Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/78

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Pevný pilíř občanské společnosti – hlavní cíl politiky EU v oblasti Východního partnerství

4. schůze výkonného výboru Celoevropské regionální rady (PERC)

V Bruselu dne 8. března 2010, Evropský hospodářský a sociální výbor

Děkuji vám za pozvání na dnešní setkání s vámi. Jsem potěšen, že mohu dnes promluvit k tomuto váženému publiku tvořenému odboráři, a to pouze několik dní poté, co Komise vydala svou strategii Evropa 2020. Námi navrhovaným cílem je Evropa založená na inteligentním a udržitelném růstu podporujícím začlenění, který vytváří nová pracovní místa a stanovuje jasný směr pro naše společnosti. Strategie také otevřeně zmiňuje, že pro vytvoření prosperity v domácím prostředí musíme s našimi sousedy spolupracovat na tom, abychom jim rovněž u nich pomohli vytvořit prostředí prosperity a stability. Jak uvnitř EU, tak i v našich vztazích s našimi sousedy potřebujeme zahájit pevný dialog s veškerou občanskou společnosti, a zvláště pak s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů.

Aktivní účast občanské společnosti na evropské politice sousedství byla ve skutečnosti žádoucí od jejího počátku – pravděpodobněji více než u jakékoli jiné oblasti zahraniční politiky. Při přípravě akčních plánů evropské politiky sousedství je Evropská komise v kontaktu s občanskou společností a je s ní rovněž ve spojení při vytváření zpráv o pokroku jednotlivých zemí s prováděním těchto plánů. Pravidelné kontakty jsou rovněž udržovány jako součást přezkumu nástroje evropského sousedství a partnerství v polovině období. Cílem je systematičtěji konzultovat organizace občanské společnosti a hledat způsoby, jak je více začlenit do procesu provádění.

Po pěti letech spolupráce v rámci evropské politiky sousedství nastal čas prohloubit a zintenzívnit naše vztahy se zeměmi na východ od EU. Zahájením Východního partnerství hodláme podpořit demokratické a tržně orientované reformy v partnerských zemích, konsolidovat jejich státnost a přičlenit je blíže k EU. Partnerům nabízíme politické přidružení a postupnou integraci do ekonomiky EU. Těchto cílů dosáhneme navázáním nových smluvních vztahů – dohod o přidružení, které budou rovněž zahrnovat vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu s každou z partnerských zemí. Podporujeme naše partnery v jejich reformách pomocí programů komplexního budování institucí, které mají za cíl zlepšit správní kapacitu ve všech příslušných odvětvích spolupráce. S cílem napomoci úsilí východoevropských zemí přiblížit se standardům v EU a podporovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů jsme zřídili mnohostranné platformy.

Pro všechny tyto aktivity potřebujeme silnou podporu občanské společnosti. Organizace občanské společnosti hrají ústřední roli při propagaci a provádění reforem. Bez plného nasazení všech dotčených aktérů, včetně občanské společnosti, nemůžeme uspět v naplňování ambiciózních cílů Východního partnerství. Z tohoto důvodu předkládáme ve sdělení o Východním partnerství návrh na ustavení Fóra občanské společnosti. Tuto myšlenku potvrdil pražský summit, na kterém byla iniciativa Východního partnerství zahájena. Hlavním cílem Fóra občanské společnosti je podpora zapojení občanské společnosti do Východního partnerství a posílení organizací občanské společnosti v partnerských zemích. Komise podnikla první krok tím, že zorganizovala ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem a švédským předsednictvím zahajovací schůzi fóra v listopadu 2009. Schůze odhalila velký potenciál pro silnější zapojení organizací občanské společnosti ve Východním partnerství. Zúčastnilo se jí zhruba 200 organizací občanské společnosti, z nichž 140 bylo ze zemí Východního partnerství. Pozvali jsme velkou řadu různých organizací občanské společnosti. nevládní organizace, odbory a organizace zaměstnavatelů, jakož i skupiny expertů.

Přítomnost odborů a organizací zaměstnavatelů ve fóru přináší příležitost pojmout na pořad jednání otázky, které se týkají nahlížení na hospodářskou udržitelnost z obou perspektiv, tj. z perspektivy jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Jde o velmi důležitou skutečnost, protože ve Východním partnerství nejde pouze o politické přidružení, nýbrž rovněž o hospodářskou integraci. Jednou z důležitých otázek, na kterou se má vztahovat hospodářský rozměr Východního partnerství, je zlepšený přístup na trh a podpora zón volného obchodu. K dosažení těchto cílů potřebujeme, aby existovaly na východ od EU silné ekonomiky. A silné ekonomiky znamenají ekonomiky založené na sociálních hodnotách a právech pracujících. V této souvislosti vidíme velkou roli odborů, jejichž historickou úlohou je zlepšovat pracovní podmínky pracujících a jejich rodin. Rád vidím, že je váš hlas vyslyšen, přičemž doporučení vypracovaná účastníky první schůze fóra jasně stanovila, že podpora sociálního dialogu a základní pracovněprávní normy, včetně práva na kolektivní vyjednávání, by měly být zahrnuty do hospodářské a sociální agendy Východního partnerství.

Jsem toho názoru, že vám Fórum občanské společnosti umožní, abyste nám předávali podněty k další práci. Fórum má pracovní skupinu, která se zabývá hospodářskou integrací a sbližováním s politikami EU, jež odpovídá jedné z mnohostranných platforem Východního partnerství. Umožní to v budoucnosti užší spolupráci mezi fórem a platformou. Řídící výbor nyní přednese, jakým nejlepším způsobem může fórum přispět v rámci Východního partnerství.

Komise fóru přikládá velkou důležitost a bude i nadále pokračovat v usnadňování jeho aktivit. Rádi bychom viděli Fórum občanské společnosti jako silného partnera, který je schopen dalším zainteresovaným subjektům v rámci Východního partnerství poskytovat svá doporučení k otázkám provádění tohoto partnerství. Mělo by být platformou pro spolupráci mezi organizacemi občanské společnosti z členských států EU a ze zemí Východního partnerství. Organizace občanské společnosti, které se účastní aktivit fóra, by mohly propagovat Východní partnerství a evropský model rozvoje ve svých zemích.

Těším se na úzkou spolupráci s vámi a na další posílení pilíře občanské společnosti v rámci Východního partnerství.


Side Bar