Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PL

Európska komisia

Antonio TAJANI

Podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za priemysel a podnikanie

„Silnejší a konkurencieschopnejší európsky automobilový priemysel“

Akčný plán CARS 2020/Brusel

8 november 2012

Európska komisia dnes schválila akčný plán na podporu konkurencieschopnosti a udržateľného rozvoja európskeho automobilového priemyslu: CARS2020.

Tento plán je prvým opatrením novej stratégie priemyselnej politiky prijatej 10. októbra a vychádza z rozsiahleho dialógu, ktorý sa začal v roku 2010 so skupinou na vysokej úrovni CARS 21.

KRÍZA EURÓPSKEHO TRHU

Nachádzame sa uprostred najhoršej krízy od 2. svetovej vojny. Táto kríza významne zasiahla veľkú časť automobilového priemyslu, čo má negatívny vplyv na MSP pôsobiace v tomto sektore, ako aj v iných oblastiach, akou je napríklad oceliarstvo. Negatívne sú aj dôsledky na oblasť zamestnanosti.

V prvej polovici roku 2012 zaznamenal trh EÚ pokles o 6, 8 %, s maximálnymi hodnotami - 19,7 % v Taliansku a -14,4 % vo Francúzsku. Aj v Nemecku došlo v septembri k poklesu trhu, a to o 10, 9 %.

Kríza v automobilovom priemysle sa týka najmä Európy a súvisí s významným poklesom interného dopytu z dôvodu kombinovaných vplyvov recesie a úsporných opatrení. Celosvetový dopyt a najmä dopyt krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou má naopak relatívne pozitívny trend.

Po piatich po sebe nasledujúcich rokoch poklesu trhu EÚ nielenže skutočne hrozí riziko zatvorenia priemyselných podnikov, ale toto riziko sa už sčasti stalo skutočnosťou. Z tohto dôvodu je kríza zamestnanosti ešte dramatickejšia a zhoršuje verejné financie. Navyše predstavuje významnú stratu nášho priemyselného know-how, ktorý po kríze ťažko obnovíme.

Musíme robiť všetko pre to, aby sa zachovala táto základná a strategická súčasť našej priemyselnej základne.

AUTO UPROSTRED NOVEJ PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE

Viac ako 12 miliónov pracovných miest v Európe priamo alebo nepriamo závisí od automobilového priemyslu, ktorý je aj hlavným súkromným investorom do výskumu s približne 28 miliardami ročne. Automobilový priemysel je jedným z kľúčových aktérov novej priemyselnej revolúcie, ktorá súvisí s prechodom k väčšej energetickej efektívnosti a k využívaniu alternatívnych zdrojov energie, ako aj moderných výrobných technológií a materiálov.

Európa si bude môcť udržať vedúcu pozíciu na trhu a s tým súvisiacu silnú výrobnú základňu len ak sa zameria na pridanú hodnotu, ktorá predstavuje kvalitu, technológie a vozidlo budúcnosti.

V akčnom pláne sa stanovujú opatrenia na podporu priemyslu s cieľom premeniť výzvy, ktoré má pred sebou, na možnosti rastu a lepšej konkurencieschopnosti.

4 PILIERE STRATÉGIE

Nová stratégia sa zakladá na 4 akčných líniách:

(i) viac inovácií;

(ii) európsky rámec pre konkurencieschopnosť;

(iii) lepší prístup na trh tretích krajín;

(iv) vzdelávanie a riadenie reštrukturalizácie;

(i) Viac inovácií:

Na posilnenie technologického vedenia a pritiahnutie investícií je potrebné väčšmi podporiť výskum a inováciu, s čím súvisí mobilizácia dostupných finančných zdrojov na európskej a vnútroštátnej úrovni.

V rámci iniciatívy Green Cars sú už k dispozícii fondy EÚ a úvery z EIB. Chceme ďalej posilňovať tieto činnosti, aby sme stimulovali nové súkromné investície. Z tohto dôvodu navrhnem, aby sa v novom rámci 2014/2020 pre výskum „Horizont 2020“ zdvojnásobili zdroje pre automobilový priemysel o 1 až 2 miliardy EUR. Toto by umožnilo zmobilizovať najmenej 10 miliárd dodatočných investícií. Na stimuláciu inovácií je tiež žiaduce použiť štrukturálne fondy.

Rozhodujúcu úlohu na podporu sektora počas krízy mala Európska investičná banka, ktorá len v uplynulých 4 rokoch poskytla úvery vo výške 14 miliárd EUR. Budúce navýšenie kapitálu o 10 miliárd EUR banke umožní naďalej významne podporovať tento sektor.

Aby sa predišlo prístupu „každý za seba“ alebo „zachráň sa, kto môžeš“ je dôležité, aby sa podpora konkurencieschopnosti a reštrukturalizácie sektora stala súčasťou európskeho rámca. Aj pomoc na podporu inovácie musí v rámci možnosti vychádzať z nediskriminačného základu bez zvýhodňovania štátov s väčšími zdrojmi. Je preto dôležité neoslabiť návrh Komisie týkajúci sa zdrojov na výskum a inováciu v novom viacročnom finančnom rámci.

(ii) Európsky rámec pre konkurencieschopnosť

Na pritiahnutie investícií potrebujeme jasný, predvídateľný a stabilný, rámec pravidiel a noriem, ktorý dáva prednosť konkurencieschopnosti a inovácii bez zbytočných prekážok a nákladov.

Musíme povedať dosť zbytočným normám, ktoré predstavujú väčšie náklady ako pozitívne vplyvy. Princípy „inteligentnej regulácie“ a „test konkurencieschopnosti“ sa budú prísne uplatňovať, avšak bez toho, aby ohrozili normy týkajúce sa bezpečnosti a zdravia. Podpora väčšej environmentálnej udržateľnosti musí byť faktorom konkurencieschopnosti a nie handicapom v globálnej konkurencieschopnosti. Napríklad, pokiaľ ide o zníženie emisií CO2, rozhodli sme sa pre realistický prístup, ktorý spája boj proti zmene klímy s konkurencieschopnosťou.

Pokiaľ ide o emisie škodlivé pre zdravie, definovali sme plán s cieľom realizácie systému merania, ktorý by bol úplne dôveryhodný.

Čoskoro navrhneme normu na rozvoj infraštruktúr potrebných pre alternatívne palivá, ako je elektrina, plyn alebo vodík.

V prvom polroku roku 2013 prijmeme spoločnú normu pre infraštruktúru elektrického dobíjania na podporu rozvoja trhu s elektromobilmi.

S cieľom stimulácie dopytu a jeho zamerania na výkonnejšie a čistejšie modely Komisia podporuje vnútroštátne politiky stimulácie dopytu. Základom je ale nepostupovať chaoticky pri súčasnom zaručení dobrého fungovania trhu EÚ. Na tento účel prijmeme do konca roka usmernenia o vnútroštátnych podnetoch.

Zavedieme nové normy pre systém jednoduchšej homologizácie EÚ, s účinnou kontrolou dodržiavania noriem EÚ, pokiaľ ide o bezpečnosť alebo kvalitu, pre autá alebo dovážané súčiastky.

(iii) Prístup na trhy tretích krajín:

70 % rastu odteraz do roku 2020 vznikne v krajinách s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Aj v prípade automobilového sektora sa predpokladá podobná dynamika. Napríklad čínsky trh sa zdvojnásobí, pričom dosiahne až 30 miliónov áut. Ak bude dopyt zrelých ekonomík naďalej stagnovať, globálny dopyt sa zvýši zo súčasných 75 na 110 miliónov. Zvýši sa konkurenčný tlak, ale aj možnosti pre tých aktérov, ktorí ponúkajú, tak ako Európa, kvalitné výrobky. Je preto nevyhnutné podporovať internacionalizáciu sektora.

Chceme zabezpečiť rovnaký prístup európskych áut na svetové trhy, aj prostredníctvom väčšej harmonizácie technických noriem a obchodných dohôd, ktoré zaručujú efektívny prístup a rovnocennosť podmienok pre tretie krajiny.

Je potrebné posilňovať spoluprácu na multilaterálnej a bilaterálnej úrovni s cieľom definovať rámec spoločných noriem na globálnej úrovni, čo umožní väčší vývoz áut vyrobených v Európe bez technických alebo byrokratických prekážok.

Na tento účel sme spolu s USA, Japonskom a Kanadou vytvorili pracovné skupiny s cieľom zadefinovať spoločné normy pre bezpečnosť a udržateľnosť elektromobilov do roku 2014. Zlepšujeme rámec multilaterálnej spolupráce v sídle OSN, aby sa zlepšila účasť krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou v pracovných skupinách zodpovedných za definovanie noriem a medzinárodnú homologizáciu v oblasti automobilov.

Nemôžme „obetovať“ kľúčové sektory, ako je automobilový sektor, kvôli domnelým obchodným výhodám v iných oblastiach. Obchodným dohodám bude musieť predchádzať podrobná analýza vplyvu, ktorou sa posúdia následky na konkurencieschopnosť priemyslu EÚ. Dohoda bude uzavretá iba ak priemyselnému odvetviu zabezpečí skutočné výhody.

Komisia čoskoro začne štúdiu o vplyvoch dohôd, ktoré už boli uzavreté v automobilovom sektore, najmä dohody s Kóreou, ako aj tých budúcich, počínajúc Japonskom.

(iv) Vzdelávanie a riadenie reštrukturalizácie

Na trhu so silným technologickým vývojom, s novými výrobnými systémami a modernými materiálmi, a čeliac výzvam ako je zmena klímy, nárast obyvateľstva alebo nedostatok zdrojov, je nevyhnutné aby nezaostávali ani ľudské zdroje. Predovšetkým potrebujeme vzdelávanie, ktoré nebude uzavreté do seba, ale bude zohľadňovať požiadavky priemyslu a dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile. Z tohto dôvodu treba mobilizovať veľké zdroje z Európskeho sociálneho fondu, a to s cieľom transformovať nekonečné procesy reštrukturalizácie na príležitosti profesijnej rekvalifikácie.

VÄČŠIA KOORDINÁCIA EÚ PRE REŠTRUKTURALIZÁCIU

Vzhľadom na možnosť, že dôjde k ďalšiemu zatváraniu podnikov, sčasti už ohlásenému, máme povinnosť vyvinúť všetko úsilie, aby sme zlepšili koordináciu na úrovni EÚ a predišli tak vnútroštátnemu prístupu, ktorý predstavuje nebezpečenstvo ešte väčšieho zhoršenia už tak veľmi vážnej situácie.

Komisia ako strážkyňa zmlúv musí samozrejme dohliadať na to, aby sa dodržiavali pravidlá dobrého fungovania vnútorného trh vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Musia sa rešpektovať normy týkajúce sa konzultácií s pracovníkmi. Na podporu pracovníkov sa budú mobilizovať všetky dostupné fondy, ako Európsky sociálny fond a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.

Ale toto nestačí.

Na začiatku decembra pozvem zainteresované strany a sociálnych partnerov do Bruselu. Práve som zaslal list ministrom priemyslu, ktorým som ich pozval na stretnutie súvisiace s pripravovaným zasadnutím Rady pre konkurencieschopnosť, ktoré sa bude konať 10. decembra. Som skutočne presvedčený, že je naliehavo potrebná diskusia na úrovni vlád, priemyslu a odborov, aby sa našla koordinovaná európska odpoveď na súčasnú krízu.

Myslím napríklad na zvýšenie spoločných zdrojov, ktorými by sa mohlo čeliť sociálnym dôsledkom reštrukturalizácie a ktorými by sa zároveň mohli posilniť podnety na zachovanie výrobnej kapacity EÚ. Je tiež nevyhnutné zabezpečiť skutočnú koordináciu prípadných vnútroštátnych opatrení podpory, aby sa predišlo predkladaniu neprimerane vysokého počtu žiadostí o štátnu pomoc na záchranu určitých podnikov na účet ostatných.

ZÁVER

V súlade s novou stratégiou priemyselnej politiky sa musíme vyhnúť úpadku v kľúčových sektoroch, ako je automobilový sektor. Toto je prvá ťažká a zároveň životne dôležitá skúška našej skutočnej vôle zaviesť novú politiku. Toto bude možné len ak preukážeme skutočnú vôľu konať spoločne a v súlade s uplatňovaním iných politík ako je výskum, obchod, konkurencieschopnosť, energetika, životné prostredie, vnútorný trh alebo infraštruktúry.

Automobilový priemysel bude aj prvým sektorom, v ktorom sa vytvorí jedna z pracovných skupín medzi vládami, Komisiou a zainteresovanými stranami, ktorá bola stanovená v oznámení z 10. októbra.


Side Bar