуализираната регулаторна рамка отчита тези динамични промени и където можем да отделим време да помислим, преди да приложим регулаторната рамка, от която ще се нуждаем в бъдеще.

Но нека най-напред изградим единен европейски пазар в областта на далекосъобщенията и да се погрижим за правилното му функциониране.

Тази е алтернативата, която ви предлагам, предоставяйки на всички вас тук и сега, в рамките на този парламент, възможност да донесете повече незабавни ползи както за гражданите, така и за икономиката на Европа. В резултат ще има по-малко пречки, по-голям избор, по-справедливи цени, по-добри бизнес услуги, неутралност на мрежата, край на роуминга, а също и по-силна икономика, осигуряваща повече работни места. Ето какви ползи ще донесе един свързан и конкурентоспособен континент. Считам, че си заслужава да се борим за тази цел. Ако вярвате в Европа, повярвайте и в този проект и ме подкрепете в борбата.


Side Bar