Navigation path

Left navigation

Additional tools

AN COIMISIÚN EORPACH

José Manuel Durão Barroso

Uachtarán Choimisiún na hEorpa

Aitheasc faoi Staid an Aontais, 2012

Seisiún iomlánach de Pharlaimint na hEorpa/Strasbourg

12 Meán Fómhair 2012

A Uachtaráin,

A Chomhaltaí Onóracha,

1. Anailís ar an staid

Is mór an onóir dom seasamh in bhur láthair inniu chun an tríú haitheasc seo faoi Staid an Aontais a thabhairt.

Tráth a bhfuil géarchéim san Aontas Eorpach i gcónaí.

Is géarchéim airgeadais agus eacnamaíochta í. Géarchéim shóisialta. Ach is géarchéim pholaitiúil freisin í, géarchéim muiníne.

Tá trí bhunchúis leis an ngéarchéim seo:

Cleachtais mhístuama san earnáil airgeadais;

Fiachas poiblí neamh‑inbhuanaithe, agus;

Easpa iomaíochais i roinnt Ballstát.

Sa mhullach air sin, tá fadhbanna struchtúracha dá chuid féin ag an euro. Ní raibh ailtireacht an euro in ann ag an obair. Tá míchothromaíochtaí tagtha chun cinn.

Tá sé sin á cheartú faoi láthair. Iarracht phianmhar chrua is ea é, áfach. Tá frustrachas ar na saoránaigh. Tá imní orthu. Braitheann siad go bhfuil a modh maireachtála i mbaol.

Tá creimeadh ag teacht ar an tuiscint go bhfuil cóir agus cothromas idir na Ballstáit. Agus gan cothromas idir na Ballstáit, cén chaoi ar féidir cothromas a bheith ann idir shaoránaigh Eorpacha?

Le ceithre bliana anuas, is iomaí cinneadh dána atá déanta againn chun dul i ngleic leis an ngéarchéim shistéamach seo. Ach d’ainneoin na n‑iarrachtaí sin ar fad, ní dheachaigh ár bhfreagraí i gcion ar na saoránaigh, ar na margaí ná ar ár bpáirtithe idirnáisiúnta go fóill.

Cén fáth? Toisc gur ligeamar don amhras leathadh arís is arís eile. Amhras an bhfuil tíortha áirithe ullamh i ndáiríre athchóiriú a chur i bhfeidhm agus an t‑iomaíochas a ghabháil ar ais in athréim. Amhras an bhfuil tíortha eile toilteanach i ndáiríre seasamh gualainn ar ghualainn le chéile sa dóigh is nach dteipfidh ar an euro ná ar an tionscadal Eorpach.

Fáinne fí atá ann atá feicthe againn i bhfad rómhinic. Is é an rud a tharlaíonn go ndéantar cinntí ríthábhachtacha maidir lenár dtodhchaí ag cruinnithe mullaigh Eorpacha. Ach ansin, an lá dar gcionn, go bhfeicimid roinnt de na daoine ceannann céanna a ghlac na cinntí sin ag baint an bhoinn díobh. Iad á rá go dtéann na cinntí rófhada, nó nach dtéann siad fada go leor. Is dá bhrí sin a bhíonn fadhb inchreidteachta againn. Agus is dá bhrí sin nach gcuirtear muinín ionainn.

Níl sé inghlactha a chur in iúl gur geall le comórtais dornálaíochta na cruinnithe Eorpacha sin, agus a bheith ag maíomh faoin gceann is fearr a fháil ar chéile comhraic. Ní féidir linn a bheith san aon Aontas amháin, ach ag an am céanna, sinn féin a iompar faoi mar nach mbeadh. Ní féidir linn naoi gcinn de chinntí maithe a chur i mbaol de dheasca gnímh nó ráitis amháin a chaitheann amhras ar gach a bhfuil bainte amach againn.

Léiríonn sin, a Chomhaltaí Onóracha, bunús na géarchéime muiníne i bpolaitíocht na hEorpa. Mura gcloíonn gníomhaithe polaitiúla na hEorpa leis na rialacha agus leis na cinntí a shocraigh siad féin, cén chaoi ar domhan ar féidir leo a chur i gcion ar dhaoine eile go bhfuil siad meáite ar an ngéarchéim seo a réiteach in éindí le chéile?

A Uachtaráin,

A Chomhaltaí Onóracha,

2. An dúshlán – bealach nua smaointeoireachta don Eoraip

Géarchéim pholaitiúil is ea géarchéim muiníne. Agus, is é an dea‑scéal é, i ndaonlathas, nach bhfuil fadhb pholaitiúil ar bith nach féidir linn teacht ar réiteach polaitiúil uirthi.

Sin an fáth ar mhaith liom, anseo inniu, na ceisteanna bunúsacha polaitiúla a phlé libh - cá bhfuilimid inniu agus cén dóigh ar gá dúinn dul chun cinn. Ba mhaith liom díriú ar an treo polaitiúil agus ar an bhfís a bheidh ina spreagadh againn agus sinn ag déanamh cinntí polaitiúla.

Ní thabharfaidh mé, ar ndóigh, liosta daoibh de na cinntí sin uile. Tá an litir a sheol mé chuig Uachtarán Pharlaimint na hEorpa ar a slí chugaibh anois, litir ina bhfuil tosaíochtaí práinneacha an Choimisiúin leagtha amach. Pléifimid libh iad sula nglacfaimid Clár Oibre an Choimisiúin níos moille san fhómhar.

Is é seo mo theachtaireacht chugaibh inniu: tá treo nua a dhíth ar an Eoraip. Agus ní féidir an treo sin a bhunú ar sheansmaointe. Tá smaointeoireacht nua a dhíth ar an Eoraip.

Agus sinn ag trácht ar an ngéarchéim – agus bímid ar fad ag trácht ar an ngéarchéim – ar fhoghlaimíomar na ceachtanna ar fad ar chóir dóibh ár ngníomhaíocht a dhíriú? Agus sinn ag trácht ar an domhandú – agus bímid ag trácht go minic ar an domhandú – an bhfuilimid ag dearcadh dáiríre ar a thionchar ar ról gach Ballstáit?

Is é an chéad chéim i gcur chuige nua don Eoraip, é seo: a dhéanamh amach dáiríre cad iad iarmhairtí na ndúshlán atá romhainn agus atá ag athrú an domhain ó bhonn.

Is é an chéad chéim stad de bheith ag iarraidh ceisteanna na todhchaí a fhreagairt le huirlisí an ama atá caite.

Ó thús na géarchéime, chonaiceamar arís is arís eile go bhfuil na margaí domhanda idirnasctha, níos gasta agus dá bhrí sin, níos cumhachtaí, ná córais pholaitiúla náisiúnta ilroinnte. Baineann sin an bonn den mhuinín atá ag saoránaigh i gcinnteoireacht pholaitiúil. Agus tá sé ag cur dlúis leis an bpobalachas agus leis an antoisceachas san Eoraip agus lasmuigh di.

Is í an fhírinne lom, i ndomhan ina bhfuil an t-idirnascadh tréan, nach féidir le Ballstáit na hEorpa cúrsaí a stiúradh go héifeachtach ina n‑aonar a thuilleadh. Ach dá ainneoin sin, níor thug siad na huirlisí fós dá nAontas - dár nAontas – na huirlisí is gá le dul i ngleic leis na cúinsí nua seo. Idirthréimhse athraithe atá ann dúinn anois. Lá cinniúnach againn é. Tá cinntí agus ceannaireacht a dhíth chun dul i ngleic leis seo.

Is ea, is fíor go n-éilíonn an domhandú breis aontachta san Eoraip.

Éilíonn breis aontachta breis lánpháirtíochta.

Éilíonn breis lánpháirtíochta breis daonlathais, daonlathas Eorpach.

San Eoraip, ciallaíonn sin thar gach rud eile go gcaithfimid glacadh leis gurb ionann cás don iomlán againn.

Is ionann sin is a rá go gcaithfimid comóntacht ár leasa Eorpaigh a aithint.

Is ionann sin is a rá go gcaithfimid glacadh go hiomlán le hidirspleáchas ár gcinniúintí.

Agus is ionann é is a rá go gcaithfimid fíorthuiscint ar an gcomhfhreagracht agus ar an dlúthpháirtíocht a éileamh.

De bhrí de, agus tú i mbád i lár anfa, gurb í an dílseacht iomlán an méid is lú a iarrann tú ar do chomrádaithe foirne.

Seo an t‑aon dóigh amháin a gcoinneoimid suas le luas an athraithe. Is é an t‑aon dóigh amháin é a mbainfimid amach an scála agus an éifeachtúlacht atá riachtanach againn chun bheith inár ngníomhaithe domhanda. Is é an t‑aon dóigh amháin é lenár luachanna a chaomhnú – mar is ceist luachanna é freisin – i ndomhan atá ag athrú.

San 20ú céad, d'fhéadfadh tír nach raibh inti ach 10 nó 15 mhilliún duine a bheith ina cumhacht dhomhanda. San 21ú céad, go fiú na dtíortha is mó san Eoraip, is baol dóibh bheith gan tábhacht faoi scáth na bhfathach domhanda amhail na Stáit Aontaithe nó an tSín.

Tá ag géarú ar luas na staire. 155 bliain a bhain sé as an mBreatain a OTI per capita a dhúbailt, 50 bliain i gcás na Stát Aontaithe, agus seal beag 15 mbliana i gcás na Síne. Ach, ag breathnú dúinn ar roinnt de na Ballstáit nua, tá an claochlú eacnamaíoch atá ar siúl iontu chomh suntasach céanna.

Na sócmhainní uile is gá, tá siad ag an Eoraip. Déanta na fírinne, is mó sócmhainní atá aici anois ná mar a bhí ag glúine romhainn a raibh dúshláin den chineál seo nó dúshláin níos mó arís os a gcomhair.

Ach caithfimid beart a dhéanamh dá réir agus na hacmhainní seo ar fad a chur ag obair le chéile.

Is mithid mianta, cinntí agus bearta a chur i gcomhoiriúint dá chéile.

Is mithid stad a chur le leathfhreagraí, le leathréitigh agus leis an teacht as ar éigean.

Is mithid ceachtanna na staire a fhoghlaim agus todhchaí níos fearr a scríobh don Eoraip seo againne.

A Uachtaráin,

A Chomhaltaí Onóracha,

3. Dul i ngleic leis an gcor ina bhfuilimid – 'Beart Cinntitheach don Eoraip'

Is éard atá mé a éileamh, agus is éard atá mé a chur os bhur gcomhair inniu: Beart Cinntitheach don Eoraip.

Beart cinntitheach chun na luachanna, an tsaoirse agus an rathúnas atá againn a chur in oiriúint don saol domhandaithe atá amach romhainn. Beart a chaomhnóidh na geilleagair mhargaidh shóisialta atá againn, agus a dhéanfaidh an t‑athchóiriú is gá orthu san am céanna. Beart a dhaingneoidh an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, a chuirfidh borradh faoin bhfás inbhuanaithe, agus a thabharfaidh an t‑iomaíochas ar ais. Beart a bheidh ina chonradh muiníne idir ár dtíortha, idir na Ballstáit agus na hInstitiúidí Eorpacha, idir chomhpháirtithe sóisialta, agus idir na saoránaigh agus an tAontas Eorpach.

Is é seo an bhrí atá leis an mBeart Cinntitheach don Eoraip:

Ní mór dúinn a thaispeáint, gan aon rian amhrais, go bhfuil an tAontas slán agus nach féidir an euro a chur ar ceal. Ní mór do na tíortha soghonta a thaispeáint, gan aon rian amhrais, go bhfuil siad toilteanach athchóiriú a dhéanamh. Go bhfuil tuiscint acu ar an bhfreagracht atá orthu. Ach ní mór do na tíortha láidre a thaispeáint, gan aon rian amhrais, go bhfuil siad toilteanach seasamh le chéile. Go bhfuil tuiscint ar an dlúthpháirtíocht acu. Ní mór dúinn uile a thaispeáint, gan aon rian amhrais, go bhfuilimid meáite ar athchóiriú a dhéanamh. ATHCHÓIRIÚ A DHÉANAMH IN ÉINDÍ LE CHÉILE.

Ainfhírinne is ea é a rá gur féidir forás a theacht orainn gan athchóiriú a dhéanamh, nó gur féidir rath a bheith orainn linn féin. Caithfimid a admháil go mbaineann sé seo dúinn go léir, agus nach mór dúinn aghaidh a thabhairt air le chéile.

Chun an beart cinntitheach seo a chur i bhfeidhm is gá aontas eacnamaíoch domhain fírinneach, agus é bunaithe ar aontas polaitiúil, a thabhairt i gcrích.

a) Aontas Eacnamaíochta:

Tráchtfaidh mé ar dtús ar gheilleagar na hEorpa.

Ar an gcéad dul síos, tá fás a dhíth orainn. Fás inbhuanaithe.

Tá an fás ina chuisle bheo ag múnla an mhargaidh shóisialta Eorpaigh: tagann jabanna as agus tacaíonn sé leis an gcaighdeán maireachtála atá againn. Ach ní fhéadfaimid an fás a choinneáil ag gabháil ach amháin má bhímid níos iomaíche.

Ar an leibhéal náisiúnta ciallaíonn sin athchóirithe struchtúracha a dhéanamh a cuireadh ar an méar fhada leis na deicheanna de bhlianta. An riarachán poiblí a nuachóiriú. Caiteachas doscaí a laghdú. Dul i ngleic le leasanna dílsithe agus le pribhléidí. Margadh an tsaothair a athchóiriú chun an tslándáil agus an tsolúbthacht a chothromú dá chéile. Agus ina theannta sin, féachaint chuige go mbeidh na córais shóisialta inbhuanaithe.

Ar an leibhéal Eorpach, caithfimid a bheith níos cinntithí i ndáil le bacainní a leagan, bídís fisiceach, eacnamaíoch nó digiteach.

Caithfimid an margadh aonair a thabhairt i gcrích.

Caithfimid ár spleáchas fuinnimh a laghdú agus tarraingt as an acmhainneacht atá san fhuinneamh in‑athnuaite.

Dá gcuirfí chun cinn an t-iomaíochas in earnálacha amhail earnáil an fhuinnimh, an iompair nó na teileachumarsáide, d'fhéadfaí iomaíocht nua a spreagadh, an nuálaíocht a chothú agus na praghsanna a íocann tomhaltóirí agus gnólachtaí a laghdú.

Tíolacfaidh an Coimisiún, go luath, Gníomh II um an Margadh Aonair. Ionas go bhféadfaidh rath a theacht ar an margadh aonair, leanfaidh an Coimisiún de bheith diongbháilte agus dígeanta i gcosaint rialacha iomaíochta agus trádála an mhargaidh sin. Deirim libh go fírinneach, dá mbeadh sin faoi na Ballstáit, gur ghearr a sheasfaidís brú na mórchorparáidí agus na mórchumhachtaí seachtracha.

Caithfimid margadh saothair Eorpach a chruthú, agus féachaint chuige go bhfuil sé chomh furasta céanna ag daoine a bheith ag obair thar lear agus atá sé a bheith ag obair sa bhaile.

Caithfimid cuimhneamh ar an bhfás glas agus úsáid i bhfad níos éifeachtúla a bhaint as ár gcuid acmhainní.

Caithfimid a bheith i bhfad níos uaillmhianaí maidir leis an oideachas, an taighde, an nuálaíocht, agus an eolaíocht.

Tá an Eoraip ar cheann de na ceannairí domhanda in earnálacha ríthábhachtacha amhail an aerloingseoireacht, an earnáil mhótarfheithiclí, an chógaisíocht agus an innealtóireacht, agus tá breis is aon trian de sciaranna an mhargaidh dhomhanda aici. Tháinig méadú 35 % ar tháirgiúlacht thionsclaíoch le deich mbliana anuas d'ainneoin an mhoillithe ar an ngeilleagar. Agus san am i láthair, tá tuairim is 74 milliún post ag brath ar an monaraíocht. Cruthaíonn gnólachtaí nuathionscanta níos mó ná 4 mhilliún post san AE gach bliain. Ní mór dúinn tógáil ar an méid sin trí infheistíocht a dhéanamh inár mbeartas tionsclaíoch nua agus trí thimpeallacht ghnó a chruthú ina spreagfar fiontraíocht agus ina dtacófar le gnólachtaí beaga.

Is ionann sin agus an timpeallacht chánachais a dhéanamh níos simplí do ghnólachtaí agus níos mealltaí d'infheisteoirí. Ba le leas gach Ballstáit comhordú cánachais níos fearr.

Ní mór dúinn comhaontuithe trádála réamhghníomhacha a fhorbairt freisin trí mhargaí nua a bhunú.

Sin an acmhainneacht atá i ngeilleagar na hEorpa. Sin an mianach óir nár taiscéaladh go hiomlán fós. Is féidir linn dul cuid mhaith den tslí ach an Comhshocrú Fáis a comhaontaíodh ag Comhairle Eorpach an Mheithimh a chur chun feidhme ina iomláine.

Agus d'fhéadfaimis dul níos faide, le buiséad don Aontas Eorpach a bheadh réalaíoch ach uaillmhianach ag an am céanna, agus é tiomanta don infheistíocht, don fhás agus don athchóiriú. Ní mór don Choimisiún agus don Pharlaimint seo, agus leoga ní mór do na fórsaí uile atá ar son na hEorpa, seasamh le chéile agus tacú le creat airgeadais ilbhliantúil ceart a thabharfaidh chomh fada le 2020 sinn. Is beag ualach a leagfaidh sé ar na Ballstáit, go háirithe de bharr an chórais nua acmhainní dílse atá beartaithe againn. Ach bheadh sé ina chuidiú mór ag geilleagar na mBallstát, ag a réigiúin, ag a dtaighdeoirí, ag a mic léinn agus ag na daoine óga iontu atá ag cuardach fostaíochta, nó ag a FBManna.

Is buiséad é a ceapadh chun comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach a bhaint amach idir na Ballstáit agus laistigh de na Ballstáit.

Is buiséad é a chabhróidh, tríd an Áis Chónasctha don Eoraip, chun an margadh aonair a thabhairt i gcrích trí bhearnaí a líonadh inár mbonneagair fuinnimh, iompair agus teileachumarsáide.

Is buiséad é a ceapadh chun earnáil talmhaíochta nua-aimseartha a chruthú, talmhaíocht a bheidh dírithe ar fhás rathúil agus a bheidh in ann slándáil an tsoláthair bhia a áirithiú chomh maith le forbairt tuaithe inbhuanaithe.

Is buiséad é a ceapadh chun Eoraip nuálaíoch ina ndéanfar diantaighde a chur chun cinn le Fís 2020.

Is fíorscrúdú inchreidteachta a bheidh ann do chuid dár mBallstáit nó fiú do chuid mhór dár mBallstáit. Na Ballstáit sin a bhíonn ag síorchaint ar an infheistíocht agus ar an bhfás, ba mhaith liom a fheiceáil anois an dtacóidh siad le buiséad le haghaidh fáis ag an leibhéal Eorpach.

Ina theannta sin, is é an buiséad an uirlis a thacóidh le hinfheistíocht inár gclár fáis, Eoraip 2020, clár atá a dhíth orainn anois níos mó ná riamh.

Is leis an gclár Eoraip 2020 is fearr is féidir an geilleagar sóisialta margaidh Eorpach a nuachóiriú agus a chaomhnú.

A Chomhaltaí Onóracha,

Tá mór-iarracht coigeartaithe a dhíth ar ár gclár oibre athchóirithe struchtúraigh. Ní oibreoidh sé, áfach, ach amháin má bhíonn sé cóir agus cothromasach. Agus is é an fáth nach n-oibreoidh, nach bhfuil an éagothroime inbhuanaithe.

In áiteanna áirithe san Eoraip tá sé ina fhíor‑éigeandáil shóisialta.

Ardú ar bhochtaineacht agus leibhéil ollmhóra dífhostaíochta, go háirithe i measc ár n-aosa óig.

Sin an fáth nach mór dúinn an comhtháthú sóisialta a neartú. Is gné é a idirdhealaíonn an tsochaí Eorpach ó mhúnlaí malartacha.

Tá daoine áirithe a deir, de dheasca na géarchéime, go bhfuil an Múnla Sóisialta Eorpach marbh. Ní aontaím leis sin.

Cinnte, is gá dúinn ár ngeilleagair a athchóiriú agus ár gcórais chosanta sóisialta a nuachóiriú. Ach ní haon bhac ar rathúnas é córas cosanta sóisialta éifeachtach a chabhraíonn leo siúd atá i ngátar. Leoga, is gné fhíor-riachtanach den rathúnas sin é. Gan amhras, na tíortha Eorpacha céanna sin ina bhfuil na córais chosanta sóisialta is éifeachtaí agus ina bhfuil na comhpháirtíochtaí sóisialta is forbartha, tá siad ar na geilleagair is rathúla agus is iomaíche ar domhan.

Cóir agus cothromas, ciallaíonn sé sin seans a thabhairt dár n‑aos óg. Tá neart idir lámha againn cheana féin. Agus roimh dheireadh na bliana, seolfaidh an Coimisiún Pacáiste don Óige lena mbunófar scéim ráthaíochta don óige agus creat cáilíochta chun gairmoiliúint a éascú.

Cóir agus cothromas, ciallaíonn sin córais chánachais níos fearr agus níos cothroime a chruthú freisin.

Ach stop a chur le calaois chánach agus le himghabháil chánach, d'fhéadfaí na mílte milliún breise a chur isteach sa sparán poiblí ar fud na hEorpa.

Is é sin an fáth a mbeidh an Coimisiún ag troid ar son comhaontaithe ar an treoir athbhreithnithe maidir le cáin ar choigilteas, agus ar son sainorduithe chun comhaontuithe níos láidre maidir le cáin ar choigilteas a chaibidliú le tríú tíortha. Ach na comhaontuithe sin a thabhairt i gcrích, chruthófaí mórfhoinse d’fháltais dhlisteanacha chánach.

Agus leanfaidh an Coimisiún ar aghaidh ag troid ar son Cánach ar Idirbhearta Airgeadais a bheidh cóir, agus uaillmhianach chomh maith, agus lena n-áiritheofaí go mbeadh an earnáil airgeadais chun leasa cáiníocóirí, seachas go díreach na cáiníocóirí a bheith chun leasa na hearnála airgeadais. I ngeall air go bhfuil sé soiléir anois nach féidir teacht ar chomhaontú faoin méid sin ach le comhar feabhsaithe, déanfaidh an Coimisiún a dhícheall chun an méid seo a thabhairt ar aghaidh go gasta éifeachtach le comhar na mBallstát sin atá toilteanach. Mar ní mór an chóir a chur i dtreis anseo. Agus tá an chóir riachtanach mar choinníoll le go mbeadh na hathchóirithe eacnamaíocha a bhfuil gá leo inghlactha go sóisialta agus go polaitiúil. Agus thar aon ní eile, tá dlúthbhaint ag an gcóir le ceartas, is é sin ceartas sóisialta.

A Uachtaráin,

A Chomhaltaí Onóracha,

I bhfianaise na géarchéime, glacadh cinntí tábhachtacha. Ar fud an Aontais Eorpaigh, tá bearta athchóirithe agus comhdhlúthaithe á gcur chun feidhme. Tá cúlstopanna airgeadais coiteanna á gcur i bhfeidhm faoi láthair, agus tá sé léirithe arís is arís eile ag institiúidí an Aontais Eorpaigh go bhfuil siad ag seasamh leis an euro.

Tá a fhios ag an gCoimisiún go han‑mhaith go bhfuil cruatan sna Ballstáit ina bhfuil na hathchóirithe is déine á gcur chun feidhme, agus go bhfuiltear ag déanamh coigeartuithe deacra – coigeartuithe atá an-phianmhar i roinnt cásanna. Is trí na hathchóirithe seo amháin, áfach, is féidir linn todhchaí níos fearr a chinntiú. Is fada ó ba mhithid dúinn iad a dhéanamh. Ní bheadh sé indéanta ar chor ar bith filleadh ar an status quo ante anois.

Leanfaidh an Coimisiún ar aghaidh ag déanamh gach ar féidir leis chun tacaíocht a thabhairt do na Ballstáit sin agus chun cabhrú leo borradh a chur faoin bhfás agus faoin bhfostaíocht – mar shampla, féadfaidh an Coimisiún cabhrú leo trí athshannadh cistí struchtúracha.

Mura miste libh, tráchtfaidh mé beagán ar an nGréig. Creidim go fíor go bhfuil seans againn an fómhar seo teacht go dtí cor cinniúnach. Má éiríonn leis an nGréig an ruaig a chur ar gach dabht maidir lena tiomantas don athchóiriú. Agus má éiríonn le gach tír eile freisin an ruaig a chur ar gach dabht maidir le chomh diongbháilte agus atá siad an Ghréig a choinneáil i limistéar an euro, is féidir linn é a dhéanamh.

Má sheasann an Ghréig lena cuid gealltanas, creidim gur cheart go bhfanfadh sí i limistéar an euro, ina ball den mhórchlann Eorpach.

Cobhsaíocht limistéar an euro a chinntiú, sin é an dúshlán is práinní atá romhainn. Tá freagracht chomhpháirteach as sin ar na Ballstáit agus ar Institiúidí an Chomhphobail. Ní féidir leis an BCE rialtais a mhaoiniú agus ní dhéanfaidh sé sin. Ach nuair nach bhfuil cainéil na mbeartas airgeadaíochta ag obair i gceart, creideann an Coimisiún go dtagann sé laistigh de shainordú an BCE na gníomhaíochtaí is gá a ghlacadh, mar shampla sna margaí tánaisteacha fiachais cheannasaigh. Go deimhin, ní hamháin go bhfuil sé de cheart ag an BCE sláine an bheartais airgeadaíochta a athbhunú, ach tá dualgas air é sin a dhéanamh. Ar ndóigh, is faoin BCE atá sé, mar institiúid neamhspleách, cinneadh a dhéanamh maidir le cad iad na gníomhaíochtaí a dhéanfar agus cad iad na dálaí faoina ndéanfar iad. Ach ba cheart do gach gníomhaí – deirim arís é, gach gníomhaí – neamhspleáchas an BCE a urramú.

A Chomhaltaí Onóracha,

Labhair mé faoi na bearta eacnamaíocha nach mór dúinn a chur chun feidhme go práinneach. Is fíor-riachtanach sin a dhéanamh. Ní leor é, áfach. Ní mór dúinn dul níos faide.

Ní mór dúinn an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a thabhairt i gcrích. Ní mór dúinn aontas baincéireachta agus aontas fioscach a chruthú chomh maith leis na sásraí institiúideacha agus polaitiúla a ghabhann leo.

Inniu, tá tograí reachtacha á gcur i láthair ag an gCoimisiún le haghaidh sásra maoirseachta Eorpaigh aonair. Is cloch chora í sin ionsar aontas baincéireachta.

Tá sé léirithe ag an ngéarchéim gur lean na rialacha agus an mhaoirseacht de bheith ar an leibhéal náisiúnta, bíodh gur éirigh na bainc trasnáisiúnta. Agus nuair a chuaigh gach rud ó rath, is ar chrann na gcáiníocóirí a thit sé an dola a íoc.

Le ceithre bliana anuas, d'athchóirigh an AE leabhar na rialacha a bhaineann leis na bainc, agus ar an dóigh sin, bhí sé ar thús cadhnaíochta ar leibhéal domhanda agus tiomantais an G20 á gcur chun feidhme. Ach ní féidir fanacht i muinín an chomhordaithe feasta – ní mór dúinn bogadh ar aghaidh ionsar chomhchinntí maoirseachta, laistigh den limistéar euro.

An sásra maoirseachta aonair atá á mholadh inniu, cruthófar leis ailtireacht threisithe ina mbeidh ról lárnach don Bhanc Ceannais Eorpach, agus na naisc is cuí leis an Údarás Eorpach Baincéireachta, rud a thabharfaidh muinín do dhaoine athuair i maoirseacht na mbanc sa limistéar euro.

Maoirseacht ar gach banc i limistear an euro a bheidh i gceist. Mar sin de, ní mór a bheith in ann maoirseacht a dhéanamh i ngach áit, ar an ábhar gur féidir do rioscaí sistéamacha a bheith in aon áit, ní hamháin sna bainc a ndearctar orthu mar bhainc a mbaineann tábhacht shistéamach leo. Gan amhras, seo córas a mbeidh na maoirseoirí náisiúnta páirteach go hiomlán ann.

Dhá théacs dhlíthiúla atá sa phacáiste, ceann amháin ar an BCE agus an ceann eile ar an UBE, agus an dá théacs ag gabháil le chéile. Is léir go mbeidh ról lárnach ag an bParlaimint seo i nglacadh an tsásra nua, agus ina dhiaidh sin, sa mhaoirseacht dhaonlathach a dhéanfar air.

An t-aontas baincéireachta a mhol mé os comhair an Tí seo i mí an Mheithimh, seo céim lárnach ionsair sin. Oifig an Mhaoirseora Eorpaigh a chur ag obair, sin an phríomhthosaíocht faoi láthair, mar gur rud é a chaithfear a dhéanamh sula bhféadfar bainistiú níos fearr a dhéanamh ar ghéarchéimeanna baincéireachta, bíodh réiteach baincéireachta i gceist, nó ráthaíocht taiscí nó réitigh de chineál eile.

Lena linn sin, leanfaidh an Coimisiún ag obair ar athchóiriú na hearnála baincéireachta, lena ról i maoiniú freagrach an fhíor-gheilleagair a chinntiú. Ciallaíonn sé sin maoiniú fadtéarmach do FBManna agus do chuideachtaí eile a fheabhsú. Ciallaíonn sé rialacha maidir le hinnéacsanna tagartha, ionas nach bhfeicfimid arís ionramháil ar rátaí úis na mbanc ag dul i bhfeidhm ar chuideachtaí is ar shealbhóirí morgáistí araon. Ciallaíonn sé reachtaíocht lena chinntiú go dtabharfaidh na bainc cothrom na Féinne do thomhaltóirí, agus athmhachnamh ar struchtúr na ngníomhaíochtaí baincéireachta chun na priacail a bhaineann leo ó nádúr a dhíchur.

Beidh ról bunúsach ag an bParlaimint seo san obair seo ar fad. Tá an Coimisiún ag féachaint le hoibriú i ndlúthchomhar libh.

Ach tá an dara gné ag baint le haontas eacnamaíoch níos doimhne, is é sin an bogadh ionsar aontas fioscach.

Tá fáthanna soiléire le bogadh sa treo sin: bíonn tionchar ag cinntí eacnamaíocha Ballstáit amháin ar na Ballstáit eile. Agus mar sin de, tá comhordú níos treise i leith beartas eacnamaíoch a dhíth orainn.

Tá creat níos treise agus níos ceangailtí riachtanach don chinnteoireacht náisiúnta ar phríomhbheartais eacnamaíocha. Níl aon slí eile le míchothromaíochtaí a sheachaint.

Bíodh go ndearnadh a lán sa réimse seo, mar shampla tríd an sé-phaca agus trí na Moltaí a bhaineann go sonrach le gach tír ar leith, ní mór céimeanna eile a thabhairt chun coinníollacha sonracha a chur i gcomhcheangal le dreasachtaí sonracha agus chun a áirithiú go mbeidh an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta inbhuanaithe dáiríre.

Chun torthaí buana a bhaint amach, ní mór dúinn rialachas eacnamaíoch Comhphobail lánghléasta a fhorbairt, chomh maith le fíorchumas fioscach Comhphobail inchreidte.

Ní gá dúinn institiúidí a scaradh óna chéile ná institiúidí nua a chruthú chuige sin. A mhalairt atá fíor: ar mhaithe le héifeachtacht agus le gastacht, is fearr oibriú trí na hinstitiúidí atá ann: an Coimisiún Eorpach mar an t-údarás neamhspleách Eorpach, agus faoi mhaoirseacht Pharlaimint na hEorpa mar an ionadaíocht pharlaiminteach ar leibhéal na hEorpa.

Agus is laistigh de chreat den sórt sin a ghlacfar céimeanna maidir le fíor-fhrithpháirtiúchán ar fhuascailt fiachais agus ar eisiúint fiachais.

Athchóiriú eacnamaíoch maille le haontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta fírinneach: sin iad na hinnill atá ag teastáil chun bád seo na hEorpa a chur ag treabhadh chun cinn.

An fómhar seo, foilseoidh an Coimisiún treoirphlean chun an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a dhoimhniú.

Tíolacfar an treoirphlean sin don Teach seo. Déanfar sin ar an ábhar nach mór d'ionadaithe an phobail na ceisteanna seo a phlé agus ar an ábhar nach mór iad a phlé leo.

Ag an am céanna, déanfaidh sé eolas don díospóireacht ag Comhairle Eorpach mhí na Nollag a ndeanfar an t-ullmhúchán lena haghaidh bunaithe ar an tuarascáil a iarradh ar Uachtarán na Comhairle Eorpaí, orm féin, ar Uachtaráin an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus ar Ghrúpa an Euro a thíolacadh.

Leagfar amach na huirlisí agus na hionstraimí sa treoirphlean, agus cuirfear roghanna i láthair maidir leis an dréachtú dlíthiúil lena dtabharfaí éifeacht dóibh, idir chomhordú beartais, chumas fioscach agus fhuascailt fiachais. Agus, nuair is gá sin – amhail i gcás fiachais phoiblí a ráthaíodh go comhpháirteach agus go leithleach – d'aithneofaí ann na hathruithe is gá a dhéanamh ar na conarthaí, ar an ábhar go n‑éilíonn cuid de na hathruithe sin leasuithe ar an gConradh. Treoirphlean a bheidh ann ina leagfar amach a bhfuil le baint amach againn, ní hamháin sna seachtainí agus sna míonna beaga seo romhainn, ach sna blianta amach romhainn.

A Uachtaráin,

A Chomhaltaí Onóracha,

c) Aontas polaitiúil:

Inbhuanaitheacht agus inchreidteacht an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, braitheann siad ar deireadh thiar ar na hinstitiúidí agus ar an struchtúr polaitiúil atá laistiar de.

Is é sin an fáth a n-ardaíonn an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta ceist faoin aontas polaitiúil agus faoin daonlathas Eorpach a chaithfidh a bheith mar thaca aige.

Más fúinn go n-éireodh leis an aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta, ní mór dúinn dul ina cheann go huaillmhianach agus de réir seichimh oiriúnaigh. Is gá dúinn céimeanna nithiúla a ghlacadh anois, agus aontas polaitiúil mar sprioc againn.

Ba mhaith liom féin spás poiblí Eorpach a fheiceáil á fhorbairt, áit ina bpléifear agus ina gcíorfar saincheisteanna Eorpacha ar bhonn Eorpach. Ní féidir linn leanúint ar aghaidh ag cur ár muiníne i réitigh náisiúnta chun fadhbanna Eorpacha a réiteach.

Ní mór an díospóireacht seo a chur ar siúl inár sochaithe agus i measc ár saoránach. Inniu, áfach, ba mhaith liom freisin a chur mar achainí ar lucht machnaimh na hEorpa, agus ar fhir agus ar mhná cultúrtha, páirt a ghlacadh sa díospóireacht seo faoi thodhchaí na hEorpa. Agus déanaim an achainí chéanna oraibhse. Seo é teach an daonlathais Eorpaigh. Ní mór dúinn ról na Parlaiminte Eorpaí a neartú ar an leibhéal Eorpach.

Agus is gá dúinn fíorchomhlántacht agus fíorchomhar a chothú idir na parlaimintí náisiúnta agus an pharlaimint Eorpach.

Ní féidir é sin a dhéanamh ach oiread gan na páirtithe polaitiúla Eorpacha a neartú. Faoi láthair, níl na páirtithe polaitiúla Eorpacha sofheicthe, dáiríre, ar an leibhéal náisiúnta. Go deimhin, is minic gur glanscartha ó chéile a bhíonn páirtithe polaitiúla sna príomhchathracha agus na páirtithe polaitiúla Eorpacha anseo in Strasbourg. Ar an ábhar sin, ní mór dúinn a aithint go mbíonn an chuma air go rómhinic gur le páirtithe náisiúnta amháin a bhaineann an díospóireacht pholaitiúil. Fiú amháin sna toghcháin Eorpacha, ní fheictear ainmneacha na bpáirtithe polaitiúla Eorpacha ar an mbosca ballóide - is díospóireacht náisiúnta idir pháirtithe polaitiúla náisiúnta a chuirtear os comhair na vótálaithe. Sin an fáth a bhfuil gá le reacht treisithe do pháirtithe polaitiúla Eorpacha. Tá bród orm a fhógairt gur ghlac an Coimisiún togra chuige sin inniu.

Slí thábhachtach a bhféadfaí an díospóireacht pholaitiúil uile-Eorpach a dhoimhniú, is é sin dá gcuirfeadh na páirtithe polaitiúla Eorpacha a n-iarrthóir féin do phost Uachtarán an Choimisiúin chun tosaigh ag na toghcháin do Pharlaimint na hEorpa in 2014. Is féidir sin a dhéanamh gan an Conradh a athrú. Céim chinntitheach a bheadh ansin a dhéanfadh soiléir do dhaoine go bhféadfadh rogha Eorpach a bheith ar fáil sna toghcháin sin. Iarraim ar na páirtithe polaitiúla a dtiomantas don chéim sin a léiriú agus ar an tslí sin na toghcháin Eorpacha a Eorpú tuilleadh.

A Uachtaráin,

A Chomhaltaí Onóracha,

Ciallaíonn fíor-Aontas Eorpach polaitiúil freisin, nach mór dúinn gníomhaíocht Eorpach a dhíriú ar na buncheisteanna tábhachtacha ar gá plé leo ar an leibhéal Eorpach. Gan fiacail a chur ann, ní féidir tosaíocht a thabhairt do gach rud ag an am céanna. Maidir leis sin de, is dócha nach bhfuilimid féin saor ó locht.

Is é atá i gceist dáiríre leis an bhfíor-lánpháirtíocht, machnamh as an nua a dhéanamh faoin leibhéal gníomhaíochta is oiriúnaí. Bun‑choincheap daonlathach is ea an choimhdeacht agus ba cheart í a chleachtadh.

Fairis sin, ciallaíonn aontas polaitiúil nach mór dúinn an dúshraith ar ar tógadh ár n‑aontas a neartú: an meas ar ár mbunluachanna, ar an smacht reachta agus ar an daonlathas.

Le roinnt míonna anuas chonaiceamar bagairtí ar an mbunsraith dhlíthiúil dhaonlathach i gcuid de Stáit na hEorpa. Ba iad Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún a thóg an gháir rabhaidh ar dtús agus ba iad a d'imir an ról cinntitheach lena chinntiú gur cuireadh smacht athuair ar na cora sin is ábhar buartha dúinn.

Ach nocht na deacrachtaí sin teorainneacha ár socruithe institiúideacha dúinn freisin. Tá sraith d’ionstraimí níos forbartha a dhíth orainn – ní leor an rogha idir "cumhacht bhog" an áitimh pholaitiúil agus an "rogha núicléach" a thugann Airteagal 7 den Chonradh.

An tiomantas atá againn do dhaingniú an smachta reachta, is é sin atá taobh thiar den rún atá againn Oifig Ionchúisitheora Phoiblí Eorpach a bhunú, rud a bhfuil foráil déanta dó sna Conarthaí. Cuirfimid togra i láthair go luath.

A Uachtaráin,

A Chomhaltaí Onóracha,

Ciallaíonn aontas polaitiúil freisin go mbeidh orainn tuilleadh a dhéanamh chun ár ról domhanda a chomhlíonadh. Ach ceannasacht a roinnt san Eoraip, beimid in ann a bheith níos ceannasaí sa saol domhandaithe.

I saol an lae inniu, ní cuma an mhéid.

Agus is iad na luachanna a dhéanann an difear.

Is ar an ábhar sin a chaithfidh an Eoraip teachtaireacht shoiléir a fhógairt – an tsaoirse, an daonlathas, an smacht reachta agus an dlúthpháirtíocht. I mbeagán focal, ár luachanna, luachanna Eorpacha.

Thar aon am eile roimhe, tá gá ag ar saoránaigh agus ag an ord domhanda nua le hEoraip atá gníomhach agus a n‑éistear léi. Ní dúinne amháin é sin – tá sé tábhachtach don chuid eile den domhan go n‑éireodh linn. Eoraip a sheasann lena luachanna. Agus Eoraip a sheasann an fód ar son a tuairime daingne nach earra só don domhan forbartha na cearta daonna, ach gur cheart dearcadh orthu mar luachanna uilíocha.

Cuireann cúinsí uafásacha na Siria i gcuimhne dúinn nach acmhainn dúinn seasamh siar agus a bheith inár lucht féachana. Ní mór nó go dtiocfadh ann, as seo, do Shiria nua dhaonlathach. Tá freagracht chomhpháirteach orainn é sin a bhaint amach. Agus freagracht freisin oibriú i gcomhar leo siúd san ord domhanda nach mór dóibh féin comhoibriú leis an sprioc seo.

Tá sé riachtanach ag an domhan go mbeadh an AE ar thús cadhnaíochta i gcónaí maidir le forbairt agus cabhair dhaonnúil. Go seasfadh sé an fód ar son geilleagar oscailte agus go dtroidfeadh sé in aghaidh na caomhnaitheachta. Go mbeadh sé ina cheann feadhna sa chomhrac in aghaidh an athraithe aeráide.

Tá gá ag an domhan le hEoraip a mbeadh sé ar a cumas misin mhíleata a chur ar fiannas chun géarchéimeanna i limistéir eile a thabhairt chun cobhsaíochta. Caithfimid athbhreithniú cuimsitheach a chur ar bun ar chumais na hEorpa agus tosú ar phleanáil cosanta a bheidh comhchoiteann dáiríre.

Is ea – is gá dúinn ár gComhbheartas Eachtrach agus Slándála a threisiú, agus tá gá againn le cur chuige coiteann i gcúrsaí cosanta de bhrí go bhfuil an chumhacht againn, agus an scála againn, an domhan a dhéanamh níos córa – domhan a bheidh bunaithe ar rialacha agus ina mairfidh na cearta daonna fada buan.

A Uachtaráin,

A Chomhaltaí Onóracha,

4. Athrú conartha, gné 17/27, an díospóireacht phoiblí a leathnú

a) Cónaidhm náisiúnstát – athrú Conartha

Má tá aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta atá domhain agus fírinneach le bheith ann, mar aon le haontas polaitiúil a mbeidh beartas comhleanúnach eachtrach agus cosanta aige, ní mór don Aontas Eorpach mar atá sé faoi láthair éabhlóid a dhéanamh.

Ná bíodh eagla orainn roimh na focail: beidh orainn bogadh i dtreo cónaidhme náisiúnstát. Sin an riachtanas atá orainn. Sin an aird pholaitiúil ina bhfuilimid dírithe.

Sin an sprioc nach mór a bheith ag ár gcuid oibre sna blianta romhainn.

Inniu, iarraim cónaidhm náisiúnstát. Ní ollstát. Cónaidhm dhaonlathach de náisiúnstáit ar féidir léi dul i ngleic lenár bhfadhbanna comhchoiteanna, tríd an gceannasacht a roinnt sa dóigh go mbeidh gléas níos fearr ar gach tír agus ar gach saoránach a gcinniúint féin a stiúradh. Tá mé ag trácht ar an Aontas leis na Ballstáit, seachas ina n-aghaidh. I ré seo an domhandaithe, is amhlaidh go dtagann níos mó cumhachta ón gceannasacht chomhthiomsaithe, seachas níos lú cumhachta.

Agus, is d'aon ghnó a thug mé cónaidhm náisiúnstát air, ós rud é, sa ré chorrach imníoch seo, nár chóir dúinn cosaint an náisiúin a fhágáil faoi lucht an náisiúnachais agus an phobalachais amháin. Creidim in Eoraip ina bhfuil daoine bródúil as a náisiún ach bródúil as bheith Eorpach agus bródúil as ár luachanna Eorpacha freisin.

Is é a bhun agus a bharr go mbeidh Conradh nua a dhíth leis an gcónaidhm seo de náisiúnstáit a chruthú.

Tuigim go bhfuil troime sa ráiteas sin. Tá a fhios againn uile cé chomh deacair is atá athrú conartha anois.

Caithfear ullmhúchán maith a dhéanamh lena aghaidh.

An plé faoi athrú a dhéanamh ar na conarthaí, níor chóir dó moill a chur orainn ná ár n-iúl a bhaint den mhéid a thig a dhéanamh agus a chaithfear a dhéanamh inniu féin.

Faoi na conarthaí atá ann faoi láthair, is féidir tús a chur le haontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a bheidh domhain fírinneach, ach ní féidir é a thabhairt i gcrích gan athruithe ar na conarthaí. Cuirimis tús leis anois, ach bíodh fís den todhchaí i láthair i gcainteanna an lae inniu.

Níor cheart dúinn tosú le hathrú conartha. Ní mór na beartais riachtanacha a aithint, agus na hionstraimí is gá chun iad a chur chun feidhme a aithint freisin. Is ag an bpointe sin a bheimid in ann na huirlisí atá a dhíth orainn a aithint agus teacht ar bhealaí chun iad a chur ar fáil.

Agus ansin, ní mór díospóireacht leathan a dhéanamh ar fud na hEorpa. Caithfear an díospóireacht sin a dhéanamh sula reáchtálfar coinbhinsiún agus Comhdháil Idir-Rialtasach. Díospóireacht a mbeidh toise Eorpach dáiríre aici.

Tá deireadh le ré an lánpháirtithe Eorpaigh a bhítheas a dhéanamh le cead intuigthe na saoránach. Ní féidir don Eoraip fanacht i muinín teicnealathais, maorlathais ná taidhleoireachta. Caithfidh sí a bheith níos daonlathaí – níos daonlathaí fiú ná atá sí anois.

Tá ról ríthábhachtach ag Parlaimint na hEorpa. Sin an chúis a bhféadfadh toghcháin Pharlaimint na hEorpa sa bhliain 2014 a bheith chomh cinniúnach sin.

Roimh na chéad toghcháin eile do Pharlaimint na hEorpa in 2014, tíolacfaidh an Coimisiún an imlíne atá aige de chruth an Aontais Eorpaigh amach anseo. Agus cuirfimid chun tosaigh smaointe léire le haghaidh athraithe conartha, in am don díospóireacht sin.

Leagfaimid amach na cuspóirí a bhféachfaimid lena mbaint amach, an tslí inar féidir leis na hinstitiúidí an tAontas Eorpach a dhéanamh níos oscailte agus níos daonlathaí, na cumhachtaí agus na hionstraimí lena bhféadfar é a dhéanamh níos éifeachtaí, agus samhail lena bhféadfaí aontas do phobail na hEorpa a dhéanamh de. Is é mo thuairim go bhfuil gá againn le fíordhíospóireacht, agus i gcóras daonlathach is iad na toghcháin ar leibhéal Eorpach an bealach is fearr le díospóireacht a dhéanamh faoina bhfuil i ndán dúinn agus faoi na cuspóirí atáimid ag iarraidh a bhaint amach.

b) an toise 17/27

A Uachtaráin, a Chomhaltaí Onóracha,

Níl an díospóireacht seo teoranta do bhaill an limistéir euro mar atá faoi láthair.

Cé nach dtig le limistéar an euro ná lena bhaill déanamh d’éagmais lánpháirtíochta níos dlúithe, ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit uile a bheith lánpháirteach.

Is mian liom a bheith an-soiléir faoi seo: san Eoraip, ní mian linn tuilleadh ballaí a chur suas eadrainn! Deirim sin toisc gur treise an tAontas Eorpach ina iomláine, fad is atá a mhargaidh aonair, a bhallraíocht agus a chuid institiúidí slán.

Ní chuirfear iachall ar éinne teacht linn. Agus ní chuirfear iachall ar éinne fanacht lasmuigh. Ní hiad na tíortha is moille nó is lú fonn a chinnfidh an luas.

Is é sin an fáth gur ar an Aontas is ar a chuid institiúidí mar atá siad faoi láthair a bhunófar ár moltaí. Ar mhodh an Chomhphobail. Bímis soiléir – níl ach aon Aontas Eorpach amháin ann. Coimisiún amháin. Parlaimint na hEorpa amháin. Ní chruthaítear breis daonlathais, breis trédhearcachta, breis cuntasachta le raidhse institiúidí – is amhlaidh a d'fhágfadh sin an AE níos casta, níos dothuigthe, níos neamhchomhleanúnaí agus níos éagumasaí.

c) An díospóireacht phoiblí a leathnú:

Sin agaibh, a chomhaltaí onóracha, ollmhéid na gcinntí a bheidh orainn a ghlacadh de réir a chéile.

Is é sin an fáth a gcreidim go bhfuil gá le plé dáiríre idir shaoránaigh na hEorpa maidir leis an mbealach chun cinn.

Díospóireacht faoi na hiarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith ag an ilroinnt. Óir, titeann sé amach ar uairibh, i ngeall ar iarmhairtí gan choinne, go dtarlaíonn ilroinnt nach mbíonn ag teastáil uainn.

Díospóireacht faoin méid a d’fhéadfaimis a bhaint amach dá seachnódh ceannairí i ngach tír an ‘cúigeachas’ náisiúnta – faoin méid a fhéadfaimid a bhaint amach le chéile.

Ní foláir dúinn toghcháin na bliana 2014 a úsáid chun na fórsaí uile atá ar son na hEorpa a shlógadh. Níor cheart dúinn a cheadú do na náisiúnaigh ná do na pobalóirí clár diultach a shocrú dúinn. Na daoine uile a thugann Eorpaigh orthu féin, tá mé ag dréim go seasfaidh siad suas agus go rachaidh siad in araicis na díospóireachta seo.

Óir is baolaí arís neamhshuim nó drochmhisneach na ndaoine atá ar son na hEorpa, ná sceipteachas na bhfrith-Eorpach.

A Uachtaráin,

A Chomhaltaí Onóracha,

5. Conclúid: an bhfuil sé seo réalaíoch?

I mbeagán focal, is éard a theastaíonn uainn beart cinntitheach chun an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta a thabhairt i gcrích, beart a bheidh bunaithe ar luachanna Eorpacha agus ar thiomantas polaitiúil d'Aontas Eorpach níos láidre.

Tá seicheamh na gcéimeanna atá mé a chur os bhur gcomhair inniu soiléir.

Ar an gcéad dul síos, ba cheart dúinn ár ndícheall a dhéanamh limistéar an euro a chobhsú agus luas an fháis a ghéarú san AE ina iomláine. Tíolacfaidh an Coimisiún na tograí ar fad is gá, agus tá tús curtha againn leis an obair cheana leis an maoirseoir aonair chun aontas baincéireachta a chruthú, i gcomhréir leis na forálacha atá sa Chonradh faoi láthair.

Ar an dara dul síos, tíolacfaimid san fhómhar ár dtreoirphlean maidir le haontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta domhain agus fírinneach, ionstraimí polaitiúla san áireamh.

Tíolacfaimid anseo arís gach togra i gcomhréir leis na forálacha atá sa Chonradh faoi láthair.

Agus ar an tríú dul síos, mura féidir linn dul chun cinn faoi na conarthaí atá ann cheana, tíolacfaimid, roimh an gcéad toghchán eile do Pharlaimint na hEorpa in 2014, tograí léire le haghaidh na n‑athruithe is gá a dhéanamh ar an gConradh, agus gnéithe a threiseoidh an daonlathas agus an chuntasacht san áireamh.

Is linne an tionscnamh seo. Tionscnamh céimnitheach é ach tionscnamh atá ag dearcadh chun tosaigh go huaillmhianach agus a bhfuil cónaidhm mar fhís aige don Eoraip.

Déarfaidh mórán daoine go bhfuil sé seo ró-uaillmhianach, nach bhfuil sé réalaíoch.

Ach ceist agam oraibh – an bhfuil sé réalaíoch leanúint orainn ar an dóigh a bhfuilimid? An méid atá ag titim amach in go leor tíortha san Eoraip faoi láthair – an bhfuil sé sin réalaíoch? An bhfuil sé réalaíoch cáiníocóirí a fheiceáil ag íoc airgid leis na bainc agus ina dhiaidh sin iallach a bheith orthu na tithe a cheannaigh siad a thabhairt ar ais toisc nach bhfuil siad in ann an morgáiste a íoc? An bhfuil sé réalaíoch breis is 50% den aos óg a bheith gan phost i roinnt dár mBallstáit? An bhfuil sé réalaíoch leanúint de bheith ag gníomhú go ciotach agus ag déanamh botúin i ndiaidh botún? An bhfuil sé réalaíoch a mheas gur féidir linn muinín na margaí a ghnóthú nuair a léirímid a laghad sin muiníne ina chéile?

Dar liomsa, is í an réaltacht sin nach bhfuil réalaíoch. Ní féidir leanúint orainn leis an réaltacht sin.

An bealach ionsar an neart agus an aontacht, is é sin an bealach réalaíoch agus an bealach nach mór dúinn a ghabháil. Is éard is réalachas ann ár n-uaillmhian a chur ar aon leibheál leis na dúshláin atá romhainn. Táimid in ann chuige! Cuirimis teachtaireacht dóchais chuig an aos óg. Má tá claonadh le bheith ann, bíodh claonadh chun dóchais ann. Ba cheart dúinn a bheith bródúil gur Eorpaigh sinn. Bródúil as an gcultúr saibhir agus ilchineálach atá againn. D’ainneoin na bhfadhbanna atá againn faoi láthair, tá ár sochaithe ar na sochaithe is daonna agus is mó saoirse ar domhan.

Ní gá dúinn leithscéal a ghabháil as an daonlathas, as an ngeilleagar margaidh shóisialta ná as na luachanna atá againn. Tá ardleibhéil de chomhtháthú sóisialta againn. Urraim do chearta an duine agus do dhínit an duine. Comhionannas idir fir agus mná, agus urraim don chomhshaol. Tá na sochaithe Eorpacha seo, mura bhfuil siad foirfe féin, ar na sochaithe is cuibhiúla i stair an chine dhaonna agus ba cheart go mbeidís ina n‑ábhar bróid againn. Sna tíortha seo againne ní chuirtear beirt nó triúr cailíní i bpríosún as amhrán a chanadh ag cáineadh rialóir a dtíre. Sna tíortha seo againne tá daoine saor agus bródúil as sin, agus tuigeann siad an tábhacht a bhaineann leis an tsaoirse sin. I roinnt mhaith de na tíortha seo againne, is é sin sna Ballstáit is déanaí a tháinig isteach, tá cuimhne ag daoine ar an gcor a bhí orthu faoin deachtóireacht agus faoin ollsmachtachas, mar gur mhair siad faoina scáth.

Dá bhrí sin, sháraigh glúine a tháinig romhainn dúshláin ní ba mhó. Is faoin nglúin seo atá sé anois a léiriú go bhfuil siad inchurtha leis an dúshlán.

Seo an uair do gach uile dhuine atá ar son na hEorpa an gnó gnách a fhágáil taobh thiar de agus dul i mbun ghnó na todhchaí go fonnmhar. Tógadh an tAontas Eorpach chun an tsíochán a ráthú. Sa lá atá inniu ann, is éard is brí leis sin, ár nAontas a chur sa riocht a mbeidh sé in ann dúshláin an domhandaithe a dhiongbháil.

Is é sin an fáth a dteastaíonn smaointeoireacht nua don Eoraip uainn, beart cinntitheach don Eoraip. Is é sin an fáth ar gá na luachanna atá i gcroílár an Aontais Eorpaigh a bheith ina dtreoir againn. Tá anam ag an Eoraip, creidim. Is féidir leis an anam sin an neart agus an diongbháilteacht is gá a thabhairt dúinn chun an méid nach mór dúinn a dhéanamh a chur i gcrích.

Is féidir libh brath ar an gCoimisiún Eorpach. Táim ag brath oraibhse – ar Pharlaimint na hEorpa. Trí oibriú i gcomhar le chéile mar institiúidí comhphobail, tógfaimid Eoraip atá níos fearr, níos láidre agus níos aontaithe, Aontas saoránach ní hamháin do thodhchaí na hEorpa ach do thodhchaí an domhain.

Go raibh maith agaibh as éisteacht a thabhairt dom.


Side Bar