Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/69

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Úloha občanské společnosti a kulturního dialogu ve vztazích Evropské unie a Středomoří

Slavnostní zahájení – fórum Nadace Anny Lindhové

Barcelona, 4. března 2010

Vážený pane ministře, Vaše excellence, dámy a pánové

Je mi velkým potěšením, že mohu při tak významné příležitosti zastupovat Evropskou unii. Úvodem bych rád poděkoval Nadaci Anny Lindhové za pozvání a především za tuto iniciativu, o níž se domnívám, že bude znamenat zásadní obrat v dialogu mezi kulturami v našem regionu. Přítomnost okolo 950 organizací zde v Barceloně nejenže svědčí o důležitosti tohoto tématu, ale také velmi motivuje nadaci, aby pokračovala v práci s vámi, svými partnery, na které se soustřeďují její ambice a strategie.

Vzhledem k mozaice kultur, etnických skupin, náboženství a civilizací, kterou tvoří evropsko-středomořská oblast, je pro mírové soužití a společný rozvoj nezbytné vzájemné porozumění a dialog. Barcelonské prohlášení z roku 1995 již tyto aspekty podtrhlo. Věnovalo také zvláštní pozornost sociální, kulturní a lidské dimenzi partnerství a mezikulturnímu dialogu, které zakotvilo do hlavních cílů tohoto partnerství, tedy vytvoření oblasti míru, prosperity, bezpečnosti a stability v regionu.

Vytvoření Unie pro Středomoří v červenci 2008 vyzdvihlo skutečnost, že Středomoří je dnes, dříve než kdy jindy, nejen strategickým prostorem, ale také křižovatkou kultur spojených společným osudem.

Klademe si stejné otázky, potýkáme se se stejnými problémy, ale především vyhledáváme stejné příležitosti. Budeme-li spolupracovat, výzvy jistě překonáme snadněji.

Tváří v tvář hrozbě netolerance, strachu, ignorance a neporozumění musíme proto učinit vše proto, abychom si zvolili dialog založený na vědomostech, toleranci a respektu.

Středomořská pánev byla a po dlouhou dobu je symbolem kultury a tradičního spolužití, a to navzdory početným konfliktům, které tento region sužovaly. V současnosti stejně jako v minulosti lidé ve Středomoří neustále podporují obchod, dělí se o znalosti a těší se ze společného kulturního dědictví.

Nyní, když je vzájemné porozumění zpochybňováno, se takové úsilí ukazuje jako ještě podstatnější a nezbytné.

Nemůžeme předstírat, že neexistuje hluboce zakořeněná zášť, hněv a frustrace, jež jsou v muslimském světě někdy pociťovány vůči Evropě. Muslimské národy také nemohou ignorovat vzrůstající obavy v Evropě z násilí, špatné hospodářské situace a frustrace z politiky v některých částech muslimského světa.

K dialogu je ze všeho nejvíce potřebná politická a sociální vůle, která se může následně opřít o vnímavost, odstranění nedorozumění a stereotypů, pluralismus a vzájemné uznání našich odlišností. Mezikulturní rozmanitostí se dle mého názoru mezikulturní dialog zabývat musí, musí ji ochraňovat a dokonce podporovat.

Hluboce věřím, že kulturní rozmanitost, ideu „druhého" není třeba vnímat jako hrozbu, ale jako výzvu a příležitost. Tedy ne jako něco, čeho se máme obávat, ale jako něco, o co máme usilovat. Dialog mezi kulturami má klíčovou roli při budování mostů a napomáhá k překonání předsudků a kulturních bariér. V posledních letech je evropsko-středomořské partnerství velmi činné v oblasti kulturní spolupráce, při podpoře dialogu mezi kulturami a sbližování lidí. Naše regionální programy – Mládež EuroMed, Heritage, Audiovisual, podpora občanské společnosti, iniciativa Evropsko-středomořské partnerství a média, Erasmus Mundus a Tempus – jsou dobrým svědectvím tohoto úsilí.

Což je však ještě důležitější, během těchto let se dialogu začaly účastnit i předtím ztracené či opomíjené hlasy, jako jsou intelektuálové a osoby z akademického prostředí, ženy, mládež, média a samozřejmě i hlasy z občanské společnosti.

Tyto programy nám pomáhají překonávat předsudky a nedorozumění a sbližovat lidi v naději, že vybudujeme lepší, spravedlivější a bezpečnější svět.

I když jsme si vědomi významu kulturní spolupráce a práce, která byla dosud vykonána, máme nicméně stále na paměti, že náš úkol ještě neskončil.

Evropské komisi je zcela zřejmé, že takové podstatné ambice a aspirace nelze naplnit bez účasti občanů na tomto úsilí. Toto fórum je proto ideálním místem, kde vyzvat k takové společné práci.

Vy hrajete zásadní úlohu, protože jste důležitými aktéry v dialogu mezi kulturami. Prostřednictvím vaší práce rozhodujícím způsobem určujete, jak bude veřejnost vnímat kulturní představy a jak jsou zobrazovány ostatní kultury, když se vytváří vnímání „druhého“. Máte schopnost převádět abstraktní koncepty, jako je všeobecná platnost lidských práv a úctu ke kulturní, náboženské a etnické rozmanitosti, do konkrétních akcí, s nimiž se lidé mohou identifikovat.

Dovolte mi, abych v této souvislosti práci Nadace Anny Lindhové vyjádřil uznání za dialog mezi kulturami, a to z mnoha důvodů, především však proto, že nadace pokračuje v odhodlané, samostatné a oddané práci v oblasti, o níž se podle mého názoru shodneme, že není snadnou, a za okolností, které jsou obtížné, jak jistě všichni souhlasíte.

Tuto práci umožňuje odvaha a vize lidí, kteří v ní pracují, od předsedy, André Azoulaye, přes výkonného ředitele Andreu Clareta, až po její nejdůležitější součást, týmy v Alexandrii a každé partnerské zemi. Vy, zástupci sítí v členských státech, jste hnací silou umožňující této nadaci, aby se zaměřila na plnění svých úkolů a stála pevně na nohou v okamžiku, kdy se mnoho lidí dotazuje, kam evropsko-středomořské vztahy směřují.

Žádali jste, aby sekretariát legitimizoval svou činnost reakcí vaše požadavky a zároveň jste mu poskytli legitimitu k další práci. Také požadujete dialog místo sporů a chcete, aby se politici postavili čelem ke skutečnosti, že k vyřešení konfliktů v regionu je dialog a politická vůle nezbytná.

V Evropské komisi Nadaci Anny Lindhové bezvýhradně podporujeme, a to jak po ekonomické stránce (přispíváme na polovinu jejího rozpočtu) a zejména politicky. Jsme přesvědčeni, že nadace, podporovaná v jednotlivých státech vůlí a silou svých sítí, které mohou volně a profesionálním způsobem rozvíjet svou činnost, splní naše očekávání. Myslím, že tuto naději sdílíte vy všichni: vytvoření oblasti míru, prosperity, bezpečnosti a stability v evropsko-středomořském regionu.

Děkuji vám za pozornost.


Side Bar