Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

José Manuel Durão Barroso

az Európai Bizottság elnöke

Az Unió helyzete, 2012. évi beszéd

Európai Parlament plenáris ülése Strasbourg,

2012. szeptember 12.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselők!

1. A helyzet elemzése

Megtiszteltetés számomra, hogy immár harmadik alkalommal tarthatok Önök előtt éves értékelő beszédet az Unió helyzetéről.

Az Európai Unió nem szűnő válságban van.

Pénzügyi és gazdasági válságban. Szociális válságban. De ez egyúttal politikai válság is, mégpedig bizalmi válság.

Gyökereit nézve a válságot a következők idézték elő:

  • a pénzügyi ágazat felelőtlen gyakorlatai,

  • a fenntarthatatlan államadósság, továbbá

  • egyes tagállamok versenyképességi hiányosságai.

Ezenfelül az euróval kapcsolatban is strukturális problémákkal szembesülünk. Felépítése nem elég erős ahhoz, hogy betöltse a szerepét. Egyensúlyhiány alakult ki.

Ezeket jelenleg igyekszünk korrigálni. Ám ez sok fájdalommal járó, komoly erőfeszítés. A polgárok csalódottak. Aggódnak. Úgy érzik, életvitelüket veszélyeztetik a változások.

A méltányosság és az igazságosság eltűnőfélben van a tagállamok egymás közötti viszonyából. És a tagállamok közötti igazságosság nélkül hogyan képzelhető el az európai polgárok közötti igazságosság?

Az elmúlt négy év során számos eltökélt döntést hoztunk a rendszerszintű válság kezelése érdekében. Ám mindezen erőfeszítések ellenére válaszaink még nem győzték meg a polgárokat, a piacokat és a nemzetközi partnereinket.

Mi ennek az oka? Az, hogy a kételyek időről időre eluralkodtak felettünk. Kételyek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy egyes országok valóban készen állnak-e a reformokra és a versenyképesség visszaszerzésére. Más országok pedig valóban hajlandóak-e kiállni egymásért, visszafordíthatatlanná téve a monetáris unió és az egyesült Európa vállalkozását.

Túl sokszor lehettünk tanúi annak, hogy az események ördögi körforgása alakul ki. Először nagyon fontos döntések születnek közös jövőnkről az európai csúcstalálkozókon. Ám másnapra már ugyanezen döntéshozók közül néhányan hiteltelenítik a szóban forgó döntéseket. Azt állítják, hogy a döntések túl radikálisak, vagy éppenséggel nem elégé azok. Ez az ami megrendíti a hitelességüket. És aláássa a bizalmat.

Elfogadhatatlan, hogy ezeket az európai találkozókat egyesek mintegy bokszmérkőzésként tálalják, saját kiütéses győzelmüket hangoztatva ellenfeleikkel szemben. Nem lehetünk egyszerre ugyanazon Unió tagjai, miközben úgy viselkedünk, mintha nem is lennénk azok. Nem kockáztathatjuk kilenc jó döntés hitelét azzal, hogy egy rossz lépéssel vagy nyilatkozattal kétségessé tesszük valamennyi addigi eredményünket.

Ez, tisztelt képviselők, rávilágít Európa politikai természetű bizalmi válságának lényegére. Ha az európai politikai szereplők nem a szabályok és az általuk hozott döntések szerint járnak el, hogyan is győzhetnének meg másokat arról, hogy eltökélten törekszenek a válság közös megoldására?

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselők!

2. A kihívás – Európának új gondolkodásmódra van szüksége

A bizalmi válság politikai válság. És ennek az a jó oldala, hogy a demokráciában nem létezik olyan politikai probléma, amire ne lehetne politikai megoldást találni.

Ezért ma itt az alapvető politikai kérdéseket szeretném megvitatni Önökkel – azt, hogy hol tartunk jelenleg és hogyan kell továbblépnünk. A politikai irányra és a szakpolitikai döntéseinket mozgató jövőképre kívánom helyezni a hangsúlyt.

Természetesen nem fogom valamennyi döntést egyenként felsorolni. Önök megkapják az Európai Parlamenthez írott levelemet, amely ismerteti a Bizottság közvetlen prioritásait. Ezeket a Bizottság munkaprogramjának az ősz folyamán esedékes elfogadása előtt megvitatjuk Önökkel.

A mai napon azzal az üzenettel fordulok Önökhöz, hogy Európának új irányra van szüksége. És ez az új irány nem épülhet régi elképzelésekre. Európának új gondolkodásmódra van szüksége.

Amikor a válságról beszélünk – és mindannyian a válságról beszélünk – , vajon valóban levontuk-e az abból adódó valamennyi következtetést cselekedeteinkre nézve? Amikor a globalizációról beszélünk, – és valamennyien sokat emlegetjük a globalizációt – valóban mérlegeltük-e, milyen hatással van ez az egyes tagállamokra?

Az új európai gondolkodásmód kiindulópontja az, hogy tényleg le kell vonnunk az előttünk álló, és világunkat alapvetően átalakító kihívásokból fakadó valamennyi következtetést.

Első lépésben fel kell hagynunk azzal, hogy a jövő kérdéseire a múlt eszközeivel próbálunk választ találni.

A válság kezdete óta újból és újból azzal szembesülünk, hogy az egymáshoz szorosan kapcsolódó globális piacok gyorsabbak és így erősebbek is, mint a széttagolt nemzeti politikai rendszerek. Ez aláássa a polgárok politikai döntéshozatalba vetett bizalmát. És ezzel a populizmus és a szélsőségesség malmára hajtja a vizet Európában és szerte a világon.

A helyzet az, hogy összefonódó világunkban az európai tagállamok egyedül már nem képesek hatékonyan befolyásolni az események folyását. Mindeközben azonban még nem ruházták fel az Uniót - a mi Uniónkat – elegendő eszközzel ahhoz, hogy az képes legyen kezelni ezt az új helyzetet. Átmeneti időszakban vagyunk és sorsdöntő pillanathoz érkeztünk. Most döntésekre és iránymutatásra van szükség.

Igen, a globalizáció megköveteli, hogy szorosabbra fűzzük az európai egységet.

A nagyobb egységhez szorosabb integráció kell.

A szorosabb integrációhoz pedig több demokrácia, mégpedig európai demokrácia.

Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy itt, Európában el kell fogadnunk: egy hajóban evezünk.

Fel kell ismernünk, hogy nekünk, európaiaknak közösek az érdekeink.

Fel kell vállalnunk, hogy sorsunk ezer szállal kötődik egymáshoz.

És ez azt jelenti, hogy valódi közös felelősséget és szolidaritást kell éreznünk egymás iránt.

Mert amikor hajónk viharba kerül, a feltétlen lojalitás a legkevesebb, amit elvárhatunk a velünk vállvetve küzdő tengerésztársainktól.

Csak így tarthatunk lépést a változásokkal. Csak így tehetünk szert olyan méretgazdaságosságra és hatékonyságra, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy globális szereplők legyünk. A változó világban csakis így őrizhetjük meg értékeinket – igen, ez az értékeinkről is szól.

A huszadik században egy csupán 10-15 milliós ország is világméretű hatalmi tényezővé válhatott. A huszonegyedik században még a legnagyobb európai országokat is az a veszély fenyegeti, hogy eltörpülnek a két globális szuperhatalomhoz, az Egyesült Államokhoz és Kínához képest.

A történelem egyre gyorsuló léptékben halad előre. Nagy-Britanniának 155 évbe tellett megkétszereznie az egy főre eső GDP-jét, az Egyesült Államoknak 50 esztendő kellett ehhez, Kínának pedig mindössze 15 év. Ám ha egyes új tagállamainkat nézzük, nem kevésbé lenyűgöző gazdasági átalakulásnak lehetünk tanúi.

Európának minden adottsága megvan ehhez. Sőt, ez sokkal inkább igaz most, mint amikor az előző generációk hasonló vagy ennél súlyosabb kihívásokkal néztek szembe.

De ennek megfelelően kell cselekednünk és együttesen kell kiaknáznunk minden adottságunkat.

Itt az idő, hogy összhangba hozzuk célkitűzéseinket, döntéseinket és tetteinket.

Itt az idő, hogy véget vessünk a szétaprózott válaszoknak és a tétovázásnak.

Itt az idő, hogy tanuljunk a történelemből és jobb jövőt írjunk közös Európánk számára.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselők!

3. A helyzetre adandó válasz – „döntő megegyezés Európáért”

Ami mellett a mai napon kiállok és amit előterjesztek, az nem más, mint egy Európáért hozandó döntő megegyezés.

Döntő megegyezés arról, hogy értékeinket, szabadságunkat, jólétünket a jövőben, a globalizálódott világban is meg akarjuk valósítani. Egy olyan megegyezés, amely egyaránt szól egyrészt szociális piacgazdaságaink megőrzésének szükségességéről, másrészt pedig azok szükséges megreformálásáról. Egy olyan megegyezés, amely megszilárdítja a gazdasági és monetáris uniót, fellendíti a fenntartható fejlődést, és helyreállítja a versenyképességet. Egy olyan megegyezés, amely létrehozza a bizalom szerződését országaink között, a tagállamok és az európai intézmények között, a szociális partnerek között, valamint az uniós polgárok és az Európai Unió között.

Az Európáért hozandó döntő megegyezés a következőket jelenti:

Nem engedhetjük kétségbe vonni az Unió egységét vagy a monetáris unió visszafordíthatatlanságát. A sérülékenyebb országok nem tehetik kétségessé a reformok melletti elkötelezettségüket. A felelősségtudatukat. A stabilabb országok pedig nem tehetik kétségessé az összetartás melletti elkötelezettségüket. A szolidaritásukat. Nem tehetjük kétségessé, hogy elszántuk magunkat a reformokra. A KÖZÖS REFORMOKRA.

Téves az az elképzelés, hogy reformok nélkül növekedhetünk, vagy külön-külön is megvalósíthatjuk a jólétet. Fel kell ismernünk, hogy közösek a gondjaink és együtt kell megtalálnunk a helyzet megoldását.

E döntő megegyezéshez arra van szükség, hogy hiánytalanul megvalósítsuk a mélyreható és valódi gazdasági uniót, amely a politikai unióra épül.

a) Gazdasági unió

Hadd kezdjem az európai gazdasággal.

Először is növekedésre van szükségünk. Fenntartható növekedésre.

A növekedés az európai szociális piacgazdasági modell lételeme: munkahelyeket teremt, és biztosítja az életszínvonalat. De a növekedést csak akkor tudjuk fenntartani, ha versenyképesebbé válunk.

Nemzeti szinten ez évtizedek óta halogatott szerkezeti reformok végrehajtását jelenti. A közigazgatás modernizációját. A pazarló jellegű kiadások megszüntetését, a különérdekekkel és kiváltságokkal szembeni harcot. A védett ágazatok megnyitását. A munkaerőpiac reformját, a biztonság ötvözését a rugalmassággal, és a szociális rendszerek fenntarthatóságának biztosítását.

Európai szinten határozottabban kell fellépnünk a korlátok lebontása terén, legyen szó akár fizikai, akár gazdasági vagy digitális korlátokról.

Ki kell teljesítenünk az egységes piacot.

Csökkentenünk kell energiafüggőségünket, és ki kell aknáznunk a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségeket. Hatékonyabban kell felhasználnunk erőforrásainkat.

A versenyképesség fokozása az energiaágazatban, a közlekedésben, a távközlésben és más szektorokban új teret nyithat a verseny előtt, elősegíti az innovációt, és alacsonyabb árakat eredményez úgy a fogyasztók, mint a vállalkozások számára.

A Bizottság rövidesen benyújtja a második egységes piaci intézkedéscsomagra vonatkozó javaslatát. Az egységes piac fellendülése érdekében a Bizottság továbbra is elszántan és következetesen védi majd versenyjogi és kereskedelmi szabályokat. Hadd mondjam el őszintén, ha ez a tagállamokon múlna, biztosíthatom Önöket, ők nem állnának ellen a jelentős piaci szereplők és a nagyvállalatok felől érkező nyomásnak.

Ki kell alakítanunk a valóban európai munkaerőpiacot, és a más uniós országokban történő munkavállalást olyan egyszerűvé kell tennünk, mint a hazai munkavállalást.

Merészebbeknek, ambiciózusabbaknak kell lennünk az oktatás, a kutatás, az innováció és a tudomány területén.

Európa világviszonylatban is vezető szerepet játszik olyan húzóágazatokban, mint a repüléstechnika, a gépjárműgyártás, a gyógyszeripar és a gépipar. Ezekben világpiaci részesedésünk meghaladja az egyharmadot. A gazdaság lassulása ellenére az ipar termelékenysége az elmúlt évtizedben 35 %-kal nőtt. Ma mintegy 74 millió munkahely függ a feldolgozóipartól. A kezdő vállalkozások évente több mint 4 millió munkahelyet hoznak létre az EU-ban. Ezekre alapozva forrásokat kell biztosítanunk új iparpolitikánk megvalósításához, egy olyan üzleti környezet kialakításához, amely ösztönzi a vállalkozói kedvet és a kisvállalkozásokat.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az adózási környezetet a vállalkozások számára egyszerűbbé, a befektetők számára pedig vonzóbbá kell tennünk. A jobb adóügyi koordináció minden tagállam számára előnyös.

Emellett proaktív kereskedelempolitikára van szükségünk, új piacok megnyitásával.

Ebben rejlik az európai gazdaság potenciálja. Ez az az aranybánya, amelyet még korántsem aknáztunk ki teljes mértékben. Az Európai Tanács júniusi ülésén elfogadott növekedési paktum végrehajtása során messzire eljuthatunk.

Ugyancsak távlatokat nyithat számunkra egy realista, ugyanakkor ambiciózus, a beruházások, a növekedés és a reform mellett elkötelezett európai uniós költségvetés. Tisztán kell látnunk, hogy az európai költségvetés az európai beruházások és az európai növekedés megvalósításának eszköze. A Bizottságnak és ennek a parlamentnek, csakúgy, mint az összes többi európabarát erőnek, hiszen a legtöbb tagállam támogatja javaslatunkat, együtt kell a 2020-ig szóló, megfelelő többéves pénzügyi keret mögé állnia. Ez a pénzügyi keret kevés terhet helyez a tagállamok vállára, különösen a saját források javasolt új rendszerének fényében, viszont jelentős lökést ad a nemzetgazdaságoknak, a régióknak, segíti a tagállamok kutatóit, diákjait, munkakereső fiataljait és kis- és középvállalkozásait.

Ez a költségvetés a növekedés költségvetése, a tagállamok közötti és a tagállamokon belüli gazdasági, szociális és területi kohézió költségvetése.

Olyan költségvetés, amely hozzájárul az egységes piac kiteljesítéséhez annak révén, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz segítségével kitölti energetikai, közlekedési és távközlési infrastruktúránk fehér foltjait.

A modern, növekedésorientált mezőgazdaság költségvetése, olyan mezőgazdaságé, amely az élelmiszer-biztonságot összekapcsolja a fenntartható vidékfejlesztéssel.

Olyan költségvetés, amely a Horizont 2020 programon keresztül kutatásintenzív és innovatív Európa irányába vezet. Mert a kutatáshoz szükségünk van erre az európai léptékre.

Ez a költségvetés a hitelesség igazi próbája lesz azon tagállamok számára, amelyek a növekedésbe való befektetésről beszélnek. Azt szeretném látni, hogy azok a tagállamok, amelyek oly gyakran hangoztatják a befektetés és a növekedés fontosságát, most valóban készek európai szinten támogatni egy növekedésre kihegyezett költségvetést.

A költségvetés emellett a növekedési programunkat, az Európa 2020 stratégiát támogató legfontosabb eszköz. E programra ma nagyobb szükségünk van, mint valaha.

Az Európa 2020 az európai szociális piacgazdaság korszerűsítésének és megőrzésének záloga.

Tisztelt Képviselők!

A szerkezeti reformokat előtérbe helyező programunk jelentős kiigazítási erőfeszítést igényel. Csak akkor lesz működőképes, ha méltányos és igazságos.

Mivel az egyenlőtlenség nem fenntartható.

Európa egyes részein valódi szociális vészhelyzet van.

Nő a szegénység, és rendkívül magas a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében.

Ezért kell megerősítenünk a szociális kohéziót. Ez olyan jellegzetesség, amely az európai társadalmat megkülönbözteti más, alternatív modellektől.

Néhányan azt állítják, az európai szociális modell a válság miatt halott. Én ezzel nem értek egyet.

Igen, meg kell reformálnunk gazdaságainkat, és korszerűsítenünk kell szociális védelmi rendszereinket. De a rászorultakon segítő, hatékony szociális védelmi rendszer nem akadálya a fejlődésnek. Épp ellenkezőleg, elengedhetetlen eleme. Azt látjuk a világban, hogy éppen azok az európai országok a legsikeresebbek és legversenyképesebbek, amelyek a leghatékonyabb szociális védelmi rendszerrel és a legfejlettebb szociális partnerséggel rendelkeznek.

A méltányosság és az igazságosság azt jelenti, hogy esélyt adunk a fiataloknak. Sokat teszünk ezért már ma is. És a Bizottság még az év vége előtt tető alá hozza az ifjúsági csomagot, amely garanciarendszert és a szakképzést segítő egyenlőségi keretrendszert kínál a fiatalok számára.

A méltányosság és az igazságosság azt is jelenti, hogy jobb és méltányosabb adórendszereket alakítunk ki.

Az adócsalás és az adókikerülés felszámolása Európa-szerte milliárdokkal gazdagíthatja a tagállamok államháztartását.

Ezért tesz majd meg a Bizottság mindent azért, hogy megegyezés szülessen a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló felülvizsgált irányelvről, és hogy megkapja a tárgyalási felhatalmazást a harmadik országokkal kötendő hasonló tárgyú, szigorúbb megállapodások kialakítására vonatkozóan.

Emellett a Bizottság tovább küzd egy méltányos és ambiciózus pénzügyi tranzakciós adóért, amely biztosítaná, hogy ne csak a pénzügyi ágazat húzzon hasznot az adófizetőkből, hanem az adófizetők is a pénzügyi ágazatból. Most, hogy világossá vált, az ezzel kapcsolatos megállapodáshoz csak megerősített együttműködésen át vezethet az út, a Bizottság minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy gyors és eredményes előrelépés történhessen az együttműködő tagállamokkal. Mert ez a méltányosságról szól. És a méltányosság elengedhetetlen ahhoz, hogy a szükséges gazdasági reformokat társadalmilag és politikailag elfogadhatóvá tegyük.

A méltányosság mindenekelőtt igazságosság kérdése, a szociális igazságosságé.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselők!

A válság nyomán fontos döntéseket hoztunk. Szerte az Európai Unióban reformok és konszolidációs intézkedések végrehajtása folyik. Közös pénzügyi védőhálókat vezettünk be, az európai intézmények pedig következetesen bizonyították, hogy kiállnak az euró mellett.

A Bizottság messzemenőkig tisztában van azzal, hogy a legmélyebb reformokat végrehajtó tagállamokban az átalakítás nehézségekkel jár, és a kiigazítás néha nagyon is fájdalmas. E reformok nélkül azonban nem léphetünk tovább egy jobb jövő felé. E reformokat már régen meg kellett volna kezdenünk. Egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy visszalépjünk a korábbi status quóhoz.

A Bizottság a jövőben is mindent megtesz azért, hogy támogassa e tagállamokat, segítse őket a növekedés és a foglalkoztatás élénkítésében, például a strukturális alapok átprogramozása révén.

Hadd ejtsek szót Görögországról is. Meggyőződésem, hogy idén ősszel esélyünk van arra, hogy fordulatot érjünk el. Ha Görögország minden kételyt eloszlat a reformok iránti elkötelezettségét illetően, és az összes többi ország sem hagy kétséget az elszántsága felől, hogy Görögországot az euróövezetben tartsa, akkor ez sikerülhet.

Meggyőződésem, hogy ha Görögország kiáll kötelezettségvállalásai mellett, az európai család tagjaként az euróövezetben kell maradnia.

Az euróövezet stabilitásának biztosítása jelenti ma a legsürgetőbb kihívást számunkra. Ez a tagállamok és az uniós intézmények közös felelőssége. Az EKB nem finanszírozhat, és nem is fog finanszírozni kormányokat. De a Bizottság úgy gondolja, hogy amikor a monetáris politikai csatornák nem működnek megfelelően, akkor az EKB hatásköre kiterjed arra, hogy – például a másodlagos állampapírpiacon – megtegye a megfelelő intézkedéseket. Az EKB-nak nemcsak joga, hanem kötelessége a monetáris politika integritásának helyreállítása. Természetesen független intézményként az EKB-nak kell döntenie abban, hogyan cselekszik, és milyen feltételekkel. De minden szereplőnek, és ez alatt kivétel nélkül minden szereplőt értek, tiszteletben kell tartania az EKB függetlenségét.

Tisztelt Képviselők!

Beszéltem a sürgősen végrehajtandó gazdasági intézkedésekről. Ezek elengedhetetlenek. De nem elegendőek. Ennél tovább kell mennünk.

Teljessé kell tennünk a gazdasági és monetáris uniót. Ehhez bankuniót és fiskális uniót kell létrehoznunk, és ki kell alakítanunk az ehhez tartozó intézményi és politikai mechanizmusokat.

A Bizottság ma jogalkotási javaslatokat terjeszt elő egy egységes európai felügyeleti mechanizmus kialakításáról. Ez igazi mérföldkő a bankunió felé vezető úton.

A válság rávilágított, hogy míg a bankok transznacionálissá váltak, a szabályozás és a felügyelet továbbra is tagállami szinten történik. Amikor pedig rosszra fordultak a dolgok, az adófizetőknek nyújtották be a számlát.

Az elmúlt négy év során az EU felülvizsgálta a bankok szabályzatát, és globális szinten vezető szerepet töltött be a G20-ak kötelezettségvállalásainak végrehajtása terén. A puszta koordinálás önmagában azonban már nem elegendő – a közös felügyeleti döntések irányába kell elmozdulnunk, különösen az euróövezeten belül.

A ma javasolt egységes felügyeleti mechanizmus megerősített szerkezetet fog létrehozni, amelyben az Európai Központi Bank központi szerepet tölt be, megfelelő egyeztetést folytatva az Európai Bankhatósággal, amely helyre fogja állítani az euróövezet bankjainak felügyeletébe vetett bizalmat.

Ez a felügyelet valamennyi euróövezetbeli bankra kiterjed. A felügyeletnek minden területre ki kell terjednie, mivel rendszerkockázatok bárhol előfordulhatnak, nemcsak az úgynevezett rendszerszinten fontos bankok esetében. A nemzeti felügyeletek természetesen teljes mértékben bekapcsolódnak ebbe a rendszerbe.

A csomag két jogszabályszöveget tartalmaz, az egyik az EKB-ra, a másik az EBH-ra vonatkozik, és ezek összekapcsolódnak. A Parlamentnek egyértelműen döntő szerepet kell játszania az új mechanizmus elfogadásában, majd ezt követően annak demokratikus felügyeletében.

Ez jelentős első lépés a bankunió felé, amelynek létrehozását itt a Tisztelt Házban javasoltam júniusban. Jelenleg az európai felügyelet kialakítása a fő prioritásunk, mivel ez az előfeltétele a bankválságok megfelelőbb kezelésének, a bankszanálástól a betétbiztosításig.

A Bizottság ezzel párhuzamosan folytatja a bankszektor reformjával kapcsolatos munkát, eleget téve a reálgazdaság felelős finanszírozásában játszott szerepének, vagyis javítva a kkv-k és egyéb vállalkozások hosszú távú finanszírozási lehetőségeit. Ehhez a referenciaértékekre vonatkozó szabályokra van szükség, hogy ne fordulhasson elő újra a banki kamatlábak manipulációja, amely a vállalkozásokra és jelzálogjogosultakra egyaránt hatással van. Ehhez olyan jogszabályra van szükség, amely biztosítja, hogy a bankok tisztességes feltételeket kínáljanak a fogyasztóknak, valamint még egyszer át kell tekinteni a banki tevékenységek szerkezetét, az azokkal járó eredendő kockázatok kiküszöbölése érdekében.

E Parlament mindebben döntő szerepe játszik. A Bizottság arra törekszik, hogy szoros partnerségben dolgozzon együtt Önökkel.

A mélyrehatóbb gazdasági uniónak létezik egy második eleme is, ez a költségvetési unió irányába való előrelépés.

Egyértelmű, hogy az egyik tagállam gazdasági döntései hatással vannak a többi tagállamra. Éppen ezért szorosabb gazdaságpolitikai koordinációra van szükségünk.

Erőteljesebb és még inkább kötelező erejű keretet kell kialakítani a legfontosabb gazdasági szakpolitikákkal kapcsolatos nemzeti döntéshozatal számára, mivel ez az egyetlen módja az egyensúlytalanságok megelőzésének. Ugyan sok feladatot elvégeztünk már, például a hatos csomag és az országspecifikus ajánlások révén, azonban további döntő fontosságú lépéseket kell tennünk a különleges feltételek és ösztönzők összekapcsolása érdekében, hogy a gazdasági és monetáris unió valóban fenntarthatóvá váljon.

A tartós eredmények eléréséhez ki kell dolgoznunk a közösségi gazdasági kormányzás teljes eszköztárát, valamint valódi és hiteles közösségi költségvetési kapacitást kell kialakítanunk.

Ehhez nem kell intézményeket szétválasztani vagy új intézményeket létrehozni. Éppen ellenkezőleg: a hatékony és gyors megvalósítás legjobb módja, ha a meglévő intézmények felhasználásával vagy közreműködésével végezzük el a munkát: az Európai Bizottság tölti be a független európai hatóság szerepét, amelyet az Európai Parlament, mint az európai szinten parlamenti képviselettel rendelkező intézmény felügyel.

Ebben a keretben pedig idővel az adósságtörlesztés és az állampapír-kibocsátás valódi megosztásának irányába tett lépések is megvalósulhatnak.

A gazdasági reform és a hiteles gazdasági és monetáris unió együttesen jelenti az előrelépés motorját.

A Bizottság még idén őszig közzé fogja tenni a gazdasági és monetáris unió mélyítésének tervezetét.

Ezt a tervezetet be fogjuk nyújtani a Tisztelt Háznak. Ezeket a kérdéseket ugyanis meg kell vitatni a polgárok képviselőivel.

A tervezet hozzá fog járulni az Európai Tanács decemberi ülésének vitájához. Az ülést az a jelentés készíti elő, amelynek előterjesztésére az Európai Tanács elnökét, engem, valamint az Európai Központi Bank és az eurócsoport elnökét kérték fel.

Tervezetünk meghatározza majd a megvalósítás eszközeit, és az érvényre juttatásukra szolgáló jogszabály-alkotási lehetőségeket, a politikai koordinációtól kezdve a költségvetési kapacitáson át az adósságtörlesztésig. Szükség esetén pedig – így az egyetemlegesen garantált államadósság esetében – meghatározza a Szerződés szükséges módosításait, mert az említett változtatások némelyike a Szerződés módosítását követeli meg. A tervezet nemcsak azt mutatja be, amit az elkövetkező hetekben és hónapokban kell elérnünk, hanem az elkövetkező évek feladatait is.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselők!

b) Politikai unió:

A gazdasági és monetáris unió fenntarthatósága és hitelessége végső soron az intézményeken és az azokat meghatározó politikai konstrukción múlik.

A gazdasági és monetáris unió ezért felveti a politikai unió és az azt alátámasztó európai demokrácia kérdését.

A gazdasági és monetáris unió sikere érdekében ambícióra és megfelelő ütemezésre egyaránt szükségünk van. Most konkrét lépéseket kell tennünk, a politikai unió távlati lehetőségét szem előtt tartva.

Olyan európai közéleti fórum kialakítását szorgalmazom, ahol az európai kérdéseket európai szempontból lehet megtárgyalni és megvitatni. Nem próbálkozhatunk azzal, hogy továbbra is kizárólag nemzeti megoldások révén orvosoljuk az európai problémákat.

Ezt a vitát társadalmainkban, a polgárokkal közösen kell lefolytatni. A mai napon azonban kéréssel fordulok az európai gondolkodókhoz is. Arra kérem a kultúra iránt elkötelezett férfiakat és nőket, hogy csatlakozzanak az Európa jövőjét érintő vitához. Ez a felhívás Önökhöz is szól, mivel a Tisztelt Ház az európai demokrácia színhelye. Meg kell erősítenünk az Európai Parlament szerepét európai szinten.

Emellett ösztönöznünk kell az európai és nemzeti parlamentek közötti valódi kiegészítő jelleget és együttműködést.

Ezt sem lehet az európai politikai pártok megerősítése nélkül elérni. Ugyanis az európai fővárosokban és az itt, Strasbourgban működő politikai pártok gyakran eltávolodnak egymástól. Éppen ezért el kell ismernünk, hogy a politikai vita túl gyakran olyan nézetkülönbségek mentén alakul ki, mintha nemzeti politikai pártokról volna szó. Az európai választások során sem látjuk az európai politikai pártok nevét a szavazócédulákon, e helyett nemzeti vita zajlik a tagállami politikai pártok között. Ezért van szükségünk az európai politikai pártokra vonatkozó alapszabályok megerősítésére. Büszkén jelentem be, hogy a Bizottság erre vonatkozóan a mai napon javaslatot fogadott el.

Az összeurópai politikai vita elmélyítésének egyik fontos eszköze lenne, ha az európai politikai pártok már 2014-ben bemutatnák az európai parlamenti választásokon a Bizottság elnöki tisztére megnevezett jelöltjüket. Ehhez nincs szükség a Szerződés megváltoztatására. Ez döntő lépés lenne afelé, hogy az európai parlamenti választások által biztosított, európai választási lehetőség még egyértelműbbé váljon. Felszólítom a politikai pártokat, hogy kötelezzék el magukat e lépés, így tehát az európai parlamenti választások még inkább európaivá tétele mellett.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselők!

A valóban politikai jellegű Európai Unió egyben azt is jelenti, hogy az európai fellépést a valóban fontos kérdésekre kell összpontosítani és azokat európai szinten kell kezelni. Legyünk őszinték, nem kezelhetünk minden kérdést egyszerre prioritásként. Előfordulhat, hogy ezen a téren szükségünk lesz némi önkritikára.

A megfelelő integráció azt jelenti, hogy friss szemmel áttekintjük, melyik lenne a legmegfelelőbb cselekvési szint. A szubszidiaritás alapvető demokratikus elv, amelyet alkalmazni kell.

A politikai unió azt is jelenti, hogy meg kell erősíteni az Unió alapjait: az alapvető értékek, a jogállamiság és a demokrácia tiszteletben tartását.

Az elmúlt hónapokban egyes európai államokban veszélybe sodródott a jogi és demokratikus felépítés. Elsőként az Európai Parlament és a Bizottság kondította meg a vészharangot és döntő szerepet játszott abban, hogy ezeket az aggasztó fejleményeket ellenőrzés alá vonják.

Ezek a helyzetek azonban rávilágítottak intézményi rendszereink korlátaira. Jobban kidolgozott eszközrendszerre van szükségünk – nem elég, ha mindössze a politikai meggyőzés „puha hatalmi eszköze” és a Szerződés 7. cikkében szereplő „nukleáris opció” között választhatunk.

A jogállamiság fenntartása iránti elkötelezettségünk áll azon szándék mögött, hogy létrehozzuk az Európai Ügyészséget, a Szerződések által előírt módon. Hamarosan javaslatot teszünk erre vonatkozóan.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselők!

A politikai unió azt is jelenti, hogy többet teszünk globális szerepünk teljesítése érdekében. A szuverenitás megosztása Európában azt jelenti, hogy szuverénebb módon cselekszünk a globalizálódott világban.

Napjaink világában a méretek nagy súllyal esnek latba.

És az értékek jelentik a különbséget.

Európa üzenetének éppen ezért a szabadság, a demokrácia, a jogállamiság és a szolidaritás fontosságát kell hangsúlyoznia. Egyszóval, az általunk képviselt, európai értékek fontosságát.

Polgárainknak és az új világrendnek minden eddiginél inkább egy aktív és befolyásos Európára van szüksége. Nemcsak számunkra, az egész világ számára fontos, hogy sikert érjünk el. Olyan Európára van szükségünk, amely kiáll az általa képviselt értékek mellett. Olyan Európára, amely kiáll meggyőződése mellett, hogy az emberi jogok nem számítanak luxusnak a fejlett világban, univerzális értékeknek kell azokat tekinteni.

A Szíriában kialakult megdöbbentő helyzet felhívja figyelmünket arra, nem engedhetjük meg magunknak, hogy kívülállók maradjunk. Új és demokratikus Szíriának kell létrejönnie. Közös felelősségünk, hogy segítsük ennek a megvalósítását, és globális szinten közösen dolgozzunk azokkal, akik szintén együttműködnek e cél érdekében.

A világnak olyan Európai Unióra van szüksége, amely megőrzi vezető szerepét a fejlesztés és a humanitárius segítségnyújtás kapcsán. Amely támogatja a nyitott gazdaságokat és küzd a protekcionizmus ellen. Amely élen jár az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

A világnak olyan Európára van szüksége, amely képes katonai missziók bevetésére, hogy segítse a helyzet megszilárdítását a válságövezetekben. El kell végeznünk az európai képességek átfogó felülvizsgálatát és meg kell kezdenünk a valóban kollektív védelem tervezését. Igen, meg kell erősítenünk közös kül- és biztonságpolitikánkat és a védelmi kérdésekkel kapcsolatos közös megközelítésünket, mert együtt elegendő hatalommal és jelentőséggel rendelkezünk ahhoz, hogy a világot igazságosabb, szabályokon nyugvó és az emberi jogokat tiszteletben tartó hellyé alakítsuk.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselők!

4. Szerződésmódosítás, az euróövezet/teljes Unió dimenziója és a nyilvános vita kiterjesztése

a) Nemzetállamok szövetsége – a Szerződés módosítása

A jelenlegi Európai Uniónak végső soron egy mélyreható és valódi gazdasági és monetáris unió, egy összehangolt kül- és védelmi politikával rendelkező politikai unió irányába kell továbbfejlődnie.

Ne habozzunk kimondani: a nemzetállamok szövetsége felé kell továbblépnünk. Erre van szükségünk. Ez a politikai jövőnk.

Ennek kell vezérelnie munkánkat a következő évek során.

A mai napon kiállok a nemzetállamok szövetsége mellett. Nem szuperállamra gondolok. A nemzetállamok olyan demokratikus szövetségére gondolok, amely képes arra, hogy a szuverenitás megosztása révén felvegye a harcot a közös problémáinkkal, és így minden egyes ország és azok minden egyes polgára hatékonyabb eszközökkel legyen felvértezve a saját sorsa irányításához. A tagállamokkal közös Unióról van szó, nem pedig a tagállamokkal szembeni Unióról. A globalizáció korában a megosztott szuverenitás több hatalmat jelent, nem kevesebbet.

És szándékosan említettem nemzetállamok szövetségét, mivel ezekben a viharos, sok szorongást okozó időkben nem bízhatjuk a nemzet védelmét pusztán a nacionalista és a populista erőkre. Olyan Európában hiszek, amelynek polgárai büszkék a saját nemzetükre, de ugyanakkor büszkék az európaiságukra és az európai értékekre is.

A nemzetállamok szövetségének létrehozásához végső soron új Szerződésre lesz szükségünk.

Ez nem könnyelmű kijelentés. Mindannyian tudjuk, milyen bonyolult dolog a Szerződés módosítása.

Alapos előkészítést igényel.

A szerződésmódosításról szóló tárgyalások nem vonhatják el figyelmünket azokról az intézkedésekről, amelyeket már ma is megtehetünk, és meg is kell tennünk, késedelem nélkül.

A mélyreható és valódi gazdasági és pénzügyi unió létrehozása elkezdődhet a jelenlegi Szerződés keretei között, a kiteljesítése azonban csak a szerződések módosítása útján lehetséges. Lássunk tehát neki már most, de a ma meghozott döntéseinknél irányítsuk tekintetünket a jövőbe.

Nem a Szerződés módosítása az első lépés. Meg kell határoznunk, hogy milyen szakpolitikákra van szükségünk, és milyen eszközökkel tudjuk azokat végrehajtani. Csakis ezután határozhatjuk meg a hiányzó eszközöket, és hogy miképpen pótolhatjuk azokat.

Azt követően pedig széles körű vitát kell indítanunk Európa-szerte. A vitának még a konvent és a kormányközi konferencia összehívását megelőzően kell lezajlania. Igazán európai dimenziójú vitára van szükségünk.

Elmúltak már azok az idők, amikor az európai integráció a polgárai hallgatólagos beleegyezésével zajlott. Európa nem válhat a technokraták, a bürokraták vagy akár a diplomaták terepévé. Európának egyre demokratikusabbá kell válnia. Az Európai Parlament szerepe igen lényeges. Ezért annyira sorsdöntőek a 2014-es európai parlamenti választások.

A 2014. évi európai parlamenti választások előtt a Bizottság felvázolja majd az Európai Unió jövőjére vonatkozó elképzeléseit. És konkrét ötletekkel állunk elő a Szerződés módosításával kapcsolatosan, még kellő időben ahhoz, hogy vitát folytathassunk.

Meghatározzuk majd a célkitűzéseket, azt, hogy az intézmények miként tehetik az Európai Uniót nyíltabbá és demokratikusabbá, mely hatáskörök és eszközök szükségesek a hatékonyabb működéshez, illetve melyik modell lehet alkalmas arra, hogy Uniót teremtsen Európa népei számára. Azt hiszem, hogy igazi vitára van szükségünk, és egy demokráciában éppen a választások jelentik a legjobb lehetőséget arra, hogy európai szintű vitát folytassunk a jövőnkről és a céljainkról.

b) Az euróövezet/teljes Unió dimenziója

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Képviselők!

Nem csupán az euróövezet aktuális tagállamai közötti vitáról van szó.

Miközben az euróövezet és annak tagjai számára elengedhetetlenül fontos az integráció elmélyítése, az euróövezet kapuját minden tagállam előtt nyitva kell tartani.

Világosan kimondom: le kell bontanunk a minket, európaiakat egymástól elválasztó válaszfalakat! Mert az Európai Unió egészében véve erősebb – az erejét az egységes piacának, tagságának és intézményeinek köszönheti.

Senkit nem kényszerítünk arra, hogy velünk tartson. Ám ugyanakkor senkit nem rekesztünk ki magunk közül. A tempót nem a leglassabbak vagy a legvonakodóbbak diktálják majd.

Ezért a javaslataink a jelenlegi Unión és annak intézményein, valamint a közösségi módszeren alapulnak majd. Szögezzük le – csupán egyetlen Európai Unió létezik. Egyetlen Bizottság létezik. Egyetlen Európai Parlament létezik. Nem az intézmények sokasága teremt nagyobb demokráciát, jobb átláthatóságot, hatékonyabb elszámoltathatóságot – a túlságosan sok intézmény csak bonyolultabbá tenné az EU-t, csökkentve annak értelmezhetőségét, koherenciáját és cselekvőképességét.

c) A nyilvános vita kiterjesztése:

Idővel tehát, Tisztelt Képviselők, ilyen horderejű döntéseket kell majd meghoznunk.

Ezért azt hiszem, komolyan meg kell vitatnunk az európai polgárokkal, hogy merre is induljunk tovább.

Hogy milyen következményekkel járhat a széttördeltség. Mert előfordulhat néha, hogy bizonyos nemkívánatos következmények miatt akkor is bekövetkezik a széttöredezés, amikor nincs ilyen szándékunk.

És hogy mit érhetünk el egymással összefogva, ha a vezetőink félreteszik a nemzeti provincializmust.

Fel kell használnunk a 2014-es választásokat arra, hogy mozgósítsuk az Európa-barát erőket. Nem engedhetjük, hogy a nacionalista és a populista csoportok destruktív forgatókönyve szerint történjenek az események. Azt várom mindenkitől, aki európainak érzi magát, hogy álljon a sarkára és ragadja magához a kezdeményezést a vitában. Mert az Európa-barátok közönye és pesszimizmusa még Európa ellenzőinek szkepticizmusánál is veszélyesebb.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Képviselők!

5. Következtetés: mindez reális?

Összegezve olyan döntő megegyezésre van szükségünk, amely kiegészíti a GMU-t, és az erősebb Európai Unió iránti politikai elkötelezettségen alapul.

A mai napon világos lépéseket javaslok Önöknek.

Elsősorban: azzal kell kezdenünk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk az euróövezet stabilizálása érdekében, illetve azért, hogy az EU egészében felgyorsítsuk a növekedést. A Bizottság előterjeszti majd a bankunió létrehozásához szükséges összes javaslatot. Ezt a mai napon az egységes felügyelet bevezetésével el is kezdtük, a jelenlegi Szerződés rendelkezéseivel összhangban.

Másodsorban: még idén ősszel előterjesztjük a mélyreható és valódi gazdasági és pénzügyi unióra irányuló átfogó tervünket, a politikai eszközökkel együtt.

Ezzel összefüggésben is benyújtjuk javaslatainkat a jelenlegi Szerződés rendelkezéseivel összhangban.

Harmadsorban: azon területeken, ahol a jelenlegi szerződések nem teszik lehetővé az előrelépést, a Szerződés szükséges módosításaira irányuló konkrét javaslatokat nyújtunk be a 2014. évi európai parlamenti választásokat megelőzően, ideértve a megerősített demokráciával és az elszámoltathatósággal kapcsolatos elemeket is.

Ez a tervünk. Olyan terv, amely lépésenként valósítható meg, de igen ambiciózus a jövőre nézve, és a látóhatár szélén kirajzolódnak Európa előtt a nemzetállamok szövetségének körvonalai.

Sokan úgy gondolhatják, hogy ez túl nagyratörő, irreális terv.

Én viszont úgy tenném fel ezt a kérdést az Önök számára, hogy az vajon reális-e, ha azon az úton megyünk tovább, ahol eddig haladtunk? Vajon reális-e az, amit manapság Európa számos országában látunk? Vajon reális-e az, hogy az adófizetők fizetik a banki kölcsöneiket, majd arra kényszerülnek, hogy visszaadják a bankoknak azt az ingatlant, amiért fizettek, mert már nem képesek a jelzáloghitelük törlesztésére? Az vajon reális-e, hogy egyes tagállamainkban a fiataljaink több mint 50%-a munkanélküli? Az vajon reális-e, hogy csak vergődünk, és hamisan csengő válaszokkal próbáljuk eltussolni az egyre sokasodó hibáinkat? Vajon reális-e azt gondolnunk, hogy kivívhatjuk a piacok bizalmát, miközben ilyen csekély bizalmat tanúsítunk egymás iránt?

Számomra ez a valóság tűnik irreálisnak. Ez a valóság nem mehet így tovább.

Az előttünk álló reális út az, amelyik erősebbé és egységesebbé tesz bennünket. A realitás az, ha ambíciónkat a kihívások szintjére emeljük. Képesek vagyunk rá! Sugározzuk a remény üzenetét az ifjúságunk felé! Ha kitérünk valamerre, a remény felé térjünk ki. Legyünk büszkék az európaiságunkra. Legyünk büszkék a gazdag és sokszínű kultúránkra. A jelenlegi nehézségek ellenére társadalmaink a világ legemberségesebb és legszabadabb társadalmai közé tartoznak.

Nem kell mentegetőznünk a demokráciánkért, a szociális piacgazdaságunkért és az értékeinkért. Amelyeken belül igen magas a társadalmi kohézió. Tiszteletben tartjuk az emberi jogokat és az emberi méltóságot. A férfiak és a nők egyenlő jogokkal rendelkeznek, és óvjuk a környezetünket. Ezek az európai társadalmak – az összes hibájukkal együtt – az emberiség történetének legélhetőbb társadalmai közé sorolhatók, és azt hiszem, erre büszkék lehetünk. A mi tagállamainkban nem zárnak börtönbe két-három lányt csak azért, mert énekelnek és bírálják az országuk vezetőjét. A mi tagállamainkban – és itt különösen az új tagállamokra gondolok – még élénken él az emberekben annak az emléke, hogy mit is jelent a diktatúra és a totalitarizmus.

Az előző nemzedékek nagyobb akadályokat győztek le. Most rajtunk a sor, hogy megmutassuk: mi is fel tudunk nőni a feladathoz.

Eljött a pillanat minden Európa-barát számára, hogy elhagyja az eddig járt utat, és előrelépjen a jövőbe. Az Európai Unió azért jött létre, hogy a béke letéteményese legyen. Manapság ez azt jelenti, hogy Uniónkat kellően állóképessé kell tennünk ahhoz, hogy szembenézzen a globalizáció kihívásaival.

Ezért kell átértelmeznünk Európát, és ezért van szükségünk az Európáról szóló döntő megegyezésre. Ezért szükséges, hogy a projektünk végrehajtásánál azok az értékek irányítsanak bennünket, amelyek az Európai Unió legjavát adják. Úgy érzem, Európának lelke van. Ez a lélek erőt és elszántságot adhat számunkra ahhoz, hogy megtegyük, amit tennünk kell.

Önök számíthatnak az Európai Bizottságra. Én pedig számítok Önökre, az Európai Parlamentre. Együtt, európai intézményekként, felépíthetjük a jobb, erőteljesebb, egységesebb Európát, a polgárok Európáját – Európa jövője érdekében, de ugyanakkor a világ jövője érdekében is.

Köszönöm a figyelmüket.


Side Bar