Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: aucune

European Commission

Maroš ŠEFČOVIČ

Zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu

Úvodné slovo na Konferencii k Dunajskej Stratégii

Konferencia Dunajská Stratégia

Bratislava, 16. máj 2013

Vážený pán predseda vlády, vážení páni ministri, vážené dámy a páni, vážení hostia,

Ako človek, ktorý sa narodil a vyrastal v regióne Dunaja si veľmi vážim, že som dostal príležitosť zúčastniť sa na dnešnej high-level konferencie venovanej vedeckej podpore Dunajskej stratégie.

Minulý rok som mal možnosť zúčastniť sa prvej takejto vedeckej konferencie, ktorú v Bruseli zorganizoval generálny riaditeľ Joint Research Centre Dominique Ristori. Už počas minuloročnej konferencie som tlmočil veľkú podporu celej Európskej komisie procesu posilnenej vedeckej spolupráce v rámci Dunajskej stratégie.

Po uplynutí jedného roka môžem spokojne skonštatovať, že táto spolupráca v unikátnom dunajskom regióne zaznamenala výrazný pokrok. Počas roka 2013 postupný záujem o participáciu na jednotlivých flagship projektoch (voda, pôda, ochrana životného prostredia, bioenergia, tzv. dátová infraštruktúra a tzv. smart specialisation) v rámci 4 prioritných oblastí (ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, splavnosť a výroba energie) deklarovalo približne 180 vedcov zo 14 krajín Dunajského regiónu.

Európska komisia sa prostredníctvom svojho Joint Research Centre v spolupráci so 14 krajinami dunajského regiónu touto unikátnou formou snaží presadzovať systém využívania vedeckých poznatkov na prijímanie politických rozhodnutí, ktoré sa týkajú takmer 100 miliónov občanov dunajského regiónu.

Prostredníctvom svojho know-how JRC pripravilo 4 funkčné modely v oblasti vody, pôdy, životného prostredia a bionergie, na základe ktorých bude možné realizovať dlhodobo udržateľné plánovanie v oblasti poľnohospodárstva a energetiky. Význam prognostiky v týchto oblastiach je enormný. Dunaj v podstate tvorí v regióne zdroj života, pričom 70 % vody sa spotrebuje na poľnohospodárstvo a energetiku (zásoby podzemných pitných vôd, budovanie vodných elektrární apod.).

Samozrejme, kvalitná vedecká spolupráca a prognostika v oblasti Dunajského regiónu môže byť následne využívaná aj pri prijímaní európskej legislatívy. JRC má v tomto smere ambíciu vytvoriť interaktívnu databázu informácií, ktoré môžu byť zdrojom ďalších inovácií, čiže môžu viesť k tvorbe „geoinformačného systému“. Konkrétny model v tomto smere Vám JRC predstaví už počas dnešnej konferencie.

Okrem významného podielu vedeckých poznatkov na tvorbe politických stratégií je potrebné vyzdvihnúť ďalšiu dimenziu konštruktívnej vedeckej spolupráce v dunajskom regióne. Tento región zahŕňa krajiny na rôznom stupni priemyselného vývoja. Spolupráca vedeckých subjektov zo 14 členských a nečlenských krajín EÚ môže viesť k vytvoreniu efektívneho networkingu a vzájomnej výmene informácií a aktívne tak prispieť k zvýšeniu čerpania štrukturálnych fondov (od budúceho roka najmä z programu Horizon 2020) aj zo strany tých členských krajín, ktoré sú napr. z hľadiska 7. rámcového programu čistými prispievateľmi.

V prípade úspechu tohto pilotného projektu vedecko-výskumnej spolupráce v dunajskom regióne bude môcť EÚ tento model pre povodia následne využiť aj na medzinárodnej úrovni a exportovať ho či už do oblasti Stredomoria, alebo v rámci rozvojovej pomoci do afrických krajín.

Kvalitná vedecká spolupráca v povodí Dunaja nám časom môže priniesť komplexný pohľad na životné prostredie a všetky jeho aspekty a využiť získané výsledky na hospodársky rozvoj celého regiónu.

Verím, že dnešné príspevky vysoko uznávaných predstaviteľov politickej, vedeckej, akademickej či odbornej obce potvrdia vedecko-výskumnú perspektívu a potenciál dunajského regiónu a že panelové diskusie prinesú veľa konštruktívnych a inovatívnych myšlienok.

Ďakujem za pozornosť.


Side Bar